Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických."— Transkript prezentace:

1 ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

2 novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. včetně jejich prováděcích předpisů od 1. ledna 2013 nabyla účinnosti vypracovat obsah návrhu zadání územního plánu v souladu s požadavky přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,

3 požadavky na základní koncepci rozvoje území obce Politika územního rozvoje ČR –republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje území, rozvojové oblasti a osy, koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury, zejména články č. 14 - 32 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje – zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s PÚR, určuje strategii pro jejich naplňování a koordinuje územně plánovací činnost obcí respektovat principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na životní prostředí (Posouzení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje z hlediska vlivů na životní prostředí, EMPLA AG, spol. s r.o., 2010), obsažené v kapitole č. 7 tohoto vyhodnocení

4 kapitola č. 7 - Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí Zpracovatel hodnocení SEA na základě provedeného vyhodnocení nezjistil žádný závažný záporný vliv předkládané koncepce na jednotlivé složky životního prostředí. Vzhledem ke skutečnosti, že byl u některých záměrů vyhodnocen významný negativní vliv, navrhl zpracovatel SEA následující kompenzační opatření: při územně plánovací činnosti v jednotlivých rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech musí být respektovány podmínky stanovené v dokumentu SEA, v navazujících stupních územně plánovacích dokumentací zpřesnit vymezení koridorů způsobem, aby byl minimalizován střet se zvláště chráněnými částmi přírody, při zpřesňování navrhovaných záměrů ZÚR v podrobnějších územně plánovacích dokumentacích minimalizovat zábory a zásahy do půd kategorie ZPF a PUPFL, upřednostňovat řešení s nejmenším vlivem na tuto složku ŽP, pro předcházení možným střetům navrhovaných záměrů se zvláště chráněnými územími, přírodními parky, prvky ÚSES a lokalitami soustavy NATURA 2000, při zpřesňování navrhovaných záměrů ZÚR v podrobnějších územně plánovacích dokumentacích musí být plochy pro tyto záměry přednostně vymezeny mimo tato území, při zpřesňování navrhovaných záměrů ZÚR v podrobnějších územně plánovacích dokumentacích a při plánování a rozvoji aktivit ovlivňujících velkoplošná chráněná území upřednostňovat zóny s nižší ochranou, při zpřesňování navrhovaných záměrů ZÚR v podrobnějších územně plánovacích dokumentacích u liniových staveb dopravní infrastruktury zohlednit podmínky vedoucí k zachování migračních tras živočichů při zpřesňování navrhovaných záměrů ZÚR v podrobnějších územně plánovacích dokumentacích řešit střety s biokoridory optimálním křížením vedení a biokoridoru, tj. ve vhodném místě a v kolmém směru, při zpřesňování navrhovaných záměrů ZÚR v podrobnějších územně plánovacích dokumentacích podporovat a vytvářet podmínky zvyšující biodiverzitu krajiny, ekologickou stabilitu krajiny a snižující erozi, při zpřesňování navrhovaných záměrů ZÚR v podrobnějších územně plánovacích dokumentacích plochy výroby a skladování přednostně směřovat mimo území chráněné oblasti přirozené akumulace vod, při zpřesňování navrhovaných záměrů ZÚR v podrobnějších územně plánovacích dokumentacích vytvářet podmínky k ochraně a rozvoji ÚSES, při zpřesňování navrhovaných záměrů ZÚR v podrobnějších územně plánovacích dokumentacích vytvářet podmínky vedoucí ke snížení rozsahu území zatíženého nad míru únosného zatížení a podporovat opatření k rekultivaci tohoto území.

5 §11odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. podklady pro zpracování územních plánů Územní studie Územně analytické podklady - poslední aktualizace 2012 Doplňující průzkumy a rozbory – návaznost na ÚAP Oborové dokumenty - údaj zohledněný v ÚAP, např. Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/schvalene- koncepce/dilci-analuzy-a-strategie-programu-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-284/

6 Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území zpracovat věcný obsah návrhu zadání, tak aby skutečně odpovídal navrhovaným změnám a umožňoval posouzení, zda bude nutné jej posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak na koncepci či záměr, kritéria jsou obsažena v příloze č. 8 zákona č.100/2001 Sb.

7 Kritéria pro zjišťovací řízení příloha č. 8 zákona č.100/2001 Sb. 1. Obsah koncepce, zejména s ohledem na: a. účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů koncepce; b. míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje; c. míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepce; d. význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje; e. vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území (včetně sociálně-ekonomických aspektů); f. problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné pro koncepci; g. význam koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů Evropského společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví (např. plány a programy v oblasti odpadového hospodářství nebo ochrany vod). 2. Charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristika dotčeného území, zejména s ohledem na: a. pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu; b. kumulativní a synergickou povahu vlivu; c. přeshraniční povahu vlivu; d. rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce (např. při přírodních katastrofách, při haváriích); e. závažnost a rozsah vlivu (počet obyvatel, který by mohl být pravděpodobně zasažen); f. důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na: i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví, ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace, iii. překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot, iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání; g. dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni. 3. Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti.

8 § 55 odst. 5 stavebního zákona Po každé změně územního plánu pořizovatel zajistí vyhotovení úplného znění územního plánu zahrnující právní stav po vydání změny, opatřené záznamem o účinnosti Již v návrhu zadání změn je třeba počítat se zpracováním právního stavu


Stáhnout ppt "ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických."

Podobné prezentace


Reklamy Google