Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU ODOLENA VODA pro veřejné projednání –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU ODOLENA VODA pro veřejné projednání –"— Transkript prezentace:

1 KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU ODOLENA VODA pro veřejné projednání – 24. 11
OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené starostkou Evou Odehnalovou (do ) POŘIZOVATEL: MÚ Odolena Voda zastoupený Ing. Renatou Perglerovou ZPRACOVATEL: Ing. Václav Jetel autorizovaný architekt pro územní plánování - ČKA 3541 Ing.arch. František Pospíšil autorizovaný architekt - ČKA 2285 a kol.

2 Vyhodnocení vlivu na URÚ
PROCES POŘÍZENÍ ÚPD ZADÁNÍ ÚP schválení zadání KONCEPT ÚP Vyhodnocení vlivu na URÚ K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání veřejné projednání konceptu ÚP NÁVRH ÚP společné jednání posouzení KÚ ÚPRAVA NÁVRH ÚP veřejné projednání návrhu ÚP ČISTOPIS ÚP vydání ÚP jako OOP

3 SEZNAM DOKUMENTACE dle Přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb.
Obsah návrhu (výroku) konceptu územního plánu Odolena Voda: I.A Textová část I.B Grafická část I.1 Výkres základního členění území – 1 : (1x formát A2) I.2 Hlavní výkres – 1 : (1x A0) I.2.1 Výkres koncepce technické infrastruktury – 1 : (1 x A0) I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – 1: (1x A0) I.4 Výkres pořadí změn v území – 1 : (1x A2) Obsah odůvodnění konceptu územního plánu Odolena Voda: II.A Textová část II.B Grafická část II.1 Koordinační výkres – 1 : (1x A0) II.2 Výkres širších vztahů – 1 : (1x A4) II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – 1 : (1x A2) K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

4 SOUČASNÝ STAV městské části: Odolena Voda, Dolínek sídelní jednotky: Odolena Voda, Dolínek, Čenkov K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání počet obyvatel k  : 5 495 celkový přírůstek obyvatel: 105 rozloha: 1 123 ha zemědělská půda: 817 ha

5 ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A) požadavky z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem B) požadavky z územně analytických podkladů C) rozvoj území obce D) plošné a prostorové uspořádání území E) řešení veřejné infrastruktury F) ochranu rozvoje hodnot území G) veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace H) další požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů I) řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území J) vymezení zastavitelných ploch K) vymezení ploch a koridorů - územní studie L) vymezení ploch a koridorů - regulační plán M) vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území N) zpracování konceptu O) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

6 PODKLADY Strategický plán rozvoje města Odolena Voda (2008) Politika územního rozvoje České republiky (2008); Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (2006, akt. 2009); ÚP VÚC Pražský region (2006); Zadání ZÚR Středočeského kraje (2008); Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (akt. 2009); Územní energetická koncepce Středočeského kraje ad. K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

7 ŠIRŠÍ VZTAHY K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

8 KONCEPCE ROZVOJE K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

9 KONCEPCE ROZVOJE K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

10 KONCEPCE ROZVOJE K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání ÚPSÚ

11 KONCEPCE ROZVOJE K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání 1. Změna ÚPSÚ

12 TEXTOVÁ ČÁST OBSAH a) zastavěné území b) koncepce rozvoje území obce c) urbanistická koncepce d) veřejná infrastruktura e) uspořádání krajiny f) využití ploch s rozdílným způsobem g) VPS, VPO h) předkupní právo i) územní rezervy j) územní studie k) stanovení pořadí změn v území l) architektonicky nebo urbanisticky významné stavby m) stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení n) počet listů, výkresů K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

13 GRAFICKÁ ČÁST VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ
K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

14 GRAFICKÁ ČÁST HLAVNÍ VÝKRES
K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

15 GRAFICKÁ ČÁST HLAVNÍ VÝKRES
K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

16 GRAFICKÁ ČÁST HLAVNÍ VÝKRES
K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

17 GRAFICKÁ ČÁST HLAVNÍ VÝKRES
K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

18 GRAFICKÁ ČÁST KOORDINAČNÍ VÝKRES
K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

19 GRAFICKÁ ČÁST KOORDINAČNÍ VÝKRES
K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

20 GRAFICKÁ ČÁST KOORDINAČNÍ VÝKRES
K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

21 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
A) životní prostředí - SEA B) území Natura 2000 C) stav a vývoj území (ÚAP) D) silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby E) priority územního plánování F) shrnutí SEA ZÁVĚR ovzduší půda krajina, ekosystémy hluková situace odpady ochrana vod krajinný ráz, historické hodnoty území K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání

22 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
K O N C E P T Ú Z E M N Í H O P L Á N U O D O L E N A V O D A pro veřejné projednání DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU ODOLENA VODA pro veřejné projednání –"

Podobné prezentace


Reklamy Google