Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika zavedení věcného břemene do KN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika zavedení věcného břemene do KN"— Transkript prezentace:

1 Problematika zavedení věcného břemene do KN
Ing. Milan Kocáb,MBA VÚGTK, Zdiby

2 Zákonná Ustanovení pro věcná břemena
Zákonná Ustanovení pro věcná břemena ZÁKON č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů § 1 (2) Katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice (dále jen "nemovitosti") zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu 1) Zákon č. 265/1992 Sb. , o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. (dále jen "právní vztahy") a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona.

3 Zákonná Ustanovení pro věcná břemena
Zákonná Ustanovení pro věcná břemena Zákon č. 265/1992 Sb. , o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem § 1 Účel zákona (1) K nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí České republiky (dálejen "katastr") se zapisuje vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo s účinky věcného práva.

4 Zákonná Ustanovení pro věcná břemena
VYHLÁŠKA č. 26/2007 Sb. ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb. § 2 Údaje o právech a údaje s právy související (3) U práva odpovídajícího věcnému břemeni se eviduje obsah práva jeho stručným popisem, údaje o nemovitosti zatížené věcným břemenem, údaje o povinném z věcného břemene v případě, kdy se věcné břemeno vztahuje pouze ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti, údaje o nemovitosti oprávněného z tohoto práva, popřípadě údaje o oprávněné osobě, je-li věcné břemeno zřízeno ve prospěch osoby, a pokud bylo věcné břemeno sjednáno na omezenou dobu, též doba, na kterou bylo věcné břemeno sjednáno. Právo odpovídající věcnému břemeni ve prospěch vlastníka nemovitosti se v katastru eviduje jak u nemovitosti oprávněného z věcného břemene, tak u nemovitosti zatížené věcným břemenem. Oprávnění z věcného břemene pro osobu se eviduje pouze u nemovitosti povinného. Právo odpovídající věcnému břemeni ve prospěch vlastníka nemovitosti, která není předmětem evidování v katastru, se eviduje pouze u nemovitosti povinného.

5 Zákonná Ustanovení pro věcná břemena
Zákonná Ustanovení pro věcná břemena § 78 Obsah a náležitosti geometrického plánu (5) Geometrický plán pro (d) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku ve výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí obsahuje pouze parcelní číslo dotčeného pozemku v dosavadním stavu a v porovnání se stavem evidence právních vztahů pouze odpovídající parcelní číslo pozemku, u kterého je evidováno vlastnické právo a číslo listu vlastnictví. Geometrický plán může být vyhotoven pro vymezení rozsahu skupiny věcných břemen stejného druhu k částem více pozemků,

6 Zákonná Ustanovení pro věcná břemena
Zákonná Ustanovení pro věcná břemena § 78 Obsah a náležitosti geometrického plánu (5) bod e) … Je-li změnou dotčena hranice parcely, od které je vymezen rozsah věcného břemene k části pozemku zobrazený v katastrální mapě, obsahuje geometrický plán i zpřesnění nebo opravu geometrického a polohového určení rozsahu tohoto věcného břemene. Vklad práv k nemovitostem § 36 Předmětem vkladu) jsou práva zapisovaná do katastru na základě … smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti, smlouvy o zástavním právu a smlouvy o podzástavním právu k nemovitosti, smlouvy o věcném břemeni, Jsou-li předmětem smlouvy, dohody nebo prohlášení podle § 36 (dále jen „smlouva“) nemovitosti evidované v obvodech územní působnosti více katastrálních úřadů předkládají se samostatné návrhy na vklad s touto smlouvou u jednotlivých katastrálních úřadů

7 Příloha č. 16 Náležitosti záznamu podrobného měření změn
Příloha č Náležitosti záznamu podrobného měření změn Záznam podrobného měření změn pro vytyčení hranice pozemku, pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku a pro vymezení chráněného území nebo jeho ochranného pásma obsahuje pouze náležitosti podle písmene a) až d) a f). a) popisové pole, b) náčrt, c) zápisník, d)protokol o výpočtech f) návrh zobrazení změny,

8 Zákonná Ustanovení pro věcná břemena
Zákonná Ustanovení pro věcná břemena Příloha 16.3 V záznamu podrobného měření změn pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku lze rozsah věcného břemene vymezit bez jeho vytyčení v terénu, a to vzdáleností od liniového nebo bodového prvku, jehož poloha v terénu je evidována v katastru nebo na základě vytyčení tohoto prvku v terénu; přesnost určení rozsahu věcného břemene k části pozemku závisí na přesnosti určení bodů tohoto prvku. Při převzetí souřadnic bodů použitých pro vymezení rozsahu věcného břemene z výsledků jiných zeměměřických činností ověřených ověřovatelem, například z dokumentace skutečného provedení stavby, se k těmto údajům připojí poznámka obsahující bližší specifikaci výsledku zeměměřické činnosti (nejméně jméno ověřovatele, číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v seznamu u Úřadu, číslo z evidence ověřovaných výsledků a datum ověření).

9 Geometrický plán pro vymezení rozsahu skupiny věcných břemen
Geometrický plán pro vymezení rozsahu skupiny věcných břemen

10 Zákonná Ustanovení pro věcná břemena
Zákonná Ustanovení pro věcná břemena Zákonná ustanovení v současné podobě neumožňují: * Vložit věcná břemena jinak než vkladem na základě smlouvy nebo záznamem na základě rozhodnutí státního orgánu (k.úřed přezkoumá technickou stránku zavedení do KN * Vytvoření jiného grafického podkladu než je záznam podrobného měření změn a následný geometrický plán – není zatím možné

11 Problematika hromadného zavedení věcného břemene do KN
Děkuji za pozornost Ing. Milan Kocáb,MBA VÚGTK, Zdiby


Stáhnout ppt "Problematika zavedení věcného břemene do KN"

Podobné prezentace


Reklamy Google