Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FRVŠ 1400/2010/F1/a Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Proces 8 Užívání stavby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FRVŠ 1400/2010/F1/a Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Proces 8 Užívání stavby."— Transkript prezentace:

1 FRVŠ 1400/2010/F1/a Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Proces 8 Užívání stavby

2 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 – Užívání stavby

3 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 – Užívání stavby Užívání stavby Vstup Měření, kritéria, meze Procedury, postupy Výstup Zdroje Regulátory Vlastník procesu

4 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 Užívání staveb Stavby lze z hlediska zahájení rozdělit do tří skupin: Stavby s volným režimem –Stavby v tzv. volném režimu, tj. stavby, které nevyžadovaly stavební povolení ani ohlášení a 10 druhů ohlašovaných staveb, terénních úprav a zařízení uvedených v § 104 odst. 2 písm. f) až m), o) a p) stavebního zákona. Stavby vyžadující oznámení o záměru stavbu užívat –Stavby nepodléhající kolaudačnímu souhlasu a jejichž užívání mohou uživatelé v době od návrhu do realizace ovlivnit, tzn. zejména stavby občanů a drobných podnikatelů. Před započetím užívání této stavby je povinen stavebník oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnu předem. Stavby vyžadující vydání kolaudačního souhlasu –stavby, které nemohou jeho budoucí obyvatelé ovlivnit Nemocnice, bytové domy, školy Stavby u kterých bylo stanoveno provedení zkušebního provozu Změny staveb, které jsou kulturní památkou V tomto procesu je zpracováno Užívání stavby vyžadující kolaudační souhlas zpět

5 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 Procedury, postupy Závěrečná kontrolní prohlídka –U staveb podléhajících kolaudačnímu souhlasu je závěrečná (kolaudační) prohlídka povinná (vyjma zjednodušeného vydání kolaudačního souhlasu). –Stavební úřad je povinen stanovit termín závěrečné kontrolní prohlídky do 15 dnů ode dne doručení žádosti. –Stavební úřad při závěrečné prohlídce zkoumá, zda je stavba provedena v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu nebo podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby, pokud je právním předpisem požadováno. –Dále musí stavební úřad ověřit, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. –Pokud je vše splněno vydá stavební úřad kolaudační souhlas, pokud není vše splněno vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým užívání stavby zakáže.zpětzpět

6 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 Vlastník procesu Investor zpět

7 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 Vstupy –Závazná stanoviska dotčených orgánů –Geometrický plán –Popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí nebo souhlasu, stavebního povolení aj. –Doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací –Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek –Dokumentace skutečného provedení stavby –Zápis o odevzdání a převzetí stavby –Doklady prokazující shodu použitých výrobků s požadavky na stavby –Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury –Aj. Zpět

8 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 Výstupy –Kolaudační souhlas –Rozhodnutí o zákazu užívání stavby zpět

9 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 Zdroje Lidské zdroje Energetické, Informační, Materiálové –HW –SW Regulátory –Normy, –Zákony, –Vyhlášky zpět

10 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 Měření, kritéria a mezezpětzpět Předmět kontrolyPodklady ke kontroleZpůsob kontroly Doklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Dokumentace skutečného provedení stavby DokumentaceOdborné posouzení Kolaudační souhlas Stavební úřad 1x při závěrečné prohlídce Doklady o výsledcích zkoušek DokumentaceOdborné posouzení Kolaudační souhlas Stavební úřad 1x před závěrečnou prohlídkou Závazná stanoviska dotčených orgánů DokumentaceOdborné posouzení Kolaudační souhlas Stavební úřad, dotčené orgány 1x před závěrečnou prohlídkou Doklad o převzetí stavbyDokumentaceOdborné posouzení Kolaudační souhlas Stavební úřad 1x před závěrečnou prohlídkou

11 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědnýzpětzpět Matice odpovědnosti užívání stavby Dokumentace skutečného provedení stavby Doklady o výsledcích zkoušek Závazná stanoviska dotčených orgánů Doklad o převzetí stavby Doklady prokazující shodu použitých výrobků Další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení Kolaudační souhlas InvestorOOOOOOI Stavební úřadIIIIIIP Zainteresované orgány OOOOOO


Stáhnout ppt "FRVŠ 1400/2010/F1/a Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Proces 8 Užívání stavby."

Podobné prezentace


Reklamy Google