Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnost soudu před zahájením řízení (Smírčí a zajišťovací řízení)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnost soudu před zahájením řízení (Smírčí a zajišťovací řízení)"— Transkript prezentace:

1 Činnost soudu před zahájením řízení (Smírčí a zajišťovací řízení)

2 Smírčí a zajišťovací řízení – obecná charakteristika
Zvláštní druh civilního procesu Obecně můžeme charakterizovat jako řízení, kterými se „soudně posvěcuje“ smírné řešení sporu, a řízení, kterými se předběžně upravují poměry mezi účastníky Charakter zvláštních řízení mají, pokud probíhají před zahájením řízení ve věci samé (nalézací řízení).

3 Smírčí řízení §67-69 Tzv. praetorský smír ( X § 99 soudní smír - smír uzavřený v průběhu řízení) zahájení řízení – pouze na návrh = návrh na hmotněprávní dohodu – navrhovatel : FO,PO Podání návrhu nemá hmotněprávní ani procesní účinky, které zákon jinak spojuje s podáním návrhu na zahájení řízení Příslušnost soudu: místní příslušnost – kterýkoli OS věcná příslušnost – OS, pokud KS – může i OS

4 Smírčí řízení musí ho připouštět povaha věci
ne ve věcech osobního stavu ne ve věcech, v nichž lze zahájit řízení i bez návrhu (§81 odst.1) ne ve věcech, v nichž k vytvoření žádaného stavu je třeba soudního výroku nesmí být v rozporu s kogentními ustanoveními hmotného práva (povaha smíru – hmotněprávní dohoda, které jsou soudním rozhodnutím přiznány vlastnosti stejné jako pro rozsudek ve věci samé.

5 Smírčí řízení součinnost nebo přítomnost účastníků nelze vynucovat → nedostaví – li se účastníci k soudu nebo nedojde – li k uzavření smíru, smírčí řízení se tím končí – nevydává se rozhodnutí Poučování o právu hmotném - § 99 – upozornění na právní úpravu a stanoviska NS a rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek týkající se věci smír uzavřený a schválený soudem (usnesením) – účinky pravomocného rozsudku odvolání není přípustné X je ale přípustné proti usnesení o neschválení smíru

6 Smírčí řízení prostředky nápravy :
žaloba na neplatnost smíru (v praxi se někdy objevuje označení na zrušení smíru) – pokud je dle hmotného práva neplatný lhůta 3 roky od právní moci usnesení žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost Náklady řízení: žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud v něm nebylo o náhradě nákladů ujednáno něco jiného (§ 146 odst.1 písm.b))

7 Soudní smír dle § 99 o.s.ř. Po zahájení řízení
Platí stejná pravidla jako pro prétorský smír Soud je povinen pokusit se o smírné řešení sporu. Zvláštní poučovací povinnost – poučení i o hmotném právu Na rozdíl od smíru dle § 67 – nedojde-li ke smíru, pokračuje v řízení

8 Předběžná opatření §74 a násl.
důvody pro vydání předběžného opatření: nutnost dočasně upravit vztahy mezi FO a PO obava z ohrožení výkonu rozhodnutí demonstrativní výčet - §76 příslušný soud – soud příslušný k řízení o věci ( X §76a, § 76b) účastníci – navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu

9 Předběžná opatření nařízení předběžného opatření : na návrh
i bez návrhu – v řízeních, která lze zahájit i bez návrhu lhůta pro rozhodnutí – bezodkladně, není – li tu nebezpečí z prodlení 7dní – od podání návrhu předběžné opatření může být nařízeno i po zahájení řízení ve věci samé (§ 102)

10 Předběžná opatření - jistota
Jistota §75b: slouží k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením výše jistoty – ,- , v obchodních věcech ,- nesložení jistoty – odmítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření

11 Předběžná opatření – jistota
výjimky z povinnosti složit jistotu: Předběžné opatření dle § 76a a 76b Předběžná opatření pro řízení, která je možná zahájit i bez návrhu Výživné Věci pracovní Náhrada škody na zdraví Osvědčí-li navrhovatel, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků Nebezpečí z prodlení – pokud by navrhovateli vznikla újma a navrhovatel osvědčí, že jistotu nemohl složit.

12 Předběžná opatření - jistota
vrácení jistoty : došlo k odmítnutí či zamítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření či zastavení řízení o tomto návrhu bylo nařízeno předběžné opatření, ale ve lhůtě nebyla podána žaloba na náhradu škody způsobené předběžným opatřením žaloba na náhradu škody byla podána, ale z rozhodnutí soudu o ní vyplývá, že jistota nebude použita k náhradě škody

13 Předběžná opatření Rozhodnutí soudu o návrhu:
odmítnutí – nedostatky v náležitostech ( neplatí § 43) nebo nezaplacení jistoty Zamítnutí zastavení řízení nařízení PO (usnesením) Vykonatelnost usnesení o nařízení PO: vyhlášením vydáním ( PO dle §76a a 76b) doručením tomu, komu ukládá povinnost Závaznost: účastníci řízení a ti, kterým byla PO uložena povinnost PO dle §76a – závazné pro každého

14 Předběžná opatření Zánik předběžného opatření :
A. ex lege = zánik – uplynutím doby uplynutím doby k podání žaloby žalobě nebylo vyhověno uplynutím 15 dnů od vykonatelnosti rozhodnutí B. rozhodnutím soudu = zrušení – pominou důvody pro které bylo nařízeno Náhrada škody nebo jiné újmy §77a - lhůta pro podání žaloby – 6 měsíců od zániku či právní moci rozhodnutí o zrušení předběžného opatření - ze složené jistoty

15 Předběžná opatření dle §76a
dítě se ocitne bez jakékoliv péče nebo jsou – li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny → Předběžné opatření o umístnění dítěte ve vhodném prostředí, které v usnesení označí Vhodným prostředím se rozumí výchovné prostředí u osoby nebo zařízení způsobilé zajisti nezletilému dítěti řádnou péči s ohledem na jeho fyzický a duševní stav. Předběžné opatření o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu Navrhovatel – obec s rozšířenou působností

16 Předběžné opatření dle § 76a
Věcně příslušný soud – okresní Místně – obecný soud navrhovatele Poté, co je nařízení – je předáno soudu dle § 88c lhůta – 24 hodin Nezletilý nemusí být v řízení zastoupen Vykonatelné – vydáním

17 Předběžné opatření dle § 76a
Doba trvání: 1 měsíc od vykonatelnosti, 3 měsíce od vykonatelnosti – u předběžného o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu (§ 76a odst.1 věta druhá) – možné prodloužit, nebude – li mít soud podklady pro rozhodnutí ve věci V případě, že dojde před uplynutím této doby (1 měs., 3 měs, prodloužená) k zahájení řízení ve věci samé → možné i opakované prodloužit dobu trvání předběžného opatření – vždy o 1 měsíc – nejdéle však na dobu 6 měsíců Po dosažení doby 6 měsíců – lze prodloužit – výjimečně nebylo – li z vážných důvodů a objektivních příčin možné v této době skončit důkazní řízení ve věci samé – vždy Závaznost – pro každého

18 Předběžné opatření dle § 76a
Rodiče nezletilého, orgán sociálně právní ochrany dětí a opatrovník ustanovení bezodkladně po výkonu předběžného opatření (nemá-li nezletilý zákonného zástupce, nebo nemůže-li ho zástupce zastupovat) – mohou navrhnout zrušení předběžného opatření. Soud musí o tom návrhu rozhodnout do 7 dnů. Byl-li návrh zamítnut, lze jej opakovat až po 14 dnech. Po nařízení předběžného opatření, soud bezodkladně zajistí jeho výkon.

19 Předběžné opatření dle § 76b
V souvislosti s ochranou proti domácímu násilí (od roku 2007) = vážným způsobem ohrožen život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele → předběžné opatření ukládající: dočasné opuštění bytu nebo domu společně obývaného s navrhovatelem (společné obydlí), jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo do něj vstupoval zdržení se setkávání s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním Účastníci řízení: navrhovatel a ten, vůči němuž návrh směřuje Navrhovatel osoby, jejíž život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost jsou jednáním osoby, proti které návrh směřuje vážným způsobem ohroženy.

20 Předběžné opatření dle § 76b
Příslušnost soudu: okresní soud, který je místně příslušný pro obvod (okres) navrhovatele Lhůta k rozhodnutí o návrhu: bezodkladně, není – li tu nebezpečí z prodlení – do 48 hodin od podání návrhu Doba trvání: 1 měsíc od vykonatelnosti (popř. po uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím Policie ČR) Pokud před uplynutím lhůty bylo zahájeno řízení ve věci samé – možné na návrh rozhodnout o prodloužení doby trvání PO – zánik však nejpozději uplynutím doby 1 roku od okamžiku jeho nařízení Vykonatelné vydáním Po nařízení soud bezodkladně zajistí výkon předběžného opatření

21 Zajištění důkazu §78, 78a, 78b jestliže je důvodná obava, že v pozdější době nebude možno tento důkaz v řízení vůbec provést nebo jen s velkými obtížemi Je možné i po zahájení řízení soudem § 78 příslušný soud – soud příslušný k řízení nebo soud, v jehož obvodu je ohrožený důkaz sepsání protokolu účast účastníků – pokud není nebezpečí z prodlení B notářským/ exekutorským zápisem § 78a o skutkovém ději ( který se odehrál v jeho přítomnosti) nebo stavu věci ( o němž se osobně přesvědčil) veřejná listina

22 Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví § 78b
Na návrh toho, kdo osvědčil porušení práva z duševního vlastnictví Za účelem provedení důkazu lze zajistit: zboží, popř. přiměřený vzorek zboží, jehož výrobou mohlo být porušeno právo z duševního vlastnictví materiál a nástroje, které byly použity k výrobě nebo rozšiřování tohoto zboží dokumenty týkající se tohoto zboží Příslušnost soudu: KS, v jehož obvodu je zajišťovaný předmět důkazního prostředku Účastníci řízení: navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu a ten, kdo má zajišťovaný předmět důkazního prostředku u sebe


Stáhnout ppt "Činnost soudu před zahájením řízení (Smírčí a zajišťovací řízení)"

Podobné prezentace


Reklamy Google