Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Děčín a jejich vazba na tvorbu nových územních plánů ve správním obvodu ORP Děčín 5. 2. 2013 Magistrát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Děčín a jejich vazba na tvorbu nových územních plánů ve správním obvodu ORP Děčín 5. 2. 2013 Magistrát."— Transkript prezentace:

1 Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Děčín a jejich vazba na tvorbu nových územních plánů ve správním obvodu ORP Děčín 5. 2. 2013 Magistrát města Děčín, budova B1

2 I. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Děčín (ÚAP ORP Děčín) Právní podklad: ● Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ● Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Důvody pro zpracování: ● Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území ● Jsou podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace, její změny a pro rozhodování v území Pořizovatel: ● Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín Rozsah: Správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín ● 34 obcí ● celková rozloha 55 371 ha

3 Historie, současnost a budoucnost: První Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Děčín byly zpracovány v roce 2008 v souladu s § 27 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností. 1.úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Děčín byla v souladu s ustanovením § 28 stavebního zákona zpracována v roce 2010 na základě průběžné aktualizace údajů, probíhající v roce 2009. 1. úplná aktualizace ÚAP ORP Děčín byla hrazena z vlastních prostředků. 2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Děčín byla v souladu s ustanovením § 28 stavebního zákona zpracována v roce 2012 na základě průběžné aktualizace údajů, probíhající v roce 2011. 2. úplná aktualizace byla hrazena z vlastních prostředků. Rok 2013 V průběhu letošního roku dochází k další průběžné aktualizaci ÚAP ORP Děčín na základě nových údajů o území a průzkumu území. Rok 2014 Na základě dvouletého cyklu proběhne v souladu se stavebním zákonem 3. úplná aktualizace ÚAP ORP Děčín.

4 Obsah ÚAP ORP Děčín ●podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území -údaje o území -zjištění vyplývající z průzkumů území -další dostupné údaje -zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území -zjištění a vyhodnocení hodnot území -zjištění a vyhodnocení limitů území -zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území ●rozbor udržitelného rozvoje území -zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky (SWOT analýza) -na základě SWOT analýzy vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (kartogram) -určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území

5 Textová část: ●podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území -vyhodnocení stavu a vývoje území ORP Děčín na základě provedených zjištění ●rozbor udržitelného rozvoje území -SWOT analýza správního území ORP Děčín -vyhodnocení vyváženosti celého správního území ORP Děčín -vyhodnocení vzájemné vyváženosti územních podmínek (kartogram) -určení problémů k řešení u jednotlivých obcí Příloha textové části: -SWOT analýzy jednotlivých obcí -karty obcí – vyhodnocení 119 jevů, sledovaných v území Grafická část: ●výkres hodnot území (zejména urbanistických a architektonických) ●výkres limitů využití území ●výkres záměrů na provedení změn v území ●výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (tzv.„problémový výkres“)

6 K některým pojmům: ●Údaj o území Obsahuje popis údaje o území a jeho grafické zobrazení včetně použitého měřítka a legendy a dále informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti (pasport údaje o území). Správnost poskytnutého údaje o území se potvrzuje v jeho III. části Poskytovatel: -orgán veřejné správy -jím zřízená právnická osoba -vlastník dopravní a technické infrastruktury

7 ●Vyhodnocení 119 jevů, sledovaných v území (příloha č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006Sb. V platném znění – ukázka z metodického pokynu MMR ČR)

8 ● SWOT analýza správního území ORP Děčín

9 ●Vyhodnocení vzájemné vyváženosti územních podmínek

10 II. Územně analytické podklady Děčín Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a) Vyhodnocení stavu a vývoje území (119 jevů ÚAP, sledovaných v území)

11 b) Výkres hodnot území (výřez území a legendy)

12 c) Výkres limitů využití území (výřez území a legendy)

13 d) Výkres záměrů na provedení změn v území (výřez území a legendy)

14 Rozbor udržitelného rozvoje území a) SWOT analýza Děčín

15 b) Vyhodnocení vyváženosti území Děčín

16 c) Vyhodnocení vzájemné vyváženosti územních podmínek Děčín ( kartogram )

17 d) Určení problémů k řešení v územním plánu Děčín (M – místní, N – nadmístní)

18 e) Problémový výkres Děčín (výřez území a legendy)

19 III. Úloha územně analytických podkladů při tvorbě nového Územního plánu Děčín ● ÚAP jsou podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace ● Požadavky na řešení územního plánu, které z ÚAP ORP i ÚAP Ústeckého kraje vyplývají, musí být v územním plánu respektovány ● Při zpracování územního plánu jsou ÚAP zpřesňovány doplňujícími průzkumy a rozbory

20 Schváleno zastupitelstvem města dne 28. 6. 2012 usnesením č. ZM 12 06 03 02. Stanovuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu a zejména: ●respektuje požadavky vyplývající pro územní plán z Politiky územního rozvoje 2008 (vládní dokument) ●respektuje požadavky vyplývající pro územní plán ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (krajský dokument) ●respektuje požadavky vyplývající pro územní plán z územně analytických podkladů - respektovat limity území - limity přírodní, limity dopravní a technické infrastruktury,limity ochrany památek a další - respektovat rozbor udržitelného rozvoje území (vazba na vyhodnocení jevů, sledovaných v ÚAP a SWOT analýzu) - prověřit záměry vyplývající z ÚAP ●na základě výše uvedeného a na základě dalších uplatněných záměrů stanovuje požadavky na rozvoj města (urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny, koncepce veřejné infrastruktury, ochrana a rozvoj hodnot území, veřejně prospěšné stavby, civilní ochrany, požadavky na řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území, požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby apod.) Zadání Územního plánu Děčín

21

22 Závěr: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Děčín jsou živým, pravidelně aktualizovaným dokumentem. Kvalita ÚAP je závislá: ● na kvalitě údajů o území, poskytovaných poskytovateli nebo získaných průzkumem území ● na kvalitě zpracování těchto údajů ● na spolupráci představitelů jednotlivých obcí při upřesňování těchto údajů Spolupráce obcí při průběžné aktualizaci ÚAP ORP Děčín v roce 2013 Na všech obcích správního obvodu ORP Děčín budou v rámci průběžné aktualizace údajů o území v letošním roce opětovně provedena Úřadem územního plánování místní šetření za účasti zástupců obce. Žádost o spolupráci při průběžné aktualizaci ÚAP Děčín V rámci upřesnění údajů o území města Děčín žádáme o spolupráci a zaslání připomínek a doplnění ke 119 sledovaným jevům, které jsou k nahlédnutí dostupné na adrese: www.projekty.mmdecin.cz/UAP_Decin odkaz obsahuje rovněž další podklady rozboru udržitelného rozvoje území a vlastní rozbor udržitelného rozvoje území. Své podněty zasílejte v elektronické podobě na adresu Úřadu územního plánování, jmenovitě Ing. Alena Singolová-alena.singolova@mmdecin.cz Ing. Věra Jančová-vera.jancova@mmdecin.cz Václav Sedláček-vaclav.sedlacek@mmdecin.cz v termínu do 30. 6. 2013.

23 Děkuji za pozornost Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín Ing. Alena Singolová, vedoucí oddělení ÚÚP tel.: 412 591 333, 604 210 282 e-mail.: alena.singolova@mmdecin.cz


Stáhnout ppt "Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Děčín a jejich vazba na tvorbu nových územních plánů ve správním obvodu ORP Děčín 5. 2. 2013 Magistrát."

Podobné prezentace


Reklamy Google