Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÉ INSTITUTY V RÁMCI NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA 15. konference o územním plánování a stavebním řádu PRAHA, listopad 2005 doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÉ INSTITUTY V RÁMCI NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA 15. konference o územním plánování a stavebním řádu PRAHA, listopad 2005 doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc."— Transkript prezentace:

1 NOVÉ INSTITUTY V RÁMCI NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA 15. konference o územním plánování a stavebním řádu PRAHA, listopad 2005 doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

2 STAVEBNÍ ZÁKON zákon o územní, plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  část první – úvodní ustanovení  část druhá – výkon veřejné správy  část třetí – územní plánování  část čtvrtá – stavební řád  část pátá – společná ustanovení  část šestá – přechodná a závěrečná ustanovení  část sedmá - účinnost  usnesením č.612 ze dne 20.6.2001 byl vládou schválen věcný záměr stavebního zákona  zpracovatelem je ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem vnitra  samostatný zákon o změně některých zákonů souvisejících se stavebním zákonem  samostatný zákon o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám

3 STAVEBNÍ ZÁKON ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ nástroje územního plánování:  územně plánovací podklady  politika územního rozvoje  územně plánovací dokumentace:  zásady územního rozvoje  územní plán  regulační plán  územní rozhodnutí  územní řízení (územní souhlas)  územní nařízení  STAVEBNÍ ŘÁD  stavby, terénní úpravy a nařízení povolování staveb, změny staveb, terénních úprav a zařízení  stavby nevyžadující povolení stavebního úřadu  ohlášení staveb  stavební řízení, stavební povolení,  zkrácené stavební řízení  užívání staveb  kolaudační osvědčení, zkušební provoz, kniha o užívání staveb

4 STAVEBNÍ ZÁKON  dokumentace skutečného provedení stavby  změna v užívání stavby  odstraňování staveb  dohled a zvláštní oprávnění stavebního úřadu stavebního úřadu  kontrolní prohlídka stavby  autorizovaný inspektor  stavebník  stavbyvedoucí a stavební dozor  vlastník stavby a zařízení  požadavky na stavby  stavební deník část pátá - společná ustanovení  vybrané činnosti ve výstavbě  projektová činnost  provádění staveb  obecné požadavky na výstavbu  expertní součinnost  ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů

5 STAVEBNÍ ZÁKON privatizace stavebního řízení  stavební povolení vydané na základě stavebního řízení, které kontroluje splnění požadavků veřejných zájmů  technická kontrola prováděná stavebním úřadem má opodstatnění u staveb, které se v dané lokalitě opakují  u ojedinělých a složitých staveb, která přesahuje rutinní odbornost a zkušenosti stavebního úřadu je jeho dosavadní „univerzální stavebně technická“ kompetence nastavena velmi nedokonale  činnost autorizovaných inspektorů je povolena u staveb, které splňují následující předpoklady:  stavba je umístěna v souladu se záměry územního plánování  účastníci nemají připomínky  investor má uzavřenou dohodu s autorizovaným inspektorem Zákonem stanovená diferenciace odpovědnosti investora, projektanta, zhotovitele a autorizovaného inspektora ! V souladu s novým pojetím stavebního zákona je nutná úprava obsahu a rozsahu projektové dokumentace a úprava obecných technických požadavků na výstavbu !

6 STAVEBNÍ ZÁKON Stavební řízení  stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující povolení stavebního úřadu  stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce vyžadující ohlášení  k ohlášení – připojení dokumentace ověřené autorizovanou osobou  stavby – výrobky, shoda vlastností s požadavky OTP  stavby a jejich změny vyžadující stavební povolení  soulad s regulačním plánem, podmínkami územního rozhodnutí, územního opatření, územního souhlasu  uplatnění obecně technických požadavků, požadavků na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  ochrana veřejného zájmu  vydání stavebního povolení

7 STAVEBNÍ ZÁKON Zkrácené stavební řízení  dohoda investora (smlouva) s autorizovaným inspektorem  rozsah staveb (oblast pozemních staveb, není vyloučena aplikace u ostatních oborů)  ověření projektové dokumentace a podkladů = způsobilost pro zkrácené stavební řízení  vypracování harmonogramu kontrolních prohlídek stavby  pravidla výkonu stavebního dohledu (zahraniční zkušenosti z Bavorska, Anglie, Walesu  výkon státního stavebního dohledu (stavební úřady provádí prohlídku rozestavěné stavby, důraz na kontrolní činnost) Kontrolní prohlídky stavby  plán prohlídek, stavebně technický stav stavby, povinnost účasti stavebníka, projektanta, stavbyvedoucího, stavebního dozoru, možnost přizvat dotčené správní úřady a autorizovaného inspektora  povinnost sepsání protokolu

8 STAVEBNÍ ZÁKON Osvědčení k užívání stavby  kolaudační osvědčení  odborný posudek autorizovaného inspektora = stavební úřad upustí od kontrolní prohlídky stavby a vydá osvědčení k užívání stavby  založení knihy o užívání stavby – součinnost AI  zachování vlastností stavby, dle požadavků na stavby Dokumentace skutečného provedení stavby  povinnost vlastníka stavby (po celou dobu trvání stavby)  zjednodušená dokumentace (pasport stavby)

9 STAVEBNÍ ZÁKON AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR  jmenování ministrem místního rozvoje na základě vyjádření ČKA a ČKAIT  magisterské vzdělání v oboru architektura nebo stavitelství, autorizace v oboru pozemní stavby  15 let praxe v projektové činnosti, odborné vedení provádění staveb nebo na stavebním úřadě, vyjímečně i odborník z vysoké školy, výzkumného nebo vědeckého ústavu  bezúhonnost  prokáže právní a odborné znalosti a zkušenosti při zkoušce před odbornou komisí  jmenování s působností na území České republiky na dobu 10 let  činnost AI není živností, může být vykonávána jako svobodné povolání  AI vykonává svoji činnost za úplatu (smluvní vztah s investorem)  AI musí mít uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti, odpovídá tudíž za škodu způsobenou výkonem své činnosti  musí vést evidenci o svých úkonech

10 STAVEBNÍ ZÁKON  AI jedná na základě občansko právní resp. obchodně právní smlouvy s investorem, to mu umožňuje pružně a volně působit mezi investorem, projektantem a účastníky řízení (ovlivňovat v detailech projekt, odstraňovat překážky a jednat o námitkách s účastníky řízení)  na rozdíl od správního řízení vedeného stavebním úřadem, který při kolizích musí řízení přerušit, zastavit a vynést usnesení, tudíž jednat podle zásad správního procesu, který je formalizovaný a proto pomalý  námitky účastníků řízení je oprávněn AI s účastníky (investor, projektant, budoucí zhotovitel) projednávat a podle výsledku jednání s jednotlivými partnery je přesvědčovat jakých kompromisů ve výstavbě (na základě jejich námitek) bylo dosaženo

11 STAVEBNÍ ZÁKON  AI nesmí jediné: jestiže některý z účastníků nebude uspokojen a jeho námitka nebude prokazatelně odstraněna, musí ji předat k rozhodnutí stavebnímu úřadu  AI jsou podle zákona i právnické osoby, které pochopitelně stejně jako fyzická osoba nesmí být ve střetu zájmu  AI může vedle výše uvedené (klasické) smlouvy uzavřít na základě objednávky investora též další smlouvu např. o supervizi nad zpracováním projektové dokumentace (podstatné snížení času k vydání povolení), nebo jeho dílčími částmi – statický výpočet, požární bezpečnost, energetická náročnost stavby – i zde platí přísná zásada, že nesmí dojít ke střetu zájmu

12 STAVEBNÍ ZÁKON OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu)  Projektová dokumentace k žádosti o rozhodnutí o umístění stavby (DUR)  Zjednodušená projektová dokumentace k vydání územního souhlasu (DUS)  Zjednodušená projektová dokumentace k ohlášení stavby (DOS)  Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)  Projektová dokumentace pro provedení stavby a ke kontrolním prohlídkám (DPS)  Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)  Náležitosti výkresové dokumentace

13 STAVEBNÍ ZÁKON  pracovní skupina organizovaná v rámci Rady výstavby SIA  prováděcí vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o provádění přípravy ke zkoušce, průběh zkoušky, jmenování, výkon činnosti a evidence činnosti autorizovaných inspektorů  jmenování Koordinační rady ČKA a ČKAIT  podklady: vládní návrh stavebního zákona §§121 (1), 125, 130 (5),142 (4), 150 až 160, 180 (2)  ministerstvo dozírá na přípravu ke zkoušce, na osnovy a postup při provádění zkoušek, na podklady pro jmenování a odvolávání autorizovaných inspektorů  zpracování prováděcích vyhlášek vztahujících se k činnostem autorizovaného inspektora


Stáhnout ppt "NOVÉ INSTITUTY V RÁMCI NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA 15. konference o územním plánování a stavebním řádu PRAHA, listopad 2005 doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google