Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavební zákon po novele s účinností od

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavební zákon po novele s účinností od"— Transkript prezentace:

1 Stavební zákon po novele s účinností od 1.1.2013

2 Působnost MPO s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování
MPO je stavebním úřadem u staveb zařízení pro přenos elektřiny, přepravu plynu, uskladňování plynu pro výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více

3 Povinnost stavebníka dbát požadavků uvedených v § 90 zejména
soulad s ÚPD a s cíli a úkoly územního plánování, dbát charakteru území a ochrany architektonických a urbanistických hodnot v území, být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb nerespektování této povinnosti

4 Pojem dotčeného orgánu - § 136 spr. ř.
Dotčenými orgány jsou orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, a správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska (§149 odst. 1) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu. Např. obec podle § 50 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší je orgán obce je dotčeným orgánem v územním, stavebním a jiném řízení z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů, § 6 odst. 1 písm. e) SZ úřad územního plánování je dotčeným orgánem v územním řízení a KÚ podle § 7 odst. 1 písm. c) též jde-li o opatření na více správních obvodech

5 Závaznost stanovisek pro DO
je vázán svým předchozím závazným stanoviskem navazující závazná stanoviska v téže věci na základě nově zjištěných a doložených skutečností,

6 Územní rozhodnutí o umístění stavby ochranné pásmo dnem právní moci ÚR
vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, a pro zpracování projektové dokumentace ochranné pásmo dnem právní moci ÚR pozbytím platnosti ÚR zaniká ochranné pásmo

7 Územní rozhodnutí nevyžaduje
výměna vedení pokud se nemění trasa nepřekročí se stávající ochranné pásmo udržovací práce stavební úpravy § 79 odst. 2 SZ

8 Většinový souhlas (§ 139 OZ)
nedoložení většinového souhlasu spoluvlastníků domu, kteří jimi jsou v době rozhodování stavebního úřadu s dodatečným povolením stavebních úprav provedených nájemcem brání rozhodnutí o jejich dodatečném povolení (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne , čj. 3 As 50/ )

9 Veřejnoprávní smlouva § 78a
žadatel návrh smlouvy a doloží náležitosti výroku rozhodnutí včetně podmínek závazných stanovisek odůvodnění souladu s § 90 projektová dokumentace právo k pozemku stavební úřad posoudí do 30 dnů souhlas třetích osob s uzavřenou smlouvou platnost podle dohody 2 roky nejdéle 5 let nezaniká z důvodů uvedených v zákoně

10 Žádost o vydání územního rozhodnutí
§ 86 obecné náležitosti podle spr. řádu (§ 37) identifikační údaje o pozemku nebo stavbě závazná stanoviska, popř. rozhodnutí DO dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou uvedení osob, které mají věcné právo k sousedním pozemkům může-li být toto jejich právo přímo dotčeno velký počet účastníků účastníků se „sousedé“ identifikují označením nemovitostí podle katastru nemovitostí 10

11 Náležitosti žádosti § 86 obecných náležitostí
základní údaje o požadovaném záměru identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo ke stavebnímu pozemku k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno. 11

12 Zahájení územního řízení § 87
nejméně 15 dnů předem účastníkům řízení se oznamuje jednotlivě zahájení řízení s velkým počtem účastníků se jednotlivě doručuje žadateli a obci (§ 85 odst. 1) vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn a dále tomu, kdo má k těmto nemovitostem má jiné věcné právo

13 Veřejné ústní jednání záměr podléhá zjišťovacímu řízení nebo vydána EIA, anebo není pro území vydán ÚP vždy veřejné ústní jednání ve veřejném ústním jednání veřejnosti doručuje veřejnou vyhláškou vyvěšenou 30 dnů předem všichni právo nahlížet do spisu žadatel zveřejní informaci o záměru jinak opakované veřejné ústní jednání pokud by mohla být zkrácena práva účastníků vyvratitelná právní domněnka zveřejnění

14 Zjednodušené územní řízení § 95
zastavěné území, zastavitelná plocha nevyžaduje posouzení vlivů na ŽP doloženo závaznými stanovisky souhlasy účastníků řízení, kteří mají věcná práva ke stavebnímu pozemku pozemku se společnou hranicí nelze spojit se stavebním řízením návrh na úřední desce 15 dnů

15 Zjednodušené řízení (pokračování)
bezodkladně informaci o záměru pokud žadatel informaci nevyvěsí stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku nebo usnesením rozhodne o územním řízení pokud nevyvěšením informace by byly zkráceny práva účastníků řízení pokud se neprokáže opak má se za to, že žadatel povinnost vyvěsit informaci splnil námitky, výhrady dotčených orgánů

16 Územní souhlas § 96 v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
poměry v území se podstatně nemění žádné nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat podléhá-li záměr zjišťovacímu řízení nebo byl posuzován v EIA

17 Platnost ÚR, ÚS, VPS platí 2 roky ode dne vydání, nelze prodloužit.
nepozbývá platnosti bylo-li ke včasné žádosti vydáno pravomocné stavební povolení nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s ohlášením započato s využitím území ve lhůtě platnosti certifikát AI návrh na veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení v době platnosti a ta uzavřena a nabyla účinnosti zákon nepamatuje výslovně na platnost ÚR, ÚS, VPS u staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení 17


Stáhnout ppt "Stavební zákon po novele s účinností od"

Podobné prezentace


Reklamy Google