Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žádost rozhodnutí odvolání Eva Pláničková Šárka Duková Veronika Pulchartová Jan Poukar1. ročník, VSRR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žádost rozhodnutí odvolání Eva Pláničková Šárka Duková Veronika Pulchartová Jan Poukar1. ročník, VSRR."— Transkript prezentace:

1 Žádost rozhodnutí odvolání Eva Pláničková Šárka Duková Veronika Pulchartová Jan Poukar1. ročník, VSRR

2 Žádost Nejčastější úřední písemnost Žádosti o povolení nebo schválení nejrůznějších návrhů o vyřešení stížností, o zajištění úprav, změn... Např. Žádost o rozvod

3 Náležitosti žádosti Kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje: - fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování - právnická osoba uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování - žádost musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí

4 Podoby žádosti Písemná forma Ústní, zapsána do protokolu Elektronická podoba (musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem)

5 Stylizace žádosti Pečlivě Jasně Stručně Spíše neosobně Bez citově zabarvených prostředků Bez oslovení, ani úvodní zdvořilostní věta Výstižné uvedení důvodu Formulovat tak, jak by mělo znít rozhodnutí

6 Rozhodnutí Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách. Např. Rozhodnutí o přijetí ke studiu

7 Podoba a náležitosti rozhodnutí Písemná nebo ústní forma Obsahuje: Výrokovou část – uvádí řešení otázky, která je předmětem řízení a označení účastníků Odůvodnění – důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání Poučení – zda je možné podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, který správní orgán o odvolání rozhoduje a kterému se odvolání podává

8 Další náležitosti V písemném vyhotovení se uvede označení „rozhodnutí“ Označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci a podpis úřední osoby Jména a příjmení všech účastníků

9 Lhůta pro vydání rozhodnutí Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.

10 Odvolání Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal. Např. Odvolání proti nepřijetí ke studiu na vš

11 Náležitosti odvolání Kdo je činí Které věci se týká a co se navrhuje Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné

12 Odvolací lhůta Činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno

13 Použitá literatura Texty zákonů - Správní řád a Soudní řád správní Písemná elektronická komunikace pro SŠ a veřejnost II., nakladatelství Fortuna 2005

14 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Žádost rozhodnutí odvolání Eva Pláničková Šárka Duková Veronika Pulchartová Jan Poukar1. ročník, VSRR."

Podobné prezentace


Reklamy Google