Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

§ 103 Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "§ 103 Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení"— Transkript prezentace:

1 § 103 Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
103 odst. 1 písm. e) bod 5 podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;

2 § 103 Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
§ 103 odst. 1 písm. e) bod 6 vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu a související technologické objekty, včetně systémů řídící zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;

3 § 103 Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
§ 103 odst. 1 písm. e) bod 7 rozvody tepelné energie a související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov

4 § 103 Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
§ 103 odst. 1 písm. e) bod 8 vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky § 103 odst. 1 písm. e) bod 9 stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW, s výjimkou stavby vodního díla

5 § 103 Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
§ 103 odst. 1 písm. e) bod 10 vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní;

6 Tituly pro realizaci stavby uvedené v § 103
veřejnoprávní titul - pravomocné rozhodnutí o umístění stavby - učinná veřejnoprávní smlouva ÚR nahrazující - vydaný regulační plán nahrazující ÚR - stanoví podmínky...pro umístění staveb veřejné technické infrastruktury (§ 61 odst. 1 SZ)‏ - územní souhlas (přípojky)‏ soukromoprávní titul – vztah k dotčenému pozemku (stavbě)‏

7 Povinnosti stavebníka
provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle SZ (§ 118 odst. 1 SZ)‏ podle § 152 SZ např. - dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, - mít na zřeteli zejm. ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu život. prostředí a majetku a šetrnost k sousedství, - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby

8 § 155 oznámení závad, poruch a havárií staveb
§ 155 odst. 1mimo jiné stavební podnikatelé, stavbyvedoucí,stavebníci, vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a MMR výskyt závad, poruch nebo havárií stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám

9 § 156 požadavky na stavby Pro stavbu mohou být navrženy jen výrobky, materiály a konstrukce jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba: při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na: mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost,, hygienu, ochranu zraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochrnau proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla

10 § 160 Provádění staveb § 160 odst. 1 – provádět stavbu jako zhotovitel může jen stavební podnikatel [§ 2 o. 2 písm.b)], je povinen zabezpečit - odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (§ 134 o.2), - aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly osoby, které je mají

11 § 153 stavbyvedoucí stavbyvedoucí – FO, která má autorizaci podle zák. č /1992 Sb. k výkonu vybrané činnostive výstavbě – v rozsahu oboru, pro který má autorizaci, je oprávněn vést realizaci staveb, § 153 odst. 1 a 2 – stavbyvedoucí je povinen např. - řídit provádění stavby v souladu s povoleními, zajistit řádné uspořádání staveniště (§ 2 odst. 3) … - v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby zajistit vytýčení jejich tras v místě střetu se stavbou

12 § Užívání staveb § 119 odst. 1 – dokončené stavby (jejich části schopné samostatného užívání)‏ uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) body 4 – 8 lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (§ 122)‏

13 § Užívání staveb § 119 odst. 3 Dojde-li během provádění stavby ke změně ČSN nebo jiných technických předpisů, podle nichž byla zpracována dokumentace nebo projektová dokumentace, posuzuje se stavbapodle technických norem nebo jiných technických předpisů, které platily v době, kdy byla dokumentace nebo projektová dokumentace zpracována.

14 § 121 přílohy k žádosti o kolaudační souhlas
§ 121 odst. 1 jde-li o stavbu technické infrastruktury stavebník předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby dochází-li výstavbou k rozdělení pozemku doloží geometrický plán pokud obec vede technickou mapu obce a vydala vyhlášku pro účely jejího vedení doloží doklad o tom, že byly OÚ ohlášeny a doloženy změny obsahu technické mapy obce

15 § 122 kolaudační souhlas § 122 – žádá stavebník (odst. 1)‏
SÚ- do 15 dnů od podání žádosti (odst. 2) stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky(ZKP) – do 60 dnů od podání žádosti ZKP – povinná – podle výsledků (certifikát AI)‏ vydání kolaudačního souhlasu, nebo rozhodnutí o zákazu užívání stavebník písemně oznámí odstranění závad SÚ do 15 dnů od oznámení, po ověření, že závady byly odstraněny vydá kolaudační souhlas

16 § 123 předčasné užívání stavby
§ 123 předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením- časově omezené - SÚ může povolit (rozhodnutím) - souhlas zhotovitele dodavatelsky prováděné stavby - SÚ žádost zamítne při nesplnění podmínek pro povolení

17 § 124 zkušební provoz § 124 – ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby podle dokumentace, projektové dokumentace SÚ zkušební provoz – povolí na odůvodněnou žádost stavebníka - nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném případě - v rozhodnutí uvede dobu zk. prov., popř. stanoví podmínky -vyhodnocení výsledků se připojí k žádosti o vydání KS

18 § 128 a 129 odstranění stavby § 128 – povolení k odstranění na základě ohlášení vlastníka stavby § 129 – nařízení z důvodů v odstavci 1 písm. a) až g).


Stáhnout ppt "§ 103 Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení"

Podobné prezentace


Reklamy Google