Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ A ŽALOBA PRO ZMATEČNOST. Obecná charakteristika právní úpravy Obě žaloby upraveny nepřehledně v jedné hlavě o.s.ř. – ustanovení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ A ŽALOBA PRO ZMATEČNOST. Obecná charakteristika právní úpravy Obě žaloby upraveny nepřehledně v jedné hlavě o.s.ř. – ustanovení."— Transkript prezentace:

1 ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ A ŽALOBA PRO ZMATEČNOST

2 Obecná charakteristika právní úpravy Obě žaloby upraveny nepřehledně v jedné hlavě o.s.ř. – ustanovení společná, ustanovení zvláštní jen pro jednotlivé žaloby i kombinovaně.

3 Žaloba na obnovu řízení Obecná charakteristika Náprava vad skutkových Event. další řízení o meritu závisí na p o v o l e n í obnovy řízení

4 Žaloba na obnovu řízení Předmět Pouze pravomocné meritorní rozhodnutí. 1.Pozitivní vymezení: a)Rozsudky b)Usnesení c)Usnesení o schválení smíru (za podmínek stanovených v o.s.ř.) d)Platební rozkaz, rozsudky pro uznání a zmeškání, za stejných podmínek jako smír.

5 Žaloba na obnovu řízení Předmět 2. Negativní vymezení: a)Rozsudky o rozvodu, neplatnosti a neexistenci manželství (popř. zrušení, neplatnost, neexistence partnerství) b)Jen důvody rozhodnutí c)Jen výrok o nákladech řízení, lhůtě k plnění a předběžné vykonatelnosti d)Rozhodnutí, jejichž změny lze dosáhnout jinak.

6 Žaloba na obnovu řízení Subjektivní podmínky přípustnosti Účastník, jemuž nebylo ve věci (alespoň částečně) vyhověno. Vedlejší účastník za podmínek stanovených v o.s.ř.

7 Žaloba na obnovu řízení Důvody 1)Jsou zde nové skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které nemohl účastník bez své viny použít v původním řízení před soudem prvního stupně nebo za podmínek § 205a a 211a v řízení před soudem odvolacím - mohou přivodit příznivější rozhodnutí ve věci.

8 Žaloba na obnovu řízení Důvody 2) Lze provést důkazy, které nebylo možné provést v původním řízení - mohou přivodit příznivější rozhodnutí ve věci.

9 Žaloba na obnovu řízení Lhůta 1.Subjektivní – tři měsíce 2.Objektivní – tři roky od právní moci rozhodnutí Prominutí zmeškání lhůty není přípustné.

10 Žaloba na obnovu řízení Náležitosti 1.Obecné - § 42 odst. 4 o.s.ř. 2.Zvláštní – označení napadeného rozhodnutí - označení rozsahu - označení rozsahu - uvedení důvodu - uvedení důvodu - skutečnosti svědčící pro včasnost - skutečnosti svědčící pro včasnost - důkazy k prokázání důvodů - důkazy k prokázání důvodů ¨ - petit. Obdobný obsah žaloby pro z m a t e č n o s t.

11 Žaloba na obnovu řízení Řízení o žalobě Funkčně příslušný soud, který věc rozhodoval v prvním stupni. Rozpadá se do dvou fází : 1.Řízení o obnově – iudicium rescindens 2.Řízení obnovené – iudicium rescissorium

12 Žaloba na obnovu řízení Účinky Ze zákona nemá ani suspenzivní, ani devolutivní (viz též žaloba pro zmatečnost). V první fázi řízení – řízení o obnově – může soud odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí. V první fázi řízení – řízení o obnově – může soud odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí. Povolením obnovy se odkládá vykonatelnost ze zákona.

13 Žaloba na obnovu řízení a stav „poté“ Povolením obnovy – není-li žaloba zamítnuta - zaniká překážka rei iudicatae. O žalobě na obnovu se rozhoduje usnesením. Soud v případě povolení obnovy řízení poté věc znovu projedná a rozhodne. Přihlédne ke všemu, co vyšlo za řízení najevo. Buď zamítne návrh na změnu rozhodnutí nebo rozhodnutí změní tak, že nové nahradí původní.

14 Žaloba pro zmatečnost Obecná charakteristika Náprava vad zmatečnosti (procesních) Vyvolává účinky obdobné jako u žaloby na obnovu řízení, některé odchylky – viz např. způsoby rozhodnutí v jednotlivých fázích řízení.

15 Žaloba pro zmatečnost Objektivní podmínky přípustnosti 1.Obecná přípustnost: Proti rozhodnutím soudu prvního stupně a odvolacího, kterým se řízení končí + zákonem stanovené d ů v o d y (nedostatky procesních podmínek a trestný čin soudce)

16 Žaloba pro zmatečnost Objektivní podmínky přípustnosti 2. Zvláštní přípustnost: a)Meritorní (pravomocné) rozhodnutí, vč. platebního rozkazu+důvody b)Meritorní rozhodnutí odvolacího soudu (nesprávným postupem odňata možnost jednat) c)Rozhodnutí odvolacího soudu o odmítnutí odvolání nebo zastavení odvolacího řízení.

17 Žaloba pro zmatečnost Objektivní podmínky přípustnosti Negativní vymezení: rozsudky o neplatnost, neexistenci nebo rozvod manželství, zrušení, neplatnost, neexistence partnerství Lhůta k plnění, náklady řízení a předběžná vykonatelnost Jen proti důvodům rozhodnutí

18 Žaloba pro zmatečnost Lhůta Obecně tři měsíce od doručení napadeného rozhodnutí. Zvláštní případy – může být i subjektivní a objektivní nebo jen subjektivní (u trestného činu soudu nebo přísedícího) Prominutí zmeškání lhůty není přípustné.

19 Žaloba pro zmatečnost Subjektivní podmínky přípustnosti Účastník, kterému nebylo plně vyhověno Vedlejší účastník za podmínek o.s.ř. Státní zastupitelství za podmínek o.s.ř. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za podmínek o.s.ř.

20 Žaloba pro zmatečnost Účinky Ze zákona ani devolutivní, ani suspenzivní. Soud však může odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí svým rozhodnutím.

21 Žaloba pro zmatečnost Řízení o žalobě K řízení příslušný soud, který rozhodoval v prvním stupni, výjimečně odvolací – krajský. Vázán rozsahem, v jakém žalobce žalobu uplatnil – 4 zákonné výjimky. Usnesením žaloba zamítnuta nebo napadené rozhodnutí zrušeno. Jestliže napadené rozhodnutí zrušeno, pak soud, o jehož rozhodnutí jde, věc znovu projedná a rozhodne.


Stáhnout ppt "ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ A ŽALOBA PRO ZMATEČNOST. Obecná charakteristika právní úpravy Obě žaloby upraveny nepřehledně v jedné hlavě o.s.ř. – ustanovení."

Podobné prezentace


Reklamy Google