Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRACOVÁNÍ STŘEDNĚDOBÝCH PLÁNŮ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ Ing. Zdeněk Strádal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRACOVÁNÍ STŘEDNĚDOBÝCH PLÁNŮ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ Ing. Zdeněk Strádal."— Transkript prezentace:

1 ZPRACOVÁNÍ STŘEDNĚDOBÝCH PLÁNŮ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ Ing. Zdeněk Strádal

2 Cíl metodiky zpracované společností CZECH Consult pro Ministerstvo dopravy ČR Cílem projektu je Návrh metodických a legislativních pravidel v oblasti tvorby střednědobých plánů dopravní obsluhy území, které zajistí jednotnost jejich zpracování, věcnou i územní kompatibilitu a realizaci v mezích udržitelného rozvoje dopravy.

3 Legislativní předpoklady  Pojem dopravního plánování zavádí do české legislativy Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, platný od 1. července 2010, dále jen „zákon“.  Tento zákon přímo navazuje na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 11017/70 a zavádí ho do českého právního řádu. Zákonné věci

4 Legislativní předpoklady V zákoně 194/2010 se upravuje problematika dopravního plánování v § 5, který stanoví: (1) Dopravní plánování zajišťují Ministerstvo dopravy a kraje prostřednictvím plánu dopravní obslužnosti území. (2) Plán obslužnosti území jsou povinni pořizovat Ministerstvo dopravy a kraje. (3) Plán dopravní obslužnosti území se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje zejména  popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících,  předpokládaný rozsah poskytované kompenzace,  časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv,  harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících. (4) Plán dopravní obslužnosti území pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

5 Legislativní předpoklady V přechodných ustanoveních, v § 35, odst. (4) zákon stanoví: „Plán dopravní obslužnosti území podle § 5 je pořizovatel povinen pořídit do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ Je tedy zřejmě, stát i kraje jsou povinny zveřejnit svůj dopravní plán do konce roku 2011.

6 METODIKA ZPRACOVÁNÍ PLÁNŮ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ  ČÁST A METODIKA ZPRACOVÁNÍ PLÁNU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ.  ČÁST B VZOR ZPRACOVÁNÍ PLÁNU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ

7 VZOR ZPRACOVÁNÍ PLÁNU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ 1)Základní údaje 2)Standardy kvality 3)Analýza výchozího stavu 4)Kritické posouzení současného stavu 5)Rozvoj území v řešeném časovém horizontu 6)Metodika tvorby vlastního dopravního plánu 7)Procedurální náležitosti 8)Shrnutí

8 Základní údaje  Pořizovatel a zpracovatel  Použité podklady – zdroje  Územní rozsah

9 Standardy kvality  Stanovení základních standardů kvality  Norma ČSN EN 13618  Rozdělení řešeného území  Posouzení dopravních sítí  Posouzení kvality provozu  Kriterium času  Spolehlivost  Vozový park  Integrace dopravy  Dopad na životní prostředí

10 ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU  Infrastruktura  Provoz  Integrovaná doprava  Dopravci  Vozový park

11 Kritické posouzení současného stavu  Kritická analýza zajištění dopravní obslužnosti řešeného území  Kritická dopravně – provozní analýza. Návrh optimalizace

12 Rozvoj území v řešeném časovém horizontu  Výchozí podklady a zdroje  Rozvoj řešeného území  Změna parametrů kritérií kvality

13 Metodika tvorby vlastního dopravního plánu  Organizace dopravní obslužnosti  Železniční doprava  Silniční doprava  Ostatní druhy dopravy  Infrastruktura integrované dopravy  Dopravci  Vozový park  Odbavovací systém  Ekonomická část dopravního plánu  Doprava osob s tělesným postižením  Rekreační doprava

14 Procedurální náležitosti  Projednávání plánu v průběhu prací  Shrnutí

15 Vzor zpracování plánu

16

17

18 Obecná mapa řešeného území

19

20 Zóny podle standardů kvality

21 Dostupnost zastávek

22 Území neřešené v dopravním plánu

23 Problémové úseky

24 Základní cíle dopravní obslužnosti

25

26

27

28

29 Rekreační doprava

30

31 Rozvoj VHD

32 Etapy rozvoje IDS

33

34 Dopravní plány měst Dopravní plány jednotlivých měst a obcí Problematika veřejné městské dopravy a její začlenění do dopravních plánů u menších měst - bude zahrnuta u velkých měst s rozsáhlými systémy MHD Oddělené řešení – dopravní obslužnost za hranicemi města  Vytvořit -> dopravní plán města Řešení vazeb mezi linkovou a městskou dopravou

35 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ZPRACOVÁNÍ STŘEDNĚDOBÝCH PLÁNŮ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ Ing. Zdeněk Strádal."

Podobné prezentace


Reklamy Google