Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ POSTUPY PŘI EXISTENCI RŮZNÝCH NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A RŮZNÝCH TYPŮ ÚZEMÍ Ing. arch. Miriam Blažková ÚÚR Brno říjen 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ POSTUPY PŘI EXISTENCI RŮZNÝCH NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A RŮZNÝCH TYPŮ ÚZEMÍ Ing. arch. Miriam Blažková ÚÚR Brno říjen 2006."— Transkript prezentace:

1 ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ POSTUPY PŘI EXISTENCI RŮZNÝCH NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A RŮZNÝCH TYPŮ ÚZEMÍ
Ing. arch. Miriam Blažková ÚÚR Brno říjen 2006

2 NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ REGULAČNÍ PLÁN ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ SOUHLAS VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

3 TYPY ÚZEMÍ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ K ZASTAVĚNÍ
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ NEZASTAVITELNÉ POZEMKY

4 zastavitelné plochy vymezené k zastavění,
ÚZEMNÍ PLÁN (§ 43 odst. 1 SZ) Je vymezeno: zastavěné území, zastavitelné plochy vymezené k zastavění, plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

5 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
(§ 59 SZ) V případě, že není vydán územní plán, může obec požádat o pořízení vymezení zastavěného území úřad územního plánování, kterému zároveň předá kopii katastrální mapy příslušného území a kopii mapy s vyznačeným intravilánem, pokud není intravilán vyznačen v katastrální mapě. Zastavěné území se vydává formou opatření obecné povahy.

6 Nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu:
REGULAČNÍ PLÁN (§ 61 odst. 2 a 3, § 77 odst. 2 SZ) Nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu: územní rozhodnutí (ne v nezastavěném území), plán společných komplexních pozemkových úprav.

7 ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU (§ 2 odst. 1 písm. d) SZ)
Zastavěným územím je zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen „intravilán“).

8 NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVITELNÉ POZEMKY (§ 18 odst. 5 a 6 SZ)
V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem, umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.

9 ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ K ZASTAVĚNÍ V ÚP
ÚZEMNÍ PLÁN Územně plánovací informace § 21 SZ, § 3 V1, příloha č. 1, 2 V1 Územní řízení „úplné“ § 84 až § 94 SZ, § 3 až 13 V1, příloha č. 3 až 8 V1 Zjednodušené územní řízení § 95 SZ, § 14 V1 Spojené územní a stavební řízení § 78 odst. 1 SZ Územní souhlas § 96 odst. 1 až 8 SZ, § 15 V1, příloha č. 9 V1 Bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu Veřejnoprávní smlouva může nahradit územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území a o změně stavby § 78 odst. 3 až 5 SZ, § 16 V1 SZ – stavební zákon, V1 – vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

10 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Územně plánovací informace § 21 SZ, § 3 V1, příloha č. 1, 2 V1 Územní řízení „úplné“ § 84 až § 94 SZ, § 3 až 13 V1, příloha č. 3 až 8 V1 Zjednodušené územní řízení § 95 SZ, § 14 V1 Spojené územní a stavební řízení § 78 odst. 1 SZ Územní souhlas § 96 odst. 1 až 8 SZ, § 15 V1, příloha č. 9 V1 Bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu Veřejnoprávní smlouva může nahradit územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území a o změně stavby § 78 odst. 3 až 5 SZ, § 16 V1

11 ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU
Územně plánovací informace § 21 SZ, § 3 V1, příloha č. 1, 2 V1 Územní řízení „úplné“ § 84 až § 94 SZ, § 3 až 13 V1, příloha č. 3 až 8 V1 Zjednodušené územní řízení § 95 SZ, § 14 V1 Spojené územní a stavební řízení § 78 odst. 1 SZ Územní souhlas § 96 odst. 1 až 8 SZ, § 15 V1, příloha č. 9 V1 Veřejnoprávní smlouva může nahradit územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území a o změně stavby § 78 odst. 3 až 5 SZ, § 16 V1 Bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

12 ÚZEMNÍ PLÁN ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ K ZASTAVĚNÍ V ÚP ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU ÚPD: ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ „úplné“ Žádost na přísl. SÚ o vydání územního rozhodnutí § 86 SZ, § 3 až § 7 V1, příloha č. 3 až 8 V1 Územní řízení § 84 až § 91 SZ, § 8 V1 Spojené územní a stavební řízení § 78 odst. 1 SZ (je schválen územní nebo regulační plán) Územní rozhodnutí o: umístění stavby, změně využití území, změně stavby, dělení nebo scelování pozemků, ochranném pásmu § 92 až § 94 SZ, § 9 až 13 V1 Stavební řízení Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stav. povolení ani ohlášení § 79 odst. 3 a 4, § 80 odst. 2 v souvislosti s § 103 odst. 1 a) 1. až 6. (pokud nejsou přenosné a doba jejich umístění přesáhne 30 dnů v roce), b) 1., 4., 8., c) 1., 2., 5., 6., 8., 9., d) 1. až 7., f) 1. až 5., g) 3., 5. S výjimkou případů uvedených v § 79 odst. 4 SZ, do kterého se promítají zájmy st. památkové péče. Stavby jednoduché, terénní úpravy a zařízení bez ohlášení § 78 odst. 2, § 104 odst. 2 d) až m) SZ V územním rozhodnutí musí být stanoveno, že se nebude vyžadovat ohlášení jinak ohlášení. Uvedený postup je možný pouze na žádost. Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací § 105, § 104 odst. 2 d) až m) SZ v ÚR není stanoveno, že stavba nebude vyžadovat ohlášení. Zákaz provedení (rozhodnutí) § 107 SZ Souhlas s provedením § 106 odst. 1SZ Usnesení o odložení § 105 odst. 4 SZ Bez ohlášení

13 ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ § 95 SZ, § 14 V1
ÚZEMNÍ PLÁN ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ K ZASTAVĚNÍ V ÚP ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU ÚPD: ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ § 95 SZ, § 14 V1 Záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území, záměr nevyžaduje posouzení vlivů na ŽP, má všechny předepsané náležitosti. Souhlas se dotčených orgánů a účastníků řízení se ZÚŘ Při nesplnění podmínek pro zjednodušené ÚŘ – usnesení o provedení územního řízení § 95 odst. 2 SZ Návrh výroku rozhodnutí (vč. informace o návrhu výroku) § 95 odst. 2 a 3 SZ, § 14 V1 Byly uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky Nebyly uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky Územní rozhodnutí o: umístění stavby, změně využití území, změně stavby, dělení nebo scelování pozemků § 95 odst. 2 až 5 SZ, § 9 až 13 V1 Stavební řízení Zákaz provedení (rozhodnutí) § 107 SZ Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stav. povolení ani ohlášení § 79 odst. 3 a 4, § 80 odst. 2 v souvislosti s § 103 odst. 1 a) 1. až 6. (pokud nejsou přenosné a doba jejich umístění přesáhne 30 dnů v roce), b) 1., 4., 8., c) 1., 2., 5., 6., 8., 9., d) 1. až 7., f) 1. až 5., g) 3., 5. S výjimkou případů uvedených v § 79 odst. 4 SZ, do kterého se promítají zájmy st. památkové péče. Bez ohlášení Stavby jednoduché, terénní úpravy a zařízení bez ohlášení § 78 odst. 2, § 104 odst. 2 d) až m) SZ V územním rozhodnutí musí být stanoveno, že se nebude vyžadovat ohlášení. Uvedený postup je možný pouze na žádost. Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací § 105, § 104 odst. 2 d) až m) SZ v ÚR není stanoveno, že stavba nebude vyžadovat ohlášení. Souhlas s provedením § 106 odst. 1 SZ Usnesení o odložení § 105 odst. 4 SZ

14 ÚZEMNÍ SOUHLAS § 96 odst. 1 až 8 SZ
ÚZEMNÍ PLÁN ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ K ZASTAVĚNÍ V ÚP ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU ÚPD: ÚZEMNÍ SOUHLAS § 96 odst. 1 až 8 SZ Záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. Oznámení o záměru na stavební úřad Žadatel současně zajistí, aby informace o záměru byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku po dobu min. 30 dnů. § 96 odst. 1, 8 SZ, § 15 V1, příloha č. 9 V1 Posouzení záměru dle § 90 SZ Usnesení o projednání záměru v územním řízení § 96 odst. 4 SZ Stavební úřad dojde k závěru, že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu nebo je-li potřeba stanovit podmínky pro jeho realizaci Územní řízení Územní souhlas § 96 odst. 4, 7 SZ může nahradit územní rozhodnutí o: umístění stavby, změně využití území (do 300 m2), změně stavby, dělení nebo scelování pozemků. Platnost ÚS – 12 měsíců. Proti ÚS se nelze odvolat. Sloučené vydání územního souhlasu s vydáním s provedením ohlášené stavby § 79 odst. 2 SZ Souhlas s provedením § 106 odst. 1 SZ Zákaz provedení (rozhodnutí) § 107 SZ Usnesení o odložení § 105 odst. 4 SZ Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací § 96 odst. 2 b), v souvislosti s § 104 odst. 2 d) až m) SZ Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stav. povolení ani ohlášení § 96 odst. 2 a), tj. § 79 odst. 3 a 4, § 80 odst. 2 v souvislosti s § 103 odst. 1 a) 1. až 6. (pokud nejsou přenosné a doba jejich umístění přesáhne 30 dnů v roce), b) 1., 4., 8., c) 1., 2., 5., 6., 8., 9., d) 1. až 7., f) 1. až 5., g) 3., 5. S výjimkou případů uvedených v § 79 odst. 4 SZ, do kterého se promítají zájmy státní památkové péče. Stavební řízení

15 SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ § 78 odst. 1 SZ
ÚZEMNÍ PLÁN ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ K ZASTAVĚNÍ V ÚP ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU ÚPD: REGULAČNÍ PLÁN SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ § 78 odst. 1 SZ Stavební úřad může podle správního řádu spojit územní a stavební řízení (u všech druhů staveb), jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán Stavební povolení

16 Územní řízení Stavební řízení
ÚZEMNÍ PLÁN ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ K ZASTAVĚNÍ V ÚP ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU ÚPD: VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA § 78 odst. 3 až 5, 4 odst. 1, § 85 SZ, § 161 až 168 SŘ Není-li získán písemný souhlas Ostatních účastníků řízení postupem dle § 168 SŘ Nabytí účinnosti po získání písemného souhlasu ostatních účastníků řízení Veřejnoprávní smlouva může nahradit územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně stavby § 78 odst. 3 až 5 SZ, § 16 V 1, § 161 až 168 správního řádu Územní řízení Stavební řízení

17 BEZ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNÍHO SOUHLASU
ÚZEMNÍ PLÁN ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ K ZASTAVĚNÍ V ÚP ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ V HRANICÍCH INTRAVILÁNU ÚPD: BEZ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNÍHO SOUHLASU Stavby jednoduché – ohlášení Písemný souhlas SÚ § 104 odst. 1 a 2 a) až d), e) až p) SZ Při splnění stanovených podmínek není zapotřebí územní rozhodnutí ani územní souhlas, stavby jsou umisťovány v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách Souhlas s provedením § 106 odst. 1 SZ Zákaz provedení (rozhodnutí) § 107 SZ Usnesení o odložení § 105 odst. 4 SZ Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce § 79 odst. 3 a) až j), l), m) o), odst. 4, 5, § 81 odst. 3 v souvislosti s § 103 odst. 1 a) 1. až 6. (pokud jsou přenosné a doba jejich umístění nepřesáhne 30 dnů v roce), b) 1., 2., 3., 5., 6., 7., c) 3., 4., 6. (do 8 m výšky), 7., 8., 10., 11., d) 8., e), f) 1. (pokud se podstatně nemění vzhled prostředí), g) 1., 2., 3. (pokud doba jejich umístění nepřesáhne 30 dnů v roce), 4., 5. (pokud jsou přenosné a doba jejich umístění nepřesáhne 30 dnů v roce), h), odst. 2 SZ. S výjimkou případů uvedených v § 79 odst. 4, do kterého se promítají zájmy státní památkové péče. Není zapotřebí územní rozhodnutí nebo územní souhlas, stavební povolení ani ohlášení STAVEBNÍ ÚŘAD

18 Bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ REGULAČNÍ PLÁN Územně plánovací informace § 21 SZ, § 3 V1, příloha č. 3, 4 V1 Pořízením regulačního plánu je NAHRAZENO územní řízení v řešené ploše ve schváleném rozsahu (ne v nezastavěném území) a plán společných komplexních pozemkových úprav (§ 61 odst. 2 a 3, § 77 odst. 2 SZ) Bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

19 NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVITELNÉ POZEMKY
ÚZEMNÍ PLÁN Územně plánovací informace § 21 SZ, § 3 V1, příloha č. 3, 4 V1 Územní řízení „úplné“ § 84 až § 94 SZ, § 4 až 14 V1, příloha č. 1 a 2, č. 5 až 8 V1 Spojené územní a stavební řízení § 78 odst. 1 SZ Veřejnoprávní smlouva může nahradit územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území a o změně stavby § 78 odst. 3 až 5 SZ, § 16 V1


Stáhnout ppt "ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ POSTUPY PŘI EXISTENCI RŮZNÝCH NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A RŮZNÝCH TYPŮ ÚZEMÍ Ing. arch. Miriam Blažková ÚÚR Brno říjen 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google