Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhotovování neměřických záznamů Milan KOCÁB VÚGTK,v.v.i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhotovování neměřických záznamů Milan KOCÁB VÚGTK,v.v.i."— Transkript prezentace:

1 Vyhotovování neměřických záznamů Milan KOCÁB VÚGTK,v.v.i.

2 Neměřický záznam vyhotovuje katastrální úřad v souladu s ustanovením
Vyhotovování neměřických záznamů Pokyny č. 37 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 24. dubna 2009 č.j. ČÚZK 360/ Neměřický záznam vyhotovuje katastrální úřad v souladu s ustanovením § 84 vyhlášky č. 26/2007 sb., Kterou se provádí zákon č. 265/1992 sb., O zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 sb., O katastru nemovitostí české republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů provedení změny údajů souboru geodetických informací (dále jen „SGI“) a případné související změny souboru popisných informací (dále jen „SPI“) o předmětu evidence v katastru), která není spojena s měřením v terénu, a pro změnu označení pozemku parcelním číslem. § 2 zákona č. 344/1992 sb., O katastru nemovitostí české republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3 Vyhotovování neměřických záznamů Pokyny č
Vyhotovování neměřických záznamů Pokyny č. 37 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 24. dubna 2009 č.j. ČÚZK 360/ ÚČELEM VYHOTOVENÍ NEMĚŘICKÉHO ZÁZNAMU JE ZEJMÉNA: Sloučení parcel, Doplnění SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem (dále jen „doplnění pozemků ZE“), Změna označení pozemku parcelním číslem, Oprava chybného zobrazení hranice parcely v katastrální mapě podle původních výsledků zeměměřických činností Doplnění hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku Odstranění dalších prvků polohopisu.

4 Vyhotovování neměřických záznamů Pokyny č
Vyhotovování neměřických záznamů Pokyny č. 37 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 24. dubna 2009 č.j. ČÚZK 360/ Neměřický záznam má náležitosti přiměřeně odpovídající bodu 16.1 přílohy katastrální vyhlášky Věcné a formální náležitosti popisového pole odpovídají vzoru ke GP v katastrální vyhlášce Název tiskopisu se změní na NEMĚŘICKÝ ZÁZNAM název kolonky zaměřil se změní na vyhotovil Číslo geometrického plánu (zakázky), přístroj a způsob označení nových hranic. Neměřický záznam neobsahuje zápisník.

5 Ověření záznamu Neměřický záznam jako výsledek zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu využívaný pro účely katastru) musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům). Pro účely založení do sbírky listin se vyhotoví stejnopis popisového pole náčrtu a podle náležitostí jednotlivých typů neměřických záznamů stejnopis výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí a výkazu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu. Tyto stejnopisy se spolu pevně spojí způsobem uvedeným v § 78 odst. 5 katastrální vyhlášky a ověřovatel vyznačí jejich ověření předepsaným způsobem v pravém dolním rohu poslední strany. Tento postup se nepoužije v případech, kdy změna není spojena se založením listiny do sbírky listin (např. neměřický záznam pro doplnění věcného břemene podle čl. III odst. 3).

6 Číslování záznamů Neměřické záznamy se číslují v řadě ZPMZ příslušného katastrálního území. Rezervace nového čísla ZPMZ pro neměřický záznam a nových parcelních čísel se provede v řízení ISKN „Podklady pro měření“ (PM). Jako účastník řízení se uvede příslušný katastrální úřad s typem účastníka vyhotovitel záznamu (VZ).

7 Neměřický záznam pro sloučení parcel
Sloučení parcel v katastru nemovitostí lze provést pouze za podmínek stanovených v § 4 odst. 7 katastrální vyhlášky, a to na základě ohlášení vlastníka nemovitosti doloženého územním rozhodnutím nebo souhlasem stavebního úřadu se scelováním pozemků, pokud podmínky pro sloučení parcel nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením). Jedná-li se o sloučení parcel pod stavbou, lze tyto parcely sloučit bez uvedených dokladů (podmínky pro scelování pozemků byly již splněny jiným rozhodnutím stavebního úřadu v souvislosti se zhotovením stavby).

8 Neměřický záznam pro sloučení parcel
V záznamu výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) tvoří všechny slučované parcely jednu skupinu. Je-li výměra výsledné parcely v digitální nebo digitalizované mapě určena výpočtem s kódem způsobu určení výměry 2 nebo 1, je kontrolním výpočtem součet v SPI evidovaných výměr slučovaných parcel. V ostatních případech se výměra výsledné parcely určí součtem v SPI evidovaných výměr slučovaných parcel. Kontrolním výpočtem v případě analogové mapy je nezávislý výpočet s kódem způsobu určení 0. V případě překročení mezní odchylky se v řízení OR provede oprava chyby podle § 8 katastrálního zákona.

9 Neměřický záznam č. 215

10 Výpočet výměr parcel

11 Výkaz dosavadního a nového stavu KN

12 Neměřický záznam pro doplnění pozemků ZE
Neměřický záznam pro doplnění pozemků ZE obsahuje popisové pole, náčrt, záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) a i protokol o výpočtech a návrh zobrazení změny v analogové podobě. Neměřický záznam pro doplnění pozemků ZE obsahuje také výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí (bod a násl. přílohy katastrální vyhlášky) a v případě zemědělských pozemků i výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu (bod a násl. přílohy katastrální vyhlášky).

13 Neměřický záznam pro doplnění pozemků ZE
Doplnění pozemků ZE do analogové katastrální mapy v systému S-JTSK se provádí pomocí transformace rastrových obrazů mapy dřívějších pozemkových evidencí do S‑JTSK, pokud nelze souřadnice S-JTSK určit z původního výsledku zeměměřické činnosti výpočtem. Souřadnice lomových bodů digitalizované hranice se označují kódy charakteristiky kvality podle měřítka mapy dřívější pozemkové evidence. Změny se vyznačí do orientační mapy parcel. Identické body použité pro transformaci se v náčrtu označí značkou č podle bodu 10.2 přílohy katastrální vyhlášky. Při doplnění pozemků ZE se v SPI ponechá parcele původní evidovaná výměra, není-li překročena mezní odchylka podle bodů 14.9 a přílohy katastrální vyhlášky nebo nejedná-li se o výpočet výměry s vyšší přesností

14 Doplnění SGI o pozemek ZE
Mapa bývalého pozemkového katastru v měřítku 1: 2880, součástí neměřického záznamu je návrh zobrazení změny v analogové mapě

15 Výpočet výměr parcel (dílů)

16 Výkaz dosavadního a nového stavu

17 Neměřický záznam pro změnu označení pozemku parcelním číslem
Neměřický záznam pro změnu označení pozemku parcelním číslem obsahuje popisové pole a náčrt. obsahuje také výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí (bod a násl. přílohy katastrální vyhlášky) a v případě potřeby i výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu (bod a násl. přílohy katastrální vyhlášky). Pro změnu druhu pozemku, při které nedochází ke změně označení pozemku parcelním číslem, se neměřický záznam nevyhotovuje.

18 Neměřický záznam pro opravu chybného zobrazení
Neměřický záznam pro opravu chybného zobrazení obsahuje: popisové pole, náčrt, záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) a v případě potřeby i protokol o výpočtech a návrh zobrazení změny v analogové podobě. Dochází-li při opravě chybného zobrazení k opravě výměry, obsahuje neměřický záznam také výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí (bod a násl. přílohy katastrální vyhlášky) a v případě zemědělských pozemků i výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu (bod a násl. přílohy katastrální vyhlášky).

19 Neměřický záznam pro opravu chybného zobrazení
Pod popisové pole se uvede, kromě vlastního důvodu změny „oprava chybného zobrazení“, číslo nebo specifikace původního výsledku zeměměřické činnosti, podle kterého se zobrazení opravuje, a který byl podkladem pro zápis platného geometrického a polohového určení dotčeného pozemku, případně se připojí jeho kopie.

20 Neměřický záznam pro opravu chybného zobrazení
Provede se kontrolní výpočet výměr dotčených parcel a v SPI se parcele původní evidovaná výměra, není-li překročena mezní odchylka (podle bodů 14.9 a přílohy katastrální vyhlášky ) nebo nejedná-li se o výpočet výměry s vyšší přesností (§ 29 odst. 2 katastrální vyhlášky), se ponechá. Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí a výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu se vyhotovuje pouze tehdy, dochází-li k opravě výměry parcely nebo dílu podle kódu BPEJ. V záznamu výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) se uvede dotčená parcela s výměrou podle SPI a v novém stavu se uvede nově určená výměra.

21 Neměřický záznam na opravu chybného zobrazení

22 Výpočet výměr

23 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN

24 Neměřický záznam pro doplnění hranice věcného břemene
Hranice věcného břemene se doplňují do digitální mapy a digitalizované mapy v S‑JTSK podle listiny uložené ve sbírce listin s geometrickým plánem. Neměřický záznam pro doplnění hranice věcného břemene se vyhotovuje při doplnění hranice věcného břemene mimo obnovu katastrálního operátu v případech, kdy hranice věcného břemene nejsou v původním geometrickém plánu určeny v S-JTSK, nebo nejsou-li určeny průsečíky obvodu skupiny věcných břemen s hranicemi parcel).

25 Neměřický záznam pro doplnění hranice věcného břemene
Neměřický záznam obsahuje : popisové pole, náčrt a protokol o výpočtech. Pod popisové pole se uvede kromě vlastního důvodu změny „doplnění hranice věcného břemene“ i číslo nebo specifikace původního geometrického plánu, podle kterého se hranice věcného břemene doplňuje a který byl podkladem pro zápis práva odpovídajícího věcnému břemeni Pro určení hranice věcného břemene v S-JTSK se využijí číselné údaje z původního geometrického plánu. Označí a vypočtou se průsečíky s hranicemi parcel. Kód charakteristiky kvality souřadnic průsečíku se určí podle nejméně přesně určeného bodu použitého pro jeho výpočet. Průsečík není lomovým bodem (linie hranice parcely na něj napojena není). .

26 Neměřický záznam pro doplnění hranice věcného břemene do DKM dle ZPMZ číslo 203
Součástí neměřického záznamu je protokol o výpočtech výměr

27 Příprava návrhu změny a dokumentace záznamů
V řízení OR se jako účastník řízení uvede katastrální úřad s typem účastníka Vyhotovitel záznamu (VZ) a úředně oprávněný zeměměřický inženýr (dále jen „ÚOZI“) s typem účastníka Oprávněný geodet (OG). Vyznačí se předmět řízení „Změna jiných údajů“, popřípadě „Oprava chyby v katastrálním operátu“ u neměřického záznamu podle čl. I odst. 2 písm. d). Příprava návrhu změny a další operace v řízení Z se provádí obdobně jako u ZPMZ (čl. 41 Jednacího řádu katastrálního úřadu ze dne 19. prosince 2005 č.j. ČÚZK 6900/ , ve znění pozdějších dodatků).

28 Příprava návrhu změny a dokumentace záznamů
Dokumentace neměřických záznamů se řídí příslušnými ustanoveními pro ZPMZ (§ 81 katastrální vyhlášky). Do sbírky listin se zakládá listina, na základě které byla neměřická změna provedena do katastru nemovitostí (např. žádost vlastníka o sloučení parcel doplněná o územní rozhodnutí o scelování pozemků nebo jiné opatření stavebního úřadu) a případně oznámení katastrálního úřadu o provedené změně, oznámení katastrálního úřadu vlastníkovi o provedené opravě chyby v katastrálním operátu nebo o provedeném doplnění pozemků ZE), a vybrané náležitosti neměřického záznamu podle čl. I odst. 7. V případě doplnění hranice věcného břemene se neměřický záznam do sbírky listin nezakládá. § 76 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

29 Vyhotovování neměřických záznamů Milan KOCÁB VÚGTK,v.v.i.


Stáhnout ppt "Vyhotovování neměřických záznamů Milan KOCÁB VÚGTK,v.v.i."

Podobné prezentace


Reklamy Google