Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět obsahu katastrální mapy Ing. Olivová Květa 10. června 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět obsahu katastrální mapy Ing. Olivová Květa 10. června 2008."— Transkript prezentace:

1 Předmět obsahu katastrální mapy Ing. Olivová Květa 10. června 2008

2 Předmět katastru nemovitostí (§ 2 odst. 1 a 2 KatZ)  Pozemky v podobě parcel  Budovy  Byty a nebytové prostory  Rozestavěné budovy  Rozestavěné byty a nebytové prostory  Další stavby, o kterých to stanoví zvláštní předpis

3 Předmět katastru nemovitostí- pokračování S účinností od 1.1.2007 jsou podle § 20 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, předmětem evidování v katastru stanovená vodní díla, tj. přehrady, hráze, jezy, stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích, stavby k využití vodní energie a stavby odkališť, pokud jsou spojené se zemí pevným základem.

4 Obsah katastrální mapy Katastrální mapa jako závazné státní mapové dílo velkého měřítka obsahuje  trvale stabilizované body a trvale signalizované body polohového bodového pole včetně přidružených bodů u trigonometrických a zhušťovacích bodů  polohopis a  popis

5 Obsah katastrální mapy-pokračování  u mapy v S-JTSK se trvale stabilizované body a trvale signalizované body polohového bodového pole včetně přidružených bodů u trigonometrických a zhušťovacích bodů a polohopis vyznačují standardizovanými značkami podle bodu 10 přílohy KatV  v ostatních mapách se předměty jejich obsahu vyznačují mapovými značkami podle bodu 11 přílohy KatV

6 Obsahu katastrální mapy - pokračování  v geometrickém plánu i v ZPMZ se vždy, bez ohledu na formu katastrální mapy, použijí mapové značky podle bodu 10 přílohy KatZ

7 Polohopis katastrální mapy obsahuje hranice  katastrálního území  územních správních jednotek  chráněných území a ochranných pásem  nemovitostí (s odlišením hranic převzatých z map vyhotovených v jiném souřadnicovém systému)  a další prvky polohopisu.

8 Zvláštním prvkem polohopisu digitální a digitalizované katastrální mapy v S-JTSK jsou hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku (v kopii katastrální mapy se zobrazí pouze na základě žádosti)

9 Hranice pozemků (parcel) se zobrazují  plnou čarou (2.19) nebo  čárkovanou čarou (2.20) – hranici shora neviditelnou, podchodnou nebo  čerchovanou čarou (2.22) – hranici převzatou (číselně nezaměřená hranice, do KM převzata podle geometrického a polohového určení nemovitosti, kterou ohraničuje, v jiné zobrazovací rovině); nepoužije se v KM digitalizované při shodném souřadnicovém systému s původní mapou

10 Hranice pozemků (parcel) se zobrazují- pokračování  tečkovanou čarou (2.22) - hranice pohyblivá, nestálá, přibližná, např. hranice v neupravených vodních tocích, v parcele společné oběma sousedícím katastrálním územím (v spůlné parcele)  čerchovanou čarou (2.27)- hranice sporná

11 Hranice rozsahu věcného břemene  orientuje se směrem do části pozemku zatížené věcným břemenem

12 Označování pozemků parcelními čísly (§4 KatV) Sousedící pozemky jednoho vlastníka se v katastru evidují samostatně jako parcely, pokud jejich výměra je větší než  100 m 2 u zahrad, 1000 m 2 u ostatních druhů pozemků, kromě zastavěných ploch a nádvoří. Není-li možno tyto zásady dodržet, eviduje se pozemek jako parcela i v případě, že nedosahuje výměry podle písmene a) nebo b).

13 Označování pozemků parcelními čísly (§4 KatV)- pokračování V podobě parcely se eviduje v katastru nemovitostí dále pozemek, na kterém je  vodní nádrž  vodní tok širší než 2 m

14 Označování pozemků parcelními čísly (§4 KatV)- pokračování plocha zastavěná budovou  s č.p., č.e. a s příslušenstvím na pozemku téhož vlastníka  v areálu budov téhož vlastníka určených k jinému účelu než pro bydlení  hlavní budovou nebo příslušenstvím, jejíž obvod tvoří hranici vlastnickou, druhu pozemku atd.

15 Označování pozemků parcelními čísly (§4 KatV)- pokračování  plocha zastavěná vodním dílem, včetně plochy funkčně související  nezastavěná plocha mezi budovami v areálu bytových domů – společný dvůr  nezastavěná plocha mezi budovami v areálu budov určených k nebyt. účelu - manipulační plocha

16 Označování pozemků parcelními čísly (§4 KatV)- pokračování  pozemek, na kterém je komunikace (výjimka komunikace pro pěší a cyklisty do 2 m šířky)  související pozemek s vodním dílem – manipulační plocha

17 Označování pozemků parcelními čísly (§4 KatV)- pokračování Číslo parcely  kmenové číslo maximálně 5 míst  poddělení maximálně 3 místa

18 Stavby evidované v katastru nemovitostí Budova, a) které se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční, b) které se č.p. nebo č.e. nepřiděluje a není příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele; její obvod tvoří hranici vlastnickou, hranici druhu pozemku, hranici způsobu využití c) podle písmene a) a b) dosud rozestavěná

19 Předmět katastru nemovitostí-pokračování  Budova – nadzemní stavba, spojená se zemí pevným základem, prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí; v kat. mapě se vyznačuje průnikem obvodu s terénem nebo průmětem na terén 101 úroveň terénu nadzemní část podzemní část budovy budovy zobrazení budovy v katastrální mapě nadzemní část podzemní část a) b) 100

20 Stavby evidované v katastru nemovitostí-pokračování Zobrazení netypické budovy v katastrální mapě - 104 - 105 - 106 úroveň terénu

21 Zobrazení netypické budovy v katastrální mapě Dvě části budovy spojeny přemostěním.102.104.105.106. 107 Pozemek jiného vlastníka.103 1234/1

22 Zobrazení netypických staveb v katastr. mapě Netypická budova s další budovou vystavěnou pod její převislou částí – obě budovy jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí 100 101 Zobrazení obou budov v katastrální mapě

23 Zobrazení budovy v katastrální mapě Přístavba součástí příslušenstvím. 101.102

24 100 s 101 103 s 102 Vyznačení budovy v katastrální mapěVyznačení budovy v katastrální mapě Zobrazení vedlejší budovy a přístavby v katastrální mapě Příslušenství s hlavní budovou na stavební parcele Přístavba budovy je její součástí Stavba rod. domu a stavba garáže jsou různého vlastníka

25 100 s 87/3 100 87/3 a) b) Zobrazení budovy s přístřeškem v katastrální mapě

26 100 c) d) Zobrazení budovy s přístřeškem v katastrální mapě s 100 s

27 Budova, která je příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele (je příslušenstvím budovy č.p. 46, ale je evidována na samostatné parcele) 100. 101 1 2 3 Budova, která je příslušenstvím hlavní budovy evidované na téže parcele se v katastru nemovitostí neeviduje, pouze se zobrazuje v mapě jako další prvek polohopisu budova s č.p. 46 budova s č.p. 45

28 Stavby evidované v katastru nemovitostí-pokračování Drobné stavby nejsou předmětem evidování v katastru nemovitostí (viz § 2 odst. 2 katastrálního zákona)

29 Drobné stavby Podle § 27 písm. m) KatZ se drobnou stavbou rozumí stavba • s jedním nadzemním podlažím, • zastavěná plocha nepřesahuje 16 m 2, • výška maximálně 4,5 m a • plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a dále stavba • na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, • sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, • zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a • výška 5m.

30 Drobné stavby- pokračování Za drobnou stavbu se nepovažuje stavba •garáže, •skladu hořlavin a výbušnin, •stavby pro civilní ochranu, •stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, • sklady a skládky nebezpečných odpadů a • stavby vodních děl.

31 Změna druhu pozemku v souvislosti se zápisem stavby a) Změna druhu pozemku pod stavbou Při zápisu stavby se druh pozemku u pozemku pod stavbou, změní v katastru nemovitostí i bez ohlášení vlastníka na zastavěnou plochu a nádvoří.

32 Změna druhu pozemku v souvislosti se zápisem stavby - pokračování b) Změna druhu pozemku u pozemku funkčně souvisejícího s budovou na zastavěnou plochu a nádvoří [tj. nádvoří podle § 2 odst. 1 písm. a) katastrální vyhlášky] se zapíše na základě ohlášení vlastníka pozemku doloženého • rozhodnutím stavebního úřadu o změně využití území pro změnu druhu pozemku nebo • územním souhlasem pro změnu druhu pozemku.

33 Změna druhu pozemku v souvislosti se zápisem stavby - pokračování • V případě, že se pozemek příslušející k budově odděluje z jiného pozemku geometrickým plánem, je povinnou přílohou ohlášení i souhlas stavebního úřadu s dělením nebo scelováním pozemků, není-li tento souhlas již součástí jiného rozhodnutí stavebního úřadu o změně využití území.

34 Změna druhu pozemku u pozemku příslušejícího k budově (nádvoří) - pokračování 100. 101 1 2 3 budova s č.p. 46 budova s č.p. 45 100 2 1

35 Stavby evidované v katastru nemovitostí-pokračování Podle § 20 odst. 1 zákona o vodách, se v katastru nemovitostí evidují dále vodní díla, tj. přehrady, hráze, jezy, stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích, stavby k využití vodní energie a stavby odkališť, pokud jsou spojené se zemí pevným základem.

36 Stavby evidované v katastru nemovitostí-pokračování Vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky (účinná od 1.3.2007), stanoví a) podrobnější vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí, b) obvod vodního díla a jeho stanovení a c) označení vodního díla v terénu.

37 Hráz ohrazující umělou vodní nádrž

38

39

40 Hráz ohrazující umělou vodní nádrž, evidovaná na parcelách č. 291/3 a 1593/5 Pozemek jiného vlastníka Pozemek související s vodním dílem, který nesplňuje podmínky pro evidování v podobě samostatné parcely. Je přisloučen do stavební parcely na které je hráz. „Požerák“, součást hráze. Pokud by byl dále ve vodní ploše, byl by označen také samostatným parcelním číslem

41 Označení obvodu vodního díla v terénu (§ 4 vyhlášky č. 23/2007 Sb.) Nelze-li část obvodu vodního díla v terénu stanovit z důvodu  nemožnosti ztotožnit část obvodu vodního díla s průnikem vnějšího obvodu vodního díla s terénem, nebo  nezřetelnosti průniku vodního díla s terénem, nebo

42 Označení obvodu vodního díla v terénu - pokračování velké členitosti průniku vodního díla s terénem, použijí se pro označení této části obvodu vodního díla v terénu obdobně ustanovení o trvalém označení hranic pozemků katastrální vyhlášky.

43 Hráz ohrazující umělou vodní nádrž

44 Další prvky polohopisu (§ 16 odst. 6 KatZ)  Osa kolejí železniční tratě  Hrana koruny a střední dělící pás silniční komunikace  Most  Osa koryta vodního toku s šířkou menší než 2m

45 Další prvky polohopisu (§ 16 odst. 6 KatZ) - pokračování  Propustek a tunel v násypovém tělese komunikace (vodní tok nebo komunikace evidovaná jako parcela)  Nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí včetně stožárů  Zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříž a boží muka

46 Další prvky polohopisu (§ 16 odst. 6 KatZ) - pokračování  Budovy, které jsou příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru nemovitostí na téže parcele a  Budovy, které jsou součástí vodního díla evidovaného v katastru nemovitostí s výjimkou drobných staveb

47 Další prvky polohopisu (§ 16 odst. 6 KatZ)-pokračování  Vlastník nemovitosti ohlásí katastrálnímu úřadu(zejména u vedlejších budov-§ 6 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., ale i § 10 KatZ, )  Osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti poskytnou bezplatně výsledky zeměměřických činností katastrálnímu úřadu

48 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Předmět obsahu katastrální mapy Ing. Olivová Květa 10. června 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google