Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II.
JUDr. Simona Corradiniová Od žaloby k exekuci

2 CIVILNÍ PROCES A JEHO POJEM
civilní proces = postup soudu a dalších procesních stran v řízení, jehož cílem je poskytnout ochranu právu procesní postup - stanovená pravidla a stádia soud autoritativně a vynutitelně rozhodne civilní = věnující se otázkám z občanskoprávních a obchodních vztahů, ze vztahů rodinných a vztahů pracovních JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

3 PRAMENY CIVILNÍHO PROCESU
Ústava ČR - Hlava IV. Listina základních práv a svobod - Hlava V. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád = kodifikace civilního procesu, obecná úprava Speciální zákonné úpravy - zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení - zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech - zákon č. 182/2006, o úpadku JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

4 DRUHY CIVILNÍHO PROCESU
řízení nalézací - hledá odpověď na otázku „co je právo“ a „komu právo přísluší“ řízení vykonávací - forma státního donucení splnění povinnosti přiznané soudem insolvenční řízení - zaměřeno zejména na ty dlužníky, kteří mají závazky převyšující jejich aktiva (úpadek, osobní bankrot) řízení rozhodčí – alternativa k soudnímu řízení, kdy namísto státního soudu o věci rozhoduje soukromý subjekt - rozhodce nebo rozhodčí soud JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

5 ŘÍZENÍ SPORNÉ A NESPORNÉ
řízení sporné - zaplacení finanční částky, povinnost k odstranění vad, zaplacení výplaty apod. soudní řízení má charakter sporu mezi žalobcem a žalovaným řízení nesporné – soud rozhoduje např. o péči o dítě, o osvojení dítěte, o zápisu firmy do obchodního rejstříku, o prohlášení za mrtvého atd. nejde o standardní spor mezi jednou a druhou stranou, ale spíše o úpravu nějaké věci do budoucna JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

6 NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
název návrhu nerozhoduje (návrh, podnět, žaloba, odvolání, žádost…) všechna podání se posuzují podle svého obsahu nejčastější podání návrhu – v písemné formě další způsoby: ústně do protokolu, faxem nebo elektronicky vady návrhu - soud zpětně vyzve k náležité opravě nebo doplnění návrhu a stanoví k tomu lhůtu procesní lhůty - v poslední den lhůty stačí, když dojde k podání na poště JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

7 NÁLEŽITOSTI ŽALOBY kterému soudu je určena (místní a věcná příslušnost) určení stran sporu vymezení předmětu žaloby popis rozhodujících skutečností označení důkazů podpis a datum JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

8 DORUČOVÁNÍ každý je povinen vybírat si poštu doručovanou na jeho jméno do jeho bydliště či sídla porušení této povinnosti = právní riziko fikce doručení, odmítnutí převzít doručenou písemnost náhradní způsoby doručení - uložením na poště, uložením u soudu, vyvěšením na úřední desce fikce doručení = účinky doručení písemnosti nastanou i v případě, kdy se adresát s obsahem neseznámil odepření převzít zásilku = den, kdy došlo k odepření, je i dnem doručení JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

9 KONCENTRACE ŘÍZENÍ jeden ze způsobů urychlení soudních řízení
znemožnění, aby procesní strany uměle prodlužovaly délku soudních řízení povinnost procesních stran uvést a doložit informace a důkazy zpravidla nejpozději do skončení prvního soudního jednání zvýšené nároky na přípravu stran pro soudní řízení JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

10 JAK SE CHOVAT U SOUDU základní pravidla vyvěšena u vstupu do jednací síně způsoby oslovování subjektů řízení a vystupování u soudního jednání povinnost dodržovat pokyny soudce v opačném případě: pořádková pokuta, vykázání veřejnost soudních jednání - možnost účastnit se jako divák v podstatě všech soudních jednání JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

11 DORUČENÍ ROZSUDKU rozsudek se doručuje všem účastníkům řízení do vlastních rukou rozsudek obsahuje poučení o možnostech podat opravné prostředky (typ opravného prostředku, k jakému soudu, v jaké lhůtě) doručený rozsudek, který nemůže být nijak napaden, je v právní moci závaznost pro účastníky řízení uplynutí lhůty ke splnění povinnosti - vykonatelnost nedodržení lhůty ke splnění povinnosti – exekuční titul JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

12 EXEKUČNÍ TITUL exekuční titul = podklad pro vynucení splnění povinnosti proti vůli povinného možné exekuční tituly platební rozkazy, směnečné rozkazy, smíry schválený soudem, vykonatelné trestní rozsudky, pokud např. ukládají povinnost nahradit škodu, notářské zápisy, exekutorské zápisy, rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění z praktického hlediska – nutnost udržovat aktuálnost doručovacích adres JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

13 DĚKUJI ZA POZORNOST. Čas na diskusi.


Stáhnout ppt "ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II."

Podobné prezentace


Reklamy Google