Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOVOLÁNÍ. Historickoprávní souvislosti Za staré rakouské právní úpravy – řádný opravný prostředek Za staré rakouské právní úpravy – řádný opravný prostředek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOVOLÁNÍ. Historickoprávní souvislosti Za staré rakouské právní úpravy – řádný opravný prostředek Za staré rakouské právní úpravy – řádný opravný prostředek."— Transkript prezentace:

1 DOVOLÁNÍ

2 Historickoprávní souvislosti Za staré rakouské právní úpravy – řádný opravný prostředek Za staré rakouské právní úpravy – řádný opravný prostředek Po roce 1948 nahrazen stížností pro porušení zákona – kontrola socialistické zákonnosti Po roce 1948 nahrazen stížností pro porušení zákona – kontrola socialistické zákonnosti V roce 1992 navrácen do české právní úpravy – nová koncepce (Rakousko+Francie) V roce 1992 navrácen do české právní úpravy – nová koncepce (Rakousko+Francie) Novelou 30/2000 Sb. odděleny vady zmatečnosti Novelou 30/2000 Sb. odděleny vady zmatečnosti

3 Obecná charakteristika Mimořádný opravný prostředek Mimořádný opravný prostředek Jediný splňuje kritéria teorie pro opravné prostředky Jediný splňuje kritéria teorie pro opravné prostředky Kasační opravný systém Kasační opravný systém Funkční příslušnost Nejvyššího soudu Funkční příslušnost Nejvyššího soudu

4 Předmět dovolání Předmětem dovolání jsou rozhodnutí odvolacího soudu, o nichž tak stanoví zákon (§ 236 o.s.ř.) Musí jít o rozhodnutí vydané v odvolacím řízení Musí jít o rozhodnutí vydané v odvolacím řízení Není založeno na principu univerzality Není založeno na principu univerzality Napadnout lze pouze výrok rozhodnutí Napadnout lze pouze výrok rozhodnutí

5 Objektivní podmínky přípustnosti dovolání 1. Existence způsobilého předmětu dovolání 2. Přípustnost dovolání 3. Dodržení zákonem stanovené lhůty

6 Ad 2) Přípustnost dovolání 1. Přípustnost proti meritorním rozhodnutím (nalézací řízení): Pozitivní vymezení a) Zjevná diformita b) Skrytá diformita c) Právní stránka zásadního významu Negativní vymezení a) Bagatelní věci b) Věci upravené zákonem o rodině (zákonem stanovené výjimky) c) Věci mezinárodních únosů dětí

7 2. Dovolání proti rozhodnutím o mimořádných opravných prostředcích Usnesení odvolacího soudu o:  Žalobě na obnovu řízení  Zamítnutí návrhu na změnu rozhodnutí dle § 235h o.s.ř. PLATÍ NEGATIVNÍ OMEZENÍ.  Žalobě pro zmatečnost

8 3. Dovolání proti meritorním usnesením v jiných druzích civilního procesu Usnesení odvolacího soudu o:  Insolvenční řízení  Nařízení výkonu rozhodnutí (mimo mezinárodní únosy dětí)  Zastavení výkonu rozhodnutí (mimo mezinárodní únosy dětí)  Rozvrh rozdělované podstaty ve výkonu  Udělení příklepu  Povinnostech vydražitele dle přísl. ustanovení o.s.ř. NEPLATÍ NEGATIVNÍ VYMEZENÍ.

9 4. Dovolání proti procesním unesením Procesní rozhodnutí důležitější povahy-týkají se buď postavení účastníků nebo ukončení řízení Procesní rozhodnutí důležitější povahy-týkají se buď postavení účastníků nebo ukončení řízení V některých bodech nesmyslná právní úprava V některých bodech nesmyslná právní úprava

10 Ad 3) lhůta pro podání dovolání Dva měsíce od doručení rozhodnutí Dva měsíce od doručení rozhodnutí V případě nesprávného poučení – lhůta zachována nebo v zákonem stanovených případech lhůta čtyři měsíce od doručení. V případě nesprávného poučení – lhůta zachována nebo v zákonem stanovených případech lhůta čtyři měsíce od doručení. Prominutí zmeškání lhůty je nepřípustné. Prominutí zmeškání lhůty je nepřípustné.

11 Důvody dovolání Vada, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci Vada, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci Nesprávné právní posouzení Nesprávné právní posouzení Rozpor se spisy (s výjimkou dovolání přípustného proti rozhodnutí po právní stránce zásadního významu) Rozpor se spisy (s výjimkou dovolání přípustného proti rozhodnutí po právní stránce zásadního významu)

12 Subjektivní podmínky přípustnosti dovolání Pouze účastník, kterému nebylo ve věci plně vyhověno.

13 Institut povinného zastoupení dovolatele Platí pouze pro dovolatele, ne pro ostatní účastníky řízení Platí pouze pro dovolatele, ne pro ostatní účastníky řízení Dovolatel musí být v řízení zastoupen advokátem nebo notářem Dovolatel musí být v řízení zastoupen advokátem nebo notářem Musí být již advokátem nebo notářem sepsáno Musí být již advokátem nebo notářem sepsáno Neplatí všeobecně Neplatí všeobecně Zvláštní procesní podmínka dovolacího řízení Zvláštní procesní podmínka dovolacího řízení

14 Náležitosti dovolání Není možné podat ústně do protokolu Není možné podat ústně do protokolu Obecné (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) Obecné (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) Zvláštní – označení napadeného rozhodnutí Zvláštní – označení napadeného rozhodnutí - označení rozsahu - důvody dovolání - důkazy k prokázání důvodů dovolání - dovolací petit - podpis povinného zástupce, je-li třeba. Rozsahem a důvody je soud vázán.

15 Účinky podání dovolání Devolutivní účinek => Nejvyšší soud Devolutivní účinek => Nejvyšší soud Suspenzivní účinek – ze zákona ne, ale soud může rozhodnout o odložení vykonatelnosti Suspenzivní účinek – ze zákona ne, ale soud může rozhodnout o odložení vykonatelnosti

16 Řízení o dovolání 1. Řízení před soudem prvního stupně  odmítne opožděné dovolání  zastaví pro nezaplacení soudního poplatku přípravné úkony přípravné úkony

17 Řízení o dovolání 2. Řízení před dovolacím soudem: a) Vázán rozsahem a důvody b) Výjimky z vázanosti rozsahem – stejné jako u odvolání (4 skupiny) c) Zásadně bez jednání – jednání, jen provádí-li dokazování (obligatorní) nebo považuje-li to za vhodné (fakultativní) d) Dokazování jen k prokázání důvodů dovolání

18 Rozhodnutí o dovolání 1. Procesní a) Odmítnutí (nedostatky v podmínkách přípusnosti, vady návrhu) b) Zastavení – nedostatky procesních podmínek, včetně povinného zastoupení dovolatele

19 Rozhodnutí o dovolání 2. Meritorní a) Odmítne – zjevně bezdůvodné – ne proti rozhodnutí po právní stránce zásadního významu b) Zamítne c) Zruší (a vrátí k dalšímu řízení – závazný právní názor, zastaví + popř. postoupí orgánu, do jehož pravomoci náleží)


Stáhnout ppt "DOVOLÁNÍ. Historickoprávní souvislosti Za staré rakouské právní úpravy – řádný opravný prostředek Za staré rakouské právní úpravy – řádný opravný prostředek."

Podobné prezentace


Reklamy Google