Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopad nového stavebního zákona do praxe KÚ Mgr. Lenka Vrzalová Květen 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopad nového stavebního zákona do praxe KÚ Mgr. Lenka Vrzalová Květen 2007."— Transkript prezentace:

1 Dopad nového stavebního zákona do praxe KÚ Mgr. Lenka Vrzalová Květen 2007

2 Oblasti změn  zápisy budov do katastru  dělení a scelování pozemků  změny druhů pozemků  předkupní právo k pozemkům určeným pro veřejně prospěšné stavby

3 Překupní právo podle § 101 stavebního zákona  K pozemku určenému  územním plánem nebo  regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo pro veřejně prospěšné opatření vzniká předkupní právo pro  obec, kraj, nebo stát podle příslušnosti k vlastnictví v souladu se zvláštními právními předpisy.

4 Změny druhů pozemků Pravidlo  změny druhu pozemku přesahující výměru 300 m 2  územní rozhodnutí  změny druhu pozemku o výměře do 300 m 2  územní souhlas

5 Změny druhů pozemků Výjimky  úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody  manipulační plochy  vždy územní rozhodnutí Problém  již provedené změny druhu pozemků bez patřičných dokladů  stavební zákon toto obecně neřeší  v případech, kdy změna druhu byla spojena s terénními úpravami, by bylo možno využít postup podle § 129 a násl. stavebního zákona (nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení)

6 Dělení a scelování pozemků  Územní rozhodnutí  Vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu v případech, kdy se územní rozhodnutí nevydává,  pokud podmínky pro dělení nebo scelení pozemků jsou dány •regulačním plánem, •jiným rozhodnutím stavebního úřadu nebo •rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu nebo  není důvodné stanovit podmínky pro dělení nebo scelování pozemků.

7 Dělení a scelování pozemků  Územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší.  § 96 odst. 7 Územní souhlas s dělením nebo scelováním pozemků pozbývá platnosti, nebylo-li v uvedené lhůtě dělení nebo scelování provedeno v katastru nemovitostí -  mrtvé ustanovení.

8 Dělení a scelování pozemků  V praxi se lze setkat i s  územními souhlasy s dělením nebo scelováním pozemků  vyjádřeními vydanými s odkazem na § 151 správního řádu (vydání dokladu), který říká  pokud správní orgán zcela vyhoví žádosti o přiznání práva, jehož existence se osvědčuje zákonem stanoveným dokladem, lze místo písemného vyhotovení rozhodnutí vydat pouze tento doklad.

9 Zápisy nových budov do KN  Budova – definice  Neevidují se  PŘÍSLUŠENSTVÍ na téže parcele jako budova hlavní  DROBNÉ STAVBY – nově definice v katastrálním zákoně – převzata ze „starého“ stavebního zákona

10 Zápisy nových budov do KN  Doklady pro zápis budovy  doklad o účelu užívání stavby  podklad pro zápis vlastnického práva ke stavbě  geometrický plán pro vyznačení stavby  doklad o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního, pokud se budově přiděluje

11 Doklady o vymezeném způsobu využití stavby  Doklady podle předchozích předpisů  Doklady nově vyplývající z nového stavebního zákona -  podrobně viz pokyny ČÚZK č. 34.

12 Zápis vlastnictví budovy  Jako vlastník nově evidované stavby se podle § 5 odst. 6 katastrálního zákona zapisuje  vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, nebo  stavebník, který na pozemku stavbu provedl  pokud se listinou neprokáže, že vlastníkem je někdo jiný.

13 Zápis vlastnictví budovy  Pokud se jako vlastník budovy zapisuje  vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, nebo  stavebník, který na pozemku stavbu provedl děje se tak na základě ohlášení vlastníka, s podpisem ověřeným některým ze způsobů uvedených v § 37 odst. 6 katastrální vyhlášky.

14 Zápis vlastnictví budovy  Jako vlastník nově evidované stavby se zapisuje vlastník pozemku,  je-li vlastník pozemku totožný se stavebníkem,  pokud z dokladů o vymezeném způsobu využití stavby nevyplývá, kdo je stavebníkem, popřípadě přímo vlastníkem stavby,  není-li vlastník pozemku totožný se stavebníkem, a vlastník pozemku předloží listinu, ze které vyplývá, že vlastníkem budovy je vlastník pozemku.

15 Zápis vlastnictví budovy  Jako vlastník nově evidované stavby se zapisuje stavebník  je-li v katastru evidováno právo odpovídající věcnému břemeni, které opravňuje stavebníka postavit na tomto pozemku stavbu, nebo  je u KÚ již zahájeno řízení o povolení vkladu takového práva ve prospěch stavebníka, nebo  předloží-li listinu, která potvrzuje nebo osvědčuje úpravu jeho práv k pozemku pod stavbou s vlastníkem pozemku; listinu není nutné vyžadovat v případě, je-li ohlášení doloženo písemným uznáním vlastnického práva k budově pro stavebníka vlastníkem pozemku s úředně ověřeným podpisem.

16 Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

17 Zahájení vyvlastňovacího řízení  O zahájení vyvlastňovacího řízení uvědomí vyvlastňovací úřad písemně  účastníky řízení,  příslušný katastrální úřad.  Právní úkony, kterými vyvlastňovaný po doručení uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení převádí nebo zatěžuje nemovitost, které se vyvlastnění týká, jsou neplatné.

18 Zahájení vyvlastňovacího řízení  O zahájení vyvlastňovacího řízení KÚ zapíše poznámku.  V rámci řízení o povolení vkladu KÚ zkoumá KDY (a zda vůbec) bylo oznámení vyvlastňovacího úřadu ve smyslu § 19 odst. 1 a 3 vyvlastňovacího zákona doručeno tomu, kdo nakládá s nemovitostí -  bylo-li doručeno před podáním návrhu na vklad – KÚ návrh na vklad zamítne.

19 Rozhodnutí o vyvlastnění Vyvlastňovací úřad rozhodne (mimo jiné) o 1.„vlastním“ vyvlastnění, tj. o  zrušení práva věcného břemene nebo  omezení vlastnického práva k nemovitosti zřízením věcného břemene ve prospěch vyvlastnitele, nebo  odnětí vlastnického práva vyvlastňovaného k nemovitosti a jeho přechodu na vyvlastnitele.

20 Rozhodnutí o vyvlastnění Vyvlastňovací úřad dále rozhodne (mimo jiné) 2.o přechodu náhradní nemovitosti z vlastnictví vyvlastnitele do vlastnictví vyvlastňovaného (pokud vyvlastnitel a vyvlastňovaný uzavřeli dohodu o tom, že místo náhrady v penězích se vyvlastňovanému poskytne jiná nemovitost), 3.o tom, která práva spojená s nemovitostí nebo její částí vyvlastněním NEZANIKNOU (§ 24 odst. 2 písm. b) zákona o vyvlastnění).

21 Rozhodnutí o vyvlastnění  S ohledem na negativní vymezení zanikajících práv nelze rozhodnutí o vyvlastnění považovat za listinu způsobilou k jejich výmazu.

22 Výmaz práv zaniklých vyvlastněním Výmaz práv zaniklých vyvlastněním KÚ provede na základě  potvrzení vyvlastňovacího úřadu o tom, která věcná práva vyvlastněním zanikla – požadavek na jeho vyhotovení lze opřít o § 10 odst. 1 písm e) a § 12 odst. 1 katastrálního zákona a základní zásady správního řádu.

23 Zánik práv vyvlastněním  Vyvlastněním zanikají podle § 6  zástavní a podzástavní právo váznoucí na pozemku nebo stavbě,  zajišťovací převod práva týkající se pozemku nebo stavby,  nájem pozemku, stavby a jejich částí, není-li dále v zákoně stanoveno jinak,  věcné břemeno váznoucí na pozemku nebo stavbě, není-li dále v zákoně stanoveno jinak.  Jinak je stanoveno v § 8, podle nějž nezaniká nájem a věcná břemena, u nichž veřejný zájem vyžaduje, aby i po vyvlastnění pozemek nebo stavbu nadále zatěžovaly.

24 Zánik práv vyvlastněním  Podle § 19 se při vyvlastnění neuplatní smluvní ani zákonná předkupní práva k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě.  § 6 však nehovoří o tom, že by zanikala.  Oprávněný z předkupního práva není účastníkem vyvlastňovacího řízení.  Zákon o vyvlastnění nestanoví náhrady za zánik předkupního práva s věcnými účinky.

25 Zrušení vyvlastnění  Práva, která byla vyvlastňovanému odňata nebo omezena, vyvlastňovaný znovu nabývá dnem právní moci rozhodnutí o zrušení vyvlastnění.  Byl-li vyvlastňovanému poskytnut náhradní pozemek nebo stavba, přechází dnem právní moci rozhodnutí o zrušení vyvlastnění zpět do vlastnictví vyvlastnitele.

26 Zrušení vyvlastnění  Účinky spojené s vyvlastněním, které nastaly podle § 6, § 7 odst. 2 a § 9 zůstávají zachovány, tj. nic se nemění na zániku  zástavních a podzástavních práv,  zajišťovacího převodu práva,  věcných břemen.

27 Zrušení vyvlastnění  Výše uvedené obnovení práv je pouze důsledkem vydání rozhodnutí o zrušení vyvlastnění, vyvlastňovací úřad o něm nerozhoduje – proto rozhodnutí o zrušení vyvlastnění nelze považovat za záznamovou listinu.  Záznam obnovených práv se tedy provede na základě souhlasného prohlášení vyvlastnitele a vyvlastňovaného, přičemž rozhodnutí o zrušení vyvlastnění nemusí být jeho přílohou.

28 Zrušení vyvlastnění  Nelze vycházet z předpokladu, že vlastnické právo se vždy obnoví tomu, kdo byl zapsán jako poslední vlastník před vyvlastnitelem -  účinky zániku zajišťovacího převodu totiž zůstávají zachovány – vlastnické právo se tudíž obnovuje „předposlednímu“ vlastníkovi zapsanému před vyvlastnitelem.

29 Projednání vyvlastnění v občanském soudním řízení  O tom, že byla podána žaloba proti rozhodnutí o vyvlastnění KÚ zapíše poznámku  Zároveň KÚ vyznačí upozornění na  odklad právní moci a  odklad vykonatelnosti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu ve smyslu § 12 odst. 1 písm. f) katastrální vyhlášky.  Vyvlastňování budou projednávat jiné soudy než doposud !

30 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Dopad nového stavebního zákona do praxe KÚ Mgr. Lenka Vrzalová Květen 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google