Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19.11., 21.11.2013 Brno Obsah GP a ZPMZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19.11., 21.11.2013 Brno Obsah GP a ZPMZ."— Transkript prezentace:

1 19.11., Brno Obsah GP a ZPMZ

2 Formální náležitosti GP a ZPMZ

3 Náležitosti GP - změny Změna popisového pole – bod 17.2 přílohy
Vypouští se upozornění na potřebu souhlasu stavebního úřadu s dělením nebo scelováním pozemků – vyhodnoceno jako neaktuální. Potvrzení katastrálním úřadem vyznačováno viditelným otiskem. Pravé pole vyhrazeno pro ověření stejnopisu GP v listinné podobě (v případě, že bude vyhotovován)

4 Přechodné ustanovení – GP v listinné podobě
§ 100 „Výsledky zeměměřických činností pro účely katastru, které se vyhotovují v elektronické podobě, lze do 30. června 2014 katastrálnímu úřadu předkládat k převzetí v  listinné podobě. „ V případě listinné podoby použít popisové pole podle stávající vyhl. 26/2007 Sb. Důvod: možnost vyznačení potvrzení KÚ – razítko, jméno, datum, číslo řízení (Všechny ostatní náležitosti podle nové vyhlášky)

5 Grafické znázornění GP
Upraveno 17.6 až 17.14 Vyhotovuje se černě, vyznačení nového stavu červeně : nový stav hranic body, jejichž poloha je zpřesněna (zn nebo 1.05 – tence) nové slučky (tence, velikost stejná jako stávající) nová parcelní čísla – bez oválů, včetně šipek označení dílů nové mapové značky vyznačované věcné břemeno (včetně šrafování) rušení hranic, rušení sluček v případě změny na hranici Černě zůstává: čísla bodů (dané i nové body) oměrky severka

6 Grafické znázornění GP - vzor

7 GP pro zpřesnění - poznámka
Upozornění nad popisovým polem „Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků podle § 50 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona navržené v tomto geometrickém plánu lze v katastru nemovitostí provést jen na základě souhlasného prohlášení.“ se uvádí jen v případě GP vyhotoveného primárně za jiným účelem, než je zpřesnění GPU (např. rozdělení). Vyplývá z § 84 odst.8 Má-li být podle geometrického plánu do katastru zapsáno kromě jiné změny i zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku, týkající se touto jinou změnou dotčené hranice, poznamená se v geometrickém plánu potřeba doložení souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků.

8 Další formální změny v GP
V GP pro doplnění pozemku ZE se v případě, že je z protokolu o vytyčení zřejmý nesouhlas vlastníků s průběhem hranice, použije značka pro spornou hranici – střídavá čára (0.132) Výkaz BPEJ zůstává náležitostí GP (počítá se se zrušením v rámci novelizace)

9 Náležitosti ZPMZ – popisové pole

10 Náležitosti ZPMZ – popisové pole
Doplněno: kolonka „odborně způsobilá osoba“ – vztahuje se k zaměření a výpočtům 5-ti místné číslo ZMPZ Vypuštěno: údaj o souřadnicovém systému (měří se vždy v S- JTSK) označení použitého přístroje informace o stabilizaci (většinou různá, uvedena jinde) informace o aktualizaci SGI (z důvodu el. podoby – nebude se doplňovat)

11 Náležitosti ZPMZ – náčrt
Body až přílohy Obdobně jako grafická část GP – nový stav červeně Černě: všechna čísla bodů oměrky měřická síť šrafování budov (v případě nových budov červeně) Šrafování budov nově povinné. Max. formát A1 (i u elektronické podoby).

12 Náčrt - vzor

13 Protokol o výpočtech Bod 16.19
Náležitostí již není datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla – osoba uvedena v popisovém poli. (Stejně tak v záznamu výpočtu parcel a dílů není jméno osoby, která provedla výpočty, předepsanou náležitostí)

14 Návrh změny Terminologická změna – návrh změny (ve stávající vyhlášce návrh zobrazení změny) – obsahuje nejen grafiku Nebude se vyhotovovat průsvitka. (Zobrazení do analogové mapy podle bodu Návodu pro správu a vedení KN a 4.2 Prozatímního návodu pro vedení katastrální mapy – v průběhu roku 2014 nový návod pro správu a vedení KN, jehož součástí bude i návod pro vedení kat. mapy)

15 ZPMZ – další změny V případě ZPMZ pro vytyčení hranice pozemku již není předepsanou náležitostí náčrt (vše podstatné ve vytyčovacím náčrtu) – 16.1 Seznam souřadnic – souřadnice obrazu odlišeny čárkou (Y‘, X‘) Vytyčovací náčrt (16.28) – nově stabilizované body červeně (zn. 1.05, popř tence)

16 Věcné náležitosti GP

17 Zeměměř. činnosti v terénu - změny
Definována neznatelná hranice: § 81 odst.3 …za neznatelnou se považuje hranice, jejíž lomové body nejsou označeny trvalým způsobem, a hranice, která není číselně vyjádřena. Hranice číselně vyjádřená je hranice určená geodetickými metodami = KK 3,4,5 (§ 2 odst.1 písm.a)

18 Neznatelná hranice § 81 odst.3
KK 3,4,5 KK 6,7,8 V terénu označená znatelná neznatelná V terénu neoznačená § 81 odst.3 Při vytyčení bodu na neznatelné dosavadní vlastnické hranici, ze kterého nová hranice při dělení pozemku vychází, se postupuje podle ustanovení této vyhlášky o vytyčování hranic pozemků… V případě vložení bodu do neznatelné hranice se postupuje dle ustanovení o vytyčení - § 87 až § 90 (tj. kompletní dokumentace o vytyčení)

19 Označování hranic §81 odst.2
Zpravidla před měřením se lomové body navrhovaných a vlastníky zpřesňovaných dosavadních hranic pozemků označí trvalým způsobem. Ustanovení doplněno § 88 odst.2 Vytyčené lomové body hranice se v terénu označí trvalým způsobem, pokud je hranice v katastru číselně vyjádřena (KK 3, 4 ,5), nebo pokud se na podkladě vytyčení vyhotovuje geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků. V ostatních případech se lomové body označí dočasným způsobem.

20 Výpočetní práce – díl < 0,50m2
§ 82 odst.2 … Je-li výměra oddělované parcely menší než 0,50 m2, zaokrouhlí se na 1 m2. V případě označení této části pozemku písmenem malé abecedy se výměra dílu uvede v m2 na 2 desetinná místa. V případě, že díl menší než 0,50 m2 nelze sloučit s jiným dílem nebo parcelou (z důvodu odlišných údajů o právech), může se označit jako samostatná parcela o velikosti 1 m2.

21 Slučování parcel – věcné břemeno
§ 35 odst.7 Není přípustné slučovat parcely nebo části parcel, pokud jsou u parcel evidovány různé údaje o právech. Výjimkou jsou parcely nebo jejich části, u kterých je evidováno věcné břemeno, jehož rozsah byl vymezen v geometrickém plánu, nebo u kterých je evidováno předkupní právo podle stavebního zákona na části pozemku. Je-li věcné břemeno evidováno k celé parcele, lze tuto parcelu nebo její část sloučit jen při současném vymezení dosavadního rozsahu věcného břemene v geometrickém plánu.

22 Slučování parcel – věcné břemeno
parc. č. 37 – zapsáno věcné břemeno na celé parcele (brání sloučení s parc. č. 36)

23 Slučování parcel – věcné břemeno
parc. č. 37 – zapsáno věcné břemeno na celé parcele (brání sloučení s parc. č. 36)

24 Slučování parcel – věcné břemeno
parc. č. 37 – zapsáno věcné břemeno na celé parcele (brání sloučení s parc. č. 36) – při současném vyznačení věcného břemene v geometrickém plánu lze sloučení provést

25 Způsob využití pozemku a typ budovy - změny
Příloha 2 Nový způsob využití pozemku – fotovoltaická elektrárna (druh pozemku 2 až 14 = pro všechny druhy pozemku) Příloha 3 Typ stavby „rozestavěná budova“ nebude dále nově vyznačován.

26 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "19.11., 21.11.2013 Brno Obsah GP a ZPMZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google