Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské soudní řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské soudní řízení"— Transkript prezentace:

1 Občanské soudní řízení

2 OSŘ Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Upravuje postup soudů a účastníků, případně osob zúčastněných a právní vztahy, které v důsledku toho vznikají, jehož cílem je ochrana subjektivních práv vyplývajících z práva hmotného Předpisy související: Ústava, Listina základních práv a svobod Zákon o soudech a soudcích Insolvenční zákon Zákon o rozhodčím řízení Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním Zákon o znalcích a tlumočnících Zákon o notářích, zákon o advokacii, zákon o státním zastupitelství Zákon o soudních poplatcích

3 Druhy civilního procesu
A) Nalézací řízení – soud zjišťuje co je právem a co je povinností a vydává autoritativní rozhodnutí aa) řízení sporné - lze zahájit pouze na návrh - žalobce a žalovaný - opačný zájem na výsledku sporu - zásada dispoziční a zásada projednací - zásada formální pravdy - zpr. Deklaratorní účinky bb) řízení nesporné - předmětem není spor - lze zahájit i bez návrhu - navrhovatel a ti, o jejichž právech má být rozhodnuto - zásada oficiality, vyhledávací - zpr. Konstitutivní účinky

4 Druhy civilního procesu
B) Vykonávací řízení Realizace toho, co bylo v konkrétním nalézacím řízení stanoveno Pokud nebylo vykonáno dobrovolně Řízení zajišťovací-předběžný charakter

5 Základní principy LZPS: výkon soudní moci pouze soudem, výkon soudní moci jménem republiky, nezávislost a nestrannost soudů, princip zákonného soudu a zákonného soudce ZÁSADY: rovnosti dispoziční (X oficiality) projednací (X vyhledávací) arbitrárního pořádku (x koncentrační) volného hodnocení důkazů veřejnosti, ústnosti a přímosti Rychlosti a hospodárnosti Formální pravdy (X materiální pravdy)

6 Subjekty civilního procesu
1.Soudy: Nejvyšší soud v Brně Vrchní soudy v Praze a Olomouci Krajské soudy Okresní soudy Obsazenost : senát, samosoudci Vyloučení soudců- z důvodu podjatosti, pokud rozhodoval v 1.stupni

7 Subjekty civilního procesu
2. Účastnící - FO i PO jejichž práva a povinnosti jsou předmětem řízení 3 definice účastníků: 1. žalobce a žalovaný 2. navrhovatel a ti, o jejich právech nebo povinnostech má výt v řízení jednáno 3. navrhovatel a ti, které zákon za účastníky označuje - Možnost státního zástupce X osoby zúčastněné na řízení – aktivně se účastní, ale není jednáno o jejich právech a povinnostech

8 Podmínky řízení Soud je vždy povinen zkoumat, zda jsou splněny
Odstranitelné, neodstranitelné Pravomoc soudů Příslušnost soudů (věcná, místní, funkční) Způsobilost být účastníkem řízení Procesní způsobilost, příp. zastoupení Aktivní věcná legitimace, pasivní věcná legitimace Splnění poplatkové povinnosti Překážka věci rozhodnuté (res iudicatae) Překážka věci zahájené (litispendence) Rozhodování nepodjatým soudcem a ve správném obsazení

9 Pravomoc soudů Určuje, o čem soudy mohou jednat Dána zákonem
Dle § 7 OSŘ – soudy projednávají spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud o nich podle zákona nerozhodují jiné orgány (KN) Vylučuje rozhodčí doložka ve smlouvě

10 Příslušnost soudů Který ze soudů je oprávněn věc projednat a rozhodnout 1) Věcná: v prvním stupni rozhodují okresní soudy, pokud zákon nestanoví jinak 2) Místní: dle žalovaného není-li stanoveno jinak, bydliště, sídlo, v obchodních věcech tzv. prorogace 3) Funkční: který soud rozhoduje o opravných prostředcích

11 Způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost
Každý kdo má právní subjektivitu (FO, PO, stát), kdo má práva a povinnosti Procesní způsobilost: Podle způsobilosti k právním úkonům Pokud není způsobilý, musí být zastoupen Zákonné zastoupení Na základě soudního rozhodnutí smluvní

12 Věcná legitimace Aby účastník ve věci obstál, musí být věcně legitimován Aktivní legitimace : na straně žalovaného (např. musí být vlastníkem věci) Pasivní legitimace: na straně žalovaného (má skutečně povinnost, které se žalobce domáhá) Řízení může proběhnout, i když není splněna

13 Podnět k zahájení řízení
1. Návrh na zahájení řízení – u sporných žaloba - lze písemně, elektronicky, telegraficky, faxem, ústně do protokolu - statusové, na plnění, určovací, právotvorné b) Usnesení soudu o zahájení řízení

14 Náležitosti návrhu na zahájení řízení
Kromě obecných náležitostí pro všechny podání( komu určeno, kdo je činí, které věci se týká, co sleduje, datum a podpis) Konkretizace účastníků Případné označení zástupců Vylíčení rozhodujících skutečností Označení důkazů Žalobní petit Připojení listinných důkazů, kterých se domáhá

15 Podnět k zahájení řízení
2. Splnění poplatkové povinnosti- splatný dnem podání návrhu, lze osvobodit, do 5000,-Kč se platí v kolcích 3. Překážka věci rozhodnuté – soud je povinen řízení zastavit 4. Překážka věci zahájené – soud je povinen řízení zastavit 5. Soudcovská nepodjatost, správné obsazení soudu- podjatost namítnout při prvním jednání

16 Řízení v prvním stupni Zahájení řízení – dnem kdy došel návrh či dnem usnesení, procesněprávní i hmotněprávní účinky Dokazování ( výslech svědků, účastníků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánu, FO, PO, veřejné listiny, ohledání) -břemeno tvrzení, břemeno důkazní Prejudiciální otázky – jejich vyřešení je důležité proto, aby soud mohl rozhodnout ve věci samé 3. Rozhodnutí soudu

17 Rozhodnutí soudu A) Rozsudek - konstitutivní, deklaratorní
- na plnění, určovací, o osobním stavu - meritorní, částeční, mezitimní - pro uznání (uzná či se ve lhůtě nevyjádří), pro zmeškání Vždy musí být vynesen, vyhlášen, písemně vyhotoven a doručen B) Usnesení – procesní věci, řízení o dědictví, o opatrovnictví.. C) Platební rozkaz – ve zkráceném řízení bez jednání, do 15 dnů možnost podat odpor, Podmínky: peněžité plnění, k žalobě připojeny listinné důkazy osvědčující existenci nároku - musí být doručeno do vlastních rukou D) Směnečný a šekový rozkaz –k žalobě musí být připojena směnka nebo šek, žalobce musí navrhnout; námitky do 3 dnů

18 Opravné řízení Řádné a mimořádné
Odvolání – odkladný a suspenzivní účinek, pokud nenabylo pr. Moci, 15 dnů Dovolání- do 2 měsíců, jen právní důvody Žaloba na obnovu řízení- objektivní lhůta 3 roky, subjektivní 3 měsíce Žaloba pro zmatečnost- do 3 měsíců

19 Vykonávací řízení (exekuční)
- Relativně samostatné řízení Předpokladem: - exekuční titul ( listina opatřená doložkou vykonatelnosti) - nesplnění povinnosti dobrovolně - návrh na zahájení vykonávacího řízení - Účastníky oprávněný a povinný

20 Způsoby výkonu rozhodnutí
a) Výkon rozhodnutí na peněžitou částku: - srážky ze mzdy, či jiných příjmů - přikázáním pohledávky z peněžního účtu či jiných pohledávek - postižení jiných majetkových práv - prodej movitých či nemovitých věcí - zřízení soudcovského zástavního práva

21 Způsoby výkonu rozhodnutí
b) Výkon rozhodnutí ukládající jinou povinnost než peněžité plnění: Vyklizení (bez náhrady či se zajištěním bytové náhrady) Odebráním věci Rozdělením společné věci Provedením prací a výkonů Za porušení povinnosti lze opakovaně ukládat pokuty do ,-Kč

22 Děkuji za pozornost a přeji krásný zbytek dne


Stáhnout ppt "Občanské soudní řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google