Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

24. Obsah katastru nemovitostí a jeho uspořádání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "24. Obsah katastru nemovitostí a jeho uspořádání"— Transkript prezentace:

1 24. Obsah katastru nemovitostí a jeho uspořádání
Dne Lenka Bocková, H2IGE1

2 Obsah katastru Zákon 256/2013 Sb. O katastru nemovitostí(KZ) §4, §5
geometrické určení a polohové určení nemovitosti a katastrálních území Geometrické určení: tvar, rozměr. Polohové určení: poloha ve vztahu k ostatním nemovitostem.

3 Obsah katastru druhy pozemků, čísla a výměry parcel, údaje o budovách, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční včetně čísel těchto budov, údaje o budovách, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud jsou hlavní stavbou na pozemku, nejedná-li se o drobné stavby, vybrané údaje o způsobu ochrany a využití nemovitosti a čísla jednotek.

4 Obsah katastru Druh pozemku - pozemkové parcely
-orná půda -chmelnice -vinice -zahrada -ovocný sad -trvalý travní porost -lesní pozemek -vodní plocha -ostatní plocha - stavební parcely -zastavěná plocha a nádvoří Čísla a výměry parcel 1234/123(max 4místné/3místné) 10 m2 evidován s přesností 0, 1, 2 (výměra vypočtená graficky nebo ze souřadnic)

5 Obsah katastru Typ stavby -budova s číslem popisným
-budova s číslem evidenčním np. garáž -budova bez čísla popisného nebo evidenčního np. stodola Kromě drobných staveb – stavba s jedním nadzemním podlažím, menší než 16 m2 a doplňková stavba ke stavbě hlavní. Způsob využití: np. lesní školka, rybník, bytový dům, …

6 Obsah katastru cenové údaje, údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru. u evidovaných budov údaj o tom, zda se jedná o dočasnou stavbu. údaje o právech včetně údajů o vlastnících a údaje o oprávněných z jiného práva, které se zapisuje do katastru.

7 Obsah katastru upozornění týkající se nemovitosti.
úplná znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám. eviduje se podílem dohoda spoluvlastníků o správě nemovitosti. údaje o bodech podrobných polohových bodových polí. místní a pomístní názvosloví.

8 Obsah katastru Fyzické osoby jméno a přijmení,
rodné číslo (popř. datum narození), adresa místa trvalého bydliště ( popř. adresa bydliště) Právnické osoby název nebo obchodní firma, identifik. číslo osoby nebo jiný identifik. údaj, sídlo.

9 Uspořádání katastru Obsah katastru je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území (je jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí). Katastrální operát tvoří: soubor geodetických informací (SGI), který zahrnuje katastrální mapu a její číselné vyjádření, soubor popisných informací, který zahrnuje údaje podle bodů obsahu katastru, dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI, včetně místního a pomístního názvosloví,

10 Uspořádání katastru sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí orgánů veřejné moci, smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru, úplná znění prohlášení vlastníka domu a dohody spoluvlastníku o správě nemovitosti, protokoly o vkladech, záznamech, poznámkách, dalších zápisech, opravách chyb, námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu, výsledcích revize katastru a o záznamech pro další řízení.

11 Uspořádání katastru Zápisy týkající se práv se do katastru provádějí: - vkladem (np. vlastnické právo, věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo, spoluvlastnictví, … - záznamem- práva odvozená od vlastnického práva (np. právo hospodařit s majetkem státu nebo územního samosprávního celku [obec, kraj]) - poznámkou- zápis významných informací týkajících se nemovitostí nebo vlastíků, popř. jiných oprávněných (np. Exekuční příkaz, usnesení soudu o nařízení prodeje, zahájení pozemkových úprav, podané žaloby, …

12 Uspořádání katastru Revize údajů – zjištění souladu údajů katastru s jejich skutečným stavem v terénu. Oprava chyb v katastru – podává písemný návrh vlastník nebo i bez návrhu opraví KÚ chybné údaje, které vznikly - zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, - nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v KM a při výpočtu výměr, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené předpisem.

13 Použité zdroje www.cuzk.cz Úplné znění zákonů z roku 2014
Katastr nemovitostí

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "24. Obsah katastru nemovitostí a jeho uspořádání"

Podobné prezentace


Reklamy Google