Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ - praktické zkušenosti se získáváním údajů Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ - praktické zkušenosti se získáváním údajů Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop."— Transkript prezentace:

1 POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ - praktické zkušenosti se získáváním údajů Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop

2 Rozdělení územně analytických podkladů Zákonný rámec: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) –§ 25 Územně plánovací podklady „Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zajišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.“ –§ 26 Územně analytické podklady (ÚAP) „ÚAP obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území („limity využití území“), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen „rozbor udržitelného rozvoje území – RURU“)

3 Rozdělení územně analytických podkladů Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“) –§ 4 vyhlášky ÚAP pořizované úřadem územního plánování (tj. ÚAP obcí), s těmi pak souvisí příloha č. 1 vyhlášky, část A, která uvádí seznam sledovaných jevů ÚAP pořizované krajem (tj. ÚAP kraje) – seznam sledovaných jevů je uveden v příloze č. 1 vyhlášky, části B

4 Obsah ÚAP § 4 vyhlášky –a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území zjištění hodnot území limity využití území zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území –b) RURU (Rozbor udržitelného rozvoje území) zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza) a to v tématickém členění určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích

5 Vzájemný vztah územně analytických podkladů obcí a územně analytických podkladů kraje Stavební zákon vymezuje následující časovou souvislost pořízení ÚAP obcí (do 24 měsíců od účinnosti stavebního zákona) a kraje (do 30 měsíců od účinnosti stavebního zákona) Zpracování ÚAP kraje úzce souvisí se zpracováním zásad územního rozvoje (do 36 měsíců od účinnosti stavebního zákona) § 29 odst. 4 stavebního zákona „Územně analytické podklady pro území kraje a jejich aktualizace pořizuje krajský úřad s využitím územně analytických podkladů pro správní obvody obcí s rozšířenou působností § 4 odst. 2 vyhlášky Územně analytické podklady obcí se obvykle zpracovávají digitální technologií, umožňující výměnu dat pro jejich využití v územně analytických podkladech kraje Z časového hlediska nebude zřejmě možné při prvním pořízení ÚAP kraje přímo využít zpracované ÚAP obcí a dojde k souběžnému pořizování ÚAP obcí a kraje. Toho lze využít pro efektivní způsob získávání dat (jevů) od poskytovatelů údajů (tj. některá data získá přímo kraj a dále je bude distribuovat ÚÚP a to včetně kopie pasportu)

6 Společná východiska Vzájemný vztah dat ÚAP: - pro některé jevy sledované v ÚAP obcí je poskytovatelem kraj - některé jevy sledované v ÚAP obcí, jsou zároveň limity využití území pro krajská ÚAP Jednotný logický datový model ÚAP Shoda na mapovém podkladu Data od poskytovatelů údajů a vlastníků technické infrastruktury, získaná krajem a předaná úřadům územního plánování, popřípadě opačně.

7 Pořizování ÚAP časový plán 1 rok 0 2 roky 3 roky měsíce

8 Praktické zkušenosti se získáváním údajů Krajský úřad Královéhradeckého kraje od počátku letošního roku zjišťuje: jaké údaje z krajského GIS serveru bude možné využít pro zpracování ÚAP kraje a obcí ke kterým údajům z GIS serveru bude krajský úřad schopen získat pasporty od poskytovatelů údajů a to za data pro celé území kraje. Následně předpokládá krajský úřad distribuci těchto dat jednotlivým úřadům územního plánování pro účely pořízení ÚAP obcí a to včetně kopie pasportu V souvislosti s výše uvedeným krajský úřad od počátku letošního roku mapuje jednotlivé poskytovatele údajů a to jak pro jevy krajských ÚAP, tak pro vybrané jevy ÚAP obcí.

9 Doposud zmapovaní poskytovatelé Krajská ÚAP – 37 základních jevů, z toho: –Největší část z databáze Českého statistického úřadu + k některým jevům je možné od dalších institucí (VUMOP, ÚHÚL, Pozemkový úřad, Katastrální úřad apod.) získat i geografické vyjádření daného jevu) –Další jevy od Agentury ochrany přírody a krajiny, Českého inspektorátu lázní a zřídel, Katastrálního úřadu, Českého hydrometeorologického ústavu apod.) ÚAP obcí:

10 Český statistický úřad (ČSÚ) Je poskytovatelem údajů zejména pro krajské ÚAP, a to pro jevy s tabulky A, č. 1 – 15, 17 – 25, 27 – 29 a dále pro dva jevy z tabulky B, tj. 116 a 119 Krajský úřad oslovil ČSÚ Hradec Králové s žádostí o vyjádření, které z údajů bude možné získat, resp. v jakém formátu ČSÚ poskytne všechny výše uvedené údaje z tabulky A, k jevům z tabulky B se prozatím ČSÚ nevyjádřil Krajský úřad nepředpokládá, že by získával, v rámci zpracovávání krajských ÚAP i jevy z tabulky B

11 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) Jevy z tabulky A č. 37 – 40 tj. 3 kategorie lesa a vzdálenost 50 m od okraje lesa Jevy z tabulky B č. 29, 31, 32 tj. podíl lesů na celkové výměře katastru, stupeň přirozenosti lesních porostů, hranice přírodních lesních oblastí Přístup ÚHÚL viz.: http://www.uhul.cz/legislativa/stanovisko.php http://www.uhul.cz/legislativa/stanovisko.php Dle informací Ministerstva pro místní rozvoj v současné době probíhají jednání, která by měla situaci vyjasnit Krajský úřad, odboru ŽP –Vede databázi výše uvedených jevů (na základě údajů od zpracovatelů, kteří průběžně v desetiletých cyklech obnovují data, data jsou bez geografické složky, tj. numerická data, tato data předává kraj ÚHÚLu, který je převede do grafického vyjádření) –Je schopen verifikovat data, v případě, že mu k ověření bude předán soubor s uvedením parcelních čísel Možná řešení: –1) na základě výsledků jednání s MMR bude ÚHÚL garantovat data –2) obě databáze se spojí a KÚ odbor ŽP bude garantovat data

12 Český inspektorát lázní a zřídel (ČIL) Jevy z tabulky A č. 55 a 56 tj. přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem a lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa Jev z tabulky B č. 18 tj. lázeňská místa a areály Přístup ČIL: –V současné době jim zpracovatel provádí digitalizaci údajů, která bude dokončena ke konci září 2007. Od tohoto data bude ČIL schopen poskytnout digitální údaje k těmto jevům i s příslušným pasportem. –V této chvíli má ČIL k dispozici pouze textové informace k výše uvedeným jevům Krajský úřad: –V září letošního roku si vyžádá digitální údaje ke všem výše uvedeným jevům a bude je následně distribuovat úřadům územního plánování

13 GEOFOND Jevy z tabulky A č. 57 – 63, 66 Krajský úřad: –získává každoročně aktualizovaná data těchto jevů –V rámci pořizování územně analytických podkladů předpokládáme distribuci těchto dat úřadům územního plánování

14 Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) Jevy z tabulky A č. 27, 33 – 36, 42 a z tabulky B č. 33 Přístup Krajského úřadu: –Vzhledem ke skutečnosti, že se v případě všech jevů z tabulky A jedná zároveň o limity využití území, předpokládáme, že získáme data uvedených jevů od poskytovatele za celé území kraje a následně je budeme distribuovat jednotlivým úřadům územního plánování

15 Krajský úřad Zejména: Oddělní kultury a památkové péče –Poskytovatelem jevů z tabulky A č. 5 – 10 je dle legislativy Národní památkový ústav –Geografická data, která má krajský úřad k dispozici jsou v tuto chvíli aktuálnější a přesnější Odbor životního prostředí a zemědělství –V současné době má k dispozici velké množství dat, jejichž přesnost krajský úřad v současné době ověřuje, resp. –Částečně je pro tyto jevy krajský úřad poskytovatelem (např. zvláště chráněná území, regionální územní systému ekologické stability apod.) –Některé jevy získá krajský úřad přímo od poskytovatelů a to za celé území kraje Oddělení územního plánování předpokládá získání těchto dat i s pasportem a následně je bude distribuovat úřadům územního plánování

16 Vlastníci technické infrastruktury Někteří vlastníci technické infrastruktury –Správci inženýrských sítí –Východočeská energetika, a.s. – EGS - elektroenergetický geografický informační systém –Východočeská plynárenská, a.s. – Provozně technický informační systém –Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. – Geografický informační systém –ČESKÝ TELECOM, a.s. – Systém na správu polohopisných dat - Využívají produkt GeoStoreV6 společnosti Geovap s.r.o., který slouží k editaci, ukládání, archivaci a sdílení geografických dat.

17 Údaje poskytované ÚÚP krajem - shrnutí 1) jevy, pro které je Krajský úřad poskytovatelem nebo ve spolupráci s dalším subjektem je schopen je verifikovat a vydat pasport 2) jevy, které Krajský úřad získá od prvotního poskytovatele a následně je bude distribuovat ÚÚP Obě skupiny jevů budou postupně upřesňovány k datům příštích jednání, stejně jako způsob jejich předávání.

18 Děkuji za pozornost Ing. Jitka Olševičová tel: 495 817 452 Ing. Tomáš Prokop tel: 495 817 178


Stáhnout ppt "POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ - praktické zkušenosti se získáváním údajů Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop."

Podobné prezentace


Reklamy Google