Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín"— Transkript prezentace:

1 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

2 Obsah  Základní informace o ÚAP  Sledované jevy a jejich datový model pro GIS  Získávání údajů o území  Postup pořizování ÚAP  Metodická pomoc ÚÚR a kraje ORP

3 Legislativní rámec ÚAP  Zákon č. 183 / 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  Vyhláška č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

4 Pořizovatelé ÚAP  Úřady územního plánování (ÚÚP) –pro své správní obvody –v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů –do 24 měsíců, tj. do 31.12.2008  Krajské úřady –pro území kraje –v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje –do 30 měsíců, tj. do 30.6.2009

5 Mapové podklady pro ÚAP  katastrální mapa (vektorová DKM nebo rastrová)  Státní mapa v měřítku 1 : 5 000  Základní mapa České republiky v měřítcích 1 : 10 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000 ve vektorové formě pouze 1 : 10 000 (ZABAGED)  Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000  Měřítko pro ÚAP není právně stanoveno

6 Obsah ÚAP  Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PURÚ)  Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

7 PURÚ  Sledované jevy (GIS) –údaje o území –jevy zjišťované průzkumem území –další dostupné informace (statistika, …)  Textová část –vyhodnocení stavu a vývoje území –hodnoty území –limity využití území –vyhodnocení záměrů na provedení změn v území  Grafická část –výkres hodnot území –výkres limitů využití území –výkres záměrů na provedení změn v území

8 RURÚ  Textová část (+ tabulky a kartogramy) –vyhodnocení udržitelnosti rozvoje řešeného území (SWOT analýzy v 10 tématech dle vyhlášky) –vyhodnocení vzájemné vyváženosti územních podmínek  životní prostředí  hospodářský rozvoj  sociální soudržnost –určení problémů k řešení v ÚPD  Grafická část –problémový výkres

9 Sledované jevy  doporučeno zpracovávat v technologii GIS přirozené propojení grafické a databázové informace umožňující efektivní správu, analýzy a výměnu mapově orientovaných dat  přehled povinných sledovaných jevů dán přílohou 1 vyhlášky –část A.. pro ÚAP obcí –část B.. pro ÚAP kraje  jednotný logický datový model v GIS pro jevy ÚAP sledované na úrovni kraje a ORP –cílem jednotné zpracování –nepřekračuje možnosti formátu ESRI – shapefile –připravuje se použití téhož modelu v krajích  Královéhradeckém  Pardubickém

10 Údaje o území  Podmnožina sledovaných jevů – má poskytovatele : –orgán veřejné správy –jím zřízená právnická osoba –vlastník dopravní či technické infrastruktury  Termíny prvního poskytnutí : –do 9 měsíců, tj. do 30.9.2007 –z vážných důvodů prodloužení + 3 měsíce  Forma poskytnutí údajů : –především v digitální formě (není tudíž povinná) –pro novou tech. infrastrukturu systém S-JTSK –pro starou tech. infrastrukturu systém S-JTSK do 6 let

11 Náležitosti údaje o území  Textová část s popisem údaje  Grafická část –zákres s legendou a vyznačením měřítka  Pasport údaje o území –informace o vzniku, pořízení, zpracování, schválení nebo nabytí účinnosti –formulář je přílohou č.2 vyhlášky

12 Správnost údaje o území  Poskytovatelé zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost  Platnost údaje potvrzuje poskytovatel –Při poskytnutí údaje (1. a 2. oddíl pasportu) –Potvrzením správnosti, úplnosti a aktuálnosti použití údaje při úplné aktualizaci ÚAP (3. oddíl pasportu)

13 Způsob předání údaje o území  Do vlastních rukou  Poštou (i elektronickou)  Prostřednictvím internetového portálu –http://portal.geostore.cz/uap –iniciativa velkých vlastníků TI –měl by řešit i pasportizaci dat –v budoucnu se pravděpodobně přidají i další poskytovatelé

14 Postup pořizování ÚAP  Pořizovatel ÚAP si může zajistit technickou pomoc při jejich zpracování : –autorizovaný architekt –autorizovaný inženýr činný ve výstavbě  Odpovědnost za zpracování ÚAP nese pořizovatel  Pořizovatel písemně kontaktuje poskytovatele údajů o území a požádá je o splnění povinnosti  Pořizovatel postupně přebírá a uspořádává údaje o území  Současně pořizovatel zjišťuje ostatní sledované jevy (průzkum,..)

15 Postup pořizování ÚAP  Je vytvořena strukturovaná databáze sledovaných jevů včetně metadat (data o datech)  Krajský úřad přebírá vybrané jevy z ÚAP obcí  Na základě shromážděných sledovaných jevů je zpracována textová a grafická část PURÚ  Na základě PURÚ je zpracován RURÚ

16 Aktualizace ÚAP  průběžně aktualizovány PURÚ, především databáze sledovaných jevů  do 18 měsíců od poslední úplné aktualizace ÚAP nový návrh úplné aktualizace  oznámení poskytovatelům  poskytovatelé do 3 měsíců potvrdí do pasportu správnost použití svých údajů o území v novém návrhu úplné aktualizace

17 Projednání ÚAP  Projednávají se úplné aktualizace ÚAP v rozsahu RURÚ  ÚAP obcí projednává „Rada obcí pro udržitelný rozvoj území“ do 60 dnů (případné rozpory pořizovatel x rada řeší krajský úřad)  ÚAP obcí zasílá pořizovatel krajskému úřadu bezodkladně po projednání  ÚAP kraje zasílá pořizovatel MMR a MŽP do 6 měsíců od lhůty pro jejich aktualizaci

18 Poskytování a zveřejňování ÚAP  Pořizovatel poskytuje ÚAP : –Stavebním úřadům (včetně průběžných aktualizací pro vydávání územně plánovacích informací) –Na vyžádání poskytovatelům údajů o území –….  Pořizovatel zveřejňuje ÚAP způsobem umožňujícím dálkový přístup –textovou část ÚAP –povinné výkresy ÚAP –případně dílčí sestavy sledovaných jevů

19 Vztah mezi digitálním zpracováním ÚAP a ÚPD  ÚAP jsou podkladem pro zpracování ÚPD  Územní plán je vzhledem k ÚAP zdrojem omezené množiny dat, pro jejichž platnost je autoritou : –zastavěné území –plochy s rozdílným způsobem využití –zastavitelné plochy a plochy přestavby –územní rezervy –veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace –územní systém ekologické stability –významné záměry v oblasti technické a dopravní infrastruktury

20 MINIS minimální standard pro digitální zpracování ÚPD  Základní výkresy ÚPD v rastrové podobě (formáty PNG, TIFF, …) –vlastní územní plán :  Výkres základního členění území  Hlavní výkres  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  Výkres koncepce dopravy (pokud je samostatně zpracován)  Výkres koncepce technické infrastruktury (pokud je samostatně zpracován) –odůvodnění :  Koordinační výkres  Standardní vektorové datové vrstvy (v GIS nebo CAD)  zastavěné území  plochy s rozdílným způsobem využití  zastavitelné plochy a plochy přestavby (rozvojové plochy)  územní rezervy  veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace  územní systém ekologické stability

21 Základní doporučení pro programové vybavení ÚÚP  Program GIS schopný exportu/importu dat ve formátech –SHP –DXF/DWG –DGN  Program schopný realizovat dálkový přístup k ÚAP Krajský úřad zvažuje možnost nabídnout ORP realizaci dálkového přístupu k jejich ÚAP  Výběr programového vybavení zvážit s ohledem na kvalifikaci dostupné obsluhy

22 Metodická pomoc ÚÚR  www.uur.cz Konzultační středisko / Metodické návody / Územně analytické podklady  Metodické návody 1-3 Podrobnější definice sledovaných jevů včetně seznamů potenciálních poskytovatelů  Formulář pasportu údaje o území

23 Metodická pomoc Krajského úřadu SčK  www.wmap.cz/uap-kr-stredocesky metodická podpora tvorby ÚAP pro ORP –v činnosti nejpozději od 30.4.2007 –doplnění metodické podpory z ÚÚR, průběžně aktualizované –jednotný datový model pro sledované jevy ÚAP v GIS –seznamy poskytovatelů Středočeského kraje –formulace základních požadavků na externí zpracovatele ÚAP –metodika rozborů udržitelného rozvoje území –odpovědi na dotazy k problematice ÚAP –…

24 Data ÚP VÚC Krajského úřadu SčK  Prezentace ÚP VÚC SčK na internetu –textová část –grafická část (všechny výkresy) www.wmap.cz/vucprazskyregion www.wmap.cz/vucrakovnicko www.wmap.cz/vucpolabi www.wmap.cz/vucbenesov www.wmap.cz/vucmlada www.wmap.cz/vucpribram www.wmap.cz/vucmladoboleslavsko  Data GIS pro většinu z uvedených ÚP VÚC (formát SHP) Mimo jiné významný zdroj informací o záměrech v území !!

25

26 Děkuji za pozornost ! Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. polacek@hv.cz


Stáhnout ppt "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín"

Podobné prezentace


Reklamy Google