Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava celostátního plánu dopravní obslužnosti na období 2012-2016 Jakub CHMELÍK Odbor veřejné dopravy Ministerstvo dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava celostátního plánu dopravní obslužnosti na období 2012-2016 Jakub CHMELÍK Odbor veřejné dopravy Ministerstvo dopravy."— Transkript prezentace:

1 Příprava celostátního plánu dopravní obslužnosti na období 2012-2016 Jakub CHMELÍK Odbor veřejné dopravy Ministerstvo dopravy

2 17.5.2011Seminář IDS, Lázně Bohdaneč2 Úvod  Představení podob y jednotlivých částí celostátního plánu dopravn í obslužnosti (dále jen CDP) pořizovaného MD  Některé části jsou zahrnuty nad rámec zákonného minima stanoveného v § 5 zákona 194/2010 Sb.  Východiska:  CDP omezen pouze na drážní dopravu – vlaky dálkové dopravy objednávané MD  MD zpracová vá první C DP na období 5 let (tj. 2012-2016 ), plán zahrnuje zásadní koncepční otázky rozvoje dopravní obsluhy ČR  MD každoročně zpracovává dílčí projekty dopravní obslužnosti ( příprava objednávky na daný rok)

3 17.5.2011Seminář IDS, Lázně Bohdaneč3 Základní struktura CDP  Část 1: Vymezení přepravních potřeb  Část 2: Stávající způsob zajištění přepravních potřeb a jeho výhled v plánovacím období  Část 3: Koncepční otázky rozvoje dálkové a nadregionální dopravy v České republice  Část 4: Reakce na připomínky dotčených subjektů  Část 5: Monitoring, měření úspěšnosti a získávání podkladů pro další plánovací období

4 17.5.2011Seminář IDS, Lázně Bohdaneč4 Část 1: Vymezení přepravních potřeb Struktura  Vymezení hlavních aglomerací/urbanizačních oblastí v ČR – zabezpečení jejich spojení je primárním cílem objednávky MD  Identifikace hlavních přepravních proudů na základě dostupných dat – segmentace proudů mezi hlavními UO podle jejich významu  Vymezení relací, ve kterých je z hlediska možností infrastruktury železniční doprava konkurenceschopná silniční dopravě – důležité ve vztahu k objednávce MD  Přepravní analýza bude založena na dostupných údajích, v dalším období bude precizována na základě:  Analýzy dojížďkových proudů ze SLDB 2011 (nejdříve jaro 2012?)  Multimodálního dopravního modelu, který bude pro MD vytvořen – možnosti prognózy, posouzení vlivu nových dopravních řešení atd.

5 17.5.2011Seminář IDS, Lázně Bohdaneč5 Část 1: Vymezení přepravních potřeb Doporučená pravidla pro objednávku  Na základě analýzy přepravních potřeb jsou vymezena pravidla pro objednávku MD: 1. Vymezení relací, které by měly být zajišťovány dálkovou a nadregionální dopravou 2. Vymezení relací, u kterých lze efektivně objednávat železniční dopravu – časová konkurenceschopnost 3. Vymezení relací, kde by měla být na základě hlavních přepravních proudů objednána:  Dvousegmentová obsluha: 1h takt Ex + 1h takt R  Jednosegmentová obsluha v 1h taktu  Jednosegmentová obsluha v 2h taktu  Ostatní – jednotlivé vlaky

6 17.5.2011Seminář IDS, Lázně Bohdaneč6 Část 2: Zajištění přepravních potřeb Stávající koncepce objednávky MD  Zhodnocení stávajícího systému dálkové dopravy v ČR – akceptuje objednávka MD reálné potřeby cestujících?  Plán sítě linek, segmentace linek dle účelu (priority)  Vyhodnocení stávajícího monitoringu  F rekvence cestujících, kvalitativní ukazatele dle smlouvy  Základní principy, ze kterých vychází koncepce objednávky dálkové dopravy ( ITJŘ )  Každá linka je detailně popsána  1/ Stávající stav; 2/ Výhledový stav v plánovacím období 2012- 2016; 3/ Dlouhodobý výhled linky 2017+

7 17.5.2011Seminář IDS, Lázně Bohdaneč7 Část 2: Zajištění přepravních potřeb Linky dálkové dopravy (GVD 2010/2011) Pozn.: údaje ČSÚ o počtu obyvatel k 1.1.2010; klasifikace UO převzata a upravena podle podkladového materiálu pro tvorbu PÚR – UUR podle AURS 2004

8 17.5.2011Seminář IDS, Lázně Bohdaneč8 Část 2: Zajištění přepravních potřeb Struktura informací k linkám  Základní charakteristika stávající nabídky  Číslo a směrování linky, d oba taktu, počet párů vlaků linky, provozní doba linky  Hlavní účel linky a zastavovací koncepce  H lavní sídla a urbanizační oblasti, které jsou linkou obsluhovány a proč (v návaznosti na uvedenou segmentaci)  Význam stávajících zastavení – kvantifikace např. relativizací údajů o obratu cestujících

9 17.5.2011Seminář IDS, Lázně Bohdaneč9 Část 2: Zajištění přepravních potřeb Struktura informací k linkám  Poptávka cestujících na lince a její vývoj  Vývoj frekvence cestujících na lince (relativní vyjádření)  Zhodnocení účelu linky z hlediska vybraných dálkových relačních vztahů, tzn. prioritní cestující v dálkové dopravě  Typická kapacita linky s důrazem na identifikaci přepravních špiček

10 17.5.2011Seminář IDS, Lázně Bohdaneč10 Část 2: Zajištění přepravních potřeb Struktura informací k linkám  Konstrukční poloha linky  Výchozí body; dosahování uzlů; hrubé minutové polohy  Systémové vazby v oblasti dálkové a regionální dopravy  Střednědobý výhled linky 2012-2016  Plánované koncepční změny  Variantně s ohledem na stav infrastruktury a finanční prostředků  Požadavky na infrastrukturu a vozidlový park  Dílčí odůvodněné požadavky na infrastrukturu pro dosažení SJD, taktových uzlů – např. zvýšení traťové rychlosti  Základní požadavky na vozidla  Dlouhodobý výhled linky (2017+)

11 17.5.2011Seminář IDS, Lázně Bohdaneč11 Část 3 : Koncepční otázky rozvoje Obsah  Předpokládaný rozsah poskytované kompenzace  Stávající a výhledová kompenzace  Přehled uzavřených smluv a z nich plynoucí závazky  Předpokládaný vývoj tržeb, vývoj inflace atd.  Harmonogram otevírání trhu v dálkové dopravě  Vychází z připravovaného materiálu pro schůzi vlády  Obsahuje hlavní kritéria výběru provozních celků a harmonogram otevírání trhu (tj. balíček, rok vypsání, doba zahájení plnění, délka trvání)  Návrh řešení problematiky tarifu

12 17.5.2011Seminář IDS, Lázně Bohdaneč12 Část 3 : Koncepční otázky rozvoje Obsah  Zásady integrace vlaků v objednávce MD do IDS  Kvalita poskytovaných služeb  Systém měření kvality (obecně, co se měří)  Plnění jízdního řádu, návazností mezi spoji atd.  Kvalita poskytovaných služeb  Požadavky na rozvoj infrastruktury  Zásadní návrhy na úpravy infrastruktury z pohledu dálkové dopravy  Výhled i po skončení plánovacího období  Očekávané pozitivní přínosy do změny koncepce

13 17.5.2011Seminář IDS, Lázně Bohdaneč13 Část 4 : Reakce na připomínky dotčených subjektů  Před schválením bude CDP (část 1-3) zaslán krajům – srpen 2011  Možnost připomínkování, identifikace kolizních okruhů – snaha o dosažení komplementarity  V textu budou uvedeny připomínky a jejich vypořádání

14 17.5.2011Seminář IDS, Lázně Bohdaneč14 Část 5 : Monitoring, měření úspěšnosti  Monitorin g – nastavení metodiky v jakém časovém řezu a struktuře se bude hodnotit:  Poptávka cestujících a její vývoj  Vývoj kvalitativních ukazatelů (včetně stability jízdního řádu a dosahování systémových vazeb)  Vývoj ekonomických ukazatelů  Z ískávání podkladů pro další plánovací období

15 17.5.2011Seminář IDS, Lázně Bohdaneč15 Děkuji za pozornost Mgr. Jakub Chmelík Odbor veřejné dopravy oddělení koncepce a rozvoje Ministerstvo dopravy E-mail: jakub.chmelik@mdcr.cz http://www.mdcr.cz/cs/verejna-doprava


Stáhnout ppt "Příprava celostátního plánu dopravní obslužnosti na období 2012-2016 Jakub CHMELÍK Odbor veřejné dopravy Ministerstvo dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google