Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské soudní řízení. OSŘ • • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád • • Upravuje postup soudů a účastníků, případně osob zúčastněných a právní vztahy,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské soudní řízení. OSŘ • • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád • • Upravuje postup soudů a účastníků, případně osob zúčastněných a právní vztahy,"— Transkript prezentace:

1 Občanské soudní řízení

2 OSŘ • • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád • • Upravuje postup soudů a účastníků, případně osob zúčastněných a právní vztahy, které v důsledku toho vznikají, jehož cílem je ochrana subjektivních práv vyplývajících z práva hmotného • • Předpisy související: - - Ústava, Listina základních práv a svobod - - Zákon o soudech a soudcích - - Insolvenční zákon - - Zákon o rozhodčím řízení - - Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním - - Zákon o znalcích a tlumočnících - - Zákon o notářích, zákon o advokacii, zákon o státním zastupitelství - - Zákon o soudních poplatcích

3 Druhy civilního procesu • • A) Nalézací řízení – soud zjišťuje co je právem a co je povinností a vydává autoritativní rozhodnutí aa) řízení sporné - lze zahájit pouze na návrh - žalobce a žalovaný - opačný zájem na výsledku sporu - zásada dispoziční a zásada projednací - zásada formální pravdy - zpr. Deklaratorní účinky bb) řízení nesporné - předmětem není spor - lze zahájit i bez návrhu - navrhovatel a ti, o jejichž právech má být rozhodnuto - zásada oficiality, vyhledávací - zpr. Konstitutivní účinky

4 Druhy civilního procesu • • B) Vykonávací řízení - - Realizace toho, co bylo v konkrétním nalézacím řízení stanoveno - - Pokud nebylo vykonáno dobrovolně - - Řízení zajišťovací-předběžný charakter

5 Základní principy LZPS: výkon soudní moci pouze soudem, výkon soudní moci jménem republiky, nezávislost a nestrannost soudů, princip zákonného soudu a zákonného soudce ZÁSADY: - - rovnosti - - dispoziční (X oficiality) - - projednací (X vyhledávací) - - arbitrárního pořádku (x koncentrační) - - volného hodnocení důkazů - - veřejnosti, ústnosti a přímosti - - Rychlosti a hospodárnosti - - Formální pravdy (X materiální pravdy)

6 Subjekty civilního procesu 1.Soudy: Nejvyšší soud v Brně Vrchní soudy v Praze a Olomouci Krajské soudy Okresní soudy - - Obsazenost : senát, samosoudci - - Vyloučení soudců- z důvodu podjatosti, pokud rozhodoval v 1.stupni

7 Subjekty civilního procesu 2. Účastnící - FO i PO jejichž práva a povinnosti jsou předmětem řízení 3 definice účastníků: 1. žalobce a žalovaný 2. navrhovatel a ti, o jejich právech nebo povinnostech má výt v řízení jednáno 3. navrhovatel a ti, které zákon za účastníky označuje - Možnost státního zástupce X osoby zúčastněné na řízení – aktivně se účastní, ale není jednáno o jejich právech a povinnostech

8 Podmínky řízení • • Soud je vždy povinen zkoumat, zda jsou splněny • • Odstranitelné, neodstranitelné - - Pravomoc soudů - - Příslušnost soudů (věcná, místní, funkční) - - Způsobilost být účastníkem řízení - - Procesní způsobilost, příp. zastoupení - - Aktivní věcná legitimace, pasivní věcná legitimace - - Splnění poplatkové povinnosti - - Překážka věci rozhodnuté (res iudicatae) - - Překážka věci zahájené (litispendence) - - Rozhodování nepodjatým soudcem a ve správném obsazení

9 Pravomoc soudů • • Určuje, o čem soudy mohou jednat • • Dána zákonem • • Dle § 7 OSŘ – soudy projednávají spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud o nich podle zákona nerozhodují jiné orgány (KN) • • Vylučuje rozhodčí doložka ve smlouvě

10 Příslušnost soudů • • Který ze soudů je oprávněn věc projednat a rozhodnout 1) Věcná: v prvním stupni rozhodují okresní soudy, pokud zákon nestanoví jinak 2) Místní: dle žalovaného není-li stanoveno jinak, bydliště, sídlo, v obchodních věcech tzv. prorogace 3) Funkční: který soud rozhoduje o opravných prostředcích

11 Způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost Způsobilost být účastníkem: - - Každý kdo má právní subjektivitu (FO, PO, stát), kdo má práva a povinnosti Procesní způsobilost: - - Podle způsobilosti k právním úkonům - - Pokud není způsobilý, musí být zastoupen 1) 1) Zákonné zastoupení 2) 2) Na základě soudního rozhodnutí 3) 3) smluvní

12 Věcná legitimace • • Aby účastník ve věci obstál, musí být věcně legitimován • • Aktivní legitimace : na straně žalovaného (např. musí být vlastníkem věci) • • Pasivní legitimace: na straně žalovaného (má skutečně povinnost, které se žalobce domáhá) • • Řízení může proběhnout, i když není splněna

13 Podnět k zahájení řízení 1. • • Návrh na zahájení řízení – u sporných žaloba - lze písemně, elektronicky, telegraficky, faxem, ústně do protokolu - statusové, na plnění, určovací, právotvorné b) Usnesení soudu o zahájení řízení

14 Náležitosti návrhu na zahájení řízení • • Kromě obecných náležitostí pro všechny podání( komu určeno, kdo je činí, které věci se týká, co sleduje, datum a podpis) - - Konkretizace účastníků - - Případné označení zástupců - - Vylíčení rozhodujících skutečností - - Označení důkazů - - Žalobní petit - - Připojení listinných důkazů, kterých se domáhá

15 Podnět k zahájení řízení 2. Splnění poplatkové povinnosti- splatný dnem podání návrhu, lze osvobodit, do 5000,-Kč se platí v kolcích 3. Překážka věci rozhodnuté – soud je povinen řízení zastavit 4. Překážka věci zahájené – soud je povinen řízení zastavit 5. Soudcovská nepodjatost, správné obsazení soudu- podjatost namítnout při prvním jednání

16 Řízení v prvním stupni 1. 1. Zahájení řízení – dnem kdy došel návrh či dnem usnesení, procesněprávní i hmotněprávní účinky 2. 2. Dokazování ( výslech svědků, účastníků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánu, FO, PO, veřejné listiny, ohledání) -břemeno tvrzení, břemeno důkazní Prejudiciální otázky – jejich vyřešení je důležité proto, aby soud mohl rozhodnout ve věci samé 3. Rozhodnutí soudu

17 Rozhodnutí soudu A) Rozsudek - konstitutivní, deklaratorní - na plnění, určovací, o osobním stavu - meritorní, částeční, mezitimní - pro uznání (uzná či se ve lhůtě nevyjádří), pro zmeškání - - Vždy musí být vynesen, vyhlášen, písemně vyhotoven a doručen B) Usnesení – procesní věci, řízení o dědictví, o opatrovnictví.. C) Platební rozkaz – ve zkráceném řízení bez jednání, do 15 dnů možnost podat odpor, Podmínky: peněžité plnění, k žalobě připojeny listinné důkazy osvědčující existenci nároku - musí být doručeno do vlastních rukou D) Směnečný a šekový rozkaz –k žalobě musí být připojena směnka nebo šek, žalobce musí navrhnout; námitky do 3 dnů

18 Opravné řízení - - Řádné a mimořádné a) a) Odvolání – odkladný a suspenzivní účinek, pokud nenabylo pr. Moci, 15 dnů b) b) Dovolání- do 2 měsíců, jen právní důvody c) c) Žaloba na obnovu řízení- objektivní lhůta 3 roky, subjektivní 3 měsíce d) d) Žaloba pro zmatečnost- do 3 měsíců

19 Vykonávací řízení (exekuční) - Relativně samostatné řízení Předpokladem: - exekuční titul ( listina opatřená doložkou vykonatelnosti) - nesplnění povinnosti dobrovolně - návrh na zahájení vykonávacího řízení - Účastníky oprávněný a povinný

20 Způsoby výkonu rozhodnutí a) Výkon rozhodnutí na peněžitou částku: - srážky ze mzdy, či jiných příjmů - přikázáním pohledávky z peněžního účtu či jiných pohledávek - postižení jiných majetkových práv - prodej movitých či nemovitých věcí - zřízení soudcovského zástavního práva

21 Způsoby výkonu rozhodnutí b) Výkon rozhodnutí ukládající jinou povinnost než peněžité plnění: - - Vyklizení (bez náhrady či se zajištěním bytové náhrady) - - Odebráním věci - - Rozdělením společné věci - - Provedením prací a výkonů - - Za porušení povinnosti lze opakovaně ukládat pokuty do 100.000,-Kč

22 Děkuji za pozornost a přeji krásný zbytek dne


Stáhnout ppt "Občanské soudní řízení. OSŘ • • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád • • Upravuje postup soudů a účastníků, případně osob zúčastněných a právní vztahy,"

Podobné prezentace


Reklamy Google