Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejnoprávní smlouva - § 116

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejnoprávní smlouva - § 116"— Transkript prezentace:

1 Veřejnoprávní smlouva - § 116
o provedení stavby nebo terénní úpravy souhlas dotčených orgánů s uzavřením smlouvy od předložení návrhu do 7 dnů doručit osobám, které by byly účastníky písemný souhlas těchto osob se smlouvou není-li souhlas získán =>stavební povolení

2 Pojem zkráceného řízení § 117
pouze u staveb vyžadujících stavební povolení nejedná o jinou formu stavebního řízení výsledným dokumentem není stavební povolení certifikát AI nenahrazuje stavební povolení certifikát je dokladem o tom, že stavba může být po právu realizována stavební úřad certifikát nepřezkoumává kontrolní prohlídka ale: kontrolní prohlídka

3 Předpoklady zkráceného řízení
smlouva stavebníka s AI o provedení kontroly projektové dokumentace další náležitosti smlouvy (čas plnění, cena, a další podmínky) SZ neupravuje stavba není ze zkráceného řízení vyloučena právním předpisem územně plánovací dokumentací územní plán, regulační plán rozhodnutím orgánu územního plánování obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 6) obecní úřad za podmínek § 6 odst. 2 a § 24

4 Povinnosti stavebníka
předat AI pravomocné územní rozhodnutí popř. odkaz na regulační plán zajistit zpracování projektové dokumentace zajistit stanoviska dotčených orgánů souhlasná k PD (byť s podmínkami) vyjádření osob, které by jinak byly účastníky stavebního řízení pojem dotčené orgány

5 Pojem dotčeného orgánu - § 136 spr. ř.
Dotčenými orgány jsou orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska (§149 odst. 1) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu. Např. obec podle § 50 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší je orgán obce je dotčeným orgánem v územním, stavebním a jiném řízení z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů, § 6 odst. 1 písm. e) SZ úřad územního plánování je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování pokud nevydává územní rozhodnutí

6 Povinnosti autorizovaného inspektora
zkoumat, zda územní rozhodnutí je pravomocné a platné regulační plán řeší předmětnou stavbu a byl zpracován podle nového zákona* projektová dokumentace zpracována oprávněnou osobou projektová dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím (regulačním plánem) s požadavky dotčených orgánů projednat připomínky třetích osob *pokud nahrazuje územní rozhodnutí

7 Rozsah přezkoumání PD zda stavbu lze podle dokumentace a dalších podkladů provést, projektová dokumentace je úplná, přehledná, soulad s OTP v míře odpovídající posuzované stavbě zda je zajištěn příjezd ke stavbě a včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby ověří účinky budoucího užívání stavby.

8 Další povinnosti AI projednání námitek třetích osob
písemný záznam o výsledku vypořádání rozpor mezi stavebníkem a třetí osobou neodstraněn předložit SÚ námitky k rozhodnutí spolu se závěry projednání námitek projektovou dokumentací závaznými stanovisky dotčených orgánů se svým stanoviskem k věci – zákon výslovně neukládá

9 Předpoklady vydání certifikátu
PD vyhovuje zákonným požadavkům připomínky třetích osob vypořádány zpracován návrh plánu kontrolních prohlídek stavba může být provedena vyznačí na PD vydá certifikát s uvedením jména, příjmení, data vydání, podpis, razítko není stanoveno, kdo plán zpracovává

10 Postup při zjištění nedostatků
není zákonem výslovně upraveno záleží na obsahu smlouvy vrátit s tím, že nelze vydat certifikát jednáním nedostatky odstranit nelze-li vydat certifikát nepředkládají se SÚ nevypořádané připomínky třetích osob ve smlouvě nutno na tuto možnost pamatovat

11 Oprávnění AI při vypořádání námitek
inspektor o námitkách nemůže rozhodnout neodstraněný rozpor stavebnímu úřadu stavební úřad rozhoduje na základě OTP závazných stanovisek dotčených orgánů technických norem o námitce občanskoprávní povahy rozhodne na základě technických předpisů a závazných stanovisek odkáže na soud, jde-li o spor o vlastnictví nebo rozsahu vlastnických práv kdy

12 Postup po rozhodnutí SÚ
námitky zamítnuty certifikát a ověření na dokumentaci námitky shledány důvodné nelze vydat certifikát stavbu nelze podle dokumentace provést podle okolností zjištěných nedostatků dokumentaci vrátit stavebníkovi k úpravě jednáním vady odstranit ve smlouvě upravit možné situace a postup v nich

13 Účast autorizovaného inspektora při provádění stavby a kolaudačním řízení

14 Před dokončením stavby § 118
povolením před realizací rozhodnutím stavebního úřadu (odst. 1) ve zkráceném řízení (odst. 2, věta poslední) schválení i po realizaci změny (odst. 3) zápisem SÚ do stavebního deníku zápisem AI do stavebního deníku podle okolností i ověřené projektové dokumentaci nedotýká se práv účastníků řízení, podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů (nebo DO se změnou souhlasí) 14

15 Po dokončení stavby certifikát o provedení kontrolní prohlídky
může jím být nahrazena kontrolní prohlídka SÚ stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání AI zkoumá soulad s povolením a projektovou dokumentací dodržení OTP skutečné provedení nebo užívání stavby neohrozí život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat bezpečnost anebo životní prostředí

16 § 24 Provozovatel přenosové soustavy (1) Provozovatel přenosové soustavy e) v souladu s podmínkami stanovenými územním rozhodnutím a stavebním povolením zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení přenosové soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení,

17 f) v souladu s podmínkami stanovenými územním rozhodnutím a stavebním povolením zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení, g) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy,

18 § 25 Provozovatel distribuční soustavy
(5) Příslušný provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 4 písm. f), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene.

19 § 57 (2) Příslušný výrobce je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. e) a f), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh příslušného výrobce rozhodnutí o zřízení věcného břemene.

20 § 58 (2) Provozovatel přepravní soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. d), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene.

21 § 58 (3) Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele přepravní soustavy podle odstavce 1 písm. c) až h) majetková újma, nebo je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má právo na jednorázovou náhradu5) včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele přepravní soustavy, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl.

22 § 59 (2) Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. d), e), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene.

23 § 58 (3) Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 1 písm. c) až h) majetková újma nebo je-li omezen v užívání nemovitosti, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu5) včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele distribuční soustavy, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl.

24 Kolaudace u staveb povolených pravomocně před 1.1.2007
kolaudační řízení kolaudační souhlas stanoveno ve stavebním povolení stanoven zkušební provoz

25 Žádost o kolaudační souhlas
předpokládaný termín dokončení vyhodnocení zkušebního provozu dokumentace skutečného provedení stavby geometrický plán zapisuje-li se do katastru provedení a vyhodnocení zkoušek předepsaných zvláštními předpisy závazná stanoviska dotčených orgánů

26 Opravy - údržby udržovací práce zabezpečují dobrý stavební stav
nedochází k znehodnocení prodložila se životnost

27 Rekonstrukce z hlediska stavebního zákona neznámý pojem
nejspíš asi stavební úprava vyznačit v čem rekonstrukce spočívá nástavby přístavba stavební úprava vyžadují územní rozhodnutí a stavební povolení

28 Stavební úpravy Změna dokončené stavby zachovává se vnější ohraničení
půdorysné výškové zateplení pláště nevyžadují územní rozhodnutí bez stavebního povolení a ohlášení na ohlášení stavebbní povolení


Stáhnout ppt "Veřejnoprávní smlouva - § 116"

Podobné prezentace


Reklamy Google