Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obnova katastrálního operátu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obnova katastrálního operátu"— Transkript prezentace:

1 Obnova katastrálního operátu
Daniel Ondráček, H2KNE1 2014

2 Legislativa Zákon č.344/1992 Sb. O katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) Vyhláška č.26/2007Sb. , kterou se provádí zákon č.265/1992., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška) Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

3 Obnova katastrálního operátu (podle §13 zákona č.344/1992 Sb.)
Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového SGI ve formě grafického počítačového souboru a nového SPI katastrálního operátu SGI= Soubor geodetických informací Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, které obsahuje: Body polohového bodového pole, polohopis a popis Formy KM: DKM, analogová mapa, KMD, KM-D SPI = Soubor popisných informací: část katastrálního operátu, která zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a dalších stanovených právech a skutečnostech

4 Druhy obnovy katastrálního operátu (podle §13 zákona č.344/1992 Sb.)
1) Novým mapováním na podkladě §54 až §62 katastrální vyhlášky č.26/2007 Sb. (DKM) 2) Na podkladě výsledků pozemkových úprav podle §64 až §66 č.26/2007 Sb. (DKM) 3) Přepracováním SGI do digitální podoby podle §63 odst.1 až 8 katastrální vyhlášky č.26/2007 Sb. (DKM a KMD) 4) Převodem číselného vyjádření analogové mapy v S- JTSK do digitální podoby podle §63 odst.9 katastrální vyhlášky č.26/2007 (DKM) =Vznik nového SGI a SPI

5 Obnova katastrálního operátu (podle §13 zákona č.344/1992 Sb.)
Provádí se v rozsahu katastrálního území Doplnění parcel zemědělských a lesních pozemků evidovaných dosud zjednodušeným způsobem. Obnovu katastrálního operátu zahájí katastrální úřad bez návrhu. Pokud má být obnova katastrálního operátu provedena novým mapováním nebo přepracováním SGI, oznámí její zahájení katastrální úřad dotčené obci.

6 Obnova katastrálního operátu
Do SPI se doplní: Parcely ve zjednodušené evidenci (sloučeny do větších půdních celků nebo z přídělového čí scelovacího operátu) Podrobnější údaje katastru (právní vztahy, poznámky, omezení práv , údaj o BPEJ) Ve zjednodušené evidenci je evidováno pouze: Parcelní číslo Původní nebo zbytková výměra Údaje o vlastnících (LV a jméno) Údaje o BPEJ Podklady: Data platného stavu SGI a SPI z ISKN Výsledky zeměměřické činnosti založené na dokumentaci katastrálního pracoviště (GP v S-JTSK) Operáty dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem do SGI.

7 Obnova KO novým mapováním (podle §13a zákona č.344/1992 Sb.)
K obnově KO novým mapováním se přistoupí, pokud geometrické a polohové určení nemovitostí již nevyhovuje současnému vedení katastru z důvodu: Značného počtu změn Nedostatečné přesnosti Použitého měřítka katastrální mapy Nebo dojde-li: Ke ztrátě, zničení a poškození KO , že není možné provést rekonstrukci z dokumentovaných podkladů platného stavu.

8 Etapy obnovy KO novým mapováním
zahájení obnovy a přípravné práce budování nebo revize a doplnění podrobného polohového bodového pole (dále jen „PPBP“) a související rekognoskace na bodech základního polohového bodového pole (dále jen „ZPBP“) a zhušťovacích bodech (dále jen „ZhB“) a údržba ZhB, prováděná jen v nezbytném rozsahu v případě její potřeby pro doplnění bodů PPBP výběr a příprava využitelných podkladů zjišťování hranic podrobné měření polohopisu katastrální mapy (dále jen „podrobné měření“) obnovení SGI, včetně doplnění pozemků ZE, s použitím výsledků podle písm. b) až e) obnovení SPI námitky podle § 16 katastrálního zákona vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu podle § 62 katastrální vyhlášky nový výpočet výměr dílů BPEJ

9 Žádost o obnovu KO novým mapováním

10 Oznámení o obnově KO

11 Budování, revize a doplnění PPBP (podle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod)
Pokud není revize a doplnění součástí projektu obnovy KO, zpracuje se pro každé k.ú. Nebo jeho část, popř. pro více k.ú (lokalitu), projekt budování nebo revize a doplnění PPBP. Projekt obsahuje zejména: Důvod budování nebo revize a doplnění PPBP Charakteristiku k.ú., resp.lokality Odhad stavu a kvality dosavadního polohového bodového pole, pokud v lokalitě existuje, včetně grafického přehledu území ve vhodném měřítku s jeho zákresem. Rozsah potřeby doplnění nebo vybudování PPBP, způsob stabilizace a ochrany bodů a metody určení bodů PPBP, včetně upřesnění potřeby budování bodů ZPBP a ZhB. Časový postup obnovy bodového pole, nároky na pracovní síly, popř. zpracovatele jednotlivých dílčích činností. Další upřesňující informace k budování nebo revizi a doplnění PPBP.

12 Oznámení závad na ZhB a bodech PPBP

13

14

15 Využitelné podklady (podle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod)
data platného stavu SGI a SPI z ISKN, výsledky zeměměřických činností založené v měřické dokumentaci katastrálního pracoviště operáty dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem do SGI.

16 Zjišťování průběhu hranic (podle §14 zákona č.344/1992 Sb.)
je zjišťování průběhu hranic územích správních jednotek, hranic k.ú., hranic pozemků a vnějšího obvodu staveb. Při zjišťování hranic lze ověřovat i další údaje, které jsou obsahem katastru. Zjišťování hranic provádí komise složená z pracovníků KÚ a ze zástupců obce a dalších orgánů určených katastrálním úřadem. Předsedou komise je pracovník KÚ, určený ředitelem KÚ. Zjišťování hranic se provádí za účasti pozvaných vlastníků a jiných oprávněných nebo jejich zástupců.

17 Zjišťování průběhu hranic (podle §14 zákona č.344/1992 Sb.)
Předseda komise je povinen při zjišťování hranic upozornit na nesoulad skutečného průběhu hranic s jejím vyznačením v platném katastrálním operátu všechny přítomné osoby. O výsledcích zjišťování hranic sepíše předseda komise protokol. Vlastnící a jiní oprávnění nebo jejich zástupci svým podpisem v protokolu stvrzují souhlas s průběhem a označením vlastnických hranic v terénu. Pokud dojde k rozporu v tvrzení vlastníků a jiných oprávněných o průběhu hranic pozemků, považují se za platné ty hranice, které jsou obsahem katastrálního operátu. Ve výsledcích zjišťování průběhu hranic a v obnoveném KO se vyznačí jako sporné.

18 Zjišťování průběhu hranic (podle §14 zákona č.344/1992 Sb.)
Pokud jsou hranice k.ú. totožné se státními hranicemi, poskytne údaje o jejich průběhu Českém úřadu zeměměřickému a katastrálnímu Ministerstvo vnitra. Nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávněného ani jejich zástupce při zjišťování hranic není na překážku využití výsledků zjišťování hranic k vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací.

19 Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic

20

21 Podrobné měření Předměty obsahu katastrální mapy označené v terénu a vyznačené v náčrtu zjišťování hranic Neoznačené hranice se převezmou z dosavadního katastrálního operátu Geodetické metody Fotogrammetrické metody

22 Měřický náčrt

23

24 Pomocné měřické body: Podrobné body:
staničení na měřických přímkách mezi body polohových bodových polí a pomocnými body rajón pomocné polygonové pořady, protínání ze směrů, popřípadě z délek volné polární stanovisko technologie GNSS plošné sítě Podrobné body: Polární metoda GNSS

25

26 Tisková podoba KM

27 Výkaz o celkových výměrách obce

28 Struktura dat v el. podobě

29 Obnova katastrálního operátu přepracováním (podle §15a zákona č
Obnova katastrálního operátu přepracováním (podle §15a zákona č.344/1992 Sb.) Při obnově katastrálního operátu přepracováním se převádí katastrální mapa z grafické formy do formy grafického počítačového souboru.

30 Předmětem obnovy přepracováním jsou katastrální mapy, které jsou vedeny jako analogové mapy. § 16 odst. 1 písm. b): katastrální mapa na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě stanovenými v době jejího vzniku (dále jen "analogová mapa"),

31 Etapy obnovy KO přepracováním (podle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod)
zahájení obnovy a přípravné práce budování nebo revize a doplnění PPBP a související rekognoskace na bodech ZPBP a ZhB a údržba ZhB, prováděná jen v nezbytném rozsahu v případě její potřeby pro doplnění bodů PPBP částečná revize katastru a doplnění neúplných údajů podle § 63 odst. 3 katastrální vyhlášky výběr a příprava využitelných podkladů vyhledání a zaměření identických bodů podle odstavce 3.5, obnovení SGI, včetně doplnění pozemků ZE obnovení SPI námitky podle § 16 katastrálního zákona vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu podle § 62 katastrální vyhlášky nový výpočet výměr dílů BPEJ

32 Podklady pro přepracování (podle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod)
výsledky dřívější obnovy mapováním operáty dřívějších pozemkových evidencí další využitelné podklady z měřické dokumentace doplněný vektorový hraniční polygon vyhotovený podle zvláštního pokynu výsledky zeměměřických činností pro tvorbu jiných informačních systémů s ověřenou přesností.

33 (podle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod)
Přepracování SGI (podle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod) Souřadnice podrobných bodů polohopisu katastrální mapy obnovované přepracováním se podle platného stavu jejího obsahu a obsahu map dřívějších pozemkových evidencí získají postupem stanoveným v § 63 odst. 4 katastrální vyhlášky: převzetím z registru souřadnic, výpočtem z výsledku dřívějšího geodetického nebo fotogrammetrického určení polohopisu v S-JTSK nebo v původním souřadnicovém systému, ve kterém bylo provedeno číselné zaměření (dále jen „původní mapování“), výpočtem z výsledků měření dokumentovaných v ZPMZ v místním souřadnicovém systému transformací na identické body zaměřené v S‑JTSK, vektorizací rastrových obrazů základních podkladů, které byly pořízeny podle zvláštních předpisů /12/ a /13/ s přesností stanovenou v odstavci 3.1 zvláštního předpisu /12/ (dále jen „vektorizace rastrových obrazů“) a transformovány.

34 Přehled identických bodů

35 Srovnávací sestavení parcel podle LV

36 Etapy obnovy KO převodem (podle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod)
výběr a příprava využitelných podkladů převedení SGI, včetně doplnění pozemků ZE doplnění SPI uvědomění vlastníků oznámením nebo vyložením doplněného SPI a SGI k veřejnému nahlédnutí podle § 63 odst. 9 katastrální vyhlášky nový výpočet výměr dílů BPEJ

37 Podklady pro převod SGI (podle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod)
Registr souřadnic a ostatní výsledky původního mapování Operáty dřívějších pozemkových evidencí Další využitelné podklady z měřické dokumentace

38 Převod SGI (podle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod)
převzetím z registru souřadnic výpočtem z výsledků měření dokumentovaných v ZPMZ vektorizací rastrových obrazů (pouze pro doplnění pozemků ZE)

39 Obnova KO na podkladě výsledků pozemkových úprav (podle §15a zákona č
Obnova KO na podkladě výsledků pozemkových úprav (podle §15a zákona č.344/1992 Sb.) Při obnově KO se využijí výsledky komplexních pozemkových úprav. Za geometrické a polohové určení nemovitosti se v takovém případě považuje určení tvaru, rozměru a polohy nemovitosti souřadnicemi bodů jejich hranic podle schváleného návrhu pozemkových úprav. Výsledky jednoduché pozemkové úpravy katastrální úřad pro obnovu katastrálního operátu využije, je-li jednoduchou pozemkovou úpravou dotčena souvislá část k.ú. A považuje-li to s ohledem na účelnou správu katastru za vhodné.

40 Etapy obnovy KO na podkladě výsledků pozemkových úprav podle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod stanovení podmínek a způsobu zpracování výsledků kontrola vzájemného souladu údajů SGI a SPI a předání podkladů pozemkovému úřadu vyjádření k revizi a návrhu doplnění PPBP účast na zjišťování hranic podle odstavce 5.2 písm. g) řízení o námitkách předaných podle § 66 odst. 1 písm. o) katastrální vyhlášky převzetí podkladů podle § 66 odst. 1 až 3 katastrální vyhlášky zavedení nového SGI a SPI uvědomění vlastníků neřešených pozemků o platnosti obnoveného katastrálního operátu podle § 66 odst. 5 katastrální vyhlášky nový výpočet výměr dílů BPEJ

41 Námitky (podle §16 zákona č.344/1992 Sb.)
KÚ vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový soubor SGI a SPI v obci, v které se obnovuje KO, k veřejnému nahlédnutí. Obec způsobem v místě obvyklém oznámí termín a dobu vyložení obnoveného KO nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle KÚ oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného KO na jejich adresu zapsanou v katastru. Vlastnící a jiní oprávnění mohou během vyložení obnoveného KO a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje KÚ.

42 Rozhodnutí o námitkách

43 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu (podle §17 zákona č.344/1992 Sb.)
Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného KO, pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo bylo o námitkách pravomocně rozhodnuto. Dnem vyhlášení platnosti obnoveného KO se dosavadní KO stává neplatný a nadále se používá obnovený KO.

44 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Obnova katastrálního operátu"

Podobné prezentace


Reklamy Google