Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_SPRÁVNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_SPRÁVNÍ."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_SPRÁVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická oblast : PRÁVO PRO 1. - 2. ROČNÍK Datum tvorby: 21. 10. 2013 Datum ověření: 23. 10. 2013 Klíčové slovo: kraj, orgány kraje, přestupky, správní řízení Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1. - 2. ročníku oboru vzdělání Podnikání, výklad formou prezentace žákům vysvětluje pojem kraj, orgány kraje, přestupky, správní řízení. V závěru prezentace žáci zodpoví kontrolní otázky.

2 Správní právo - kraje » Kraje » = územní společenství občanů, které zeměpisně tvoří ohraničený celek veřejnoprávní korporace (právnická osoba) – vystupuje v právních vztazích samostatně svým jménem a na svoji zodpovědnost má své jméno, může užívat znak a vlajku kraje

3 Správní právo - kraje kromě Moravskoslezského, Jihomoravského, Jihočeského, Vysočina pojmenovány podle svých sídel pečuje o rozvoj území, o potřeby občanů » má svůj majetek, se kterým samostatně hospodaří, využívat účelně a hospodárně » samostatná působnost – správa vlastních záležitostí kraje – komplexní rozvoj (sociální péče, doprava, školství, kulturní rozvoj, životní podmínky, ochrana veřejného pořádku)

4 Správní právo - kraje » může vydávat vyhlášky, nařízení kraje (Věstník právních předpisů kraje) » přenesená působnost – výkon státní správy (uloženo zákony, vyhláškami, usneseními vlády)

5 Správní právo - kraje » Orgány kraje: zastupitelstvo rada hejtman výbory komise krajský úřad

6 Správní právo - kraje » zastupitelstvo nejvyšší orgán kraje volení členové, velikost závisí na počtu obyvatel kraje (45 – 65 členů) rozhoduje o nejdůležitějších věcech patřících do samostatné působnosti kraje výbory = iniciativní a kontrolní orgány volí hejtmana, zástupce hejtmana a členy rady

7 Správní právo - kraje » rada výkonný orgán kraje – za činnost odpovídá zastupitelstvu hejtman, jeho zástupce, další členové 9 nebo 11 členů » hejtman (občan ČR) zastupuje kraj navenek úkony, které musí schválit rada, zastupitelstvo – pak je může provést – jinak neplatné

8 Správní právo - kraje » krajský úřad ředitel a zaměstnanci kraje ředitele jmenuje a odvolává hejtman, souhlas Ministerstva vnitra plní úkoly uložené zastupitelstvem nebo radou, převažuje práce v přenesené působnosti dozor nad výkonem samostatné působnosti – MV, přenesená působnost – věcně příslušná ministerstva

9 Správní právo - kraje » výbory » iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva » odpovědné zastupitelstvu » povinně výbor finanční, kontrolní, pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost » komise » zřizuje rada » odpovědné radě

10 Správní právo – přestupky » Přestupky zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích = zaviněné jednání, porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti, za přestupek je označeno v právních předpisech za přestupek není odpovědný: pokud nedovršil 15. rok věku nezpůsobilost k právním úkonům (ne v případě požití alkoholu, návykové látky – stav nepříčetnosti z nedbalosti)

11 Správní právo – přestupky Forma zavinění: nedbalost vědomá – víme, že můžeme svým jednáním porušit nebo ohrozit chráněný zájem, spoléháme, že se tak nestane nevědomá – nevíme, že můžeme svým jednáním porušit nebo ohrozit chráněný zájem, ačkoliv bychom vzhledem k okolnostem vědět mohli a měli

12 Správní právo – přestupky Forma zavinění: úmysl přímý – víme, že svým jednáním můžeme porušit nebo ohrozit chráněný zájem, chceme to nepřímý - víme, že svým jednáním můžeme porušit nebo ohrozit chráněný zájem, když se tak stane, je s následkem srozuměn

13 Správní právo – přestupky na některé osoby se zákon o přestupcích nevztahuje – nelze projednat a uložit sankci osoby s diplomatickými výsadami a imunitou podle mezinárodního práva, soudci, státní zástupci, vojáci, příslušníci BIS, policisté, příslušnici vězeňské služby, vězni přestupky (vyjma diplomatů, hlav cizích států a vlád) se řeší podle jiných zákonů (zákon o Policii ČR, zákon o soudech a soudcích)

14 Správní právo – přestupky odpovědnost za přestupek zaniká (nelze již projednat) – od spáchání uplynul 1 rok nebo amnestie vyhlášená vládou  skutkové podstaty přestupků  v e zvláštní části přestupkového zákona  rozděleny podle druhů chráněných objektů společenského zájmu (např. popis jednání proti pořádku ve státní správě, bezpečnosti silničního provozu, na úseku podnikání, zdravotnictví, školství, kultury, práce a sociálních věcí, obrany, energetiky, zemědělství, geologie, vodní a lesní hospodářství, veřejný pořádek, …)

15 Správní právo – správní řízení » Správní řízení (zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) je zákonem upravený postup, jak správní orgány jednají a rozhodují o právech a povinnostech účastníků tohoto řízení (fyzické i právnické osoby) povolení stavby, potrestání přestupku právní normy stanoví příslušný správní orgán pro řízení

16 Správní právo – správní řízení » Správní řízení zahajuje: na návrh účastníka z podnětu správního orgánu » v průběhu správního řízení správní orgán: zjišťuje stav věci (listiny, výslechy svědků, posudky znalců, ohledání věci) opatřuje podklady pro rozhodnutí

17 Správní právo – správní řízení » je-li nařízeno ústní jednání – neveřejné » správní řízení končí rozhodnutím – předepsané náležitosti: výrok odůvodnění poučení o odvolání

18 Správní právo – správní řízení » Správní řízení » o odvolání rozhoduje nadřízený správní orgán » proti jeho rozhodnutí není přípustné další odvolání » účastníkovo odvolání = řádný opravný prostředek » ve správním řízení lze používat i mimořádné opravné prostředky (obnova řízení)

19 Opakování Co jsou kraje? Jaké jsou orgány kraje? Jak se zahajuje správní řízení? Jaké náležitosti obsahuje rozhodnutí? V čem je odlišné správní řízení od občanského soudního řízení?

20 Zdroje: Ryska, R. Právo pro střední školy. Praha: Fortuna, 2010. ISBN 978-80-7173-010-9 Šíma, A.; Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-490-2 Kučera, R. Základy práva. Brno: MU v Brně, 2002. ISBN 80-210-2940-4 Kliparty jsou volně přístupné v programu Word.


Stáhnout ppt "Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_SPRÁVNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google