Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Milan Kocáb,MBA VÚGTK, Zdiby.  ZÁKON  č. 344/1992 Sb.  o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),  ve znění pozdějších předpisů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Milan Kocáb,MBA VÚGTK, Zdiby.  ZÁKON  č. 344/1992 Sb.  o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),  ve znění pozdějších předpisů."— Transkript prezentace:

1 Ing. Milan Kocáb,MBA VÚGTK, Zdiby

2  ZÁKON  č. 344/1992 Sb.  o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),  ve znění pozdějších předpisů  § 1  (2) Katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice (dále jen  "nemovitosti") zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je  evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu  1) (dále jen "právní vztahy") a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona.  1) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. (dále jen "právní vztahy") a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona. 17.9.2009 2

3  Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem  § 1  Účel zákona  (1) K nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí České republiky (dálejen "katastr") se zapisuje vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo s účinky věcného práva. 17.9.2009 3

4 VYHLÁŠKA č. 26/2007 Sb. ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.  § 2  Údaje o právech a údaje s právy související  (3) U práva odpovídajícího věcnému břemeni se eviduje obsah práva jeho stručným popisem, údaje o nemovitosti zatížené věcným břemenem, údaje o povinném z věcného břemene v případě, kdy se věcné břemeno vztahuje pouze ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti, údaje o nemovitosti oprávněného z tohoto práva, popřípadě údaje o oprávněné osobě, je-li věcné břemeno zřízeno ve prospěch osoby, a pokud bylo věcné břemeno sjednáno na omezenou dobu, též doba, na kterou bylo věcné břemeno sjednáno.  Právo odpovídající věcnému břemeni ve prospěch vlastníka nemovitosti se v katastru eviduje jak u nemovitosti oprávněného z věcného břemene, tak u nemovitosti zatížené věcným břemenem.  Oprávnění z věcného břemene pro osobu se eviduje pouze u nemovitosti povinného.  Právo odpovídající věcnému břemeni ve prospěch vlastníka nemovitosti, která není předmětem evidování v katastru, se eviduje pouze u nemovitosti povinného. 17.9.2009 4

5 § 78 Obsah a náležitosti geometrického plánu (5) Geometrický plán pro (d) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku ve výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí obsahuje pouze parcelní číslo dotčeného pozemku v dosavadním stavu a v porovnání se stavem evidence právních vztahů pouze odpovídající parcelní číslo pozemku, u kterého je evidováno vlastnické právo a číslo listu vlastnictví. Geometrický plán může být vyhotoven pro vymezení rozsahu skupiny věcných břemen stejného druhu k částem více pozemků, 17.9.2009 5

6  § 78 Obsah a náležitosti geometrického plánu (5) bod e)… Je-li změnou dotčena hranice parcely, od které je vymezen rozsah věcného břemene k části pozemku zobrazený v katastrální mapě, obsahuje geometrický plán i zpřesnění nebo opravu geometrického a polohového určení rozsahu tohoto věcného břemene.  Vklad práv k nemovitostem  § 36 Předmětem vkladu ) jsou práva zapisovaná do katastru na základě …  smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti,  smlouvy o zástavním právu a smlouvy o podzástavním právu k nemovitosti,  smlouvy o věcném břemeni, Jsou-li předmětem smlouvy, dohody nebo prohlášení podle § 36 (dále jen „smlouva“) nemovitosti evidované v obvodech územní působnosti více katastrálních úřadů předkládají se samostatné návrhy na vklad s touto smlouvou u jednotlivých katastrálních úřadů 17.9.2009 6

7  Záznam podrobného měření změn pro vytyčení hranice pozemku, pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku a pro vymezení chráněného území nebo jeho ochranného pásma obsahuje pouze náležitosti podle písmene a) až d) a f). a) popisové pole, b) náčrt, c) zápisník, d)protokol o výpočtech f) návrh zobrazení změny, 17.9.2009 7

8 Příloha 16.3 V záznamu podrobného měření změn pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku lze rozsah věcného břemene vymezit bez jeho vytyčení v terénu, a to vzdáleností od liniového nebo bodového prvku, jehož poloha v terénu je evidována v katastru nebo na základě vytyčení tohoto prvku v terénu; přesnost určení rozsahu věcného břemene k části pozemku závisí na přesnosti určení bodů tohoto prvku. ověřených ověřovatelem Při převzetí souřadnic bodů použitých pro vymezení rozsahu věcného břemene z výsledků jiných zeměměřických činností ověřených ověřovatelem, například z dokumentace skutečného provedení stavby, se k těmto údajům připojí poznámka obsahující bližší specifikaci výsledku zeměměřické činnosti (nejméně jméno ověřovatele, číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v seznamu u Úřadu, číslo z evidence ověřovaných výsledků a datum ověření). 17.9.2009 8

9 Geometrický plán pro vymezení rozsahu skupiny věcných břemen 17.9.2009 9

10 Zákonná ustanovení v současné podobě neumožňují: * Vložit věcná břemena jinak než vkladem na základě smlouvy nebo záznamem na základě rozhodnutí státního orgánu (k.úřed přezkoumá technickou stránku zavedení do KN * Vytvoření jiného grafického podkladu než je záznam podrobného měření změn a následný geometrický plán – není zatím možné 17.9.2009 10

11 Ing. Milan Kocáb,MBA VÚGTK, Zdiby


Stáhnout ppt "Ing. Milan Kocáb,MBA VÚGTK, Zdiby.  ZÁKON  č. 344/1992 Sb.  o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),  ve znění pozdějších předpisů."

Podobné prezentace


Reklamy Google