Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU www.strukturalni-fondy.cz/iop www.trinecko.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU www.strukturalni-fondy.cz/iop www.trinecko.cz."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU www.strukturalni-fondy.cz/iop www.trinecko.cz

2 MěÚ Třinec, SŘaÚP2 Územně analytické podklady Neboli zkráceně ÚAPNeboli zkráceně ÚAP ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY (ÚAP) ORP TŘINEC Městský úřad Třinec, Odbor stavebního řádu a územního plánování

3 MěÚ Třinec, SŘaÚP3 Co jsou ÚAP?  ÚAP jsou od 1. ledna 2007 novým nástrojem územního plánování  ÚAP patří mezi územně plánovací podklady - zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území  ÚAP slouží zejména jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací  ÚAP jsou obdobou průzkumů a rozborů

4 MěÚ Třinec, SŘaÚP4 Právní předpisy  Povinnost pořizování ÚAP obcí a krajů vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“)  Náležitosti obsahu ÚAP stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“)

5 MěÚ Třinec, SŘaÚP5 Lhůty prvního pořízení  Z přechodných ustanovení stavebního zákona plyne, že první ÚAP pořídí - úřady územního plánování pro své správní obvody do 24 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona - tedy do 31.12.2008  Nebudou-li ÚAP pořízeny, bude pořízení územně plánovací dokumentace vždy zahrnovat i zpracování průzkumů a rozborů řešeného území v rozsahu odpovídajícím ÚAP v přiměřené podrobnosti

6 MěÚ Třinec, SŘaÚP6 Definice údajů o území Údaje o území zahrnují informace nebo data  o stavu území  o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území (například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě) a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů  o záměrech na provedení změn v území

7 MěÚ Třinec, SŘaÚP7 Poskytovatelé údajů o území Údaje o území poskytuje pořizovateli tzv. poskytovatel údajů, kterým je:  orgán veřejné správy  jím zřízená právnická osoba  vlastník dopravní infrastruktury  vlastník technické infrastruktury Poskytovatelé údajů zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost poskytnutých údajů o území!

8 MěÚ Třinec, SŘaÚP8 Sledované jevy V příloze vyhlášky je pro pořizovatele ÚAP na úseku ORP uvedeno 119 sledovaných údajů o území (tzv. jevů). Tyto jevy se dále mohou členit na více částí. Seznam jevů a jejich členění je uveden níže. V následujících tabulkách je ke každému jevu uvedeno zda se na území ORP Třinec vyskytuje a také číslo výkresu, na kterém se tento jev nachází. Příklady výkresů jsou uvedeny níže. Příklady výkresů jsou uvedeny níže.

9 MěÚ Třinec, SŘaÚP9 Přehled sledovaných jevů

10 MěÚ Třinec, SŘaÚP10 Přehled sledovaných jevů

11 MěÚ Třinec, SŘaÚP11 Přehled sledovaných jevů

12 MěÚ Třinec, SŘaÚP12 Přehled sledovaných jevů

13 MěÚ Třinec, SŘaÚP13 Přehled sledovaných jevů

14 MěÚ Třinec, SŘaÚP14 Přehled sledovaných jevů

15 MěÚ Třinec, SŘaÚP15 Přehled sledovaných jevů

16 MěÚ Třinec, SŘaÚP16 Přehled sledovaných jevů Ve složkách všech obcí je zpracován obdobný seznam těchto jevů.

17 MěÚ Třinec, SŘaÚP17 Obsah složek pro obce U všech obcí je zpracováno 9 výkresů: 1. ochrana přírodních hodnot; 2. lesy, půda; 3. voda, těžba (voda v přírodě); 4. elektřina, voda, kanalizace; 5. plyn, teplo, telekomunikace, skládky; 6. komunikace a ostaní; 7. základní funkční plochy 8. kulturní hodnoty 9. krajinný ráz (pro celé ORP Třinec)

18 MěÚ Třinec, SŘaÚP18 Obsah složek pro obce Všechny výkresy jsou zpracovány v měřítku 1:10 000 (jen krajinný ráz je upraven na velikost papíru formátu A3). Dále se ve složce obce nachází seznam jevů ÚAP, s uvedením na kterém výkrese se jev nachází a zda je v obci zastoupen. Veškeré materiály mají pouze informativní charakter! ÚAP se stále vyvíjejí!

19 MěÚ Třinec, SŘaÚP19 Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) Textová část ÚAP je zpracována v souladu s vyhláškou. Tématicky se člení na 10 oblastí:  horninové prostředí a geologie  vodní režim  hygiena životního prostředí  ochrana přírody a krajiny  zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa  veřejná dopravní a technická infrastruktura  sociodemografické podmínky  bydlení  rekreace  hospodářské podmínky

20 MěÚ Třinec, SŘaÚP20 Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) Každá tématická oblast obsahuje:  zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území  SWOT analýzu (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) Závěrem tématických zjištění je RURÚ ve 3 základních pilířích: 3 základních pilířích:  sociodemografický  enviromentální  ekonomický

21 MěÚ Třinec, SŘaÚP21 Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) Nejčastěji používané zdroje:  územní plány obcí, včetně změn  územní plán VÚC BESKYDY  údaje ČSÚ  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací  Plán oblasti povodí Odry  Program ke zlepšení kvality ovzduší města Třince – správního obvodu ORP

22 MěÚ Třinec, SŘaÚP22 Dotazy, náměty a připomínky Své dotazy, náměty a připomínky můžete uplatnit na odboru stavebního řádu a územního plánování MěÚ Třinec. Odpovědní pracovníci: Bc. Anna Sikorová a Ing. Jaroslav Guziur Kancelář 201, telefon: 558 306 224

23 Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU www.strukturalni-fondy.cz/iopwww.trinecko.cz


Stáhnout ppt "Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU www.strukturalni-fondy.cz/iop www.trinecko.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google