Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN LIBEREC

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN LIBEREC"— Transkript prezentace:

1 NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN LIBEREC

2 Cíl veřejného projednání
Projednání konceptu nového územního plánu Statutárního města Liberec V souladu s § 48 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Součástí bude odborný výklad konceptu

3 ÚZEMNÍ PLÁN stanovuje základní koncepci rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot pořizuje se pro celé území obce je závazný pro rozhodování v území – vydávání územních rozhodnutí územní plán z roku 2002 zůstává v platnosti do doby vydání nového územního plánu → nelze rozhodovat na základě konceptu

4 Z čeho se skládá ÚP Územní plán má dvě části
Textovou část Grafickou část Textová a grafická část tvoří celek Závazná část + odůvodnění

5 Z čeho se skládá koncept ÚP
Závazná část územního plánu: textová část grafická část výkres základního členění území hlavní výkres výkres koncepce dopravní infrastruktury výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, spoje výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

6 Z čeho se skládá koncept ÚP
Odůvodnění územního plánu: textová část odůvodnění grafická část odůvodnění Koordinační výkres Výkres širších vztahů Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na životní prostředí – SEA, rozptylová studie, hluková studie.

7 POSTUP PŘI TVORBĚ ÚP PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ÚP
NÁVRH ZADÁNÍ ÚPRAVA NÁVRHU ZADÁNÍ VEŘEJNOST PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ DOTČENÉ ORGÁNY schvaluje zastupitelstvo

8 Tvorba zadání ÚP zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového ÚP – reakce na nový SZ unesení 92/07 zpracování NÁVRHU ZADÁNÍ Na základě průzkumů a rozborů podnětů a návrhů do nového ÚP Projednání návrhu zadání Veřejnost mohla připomínkovat od do Ve stejné lhůtě se mohly vyjádřit DO k NZ Na základě připomínek od občanů a stanovisek DO a sousedních obcí byl upraven NZ

9 POSTUP PŘI TVORBĚ ÚP PROJEDNÁNÍ KONCEPTU ZADÁNÍ VÝSTAVA, BESEDY
POKYNY NÁVRH PROJEDNÁNÍ KONCEPTU VÝSTAVA, BESEDY VEŘEJNÉ ZE ZÁKONA schvaluje zastupitelstvo PROJEDNÁNÍ NÁVRHU

10 Tvorba konceptu ÚP Zastupitelstvo města schválilo zadání
usnesení č. 201/08 SML vybralo v rámci výběrového řízení firmu SAUL jako zpracovatele nového ÚP Zpracování konceptu 56 týdnů 07/2010 předání konceptu od firmy SAUL – následovaly úpravy např. regulativy, podoba výkresové části vypsáno VP konceptu na (mezitím 16 besed o ÚP)

11 PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

12 KDO SE VYJADŘUJE Dotčené orgány uplatňují stanoviska
Sousední obce uplatňují připomínky z hlediska využití navazujícího území Veřejnost uplatňuje připomínky a námitky

13 PŘIPOMÍNKY Každý může uplatnit připomínku
Připomínku lze podat k textové i grafické části Připomínku je třeba odůvodnit Vhodné je doplnit grafickou přílohou Připomínky vyhodnocuje pořizovatel

14 ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI Veřejnost může být zastupována zmocněným zástupcem veřejnosti Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně 200 občanů Liberce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku Zástupce veřejnosti je zmocněný k podání námitky na základě věcně shodné připomínky UPRAVENO V § 23 STAVEBNÍHO ZÁK.

15 NÁMITKA Uplatňují vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem VPS, VPO a zastavitelných ploch O námitce rozhoduje zastupitelstvo

16 TERMÍNY Do 15 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky, ve stejné lhůtě se uplatňují námitky  26. května 2011 K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží Lhůtu pro stanoviska dotčených orgánů lze na základě odůvodněné žádosti prodloužit

17 PRŮBĚH VYHODNOCENÍ Součástí odůvodnění pokynů pro zpracování návrhu je vyhodnocení jak byly zohledněny námitky a připomínky Nelze obratem zaslat poštou rozhodnutí o námitkách a připomínkách Sledujte nadále web novyup.liberec.cz nebo zpravodaj, kde se dozvíte, kdy a jakým způsobem bude veřejnost seznámena s návrhem pokynů

18 DO 26. KVĚTNA 2011 Výstava výkresů v budově Nového magistrátu a v nákupní galerii Plaza informační kancelář v budově Nového magistrátu PO, ST 8 – 17 hod. kancelář č. 127 PÁ 8 – 14 hod. kancelář č. 112 webové stránky novyup.liberec.cz 26. května 2011 poslední možnost kdy je možné podat námitku nebo připomínku

19 Projekt Koncept územního plánu města Liberec byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

20 NÁSLEDUJE VÝKLAD PROJEKTANTA

21 SHRNUTÍ do 15 dnů ode dne veřejného projednání lze uplatnit námitky a připomínky  do v případě dotazů jsme Vám k dispozici v informační kanceláři v budově Nového magistrátu PO, ST 8 – 17 KANCELÁŘ Č. 127 PÁ 8 – 14 KANCELÁŘ Č. 112

22 DĚKUJEME ZA POZORNOST novyup.liberec.cz


Stáhnout ppt "NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN LIBEREC"

Podobné prezentace


Reklamy Google