Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU ODOLENA VODA pro veřejné projednání – 24.11.2010 OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené starostkou Evou Odehnalovou (do 11.11.2010)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU ODOLENA VODA pro veřejné projednání – 24.11.2010 OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené starostkou Evou Odehnalovou (do 11.11.2010)"— Transkript prezentace:

1 KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU ODOLENA VODA pro veřejné projednání – 24.11.2010 OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené starostkou Evou Odehnalovou (do 11.11.2010) POŘIZOVATEL: MÚ Odolena Voda zastoupený Ing. Renatou Perglerovou ZPRACOVATEL: Ing. Václav Jetel autorizovaný architekt pro územní plánování - ČKA 3541 Ing.arch. František Pospíšil autorizovaný architekt - ČKA 2285 a kol.

2 PROCES POŘÍZENÍ ÚPD K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání ZADÁNÍ ÚP schválení zadání KONCEPT ÚP Vyhodnocení vlivu na URÚ veřejné projednání konceptu ÚP NÁVRH ÚP společné jednání posouzení KÚ ÚPRAVA NÁVRH ÚP veřejné projednání návrhu ÚP ČISTOPIS ÚP vydání ÚP jako OOP

3 SEZNAM DOKUMENTACE dle Přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Obsah návrhu (výroku) konceptu územního plánu Odolena Voda: I.A Textová část I.B Grafická část I.1 Výkres základního členění území – 1 : 10 000 (1x formát A2) I.2 Hlavní výkres – 1 : 5 000 (1x A0) I.2.1 Výkres koncepce technické infrastruktury – 1 : 5 000 (1 x A0) I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – 1: 5 000 (1x A0) I.4 Výkres pořadí změn v území – 1 : 10 000 (1x A2) Obsah odůvodnění konceptu územního plánu Odolena Voda: II.A Textová část II.B Grafická část II.1 Koordinační výkres – 1 : 5 000 (1x A0) II.2 Výkres širších vztahů – 1 : 50 000 (1x A4) II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – 1 : 10 000 (1x A2) K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

4 SOUČASNÝ STAV K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání rozloha: 1 123 ha zemědělská půda: 817 ha počet obyvatel k 31.12.2009: 5 495 celkový přírůstek obyvatel: 105 městské části: Odolena Voda, Dolínek sídelní jednotky: Odolena Voda, Dolínek, Čenkov

5 ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A) požadavky z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem B) požadavky z územně analytických podkladů C) rozvoj území obce D) plošné a prostorové uspořádání území E) řešení veřejné infrastruktury F) ochranu rozvoje hodnot území G) veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace H) další požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů I) řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území J) vymezení zastavitelných ploch K) vymezení ploch a koridorů - územní studie L) vymezení ploch a koridorů - regulační plán M) vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území N) zpracování konceptu O) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

6 PODKLADY Strategický plán rozvoje města Odolena Voda (2008) Politika územního rozvoje České republiky (2008); Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (2006, akt. 2009); ÚP VÚC Pražský region (2006); Zadání ZÚR Středočeského kraje (2008); Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (akt. 2009); Územní energetická koncepce Středočeského kraje ad. K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

7 ŠIRŠÍ VZTAHY K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

8 KONCEPCE ROZVOJE K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

9 KONCEPCE ROZVOJE K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

10 KONCEPCE ROZVOJE K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání ÚPSÚ

11 KONCEPCE ROZVOJE K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání 1. Změna ÚPSÚ

12 TEXTOVÁ ČÁST OBSAH a) zastavěné území b) koncepce rozvoje území obce c) urbanistická koncepce d) veřejná infrastruktura e) uspořádání krajiny f) využití ploch s rozdílným způsobem g) VPS, VPO h) předkupní právo i) územní rezervy j) územní studie k) stanovení pořadí změn v území l) architektonicky nebo urbanisticky významné stavby m) stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení n) počet listů, výkresů K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

13 GRAFICKÁ ČÁST VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

14 GRAFICKÁ ČÁST HLAVNÍ VÝKRES K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

15 GRAFICKÁ ČÁST HLAVNÍ VÝKRES K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

16 GRAFICKÁ ČÁST HLAVNÍ VÝKRES K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

17 GRAFICKÁ ČÁST HLAVNÍ VÝKRES K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

18 GRAFICKÁ ČÁST KOORDINAČNÍ VÝKRES K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

19 GRAFICKÁ ČÁST KOORDINAČNÍ VÝKRES K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

20 GRAFICKÁ ČÁST KOORDINAČNÍ VÝKRES K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

21 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání A) životní prostředí - SEA B) území Natura 2000 C) stav a vývoj území (ÚAP) D) silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby E) priority územního plánování F) shrnutí SEA ZÁVĚR ovzduší půda krajina, ekosystémy hluková situace odpady ochrana vod krajinný ráz, historické hodnoty území

22 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání


Stáhnout ppt "KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU ODOLENA VODA pro veřejné projednání – 24.11.2010 OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené starostkou Evou Odehnalovou (do 11.11.2010)"

Podobné prezentace


Reklamy Google