Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět obsahu katastrální mapy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět obsahu katastrální mapy"— Transkript prezentace:

1 Předmět obsahu katastrální mapy
Ing. Olivová Květa 10. června 2008

2 Předmět katastru nemovitostí (§ 2 odst. 1 a 2 KatZ)
Pozemky v podobě parcel Budovy Byty a nebytové prostory Rozestavěné budovy Rozestavěné byty a nebytové prostory Další stavby, o kterých to stanoví zvláštní předpis

3 Předmět katastru nemovitostí- pokračování
S účinností od jsou podle § 20 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, předmětem evidování v katastru stanovená vodní díla, tj. přehrady, hráze, jezy, stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích, stavby k využití vodní energie a stavby odkališť, pokud jsou spojené se zemí pevným základem.

4 Obsah katastrální mapy
Katastrální mapa jako závazné státní mapové dílo velkého měřítka obsahuje trvale stabilizované body a trvale signalizované body polohového bodového pole včetně přidružených bodů u trigonometrických a zhušťovacích bodů polohopis a popis     

5 Obsah katastrální mapy-pokračování
u mapy v S-JTSK se trvale stabilizované body a trvale signalizované body polohového bodového pole včetně přidružených bodů u trigonometrických a zhušťovacích bodů a polohopis vyznačují standardizovanými značkami podle bodu 10 přílohy KatV v ostatních mapách se předměty jejich obsahu vyznačují mapovými značkami podle bodu 11 přílohy KatV

6 Obsahu katastrální mapy - pokračování
v geometrickém plánu i v ZPMZ se vždy, bez ohledu na formu katastrální mapy, použijí mapové značky podle bodu 10 přílohy KatZ

7 Polohopis katastrální mapy
obsahuje hranice katastrálního území územních správních jednotek chráněných území a ochranných pásem nemovitostí (s odlišením hranic převzatých z map vyhotovených v jiném souřadnicovém systému) a další prvky polohopisu.

8 Zvláštním prvkem polohopisu digitální a digitalizované katastrální mapy v S-JTSK
jsou hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku (v kopii katastrální mapy se zobrazí pouze na základě žádosti)

9 Hranice pozemků (parcel) se zobrazují
plnou čarou (2.19) nebo čárkovanou čarou (2.20) – hranici shora neviditelnou, podchodnou nebo čerchovanou čarou (2.22) – hranici převzatou (číselně nezaměřená hranice, do KM převzata podle geometrického a polohového určení nemovitosti, kterou ohraničuje, v jiné zobrazovací rovině); nepoužije se v KM digitalizované při shodném souřadnicovém systému s původní mapou

10 Hranice pozemků (parcel) se zobrazují- pokračování
tečkovanou čarou (2.22) - hranice pohyblivá, nestálá, přibližná, např. hranice v neupravených vodních tocích, v parcele společné oběma sousedícím katastrálním územím (v spůlné parcele) čerchovanou čarou (2.27)- hranice sporná

11 Hranice rozsahu věcného břemene
orientuje se směrem do části pozemku zatížené věcným břemenem

12 Označování pozemků parcelními čísly (§4 KatV)
Sousedící pozemky jednoho vlastníka se v katastru evidují samostatně jako parcely, pokud jejich výměra je větší než 100 m 2 u zahrad,     1000 m 2 u ostatních druhů pozemků, kromě zastavěných ploch a nádvoří. Není-li možno tyto zásady dodržet, eviduje se pozemek jako parcela i v případě, že nedosahuje výměry podle písmene a) nebo b).

13 Označování pozemků parcelními čísly (§4 KatV)- pokračování
V podobě parcely se eviduje v katastru nemovitostí dále pozemek, na kterém je vodní nádrž vodní tok širší než 2 m

14 Označování pozemků parcelními čísly (§4 KatV)- pokračování
plocha zastavěná budovou s č.p., č.e. a s příslušenstvím na pozemku téhož vlastníka v areálu budov téhož vlastníka určených k jinému účelu než pro bydlení hlavní budovou nebo příslušenstvím, jejíž obvod tvoří hranici vlastnickou, druhu pozemku atd.

15 Označování pozemků parcelními čísly (§4 KatV)- pokračování
plocha zastavěná vodním dílem, včetně plochy funkčně související nezastavěná plocha mezi budovami v areálu bytových domů – společný dvůr nezastavěná plocha mezi budovami v areálu budov určených k nebyt. účelu -manipulační plocha

16 Označování pozemků parcelními čísly (§4 KatV)- pokračování
pozemek, na kterém je komunikace (výjimka komunikace pro pěší a cyklisty do 2 m šířky) související pozemek s vodním dílem – manipulační plocha

17 Označování pozemků parcelními čísly (§4 KatV)- pokračování
Číslo parcely kmenové číslo maximálně 5 míst poddělení maximálně 3 místa

18 Stavby evidované v katastru nemovitostí
Budova, které se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční, které se č.p. nebo č.e. nepřiděluje a není příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele; její obvod tvoří hranici vlastnickou, hranici druhu pozemku, hranici způsobu využití podle písmene a) a b) dosud rozestavěná

19 Předmět katastru nemovitostí-pokračování
Budova – nadzemní stavba, spojená se zemí pevným základem, prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí; v kat. mapě se vyznačuje průnikem obvodu s terénem nebo průmětem na terén úroveň terénu b) a) nadzemní část budovy nadzemní část úroveň terénu úroveň terénu podzemní část budovy podzemní část zobrazení budovy v katastrální mapě 100 101

20 Stavby evidované v katastru nemovitostí-pokračování
Zobrazení netypické budovy v katastrální mapě úroveň terénu - 104 - 105 - 106

21 Zobrazení netypické budovy v katastrální mapě
Dvě části budovy spojeny přemostěním .104 .105 .102 .106 . 107 .103 1234/1 Pozemek jiného vlastníka

22 Zobrazení netypických staveb v katastr. mapě
Netypická budova s další budovou vystavěnou pod její převislou částí – obě budovy jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí Zobrazení obou budov v katastrální mapě 101 100

23 Zobrazení budovy v katastrální mapě
Přístavba součástí příslušenstvím . 101 .102

24 Zobrazení vedlejší budovy a přístavby v katastrální mapě
Vyznačení budovy v katastrální mapě s 100 101 103 s 102 Stavba rod. domu a stavba garáže jsou různého vlastníka Příslušenství s hlavní budovou na stavební parcele Přístavba budovy je její součástí

25 Zobrazení budovy s přístřeškem v katastrální mapě
100 100 87/3 87/3

26 Zobrazení budovy s přístřeškem v katastrální mapě
c) d) s 100 100 s

27 Budova, která je příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele (je příslušenstvím budovy č.p. 46, ale je evidována na samostatné parcele) . 101 3 101 1 budova s č.p. 45 100 101 budova s č.p. 46 2 Budova, která je příslušenstvím hlavní budovy evidované na téže parcele se v katastru nemovitostí neeviduje, pouze se zobrazuje v mapě jako další prvek polohopisu

28 Stavby evidované v katastru nemovitostí-pokračování
Drobné stavby nejsou předmětem evidování v katastru nemovitostí (viz § 2 odst. 2 katastrálního zákona)

29 Drobné stavby Podle § 27 písm. m) KatZ se drobnou stavbou rozumí stavba s jedním nadzemním podlažím, zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2, výška maximálně 4,5 m a plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a dále stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5m.

30 Drobné stavby- pokračování
Za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodních děl.

31 Změna druhu pozemku v souvislosti se zápisem stavby
a) Změna druhu pozemku pod stavbou Při zápisu stavby se druh pozemku u pozemku pod stavbou, změní v katastru nemovitostí i bez ohlášení vlastníka na zastavěnou plochu a nádvoří.

32 Změna druhu pozemku v souvislosti se zápisem stavby - pokračování
b) Změna druhu pozemku u pozemku funkčně souvisejícího s budovou na zastavěnou plochu a nádvoří [tj. nádvoří podle § 2 odst. 1 písm. a) katastrální vyhlášky] se zapíše na základě ohlášení vlastníka pozemku doloženého rozhodnutím stavebního úřadu o změně využití území pro změnu druhu pozemku nebo územním souhlasem pro změnu druhu pozemku.

33 Změna druhu pozemku v souvislosti se zápisem stavby - pokračování
V případě, že se pozemek příslušející k budově odděluje z jiného pozemku geometrickým plánem, je povinnou přílohou ohlášení i souhlas stavebního úřadu s dělením nebo scelováním pozemků, není-li tento souhlas již součástí jiného rozhodnutí stavebního úřadu o změně využití území.

34 Změna druhu pozemku u pozemku příslušejícího k budově (nádvoří) - pokračování
101 100 2 3 101 1 budova s č.p. 45 100 . 101 budova s č.p. 46 2 1

35 Stavby evidované v katastru nemovitostí-pokračování
Podle § 20 odst. 1 zákona o vodách, se v katastru nemovitostí evidují dále vodní díla, tj. přehrady, hráze, jezy, stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích, stavby k využití vodní energie a stavby odkališť, pokud jsou spojené se zemí pevným základem.

36 Stavby evidované v katastru nemovitostí-pokračování
Vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky (účinná od ), stanoví podrobnější vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí, obvod vodního díla a jeho stanovení a označení vodního díla v terénu.

37 Hráz ohrazující umělou vodní nádrž

38 Hráz ohrazující umělou vodní nádrž

39 Hráz ohrazující umělou vodní nádrž

40 Hráz ohrazující umělou vodní nádrž, evidovaná na parcelách č
Hráz ohrazující umělou vodní nádrž, evidovaná na parcelách č. 291/3 a 1593/5 „Požerák“, součást hráze. Pokud by byl dále ve vodní ploše, byl by označen také samostatným parcelním číslem Pozemek související s vodním dílem , který nesplňuje podmínky pro evidování v podobě samostatné parcely. Je přisloučen do stavební parcely na které je hráz. Pozemek jiného vlastníka

41 Označení obvodu vodního díla v terénu (§ 4 vyhlášky č. 23/2007 Sb.)
Nelze-li část obvodu vodního díla v terénu stanovit z důvodu nemožnosti ztotožnit část obvodu vodního díla s průnikem vnějšího obvodu vodního díla s terénem, nebo nezřetelnosti průniku vodního díla s terénem, nebo

42 Označení obvodu vodního díla v terénu - pokračování
velké členitosti průniku vodního díla s terénem, použijí se pro označení této části obvodu vodního díla v terénu obdobně ustanovení o trvalém označení hranic pozemků katastrální vyhlášky.

43 Hráz ohrazující umělou vodní nádrž

44 Další prvky polohopisu (§ 16 odst. 6 KatZ)
Osa kolejí železniční tratě Hrana koruny a střední dělící pás silniční komunikace Most Osa koryta vodního toku s šířkou menší než 2m

45 Další prvky polohopisu (§ 16 odst. 6 KatZ) - pokračování
Propustek a tunel v násypovém tělese komunikace (vodní tok nebo komunikace evidovaná jako parcela) Nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí včetně stožárů Zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříž a boží muka

46 Další prvky polohopisu (§ 16 odst. 6 KatZ) - pokračování
Budovy, které jsou příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru nemovitostí na téže parcele a Budovy, které jsou součástí vodního díla evidovaného v katastru nemovitostí s výjimkou drobných staveb

47 Další prvky polohopisu (§ 16 odst. 6 KatZ)-pokračování
Vlastník nemovitosti ohlásí katastrálnímu úřadu(zejména u vedlejších budov-§ 6 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., ale i § 10 KatZ, ) Osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti poskytnou bezplatně výsledky zeměměřických činností katastrálnímu úřadu

48 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Předmět obsahu katastrální mapy"

Podobné prezentace


Reklamy Google