Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ POSTUPY PŘI EXISTENCI RŮZNÝCH NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A RŮZNÝCH TYPŮ ÚZEMÍ Ing. arch. Miriam Blažková ÚÚR Brno říjen 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ POSTUPY PŘI EXISTENCI RŮZNÝCH NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A RŮZNÝCH TYPŮ ÚZEMÍ Ing. arch. Miriam Blažková ÚÚR Brno říjen 2006."— Transkript prezentace:

1 ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ POSTUPY PŘI EXISTENCI RŮZNÝCH NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A RŮZNÝCH TYPŮ ÚZEMÍ Ing. arch. Miriam Blažková ÚÚR Brno říjen 2006

2 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE • ÚZEMNÍ PLÁN • VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ • REGULAČNÍ PLÁN • ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE • ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ • ÚZEMNÍ SOUHLAS • VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

3 • ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ • ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ K ZASTAVĚNÍ • ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU • NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ • NEZASTAVITELNÉ POZEMKY TYPY ÚZEMÍ

4 ÚZEMNÍ PLÁN (§ 43 odst. 1 SZ) Je vymezeno: •zastavěné území, •zastavitelné plochy vymezené k zastavění, •plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

5 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (§ 59 SZ) V případě, že není vydán územní plán, může obec požádat o pořízení vymezení zastavěného území úřad územního plánování, kterému zároveň předá kopii katastrální mapy příslušného území a kopii mapy s vyznačeným intravilánem, pokud není intravilán vyznačen v katastrální mapě. Zastavěné území se vydává formou opatření obecné povahy.

6 REGULAČNÍ PLÁN (§ 61 odst. 2 a 3, § 77 odst. 2 SZ) Nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu: •územní rozhodnutí (ne v nezastavěném území), •plán společných komplexních pozemkových úprav.

7 ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU (§ 2 odst. 1 písm. d) SZ) Zastavěným územím je zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen „intravilán“).

8 NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVITELNÉ POZEMKY (§ 18 odst. 5 a 6 SZ) •V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem, umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. •Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.

9 ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ K ZASTAVĚNÍ V ÚP ÚZEMNÍ PLÁN SZ – stavební zákon, V1 – vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Územně plánovací informace § 21 SZ, § 3 V1, příloha č. 1, 2 V1 Územní řízení „úplné“ § 84 až § 94 SZ, § 3 až 13 V1, příloha č. 3 až 8 V1 Zjednodušené územní řízení § 95 SZ, § 14 V1 Spojené územní a stavební řízení § 78 odst. 1 SZ Územní souhlas § 96 odst. 1 až 8 SZ, § 15 V1, příloha č. 9 V1 Bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu Veřejnoprávní smlouva může nahradit územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území a o změně stavby § 78 odst. 3 až 5 SZ, § 16 V1

10 ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Územně plánovací informace § 21 SZ, § 3 V1, příloha č. 1, 2 V1 Územní řízení „úplné“ § 84 až § 94 SZ, § 3 až 13 V1, příloha č. 3 až 8 V1 Zjednodušené územní řízení § 95 SZ, § 14 V1 Spojené územní a stavební řízení § 78 odst. 1 SZ Územní souhlas § 96 odst. 1 až 8 SZ, § 15 V1, příloha č. 9 V1 Bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu Veřejnoprávní smlouva může nahradit územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území a o změně stavby § 78 odst. 3 až 5 SZ, § 16 V1

11 ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU Územně plánovací informace § 21 SZ, § 3 V1, příloha č. 1, 2 V1 Územní řízení „úplné“ § 84 až § 94 SZ, § 3 až 13 V1, příloha č. 3 až 8 V1 Zjednodušené územní řízení § 95 SZ, § 14 V1 Spojené územní a stavební řízení § 78 odst. 1 SZ Územní souhlas § 96 odst. 1 až 8 SZ, § 15 V1, příloha č. 9 V1 Bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu Veřejnoprávní smlouva může nahradit územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území a o změně stavby § 78 odst. 3 až 5 SZ, § 16 V1

12 Bez ohlášení Souhlas s provedením § 106 odst. 1SZ Zákaz provedení (rozhodnutí) § 107 SZ Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací § 105, § 104 odst. 2 d) až m) SZ v ÚR není stanoveno, že stavba nebude vyžadovat ohlášení. Usnesení o odložení § 105 odst. 4 SZ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ „úplné“ Stavební řízení Žádost na přísl. SÚ o vydání územního rozhodnutí § 86 SZ, § 3 až § 7 V1, příloha č. 3 až 8 V1 Územní rozhodnutí o : umístění stavby, změně využití území, změně stavby, dělení nebo scelování pozemků, ochranném pásmu § 92 až § 94 SZ, § 9 až 13 V1 Územní řízení § 84 až § 91 SZ, § 8 V1 ÚZEMNÍ PLÁN ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ K ZASTAVĚNÍ V ÚP ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU ÚPD: Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stav. povolení ani ohlášení § 79 odst. 3 a 4, § 80 odst. 2 v souvislosti s § 103 odst. 1 a) 1. až 6. (pokud nejsou přenosné a doba jejich umístění přesáhne 30 dnů v roce), b) 1., 4., 8., c) 1., 2., 5., 6., 8., 9., d) 1. až 7., f) 1. až 5., g) 3., 5. S výjimkou případů uvedených v § 79 odst. 4 SZ, do kterého se promítají zájmy st. památkové péče. Stavby jednoduché, terénní úpravy a zařízení bez ohlášení § 78 odst. 2, § 104 odst. 2 d) až m) SZ V územním rozhodnutí musí být stanoveno, že se nebude vyžadovat ohlášení jinak ohlášení. Uvedený postup je možný pouze na žádost. Spojené územní a stavební řízení § 78 odst. 1 SZ (je schválen územní nebo regulační plán)

13 Souhlas s provedením § 106 odst. 1 SZ Zákaz provedení (rozhodnutí) § 107 SZ Usnesení o odložení § 105 odst. 4 SZ Při nesplnění podmínek pro zjednodušené ÚŘ – usnesení o provedení územního řízení § 95 odst. 2 SZ ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ § 95 SZ, § 14 V1 Záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území, záměr nevyžaduje posouzení vlivů na ŽP, má všechny předepsané náležitosti. Souhlas se dotčených orgánů a účastníků řízení se ZÚŘ ÚZEMNÍ PLÁN ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ K ZASTAVĚNÍ V ÚP ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU ÚPD: Stavební řízení Byly uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky Nebyly uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky Návrh výroku rozhodnutí (vč. informace o návrhu výroku) § 95 odst. 2 a 3 SZ, § 14 V1 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stav. povolení ani ohlášení § 79 odst. 3 a 4, § 80 odst. 2 v souvislosti s § 103 odst. 1 a) 1. až 6. (pokud nejsou přenosné a doba jejich umístění přesáhne 30 dnů v roce), b) 1., 4., 8., c) 1., 2., 5., 6., 8., 9., d) 1. až 7., f) 1. až 5., g) 3., 5. S výjimkou případů uvedených v § 79 odst. 4 SZ, do kterého se promítají zájmy st. památkové péče. Bez ohlášení Stavby jednoduché, terénní úpravy a zařízení bez ohlášení § 78 odst. 2, § 104 odst. 2 d) až m) SZ V územním rozhodnutí musí být stanoveno, že se nebude vyžadovat ohlášení. Uvedený postup je možný pouze na žádost. Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací § 105, § 104 odst. 2 d) až m) SZ v ÚR není stanoveno, že stavba nebude vyžadovat ohlášení. Územní rozhodnutí o : umístění stavby, změně využití území, změně stavby, dělení nebo scelování pozemků § 95 odst. 2 až 5 SZ, § 9 až 13 V1

14 Sloučené vydání územního souhlasu s vydáním souhlasu s provedením ohlášené stavby § 79 odst. 2 SZ Usnesení o projednání záměru v územním řízení § 96 odst. 4 SZ Stavební úřad dojde k závěru, že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu nebo je-li potřeba stanovit podmínky pro jeho realizaci Územní řízení Souhlas s provedením § 106 odst. 1 SZ Zákaz provedení (rozhodnutí) § 107 SZ Usnesení o odložení § 105 odst. 4 SZ Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací § 96 odst. 2 b), v souvislosti s § 104 odst. 2 d) až m) SZ Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stav. povolení ani ohlášení § 96 odst. 2 a), tj. § 79 odst. 3 a 4, § 80 odst. 2 v souvislosti s § 103 odst. 1 a) 1. až 6. (pokud nejsou přenosné a doba jejich umístění přesáhne 30 dnů v roce), b) 1., 4., 8., c) 1., 2., 5., 6., 8., 9., d) 1. až 7., f) 1. až 5., g) 3., 5. S výjimkou případů uvedených v § 79 odst. 4 SZ, do kterého se promítají zájmy státní památkové péče. Územní souhlas § 96 odst. 4, 7 SZ může nahradit územní rozhodnutí o: umístění stavby, změně využití území (do 300 m 2 ), změně stavby, dělení nebo scelování pozemků. Platnost ÚS – 12 měsíců. Proti ÚS se nelze odvolat. Posouzení záměru dle § 90 SZ Stavební řízení Oznámení o záměru na stavební úřad Žadatel současně zajistí, aby informace o záměru byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku po dobu min. 30 dnů. § 96 odst. 1, 8 SZ, § 15 V1, příloha č. 9 V1 ÚZEMNÍ SOUHLAS § 96 odst. 1 až 8 SZ Záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. ÚZEMNÍ PLÁN ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ K ZASTAVĚNÍ V ÚP ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU ÚPD:

15 SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ § 78 odst. 1 SZ Stavební úřad může podle správního řádu spojit územní a stavební řízení (u všech druhů staveb), jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán Stavební povolení ÚZEMNÍ PLÁN ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ K ZASTAVĚNÍ V ÚP ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU ÚPD: REGULAČNÍ PLÁN

16 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA § 78 odst. 3 až 5, 4 odst. 1, § 85 SZ, § 161 až 168 SŘ Stavební řízení Není-li získán písemný souhlas Ostatních účastníků řízení postupem dle § 168 SŘ Nabytí účinnosti po získání písemného souhlasu ostatních účastníků řízení dle § 168 SŘ Veřejnoprávní smlouva může nahradit územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně stavby § 78 odst. 3 až 5 SZ, § 16 V 1, § 161 až 168 správního řádu Územní řízení ÚZEMNÍ PLÁN ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ K ZASTAVĚNÍ V ÚP ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU ÚPD:

17 Není zapotřebí územní rozhodnutí nebo územní souhlas, stavební povolení ani ohlášení Stavby jednoduché – ohlášení Písemný souhlas SÚ § 104 odst. 1 a 2 a) až d), e) až p) SZ Při splnění stanovených podmínek není zapotřebí územní rozhodnutí ani územní souhlas, stavby jsou umisťovány v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách Souhlas s provedením § 106 odst. 1 SZ Zákaz provedení (rozhodnutí) § 107 SZ Usnesení o odložení § 105 odst. 4 SZ BEZ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNÍHO SOUHLASU STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ PLÁN ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ K ZASTAVĚNÍ V ÚP ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU ÚPD: Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce § 79 odst. 3 a) až j), l), m) o), odst. 4, 5, § 81 odst. 3 v souvislosti s § 103 odst. 1 a) 1. až 6. (pokud jsou přenosné a doba jejich umístění nepřesáhne 30 dnů v roce), b) 1., 2., 3., 5., 6., 7., c) 3., 4., 6. (do 8 m výšky), 7., 8., 10., 11., d) 8., e), f) 1. (pokud se podstatně nemění vzhled prostředí), g) 1., 2., 3. (pokud doba jejich umístění nepřesáhne 30 dnů v roce), 4., 5. (pokud jsou přenosné a doba jejich umístění nepřesáhne 30 dnů v roce), h), odst. 2 SZ. S výjimkou případů uvedených v § 79 odst. 4, do kterého se promítají zájmy státní památkové péče.

18 ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ REGULAČNÍ PLÁN Územně plánovací informace § 21 SZ, § 3 V1, příloha č. 3, 4 V1 Pořízením regulačního plánu je NAHRAZENO územní řízení v řešené ploše ve schváleném rozsahu (ne v nezastavěném území) a plán společných komplexních pozemkových úprav (§ 61 odst. 2 a 3, § 77 odst. 2 SZ) Bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

19 NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVITELNÉ POZEMKY ÚZEMNÍ PLÁN Územně plánovací informace § 21 SZ, § 3 V1, příloha č. 3, 4 V1 Územní řízení „úplné“ § 84 až § 94 SZ, § 4 až 14 V1, příloha č. 1 a 2, č. 5 až 8 V1 Veřejnoprávní smlouva může nahradit územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území a o změně stavby § 78 odst. 3 až 5 SZ, § 16 V1 Spojené územní a stavební řízení § 78 odst. 1 SZ


Stáhnout ppt "ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ POSTUPY PŘI EXISTENCI RŮZNÝCH NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A RŮZNÝCH TYPŮ ÚZEMÍ Ing. arch. Miriam Blažková ÚÚR Brno říjen 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google