Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Děčín

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Děčín"— Transkript prezentace:

1 Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Děčín
a jejich vazba na tvorbu nových územních plánů ve správním obvodu ORP Děčín Magistrát města Děčín, budova B1

2 I. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Děčín (ÚAP ORP Děčín)
Právní podklad: ● Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ● Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Důvody pro zpracování: ● Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území ● Jsou podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace, její změny a pro rozhodování v území Pořizovatel: ● Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín Rozsah: Správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín ● obcí ● celková rozloha 55 371 ha

3 Historie, současnost a budoucnost:
První Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Děčín byly zpracovány v roce 2008 v souladu s § 27 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností. 1.úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Děčín byla v souladu s ustanovením § 28 stavebního zákona zpracována v roce 2010 na základě průběžné aktualizace údajů, probíhající v roce úplná aktualizace ÚAP ORP Děčín byla hrazena z vlastních prostředků. 2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Děčín byla v souladu s ustanovením § 28 stavebního zákona zpracována v roce 2012 na základě průběžné aktualizace údajů, probíhající v roce úplná aktualizace byla hrazena z vlastních prostředků. Rok 2013 V průběhu letošního roku dochází k další průběžné aktualizaci ÚAP ORP Děčín na základě nových údajů o území a průzkumu území. Rok 2014 Na základě dvouletého cyklu proběhne v souladu se stavebním zákonem 3. úplná aktualizace ÚAP ORP Děčín.

4 Obsah ÚAP ORP Děčín ● podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
- údaje o území - zjištění vyplývající z průzkumů území - další dostupné údaje - zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území - zjištění a vyhodnocení hodnot území - zjištění a vyhodnocení limitů území zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území ● rozbor udržitelného rozvoje území - zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v  tématickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky (SWOT analýza) - na základě SWOT analýzy vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (kartogram) - určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území

5 Textová část: Grafická část:
● podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území vyhodnocení stavu a vývoje území ORP Děčín na základě provedených zjištění ● rozbor udržitelného rozvoje území - SWOT analýza správního území ORP Děčín - vyhodnocení vyváženosti celého správního území ORP Děčín - vyhodnocení vzájemné vyváženosti územních podmínek (kartogram) - určení problémů k řešení u jednotlivých obcí Příloha textové části: - SWOT analýzy jednotlivých obcí - karty obcí – vyhodnocení 119 jevů, sledovaných v území Grafická část: ● výkres hodnot území (zejména urbanistických a architektonických) ● výkres limitů využití území ● výkres záměrů na provedení změn v území ● výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (tzv.„problémový výkres“)

6 K některým pojmům: ● Údaj o území
Obsahuje popis údaje o území a jeho grafické zobrazení včetně použitého měřítka a legendy a dále informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti (pasport údaje o území). Správnost poskytnutého údaje o území se potvrzuje v jeho III. části Poskytovatel: - orgán veřejné správy - jím zřízená právnická osoba - vlastník dopravní a technické infrastruktury

7 ● Vyhodnocení 119 jevů, sledovaných v území
(příloha č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006Sb. V platném znění – ukázka z metodického pokynu MMR ČR)

8 ● SWOT analýza správního území ORP Děčín

9 ● Vyhodnocení vzájemné vyváženosti územních podmínek

10 II. Územně analytické podklady Děčín
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a) Vyhodnocení stavu a vývoje území (119 jevů ÚAP, sledovaných v území)

11 b) Výkres hodnot území (výřez území a legendy)

12 c) Výkres limitů využití území (výřez území a legendy)

13 d) Výkres záměrů na provedení změn v území (výřez území a legendy)

14 Rozbor udržitelného rozvoje území
a) SWOT analýza Děčín

15 b) Vyhodnocení vyváženosti území Děčín

16 c) Vyhodnocení vzájemné vyváženosti územních podmínek Děčín ( kartogram )

17 d) Určení problémů k řešení v územním plánu Děčín (M – místní, N – nadmístní)

18 e) Problémový výkres Děčín (výřez území a legendy)

19 III. Úloha územně analytických podkladů při tvorbě nového Územního plánu Děčín
● ÚAP jsou podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace ● Požadavky na řešení územního plánu, které z ÚAP ORP i ÚAP Ústeckého kraje vyplývají, musí být v územním plánu respektovány ● Při zpracování územního plánu jsou ÚAP zpřesňovány doplňujícími průzkumy a rozbory

20 Zadání Územního plánu Děčín
Schváleno zastupitelstvem města dne usnesením č. ZM Stanovuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu a zejména: ● respektuje požadavky vyplývající pro územní plán z Politiky územního rozvoje 2008 (vládní dokument) ● respektuje požadavky vyplývající pro územní plán ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (krajský dokument) ● respektuje požadavky vyplývající pro územní plán z územně analytických podkladů respektovat limity území - limity přírodní, limity dopravní a technické infrastruktury,limity ochrany památek a další - respektovat rozbor udržitelného rozvoje území (vazba na vyhodnocení jevů, sledovaných v ÚAP a SWOT analýzu) - prověřit záměry vyplývající z ÚAP ● na základě výše uvedeného a na základě dalších uplatněných záměrů stanovuje požadavky na rozvoj města (urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny, koncepce veřejné infrastruktury, ochrana a rozvoj hodnot území, veřejně prospěšné stavby, civilní ochrany, požadavky na řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území, požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby apod.)

21

22 Závěr: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Děčín jsou živým, pravidelně aktualizovaným dokumentem. Kvalita ÚAP je závislá: ● na kvalitě údajů o území, poskytovaných poskytovateli nebo získaných průzkumem území ● na kvalitě zpracování těchto údajů ● na spolupráci představitelů jednotlivých obcí při upřesňování těchto údajů Spolupráce obcí při průběžné aktualizaci ÚAP ORP Děčín v roce 2013 Na všech obcích správního obvodu ORP Děčín budou v rámci průběžné aktualizace údajů o území v letošním roce opětovně provedena Úřadem územního plánování místní šetření za účasti zástupců obce. Žádost o spolupráci při průběžné aktualizaci ÚAP Děčín V rámci upřesnění údajů o území města Děčín žádáme o spolupráci a zaslání připomínek a doplnění ke 119 sledovaným jevům, které jsou k nahlédnutí dostupné na adrese: odkaz obsahuje rovněž další podklady rozboru udržitelného rozvoje území a vlastní rozbor udržitelného rozvoje území. Své podněty zasílejte v elektronické podobě na adresu Úřadu územního plánování, jmenovitě Ing. Alena Singolová - Ing. Věra Jančová - Václav Sedláček - v termínu do

23 Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín
Děkuji za pozornost Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín Ing. Alena Singolová, vedoucí oddělení ÚÚP tel.: 412 591 333, 604 210 282 .:


Stáhnout ppt "Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Děčín"

Podobné prezentace


Reklamy Google