Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od žaloby k exekuci ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od žaloby k exekuci ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová."— Transkript prezentace:

1 Od žaloby k exekuci ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová

2 CIVILNÍ PROCES A JEHO POJEM  civilní proces = postup soudu a dalších procesních stran v řízení, jehož cílem je poskytnout ochranu právu  procesní postup - stanovená pravidla a stádia  soud autoritativně a vynutitelně rozhodne  civilní = věnující se otázkám z občanskoprávních a obchodních vztahů, ze vztahů rodinných a vztahů pracovních 2 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

3 PRAMENY CIVILNÍHO PROCESU Ústava ČR - Hlava IV. Listina základních práv a svobod - Hlava V. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád = kodifikace civilního procesu, obecná úprava Speciální zákonné úpravy - zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení - zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech - zákon č. 182/2006, o úpadku 3 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

4 DRUHY CIVILNÍHO PROCESU  řízení nalézací - hledá odpověď na otázku „co je právo“ a „komu právo přísluší“  řízení vykonávací - forma státního donucení splnění povinnosti přiznané soudem  insolvenční řízení - zaměřeno zejména na ty dlužníky, kteří mají závazky převyšující jejich aktiva (úpadek, osobní bankrot)  řízení rozhodčí – alternativa k soudnímu řízení, kdy namísto státního soudu o věci rozhoduje soukromý subjekt - rozhodce nebo rozhodčí soud 4 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

5 ŘÍZENÍ SPORNÉ A NESPORNÉ  řízení sporné - zaplacení finanční částky, povinnost k odstranění vad, zaplacení výplaty apod.  soudní řízení má charakter sporu mezi žalobcem a žalovaným  řízení nesporné – soud rozhoduje např. o péči o dítě, o osvojení dítěte, o zápisu firmy do obchodního rejstříku, o prohlášení za mrtvého atd.  nejde o standardní spor mezi jednou a druhou stranou, ale spíše o úpravu nějaké věci do budoucna 5 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

6 NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ  název návrhu nerozhoduje (návrh, podnět, žaloba, odvolání, žádost…)  všechna podání se posuzují podle svého obsahu  nejčastější podání návrhu – v písemné formě  další způsoby: ústně do protokolu, faxem nebo elektronicky  vady návrhu - soud zpětně vyzve k náležité opravě nebo doplnění návrhu a stanoví k tomu lhůtu  procesní lhůty - v poslední den lhůty stačí, když dojde k podání na poště 6 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

7 NÁLEŽITOSTI ŽALOBY  kterému soudu je určena (místní a věcná příslušnost)  určení stran sporu  vymezení předmětu žaloby  popis rozhodujících skutečností  označení důkazů  podpis a datum 7 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

8 DORUČOVÁNÍ  každý je povinen vybírat si poštu doručovanou na jeho jméno do jeho bydliště či sídla  porušení této povinnosti = právní riziko  fikce doručení, odmítnutí převzít doručenou písemnost  náhradní způsoby doručení - uložením na poště, uložením u soudu, vyvěšením na úřední desce  fikce doručení = účinky doručení písemnosti nastanou i v případě, kdy se adresát s obsahem neseznámil  odepření převzít zásilku = den, kdy došlo k odepření, je i dnem doručení 8 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

9 KONCENTRACE ŘÍZENÍ  jeden ze způsobů urychlení soudních řízení  znemožnění, aby procesní strany uměle prodlužovaly délku soudních řízení  povinnost procesních stran uvést a doložit informace a důkazy zpravidla nejpozději do skončení prvního soudního jednání  zvýšené nároky na přípravu stran pro soudní řízení 9 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

10 JAK SE CHOVAT U SOUDU  základní pravidla vyvěšena u vstupu do jednací síně  způsoby oslovování subjektů řízení a vystupování u soudního jednání  povinnost dodržovat pokyny soudce  v opačném případě: pořádková pokuta, vykázání  veřejnost soudních jednání - možnost účastnit se jako divák v podstatě všech soudních jednání 10 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

11 DORUČENÍ ROZSUDKU  rozsudek se doručuje všem účastníkům řízení do vlastních rukou  rozsudek obsahuje poučení o možnostech podat opravné prostředky (typ opravného prostředku, k jakému soudu, v jaké lhůtě)  doručený rozsudek, který nemůže být nijak napaden, je v právní moci  závaznost pro účastníky řízení  uplynutí lhůty ke splnění povinnosti - vykonatelnost  nedodržení lhůty ke splnění povinnosti – exekuční titul 11 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

12 EXEKUČNÍ TITUL  exekuční titul = podklad pro vynucení splnění povinnosti proti vůli povinného  možné exekuční tituly  platební rozkazy,  směnečné rozkazy,  smíry schválený soudem,  vykonatelné trestní rozsudky, pokud např. ukládají povinnost nahradit škodu,  notářské zápisy,  exekutorské zápisy,  rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění  z praktického hlediska – nutnost udržovat aktuálnost doručovacích adres 12 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

13 DĚKUJI ZA POZORNOST. Čas na diskusi.


Stáhnout ppt "Od žaloby k exekuci ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová."

Podobné prezentace


Reklamy Google