Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlavní zásady vedení vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem  zásada KONSTITUTIVNÍ (INTABULAČNÍ),  zásada ZÁVAZNOSTI,  zásada DISPOZIČNÍ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlavní zásady vedení vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem  zásada KONSTITUTIVNÍ (INTABULAČNÍ),  zásada ZÁVAZNOSTI,  zásada DISPOZIČNÍ,"— Transkript prezentace:

1

2 Hlavní zásady vedení vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem  zásada KONSTITUTIVNÍ (INTABULAČNÍ),  zásada ZÁVAZNOSTI,  zásada DISPOZIČNÍ,  zásada LEGALITY,  zásada PRIORITY,  zásada FORMÁLNÍ PUBLICITY (VEŘEJNOSTI),  zásada VEŘEJNÉ VÍRY,  zásada OFICIALITY. 2

3  Ke vkladu či záznamu dochází na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu,  převody nemovitostí, které jsou předmětem evidování, smluvní zástavní práva k těmto nemovitostem, předkupní práva s účinky věcného práva k nemovitostem, vznikají, mění se, popřípadě zanikají dnem provedení vkladu práva v katastru nemovitostí s účinky ke dni podání návrhu na vklad práva,  Bez vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nemůže dojít k přechodu práva, byť z účinné smlouvy podpisem smlouvy sice vznikají hmotněprávní účinky, ale věcněprávní účinky (přechod práva) vznikají až vkladem do KN. 3

4 4  Výslovně je upravena ve vztahu k závaznosti údajů katastru nemovitostí pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru.  Těmito závaznými údaji jsou parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti a název a geometrické určení katastrálního území.

5  Řízení o povolení vkladu vlastnického nebo jiného věcného práva k nemovitostem se nevztahuje z úřední povinnosti katastrálního úřadu, ale jen na základě návrhu na vklad účastníků smlouvy nebo jednoho z nich (katastrální úřad není oprávněn zahajovat řízení o vkladu),  zároveň při samotném rozhodování je katastrální úřad plně vázán návrhem účastníků a nemůže rozhodnout také o vkladu dalšího, účastníky nenavrhovaného práva, i když by vyplývalo ze smlouvy přiložené k návrhu,  pokud se práva zakládaná jednou smlouvou vztahují nemovitostem ležícím v územních obvodech různých katastrálních úřadů, podávají účastníci řízení návrh na vklad práva každému z nich samostatně. 5

6  Katastrální úřad je povinen zkoumat, zda podstatné náležitosti listiny nejsou v rozporu s platným obecně závaznými předpisy,  listina, která způsobuje vznik, změnu či zánik vlastnického nebo jiného věcného práva k nemovitostem, musí splňovat zákonem stanovené náležitosti (zákona č. 359/2013 Sb. o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu),  katastrální úřad o návrhu na vklad rozhodne (vklad práva povolí nebo zamítne),  proti zamítavému rozhodnutí se lze do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolat. 6

7 7  Pořadí zápisů v KN se řídi dobou, ve které byl návrh na zápis do KN doručen katastrálnímu úřadu (pokud zákon nestanoví jinak),  pořadí je zajištěno tím, že při doručení je vyznačeno: den, měsíc a rok doručení (u návrhu na vklad se vyznačuje ještě i hodina a minuta doručení),  zároveň se docházející návrhy průběžně evidují v protokolu o vkladech, do něhož má každý právo nahlédnout,  uplatnění zásady priority je obzvlášť důležité u pořadí zástavních práv, protože uspokojování nároků se děje podle pořadí.

8 8  KN je veřejný (zákon č. 256/2013 Sb.) a jeho veřejnost lze omezit jen z důvodů stanovených zákonem (např. v případě ochrany státního tajemství),  každý je za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu oprávněn nahlédnout do KN a učinit si opis o právních vztazích jakékoliv osoby a nemovitosti,  katastrální úřad je také povinen na požádání a za úplatu (správní poplatek) vyhotovit podklady z SGI (kopie katastrálních map) a z SPI (výpis z LV, identifikace parcel),  bezúplatně lze získat údaje z katastru pouze formou nahlížení či ústní informace.

9 9  Přesvědčení o tom, že stav KN odpovídá skutečnému stavu věci,  realizaci této zásady představoval především ustanovení § 11 zákona č. 265/1992 Sb., které rozděluje všechny zápisy v katastru na zápisy provedené před účinností katastrálního zákona (tj. před 1. 1. 1993) a na zápisy provedené již podle tohoto zákona,  v případě zápisů učiněných již za účinnosti katastrálního zákona pak předpokládá dobrou víru každého, kdo jednal v souladu s těmito zápisy, že zapsaný stav je v souladu se skutečným stavem.

10 10  Zápis do KN se provádí vkladem nebo záznamem, podmínkou je soulad veškerých údajů,  nabyvatel práva je povinen ze zákona ohlásit změnu katastrálnímu úřadu do 30 dnů ode dne vzniku práva předloženou listinou, která dokládá změnu,  nesplnění této povinnosti není však možné postihnout žádnou sankcí (je však v zájmu každého vlastníka doložit katastr. úřadu veškeré změny týkající se jeho nemovitosti).

11 11


Stáhnout ppt "Hlavní zásady vedení vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem  zásada KONSTITUTIVNÍ (INTABULAČNÍ),  zásada ZÁVAZNOSTI,  zásada DISPOZIČNÍ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google