Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předběžná řízení, zahájení řízení, procesní podmínky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předběžná řízení, zahájení řízení, procesní podmínky"— Transkript prezentace:

1 Předběžná řízení, zahájení řízení, procesní podmínky
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

2 Osnova přednášky Předběžná opatření Smírčí řízení Zajištění důkazů
Zahájení řízení Procesní podmínky

3 Předběžná řízení

4 Klasifikace civilního procesu
Civilní proces se člení na: Nalézací řízení Vykonávací (exekuční) řízení Insolvenční řízení Smírčí a zajišťovací řízení

5 Předběžná řízení specifické instituty -) nelze zařadit do jiných druhů procesu, jde o činnost soudu před zahájením řízení, ale některá lze za stanovených podmínek realizovat i po zahájení řízení =) zvláštní druh řízení Předběžné zajištění práva nebo výkonu práva Smírné řešení sporu Před řízením -) předběžná (ne vždy) Zajišťují právo nebo jeho výkon (ne vždy) ŘÍZENÍ SMÍRČÍ A ZAJIŠŤOVACÍ Lze i jako předběžné Lze i jako zajišťovací

6 Předběžné a zajišťovací řízení
Smírčí a zajišťovací řízení lze klasifikovat na Smírčí řízení Zajišťovací řízení Předběžná opatření Zajištění důkazu

7 Smírčí řízení Smírčí řízení –) Cíl
poskytnutí procesního nástroje ke smírnému řešení sporu s tím, že uzavřená dohoda bude mít účinky soudního rozhodnutí

8 Zajišťovací řízení Zajišťovací řízení Předběžná opatření –) Cíl
Prozatímní úprava poměrů účastníků Zachování možnosti vést výkon rozhodnutí Zajištění důkazních prostředků –) Cíl Zachování možnosti provést důkaz Soudcovské zástavní právo –) Cíl

9 Smírčí řízení před zahájením řízení
Tzv. PRAETORSKÝ SMÍR (x odlišit od smíru dle §99 OSŘ, kdy nejde o samostatné řízení, ale součást řízení nalézacího – viz dále) V dané věci by musela být dána pravomoc civilních soudů Jde o práva a povinnosti se kterými mohou účastníci dle hmotného práva nakládat, není zde vyloučeno, aby si vzájemné poměry upravili svými dispozitivními úkony Věcně příslušný: soud, který by byl příslušný k rozhodování věci, ALE Může provést i okresní soud, byť by jinak byl příslušný krajský soud (x opačně nelze), Místně příslušným je kterýkoliv okresní soud Přítomnost a součinnost účastníků není možné vynucovat Podáním návrhu NEMÁ hmotněprávní ani procesní účinky, které jsou spojovány s podáním návrhu na zahájení soudního řízení (např. vliv na běh promlčecí doby)

10 Případy vyloučení praetorského smíru:
Smír nelze uzavřít: Ve věcech, kde lze řízení zahájit i bez návrhu Ve věcech osobního stavu (například rozvod manželství, osvojení,…) Kde je potřebné vydání konstitutivního rozhodnutí soudu a jen dohoda účastníků nepostačuje

11 Postup smírčího řízení
Pouze na návrh, aby soud provedl pokus o smír Uzavření smíru Soud uzavřený smír schválí (usnesením) Pokud není v rozporu s právními předpisy - rozpor s kogentními normami hmotného práva Má účinky pravomocného rozsudku Vzniká překážka rei iudicate Pozn.: Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud o nich nebylo ve schváleném smíru ujednáno něco jiného – § 146 odst. 1 písm. b) OSŘ

12 Prostředky nápravy rozhodnutí
Proti usnesení o schválení smíru Není přípustné odvolání, lze však podat žalobu na neplatnost smíru pro jeho rozpor s hmotným právem do 3 let od PM usnesení o schválení Proti usnesení o neschválení smíru však odvolání přípustné je! Žaloba na obnovu řízení Žaloba pro zmatečnost Žaloba na neplatnost smíru, pokud je neplatný dle hmotného práva (lze podat do 3 let od PM)

13 Soudní smír v průběhu soudního řízení
Základem je dispoziční úkon účastníků, kterým v průběhu řízení uzavírají dohodu o celém předmětu řízení nebo jeho části Nejde o speciální řízení, ale o součást řízení nalézacího Soudem schválený smír plně nahrazuje rozsudek ve věci a má totožné účinky co do právní moci a vykonatelnosti Dohoda může i překročit předmět řízení, ale nesmí vybočit z rozsahu civilní pravomoci soudu Přípustný je v případech, kdy to připouští povaha věci Soud se má v takových případech o smír vždy pokusit

14 Předběžná opatření Předběžné opatření je rozhodnutí soudu vydané ve formě usnesení, kterým soud dočasně ukládá povinnosti účastníkům předběžného řízení (účastníkům řízení) , případně jinak upravuje jejich právní poměry před vydáním meritorního rozhodnutí.

15 Předběžná opatření Předběžné opatření lze vydat
před zahájením řízení (§ 74 a násl. OSŘ) v průběhu řízení (§ 102 OSŘ)

16 Předběžná opatření Podmínky pro nařízení předběžného opatření:
Předběžné opatření lze vydat, jestliže a) je třeba zatímně upravit poměry účastníků nebo b) existuje obava, že by výkon rozhodnutí byl ohrožen

17 Předběžné opatření Příslušný soud Účastníci Podání návrhu
Soud příslušný, jako by šlo o věc samu (X §76a a §76b) Účastníci Navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu Podání návrhu Na návrh, v řízeních, které lze zahájit i bez návrhu lze PO i bez návrhu

18 Lhůty pro rozhodnutí o předběžném opatření
Bezodkladně Není-li tu nebezpečí z prodlení, pak od podání návrhu do 7 dnů 24 hodin u předběžného opatření dle §76a OSŘ 48 hodin u předběžného opatření dle § 76b OSŘ

19 Povinnosti uložitelné předběžným opatřením:
může být účastníku uloženo zejména, aby a) platil výživné v nezbytné míře; b) odevzdal dítě do péče druhého z rodičů nebo do péče toho, koho označí soud; c) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje; d) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu; e) nenakládal s určitými věcmi nebo právy; f) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. Uložení povinnosti 3. osobě - jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat. (§ 76 odst. 1, 2 o.s.ř.)

20 Náležitosti návrhu na nařízení PO
a)obecné náležitosti návrhu dle § 42 odst. 4 OSŘ b) jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, c) vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, d) vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, e) jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá Navrhovatel je povinen připojit listiny, kterých se dovolává! !!! Pokud návrh neobsahuje tyto náležitosti nebo je nesrozumitelný, neurčitý tak, že v řízení nelze pokračovat – předseda senátu návrh odmítne, aniž by postupoval dle § 43 OŠR!

21 Jistota dle § 75b OSŘ K zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením je navrhovatel povinen složit u soudu jistotu žalobu na náhradu škody či jiné újmy lze podat do 6 měsíců ode dne zániku či PM zrušení nařízení předběžného opatření Výše jistoty: ,- Kč, v obchodních věcech ,- Kč (x srov. před novelou OSŘ jistota ,- Kč a v obchodních věcech ,- Kč) Nebude-li složena, návrh na PO bude odmítnut Výjimky z povinnosti složit jistotu – viz. § 75b odst. 3 OSŘ

22 Rozhodnutí o předběžném opatření
Skutečnosti rozhodující pro nařízení PO musí být alespoň osvědčeny (x srov. kdy prokázány) Předseda senátu rozhoduje bez slyšení účastníků Pro předběžné opatření je rozhodující stav v době vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního stupně Lze navrhovateli uložit, aby podal u soudu žalobu ve stanovené lhůtě Lze stanovit, že PO bude trvat jen po určenou dobu

23 Vykonatelnost a závaznost předběžného opatření
Usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, je vykonatelné vyhlášením. Nedošlo-li k vyhlášení, je vykonatelné, jakmile bylo vydáno, jedná-li se o předběžné opatření podle § 76a a 76b OSŘ, doručeno tomu, komu ukládá povinnost, jedná-li se o předběžné opatření podle § 76. Závaznost: Výrok vykonatelného usnesení o nařízení předběžného opatření je závazný jen pro účastníky řízení a pro ty, kterým byla předběžným opatřením uložena povinnost, nestanoví-li zákon jinak. Výrok vykonatelného usnesení o nařízení předběžného opatření podle § 76a je závazný pro každého. Pozn.: v rozsahu, v jakém je výrok vykonatelného usnesení o nařízení předběžného opatření závazný pro účastníky řízení a popřípadě pro jiné osoby, je závazný též pro všechny orgány!

24 Zánik a zrušení předběžných opatření
Předběžné opatření zanikne, jestliže a) navrhovatel nepodal v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě soudem určené návrh na zahájení řízení; b) nebylo návrhu ve věci samé vyhověno; c) bylo návrhu ve věci samé vyhověno a uplynulo patnáct dní od vykonatelnosti rozhodnutí o věci; d) uplynula určená doba, po kterou mělo trvat. Předběžné opatření předseda senátu zruší, jestliže pominou důvody, pro které bylo nařízeno; o zrušení předběžného opatření podle § 76a rozhodne předseda senátu soudu příslušného podle § 88 písm. c).

25 Zvláštní předběžná opatření
Ocitlo-li se nezletilé dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny, předseda senátu předběžným opatřením nařídí, aby bylo na nezbytně nutnou dobu umístěno ve vhodném prostředí, které v usnesení označí. Vhodným prostředím se rozumí výchovné prostředí u osoby nebo zařízení způsobilého zajistit nezletilému dítěti řádnou péči s ohledem na jeho fyzický a duševní stav, jakož i rozumovou vyspělost a umožnit realizaci případných jiných opatření stanovených předběžným opatřením. Jde-li o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením, nebo na dobu do rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodiče k osvojení, soud svěří dítě do pěstounské péče předběžným opatřením.

26 Předběžné opatření – § 76a
Doba trvání: předběžné opatření trvá po dobu jednoho měsíce od jeho vykonatelnosti, s výjimkou předběžného opatření o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, u něhož po uplynutí doby 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření může být, nebude-li mít soud podklady pro rozhodnutí ve věci, trvání předběžného opatření prodlouženo; bylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé, může soud předběžné opatření podle § 76a odst. 1 opakovaně prodloužit o jeden měsíc tak, aby celková doba trvání předběžného opatření nepřesáhla šest měsíců. Poté lze dobu trvání předběžného opatření už jen výjimečně prodloužit Rodiče nezletilého, orgán sociálně-právní ochrany dětí a opatrovník mohou kdykoli soudu navrhnout zrušení předběžného opatření. Byl-li takový návrh zamítnut, může jej oprávněná osoba, neuvede-li v ní jiné důvody, opakovat až po uplynutí 14 dnů od právní moci rozhodnutí.

27 Zvláštní předběžná opatření - § 76b
Pokud je vážným způsobem ohrožen život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele, potom soud proti osobě, proti níž návrh směřuj uloží: Předběžným opatřením zejména aby: 1) opustil společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí nebo do něj nevstupoval, 2) nevstupoval do bezprostředního okolí společného obydlí nebo navrhovatele a nezdržoval se tam, 3) se zdržel setkávání s navrhovatelem, 4) se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem. - Výjimky může stanovit pouze soud

28 Trvání předběžného opatření dle § 76b
Předběžné opatření trvá 1 měsíc od jeho vykonatelnosti Bylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé, může předseda senátu na návrh navrhovatele rozhodnout o prodloužení doby trvání předběžného opatření. Předběžné opatření zanikne nejpozději uplynutím 1 roku od okamžiku jeho nařízení. Předběžné opatření však zanikne nejpozději uplynutím doby jednoho roku od okamžiku jeho nařízení

29 Předběžná opatření během řízení
§ 102 odst. 1 OSŘ Je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

30 Zajištění důkazu Před zahájením řízení o věci samé
lze na návrh zajistit důkaz, je-li obava, že později jej nebude možno provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi.

31 Zajištění důkazu K zajištění důkazu je příslušný soud, který by byl příslušný k řízení o věci, nebo soud, v jehož obvodu je ohrožený důkazní prostředek. Zajištění důkazu provede předseda senátu způsobem předepsaným pro důkaz, o který jde. Není-li tu nebezpečí z prodlení, mají účastníci ve věci samé právo být přítomni u zajištění důkazu.

32 Zajištění důkazu zápisem
Důkaz může být zajištěn také notářským nebo exekutorským zápisem o skutkovém ději nebo o stavu věci, jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti notáře nebo soudního exekutora nebo jestliže notář nebo soudní exekutor osvědčil stav věci notářský nebo exekutorský zápis = veřejná listina

33 Zahájení řízení a procesní podmínky

34 Zahájení řízení Obecně lze řízení zahájit na návrh
Některá řízení lze zahájit soudem i bez návrhu (zpravidla tzv. nesporná řízení)

35 ŽALOBA Žaloba (návrh na zahájení řízení) je procesní úkon, kterým se žalobce obrací na soud se žádostí o poskytnutí právní ochrany proti určitému odpůrci (žalovanému) Zahajuje řízení Vymezuje jeho předmět Zakládá povinnost soudu o něm v souladu s právem rozhodnout

36 Žalobní právo Součást práva na soudní ochranu (právo na spravedlivý proces) Subjektivní právo každého jednotlivce vůči státu jako povinnému subjektu na poskytnutí náležité právní ochrany tomu, kdo se jí dovolá Samostatné subjektivní veřejné právo vůči státu na poskytnutí takové právní ochrany v procesu, který garantuje maximálně spravedlivé rozhodnutí

37 Civilní žaloba Je procesní úkon, kterým se žalobce obrací na soud s návrhem, aby o jeho určitém právu proti určitému odpůrci autoritativně rozhodl

38 Složky civilní žaloby Strany (účastníci řízení)
Předmět žaloby (žalobní nárok) Žalobní důvod

39 Strany (účastníci) Vymezení účastníků je ve sporném a převážně i nesporném řízení podmínkou individualizace žaloby – není možné vést řízení proti neznámé osobě (jen v případech, kdy je neznámého pobytu nebo se mu nedaří doručit do ciziny, lze navrhnout, aby mu soud ustanovil opatrovníka)

40 Předmět žaloby (žalobní n. procesní nárok)
Přesná formulace má být obsažena v části žaloby nazvané petit Nejčastější nároky Na plnění (může spočívat v dare, facere, omittere, pati) Určení, zda právní vztah existuje či ne na úpravu osobního statutu Na založení, změnu nebo zrušení právního vztahu Subsanciace žaloby – úplné vylíčení rozhodujících skutkových okolností

41 Žalobní důvod (právní důvod žaloby)
Právní poměr (v smyslu hmotněprávním), o který žalobce opírá svůj uplatňovaný nárok a který vyplývá ze souhrnu tvrzených skutečností (např. vlastnické právo, obligační právo,…) Právní základ žaloby – právní poměr v situaci, kdy žalobním důvodem není celý tento právní poměr, ale pouze určité právní důsledky s ním spojené (příklad: u žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu je nájemní poměr právním základem žaloby, žalobním důvodem je pak konkrétní výpovědní důvod)

42 Náležitosti žaloby (návrhu na zahájení řízení)
Obecné náležitosti každého úkonu - § 42 odst. 4 Zvláštní náležitosti žaloby (návrhu na zahájení řízení) - § 79 odst. 1

43 Obecné náležitosti návrhu
Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

44 Obecné náležitosti návrhu II
Je-li účastník zastoupen advokátem, může být podpis advokáta nahrazen otiskem podpisového razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, kterému je podání určeno. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba. Podání v jiných formách se činí pouze jedním stejnopisem. K podání učiněnému elektronicky lze připojit také všechny jeho přílohy v elektronické podobě. (§ 42 odst. 4 o.s.ř.)

45 Zvláštní náležitosti žaloby
Řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Listinné důkazy musí být přiloženy

46 Zvláštní náležitosti žaloby
Ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí návrh dále obsahovat identifikační číslo právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. Tento návrh, týká-li se dvoustranných právních vztahů mezi žalobcem a žalovaným (§ 90), se nazývá žalobou. (§ 79 odst. 1 o.s.ř.)

47 Označení soudu Určení věcné a místní příslušnosti
Volba příslušnosti tam, kde je dána na výběr – příklad:

48 Označení věci Označení věci podle právního důvodu žaloby
Příklad: - o zaplacení směnečné pohledávky ve výši , - Kč s příslušenstvím - o rozvod manželství

49 Označení účastníků Označení fyzických osob
Označení fyzických osob podnikatelů Označení právnických osob Označení právního zástupce, advokáta Označení státu

50 Vylíčení rozhodných skutečností
Skutečnost, ze kterých žalobce vyvozuje své ohrožené nebo porušené právo Kdy (nejpozději) je třeba vylíčit rozhodné skutečnosti? Zásadně již v žalobě Doplnění rozhodných skutečností v průběhu řízení…

51 Označení důkazů Důkazní břemeno – povinnost označit důkazy k prokázání tvrzených skutečností Žalobce je povinen k návrhu připojit písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo v elektronické formě (§ 79 odst. 2) Není třeba dokazovat Skutečnosti obecně známé (notoriety) Skutečnosti známé soudu z jeho činnosti Právní předpisy ve sbírce zákonů (x obecně závazná vyhláška obce – je třeba dokazovat) Skutečnosti stanovené právní domněnkou nebo fikcí

52 Žalobní petit Návrh autoritativního výroku soudu, který vyjadřuje, čeho se žalobce konkrétně domáhá Složený petit Eventuální petit Alternativní petit Alternativa facultas

53 SPORNÉ ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI – Zahájení řízení
Zahajuje se na návrh – žaloba Zahájeno podáním žaloby – dnem, kdy soudu žaloba došla nebo byla ústně sepsána do protokolu, příp. došla telegramem, faxem, elektronickou poštou a byla doplněna Byla-li věc postoupena soudu jiným orgánem, je řízení zahájeno, kdy soudu došla postoupená věc

54 NESPORNÁ řízení v 1 stupni
Většinu nesporných řízení lze zahájit I BEZ NÁVRHU Srov. návrh na zahájení řízení a podnět k zahájení řízení

55 Průběh řízení v prvním stupni
Po zahájení řízení postupuje soud z úřední povinnosti, aby věc byla co nejrychleji projednána a rozhodnuta Dle rozvrhu práce je věc přidělena určitému soudci nebo senátu Soud zkoumá, zda jsou dány podmínky řízení

56 Účinky zahájení řízení
Vznik překážky litispendence Perpetuatio fori Vyčerpání možnosti žalobce volit místně příslušný soud včetně vyčerpání možnosti dovolávat se prorogace Vznik povinnosti soudu provést řízení i bez dalších návrhů Vznik povinnosti účastníků poskytovat soudu potřebnou součinnost Po dobu řízení neběží promlčecí ani prekluzívní lhůty

57 Procesní podmínky (Podmínky řízení)
Procesní podmínky představují předpoklady přípustnosti vydání meritorního rozhodnutí a vytvářejí rámec, v němž je právo na soudní ochranu realizováno Nedotýkají se uplatněného práva a nezávisí na věcné legitimaci Zkoumání procesních podmínek se děje po zahájení řízení a zpravidla po celou jeho dobu (výjimka § 11 odst. 1 OSŘ –věcné a místní příslušnosti)

58 Procesní podmínky (Podmínky řízení)
Pravomoc soudů (§ 7 a 8) Příslušnost soudu Způsobilost být účastníkem řízení (§ 19) Procesní způsobilost (§ 20) Nezbytnost zastoupení (§ 22 a 23) Plná moc zmocněnce Způsobilost být zmocněncem

59 Procesí podmínky Neexistence překážky litispendence
Neexistence překážky res iudicata Totožnost věci: Totožnost účastníků Totožnost věci – tj. žalobního nároku a žalobního důvodu

60 Procesní podmínky Náležité zahájení řízení
Rozhodování zákonným nepodjatým soudcem ve správně obsazeném soudu Zaplacení soudního poplatku

61 Nedostatky procesních podmínek a jejich následky
Procesní podmínky a jejich nedostatky soud zkoumá a řeší z úřední povinnosti Neodstraněný nebo neodstranitelný nedostatek podmínky řízení - pokud se nepodaří jejich nedostatek soudu či účastníkům odstranit, musí dojít k zastavení řízení Nespadá-li věc do pravomoci soudů soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušenému orgánu, kdy právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány

62 Nedostatky procesních podmínek a jejich následky
Pokud lze nedostatek odstranit – soud k tomu činí vhodná opatření, může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout ve věci samé

63 KONEC 


Stáhnout ppt "Předběžná řízení, zahájení řízení, procesní podmínky"

Podobné prezentace


Reklamy Google