Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Jan Siostrzonek Rodinné právo Řízení ve věcech rodinného práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Jan Siostrzonek Rodinné právo Řízení ve věcech rodinného práva."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Jan Siostrzonek (siostrzonek@fakulta.cz) www.sokrates.cz Rodinné právo Řízení ve věcech rodinného práva

2 1. Předběžná opatření a) Účastníku může být uloženo, aby platil výživné v nezbytné míře - § 76 odst. 1 písm. a) o.s.ř. b) Účastníku může být uloženo, aby odevzdal dítě do péče druhé z rodičů nebo do péče toho, koho označí soud - § 76 odst. 1 písm. b) o.s.ř.  Tato řízení lze zahájit na návrh nebo i bez návrhu (z úřední povinnosti)  Věcná příslušnost - okresní soud  Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, kteří by byli účastníky v řízení o věci samé  O návrhu na vydán PO musí být rozhodnuto bezodkladně, nejpozději ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení návrhu  Soud není povinen nařizovat jednání, není povinen vyslechnout účastníky  Forma rozhodnutí soudu – usnesení

3 c) PO sloužící k ochraně nezletilých dětí - § 76a o.s.ř.  Jedná se o rychlou, zatímní úpravu péče o dítě, jestli řešení krizové situace nesnese odkladu  Podmínky:  Zejména pokud se dítě Se dítě ocitlo bez jakékoliv péče Život a příznivý vývoj dítěte jsou vážně ohroženy nebo narušeny O návrhu rozhoduje soud  Dítě bude na nezbytnou dobu umístěno ve vhodné prostředí (u osoby nebo zařízení, které je způsobilé zajistit nezletilému dítěti řádnou péči)  Navrhovatelem může být pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností  Soud (místně příslušný podle obce navrhovatele) je povinen rozhodnout bezodkladně, nejpozději do 24 hodin ode dne podání návrhu  Tento soud provede následně i výkon nařízeného PO  Soud však předá věc místně příslušnému soudu k řízení ve věcech nezletilých

4  proti usnesení o PO je možné podat odvolání  Je-li odvolání podáno, je KS povinen o něm rozhodnout do 15-ti dnů ode dne předložení spisu  Usnesení o nařízení PO musí předseda vyhotovit i hned a vyznačit na něm doložku vykonatelnosti  Účastníkům se usnesení doručuje až při výkonu usnesení  Nezletilému dítěti není v této fázi ještě ustanovován opatrovník, to až po vykonání rozhodnutí – opatrovník dítě zastupuje až v navazujícím řízení  Nařízené PO trvá po dobu 1 měsíce od jeho vykonatelnosti (jeho vyhlášení)  V této lhůtě je třeba zahájit řízení ve věci samé  Je-li řízení zahájeno, může soud PO opakovaně prodloužit o jeden měsíc  Celková doba PO však nesmí přesáhnout 6 měsíců

5  Pokud je dítě soudním PO předáno do péče určité osoby, musí se soud také postarat o bezodkladný výkon rozhodnutí  Příslušným k výkonu je soud, který PO nařídil  Výkon se provádí tak, že dítě je takové osob předáno a pokud se předtím nachází u jiné osoby, je dítě této osobě odejmuto  Navrhnout zrušení PO můžou rodiče dítěte, OSPOD, opatrovník dítěte  Pokud soud návrh na zrušení PO zamítnul, lze jej opakovat až po 14 dnech

6 2) Řízení před soudem ve věcech péče o nezletilé děti  ZŘZS  Jedná o souhrn n ou úpravu, která se uplatní, pokud není v jiných ustanoveních o.s.ř. uvedeno jinak  Zahrnuje řadu řízení o různém předmětu, jejichž hmotně právní základ spočívá v zákoně o rodině  Řízení o výchově a výživě nezletilých  Řízení o úpravě styku  O navrácení dítěte  O přiznání, omezení a zbavení rodičovské zodpovědnosti  O poručenství  O schválení důležitých úkonů za nezletilého  O prodloužení ústavní výchovy

7  účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, o jejichž právech a povinnostech má být rozhodováno  Nezletilé dítě  Rodiče dítěte  Další osoby  Pokud navrhovatel v návrhu na zahájení řízení opomene uvést jako účastníky řízení osoby, které podle zákona mají být účastníky řízení, pak soud tyto osoby přibere za účastníky svým usnesením  Pokud v řízení může dojít ke střetu zájmu rodičů a dítěte (střet je v těchto řízeních pravidlem) – pak dítě v řízení nemůže být zastoupeno rodičem, ale soud je povinen dítěti ustanovit kolizního opatrovníka  Např. řízení o výživě nezletilých  Výjimka – např. Pokud má být vymáháno výživné za nezletilé dítě na druhém z rodičů, pak dítě může být zastoupeno dalším rodičem (urychlení procesu)

8  věcně příslušným ve všech těchto typech řízení je okresní soud rozhodující samosoudcem  Místní příslušnost je dána bydlištěm dítěte, ohledně kterého se řízení vede  Spisy týkající se nezletilých dětí soudy vedou až do jejich zletilosti  Místní příslušnost trvá podle toho soudu, který ve věci rozhodnul jako první  Další úprava je obsažena v § 100 odst. 3 o.s.ř.  Ve věcech péče o nezletilé soud může uložit účastníkům na dobu nejvýše 3 měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním řízení nebo rodinné terapii

9 3) Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí ()  Tato řízení se vedou ve věcech mezinárodních únosů dětí podle mezinárodní smlouvy, je-li tato součástí našeho právního řádu, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropského společenství  O.s.ř. přesně určuje, kdo je účastníkem řízení  Především nezletilé dítě  žalobcem je ten, jehož právo na péči o dítě bylo porušeno  Žalovaným ten, kdo toto právo porušil  Právo na péči se posuzuje podle právního řádu státu, v němž mělo dítě svůj obvyklý pobyt bezprostředně před přemístěním nebo zadržením  Soud je povinen i bez návrhu činit neodkladně taková opatření, aby bylo možné dítě navrátit  Soud zpravidla nemusí nařizovat jednání  Soud však musí rozhodnout urychleně, nejpozději do 6 týdnů od zahájení řízení

10  ve věci samé soud rozhoduje rozsudkem  Navrácení dítěte soud může podmínit nebo podmíněně odložit

11 4) Řízení o povolení uzavřít manželství  Úzká souvislost s péči o nezletilé spočívá v tom, že manželství hodlá uzavřít osoba mladší 18 let  Řízení lze zahájit pouze na návrh  Navrhovatelem může být pouze nezletilý, který chce uzavřít manželství  V tomto řízení má navrhovatel plnou procesní způsobilost a proto nemusí být zastoupen zákonnými zástupci  Účastníky řízení jsou navrhovatel a jeho zákonní zástupci (zpravidla rodiče)  Snoubenec navrhovatele není účastníkem řízení, ale musí být vyslechnut jako svědek  Výslechu nezletilého navrhovatele nesmí být přítomna žádná jiná osoba mimo soudce a nezletilého  Ve výroku, kterým soud přivoluje uzavření manželství musí být přesně označena osoba, se kterou má být manželství uzavřeno

12 5) Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých - §§ 272 a násl. o.s.ř.  Ještě před samotným výkonem rozhodnutí soud písemně nebo protokolárně vyzve povinného, aby dobrovolně splnil svou povinnost  Pokud výzva zůstane bez jakékoliv odezvy, lze povinnému ukládat pokuty až do výše 50.000 Kč a to opakovaně  Soud dále může uložit (je-li to účelné), aby se povinný po dobu nejvýše 3 měsíců účastnil mimo soudního smírčího nebo mediačního jednání nebo rodinné terapie  Pokud povinná i nadále bude odpírat plnění povinnosti a k věci se bude stavět negativně, může soud na základě tzv. změny poměrů upravit znova poměry mezi povinným a dalšími osobami

13 b)Soud v zájmu dítěte a je-li to účelné a možné může stanovit tzv. plán navykacího režimu Tento plán má stanovit a umožnit postupný kontakt dítěte a osoby oprávněné ke styku s ním Soud provádí kontrolu plnění tohoto plánu Pokud některý z účastníků plán neplní nebo plán z jiného důvodu neplní svůj účel, pak jej soud zruší a přistoupí k dalšímu způsobu výkonu rozhodnutí Výkon rozhodnutí pak může spočívat v odnětí dítěte tomu, u koho podle schválené dohody dítě nemá být a předání tomu, kde dítě má být Takto lze postupovat i bez předchozí výzvy

14 Soudnictví ve věcech mládeže  Jedná se o řízení ve věcech podle z.č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, který upravuje podmínky trestně právní odpovědnosti mladistvých a řízení v těchto věcech  Pokud se jedná o činy jinak trestné pak jejich řízení podléhá o.s.ř.  V obou těchto případech rozhodují soudy pro mládež  Mladistvý musí mít obhájce od okamžiku, kdy jsou proti němu provedeny úkony podle z.č. 218/2003 Sb., nebo podle tr.řádu  Vazební stíhání je přípustné jen zcela výjimečně

15  O tom, zda jsou splněny podmínky pro odepření souhlasu rodiče s osvojením rozhoduje zásadně pouze soud, a to na návrh  OSPODu (zde jako opatrovník dítěte v řízení o osvojení)  Rodiče  NOZ umožňuje odepřít rodiči jeho právo vyjádřit s osvojením souhlas či nesouhlas = podstatný zásah do rodičovského práva  Proto tato otázka musí být projednána před soudem (dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práva svobod)  Jedná se o tzv. řízení incidenční ()  Lze jej zahájit pouze na návrh (viz výše)  Soud může rozhodnout Kladně = že souhlasu rodičů s osvojením je třeba – rodiče se stávají potom účastníky řízení osvojení Záporně = souhlasu rodičů s osvojením není třeba – rodiče nemohou být účastníky řízení o osvojení  Soud toto své rozhodnutí může kdykoliv změnit (při změně poměrů)

16 c) Nezletilý rodič  ZoR zásadně i nezletilému rodiči přiznává právo souhlasu s osvojením  Při nezájmu mu ZoR toto právo odpírá (stejně jako u zletilých rodičů) - Dle teorie je takový postup špatný, neboť Podle čl. 1 Úmluvy o právech dítěte je nezletilý sice sám rodičem, ale on sám je pořád dítětem Z toho pohledu nezletilý rodič vyžaduje zvýšenou ochranu, což § 68 odst. 2 ZoR porušuje !!! d) tzv. blanketní souhlas  Rodič projevil souhlas s osvojením  Předem  Bez vztahu k určitým osvojitelům  Jeho souhlasu s osvojením již dále není třeba a nebude zjišťováno nadále jeho stanovisko  Ale dítěti bude ustanoven opatrovník – jeho souhlas už bude nezbytný pro osvojení


Stáhnout ppt "Mgr. Jan Siostrzonek Rodinné právo Řízení ve věcech rodinného práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google