Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 / 2013 Ordo et Iustitia Odpov ě dnost za p ř estupky a jiné správní delikty Ř ízení p ř ed ú ř ady Trestní odpov ě dnost právnických osob - pojem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 / 2013 Ordo et Iustitia Odpov ě dnost za p ř estupky a jiné správní delikty Ř ízení p ř ed ú ř ady Trestní odpov ě dnost právnických osob - pojem."— Transkript prezentace:

1 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Odpov ě dnost za p ř estupky a jiné správní delikty Ř ízení p ř ed ú ř ady Trestní odpov ě dnost právnických osob - pojem p ř estupku, správního deliktu a ř ízení o nich - relevantní skutkové podstaty - správní ř ízení ( ř ízení p ř ed správním orgánem) - trestní odpov ě dnost právnických osob a ř ízení proti nim Ordo et Iustitita

2 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Pojem p ř estupku ( § 2 p ř estupkového zákona) = protiprávní nedovolené jednání fyzické p ř í č etné osoby starší 15 let - zavin ě né (posta č uje nedbalostní zavin ě ní), nestanovuje-li zákon jinak) - porušující nebo ohro ž ující zájem spole č nosti (nutná intenzita porušení) - ozna č ené za p ř estupek v zákon ě (zákonné vymezení konkrétní skutkové podstaty p ř estupku) Odpov ě dnost za p ř estupek jako u trestn ě právní odpov ě dnosti p ř edpokládá jednání – následek – p ř í č innou souvislost mezi nimi a vylu č ují ji nutná obrana, krajní nouze a jednání na p ř íkaz Ordo et Iustitita

3 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Sankce podle p ř estupkového zákona -napomenutí -pokuta (do 1tis. K č nestanovuje-li zákon vyšší č ástku) -zákaz č innosti -propadnutí v ě ci Ochranná opat ř ení podle p ř estupkového zákona - omezující opat ř ení (nap ř. zákaz navšt ě vovat ve ř ejn ě p ř ístupná místa, místnosti, kde se podávají alkoholické nápoje nebo konají ve ř ejné akce) -zabrání v ě ci Sankce ukládané mladistvým jsou dle § 19 p ř estupkového zákona upraveny (zmírn ě ny) Ordo et Iustitita

4 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Pojem správního deliktu (vyjma p ř estupk ů, není zákonn ě vymezen) = protiprávní jednání osoby (právnické č i fyzické), jeho ž znaky (skutkové podstaty) jsou vymezeny zákonem a za n ěž správní orgán (ú ř ad) ukládá sankci stanovenou dle zákona -n ě kdy se nevy ž aduje zavin ě né jednání – je dána objektivní odpov ě dnost -obecn ě existují okolnosti vylu č ující protiprávnost ( krajní nouze, nutná obrana+další vymezené konkrétním zákonem) Ordo et Iustitita

5 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Ř ízení o správních deliktech P ř estupkové ř ízení -upraveno v p ř estupkovém zákon ě (z. č. 200/1990 Sb.) -p ř íslušné k vedení p ř est. ř ízení obce (tzv. p ř estupkové komise), Policie Č R, jiné správní orgány ur č ené zákonem -ú č astníky p ř est. ř ízení je obvin ě ný z p ř estupku, poškozený, vlastník v ě ci, která m ůž e být zabrána, p ř íp. navrhovatel -ukon č ení ř ízení -odlo ž ení v ě ci (podez ř elá osoba po ž ívá imunit, je mladší 15ti let, byla nep ř í č etná) -zastavení ř ízení (ke spáchání p ř estupku nedošlo, skutek se nestal, skutek nespáchal obvin ě ný z p ř estupku, nastaly d ů vody pro odlo ž ení, uplynul doba 1roku od spáchání p ř estupku, bylo-li ji ž o p ř estupku rozhodnuto Ordo et Iustitita

6 2012 / 2013 Ordo et Iustitia P ř estupkové ř ízení – pokra č ování -proti rozhodnutí o p ř estupku je p ř ípustné odvolání P ř estupkové ř ízení-blokové ř ízení Podmínky:- p ř estupek je spolehliv ě zjišt ě n - neposta č uje domluva -obvin ě ný je ochoten zaplatit pokutu Proti ulo ž ení pokuty v blokovém ř ízení se nelze odvolat. V blokovém ř ízení lze ulo ž it pokutu do 1tis. K č, pokud zákon nestanoví jinak. V p ř ípad ě nesouhlasu p ř estupce s vy ř ízením v ě ci v blokovém ř ízení je konáno p ř estupkové ř ízení. Orgán, který vede ř ízení o p ř estupku není vázán výší pokuty navr ž ené v rámci blokového ř ízení. Ordo et Iustitita

7 2012 / 2013 Ordo et Iustitia P ř estupkové ř ízení – p ř íkazní ř ízení Podmínky:- není pochyb, ž e došlo k p ř estupku - v ě c není vy ř ízena v blokovém ř ízení - lze ulo ž it napomenutí a pokutu Proti p ř íkazu lze podat odpor ve lh ů t ě 15 dn ů od doru č ení p ř íkazu. Orgán pokra č ující v ř ízení po podání odporu nem ůž e ulo ž it p ř ísn ě jší sankci (vyšší pokutu, ne ž byla ulo ž ena p ř íkazem. Ordo et Iustitita

8 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Relevantní skutkové podstaty p ř estupk ů : P ř estupkový zákon (p ř estupky na úsek ů zdravotnictví, p ř estupky na úseku ochrany p ř ed alkoholismem a jinými toxikomaniemi, p ř estupky na úseku ochrany ž ivotního prost ř edí) Zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové slu ž b ě (§73 a násl.) Zák. č. 114/1992 Sb., o ochran ě p ř írody a krajiny (§ 87 a násl.) Zák. č. 563/1991 Sb., o ú č etnictví (§ 37 a násl.) Zák. č. 101/2000 Sb., o ochran ě osobních údaj ů (§ 44 a násl.) Zák. č. 289/1995 Sb., o lesích (§ 53 a násl.) Ordo et Iustitita

9 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Správní ř ízení ( ř ízení p ř ed ú ř ady): -upraveno zák. č. 500/2004, správní ř ád -správní ř ád upravuje obecný postup orgán ů ve ř ejné správy (správních orgán ů ) Doru č ování -správní orgán doru č uje primárn ě do datové schránky, není-li doru č uje poštou, písemnost se pova ž uje za doru č enou ve lh ů t ě 10 dní od jejího p ř ipravení k vyzvednutí (obvykle od vyrozum ě ní o ulo ž ení na pošt ě ) = fikce doru č ení -odmítnutí p ř evzetí písemnosti m ůž e ve svých d ů sledcích znamanat, ž e se také písemnost pova ž uje za doru č enou -v n ě kterých p ř ípadech lze doru č ovat ve ř ejnou vyhláškou zve ř ejn ě nou na ú ř ední desce-dnes i na Internetu (nap ř. stavební ř ízení) Ordo et Iustitita

10 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Účastníky správního řízení jsou -žadatel a osoby, které s tímto mají společné zájmy -osoby, jejichž práv se má řízení dotknout (založit, zrušit či změnit) -osoby, jejich práva mohou být dotčena a osoby, u nichž to stanoví zvláštní zákon Procesní práva a povinnosti účastníků řízení -pr. navrhovat důkazy, pr. činit návrhy, pr. vyjádřit se k podkladům, pr. nahlíže do spisu Podání dle správního řádu musí obsahovat a musí z něj být patrno -kdo ho činí, jaké věci se týká, co navrhuje, přesné označení osoby, která ho činí, a správního orgánu, kterému je určen -správní orgán posuzuje podání dle jeho obsahu, může vyzvat podatele k jeho doplnění ve stanovené lhůtě Ordo et Iustitita

11 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Pr ů b ě h správního ř ízení Zahájení – návrh, z moci ú ř ední (bez návrhu) dnem oznámení této skute č nosti ú č astníkovi ř ízení nebo ústním prohlášením Dokazování- v rámci ústního jednání, listinami, ohledáním, sv ě deckou výpov ě dí, znaleckým posudkem P ř erušení č i zastavení správního ř ízení Rozhodnutí – písemné, obsahuje výrok, od ů vodn ě ní a pou č ení o opravném prost ř edku, správní orgán musí rozhodnout bezodkladn ě č i do 30 dní (tuto lh ů tu lze prodlou ž it), rozhodnutí musí být ú č astník ů m doru č eno č i vyhlášeno, mo ž nost oznámit ne č innost konkrétního správního orgánu nad ř ízenému správnímu orgánu Správní orgán m ůž e p ř i zt ěž ování správního ř ízení ulo ž it a ž 50tis. K č po ř ádkovou pokutu (za nedostavování se, neuposlechnutí apod.) Ordo et Iustitita

12 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Opravné prostředky Odvolání (rozklad) -nutné podat ve lh ů t ě 15 dní od oznámení (doru č ení) Obnova ř ízení -pro p ř ípad, ž e vyšly najevo nové skute č nosti č i d ů kazy sv ě d č ící ve prosp ě ch ú č astníka ř ízení, které existovaly ji ž v dob ě rozhodování správního orgánu, ale ú č astník tyto nemohl uplatnit -pro p ř ípad, ž e se ukázaly d ů kazy, na nich ž rozhodnutí stálo, nezákonnými nebo rozhodnutí, na nich ž rozhodnutí stálo, byla zrušena -nutné podat ve lh ů t ě 3 m ě síc ů od doby, kdy se ú č astník o uvedených skute č nostech dozv ě d ě l nejpozd ě ji však ve lh ů t ě 3 let od právní moci p ů vodního rozhodnutí Ordo et Iustitita

13 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Stí ž nost -dle § 175 správního ř ádu -právo dot č ených osob obracet se na správní orgány se stí ž nostmi na chování ú ř edních osob a na postup správního orgánu, pokud zákon neumo žň uje jiný prost ř edek ochrany -m ůž e být podána písemn ě i ústn ě -podává se u správního orgánu, proti jeho ž postupu sm ěř uje -stí ž nost musí být obecn ě vy ř ízena ve lh ů t ě 60 dní a st ěž ovatel o zp ů sobu jejího vy ř ízení musí být vyrozum ě n -byla-li stí ž nost shledána d ů vodnou, musí p ř ijmou správní orgán bezodkladn ě p ř íslušná opat ř ení -není-li st ěž ovatel se zp ů sobem vy ř ízení stí ž nosti spokojen má právo ž ádat p ř ezkoumání vy ř ízení stí ž nosti nad ř ízeným správním orgánem Ordo et Iustitita

14 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Správní soudnictví Proti ne č innosti a nezákonnému postupu správních orgán ů je mo ž no po vy č erpání všech zákonných prost ř edk ů obrátit se na soud – správní soud, p ř ípadn ě následn ě na Nejvyšší správní soud. Ordo et Iustitita

15 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Trestní odpov ě dnost právnických osob a ř ízení proti nim -trestn ě odpov ě dná pro trestný č in je právnická osoba, u ní ž je dáno tzv. p ř i č itatelnost jednání osoby fyzické, která č in spáchala: jejím jménem, v jejím zájmu nebo v rámci její č innosti: -statutární orgán, jeho č len -osoba v ř ídícím postavení č i vykonávající kontrolní č innost -zam ě stnanec nebo osoba v podobném postavení, pokud právnická osoby neprovedla dostate č ná opat ř ení (preventivní, kontrolní), aby tomuto p ř edešla -jen pro trestné č iny, jejich ž taxativní vý č et je uveden v §7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpov ě dnosti právnických osob a ř ízení proti nim -Sankce odlišné od tr. zákoníku – zrušení právnické osoby, zákaz p ř ijímaní dotací a subvencí, uve ř ejn ě ní rozsudku Ordo et Iustitita

16 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Trestní odpov ě dnost právnických osob a ř ízení proti nim -Za právnickou osobu vystupuje v trestním ř ízení k tomu pov ěř ená osoba jako v civilním ř ízení dle ob č anského soudního ř ádu, nesmí jít o osobu obvin ě nou, poškozenou č i sv ě dkem -Právnická osoba si m ůž e zvolit pro ú č ely trestního ř ízení zmocn ě nce i obhájce Ordo et Iustitita

17 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Správní rozcvi č ka O č í rozhodnutí jde? Který ú ř ad byl správním orgánem I. stupn ě (který orgán rozhodoval jako první)? Který ú ř ad byl správním orgánem II. stupn ě (který orgán rozhodoval o odvolání)? Jaké ř ízení bylo vedeno ( č eho se týkalo)? Ordo et Iustitita


Stáhnout ppt "2012 / 2013 Ordo et Iustitia Odpov ě dnost za p ř estupky a jiné správní delikty Ř ízení p ř ed ú ř ady Trestní odpov ě dnost právnických osob - pojem."

Podobné prezentace


Reklamy Google