Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizační struktura ČUZK a legislativní zajištění KN v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizační struktura ČUZK a legislativní zajištění KN v ČR"— Transkript prezentace:

1 Organizační struktura ČUZK a legislativní zajištění KN v ČR
Hlávka Miroslav

2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA čúzk

3 Český úřad zeměměřický a katastrální
Ústřední orgán státní správy zřízen zákonem č. 359/1992 Sb. , o zeměměřických a katastrálních orgánech  ČÚZK sídlí v Praze  v jeho čele stojí předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky (v současnosti Ing. Karel Večeře, místopředseda Ing. Karel Štencel)  ČÚZK disponuje vlastním rozpočtem a je přímo podřízen vládě, ve které je zastoupen ministerstvem zemědělství

4 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA čúzk

5 Činnost čúzk Poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového přístupu Provádí budování a údržby bodových polí Provádí standardizace jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu a inspektorátů Provádí tvorby, obnovy a vydávání základních a tématických státních mapových děl a jiných publikací Schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a názvy katastrálních území Spravuje katastr nemovitostí České republiky Uděluje úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností Vytváří a vede automatizovaný informační systém zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky Zakládá zákaznické účty pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

6 Katastrální úřady správní úřad, který vykonává státní správu katastru nemovitostí zápis práv k nemovitostem v čele ředitel jmenovaný předsedou ČÚZK svou činnost vykonává často prostřednictvím katastrálních pracovišť 14 katastrálních úřadů v místech dnešních krajů

7 Činnost katastrálních úřadů
Doručuje vlastníkovi a jinému oprávněnému oznámení o provedené opravě v katastru nemovitostí České republiky Obnovuje katastrální operát Opatřuje geometrický plán souhlasem s očíslováním parcel Opravuje chyby v katastru nemovitostí České republiky Ověřuje opisy nebo kopie listin o právních vztazích ze sbírky listin katastru nemovitostí České republiky Přijímá ohlášení vlastníků a jiných oprávněných o změnách údajů katastru týkajících se jejich nemovitosti Přijímá písemné návrhy na řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí České republiky Projednává porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky Provádí vklad a záznam údajů o právních vztazích do katastru nemovitostí České republiky Reviduje soulad údajů katastru nemovitostí České republiky se skutečným stavem v terénu

8 Rozhoduje o povolení nebo zamítnutí vkladu do katastru nemovitostí České republiky
Ruší poznámku v katastru nemovitostí České republiky Schvaluje změny hranic katastrálních území Schvaluje změny pomístního názvosloví a zabezpečuje činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví Ukládá pokuty za porušení pořádku na úseku katastru Vydává rozhodnutí ve věci, kdy vlastník nebo jiný oprávněný nesouhlasí s provedenou opravou v katastru nemovitostí České republiky Vyhotovuje na požádání ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací výpis, opis nebo kopii, jakož i identifikaci parcel (výpis z katastru nemovitostí) Vykonává správu základních státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním Vykonává správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového Vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky Zapisuje poznámku do katastru nemovitostí České republiky

9 Zeměměřické a katastrální inspektoráty
V Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Opavě, Pardubicích, Plzni, Praze v čele je ředitel jmenován/odvoláván předsedou ČÚZK Činnost zeměměřických a katastrálních inspektorátů: kontrola výkonu státní správy katastru nemovitostí ČR katastrálními úřady, dohled na ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí ČR a státní mapové dílo, předkládání návrhů na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu podle výše uvedeného rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů, předkládání návrhů na odejmutí úředního oprávnění podle zákona 200/1994 Sb., projednávání porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zákona 200/1994 Sb., plnění dalších úkolů, kterými je pověří ČÚZK

10 Zeměměřický úřad Správní úřad s celostátní působností sídlo v Praze
v čele ředitel, jmenován a odvoláván předsedou ČÚZK

11 Činnost zeměměřického úřadu
vykonává správu geodetických základů České republiky rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole, včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole. vykonává správu základních státních mapových děl a tématických státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách vykonává správu základní báze geografických dat České republiky vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je specializovaným archivem provádí zeměměřické činnosti na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří Český úřad zeměměřický a katastrální

12 Výzkumný úřad geodetický, topografický a kartografický
sídlo ve Zdibech u Prahy VÚGTK je zapsán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Výzkumná činnost: geodezie a geodynamika, permanentní služba GPS (IGS), inženýrská geodezie, tvorba a vedení katastru nemovitostí, tvorba a údržba mapových děl, výzkum a vývoj Informačního systému zeměměřictví a katastru jako zdrojového informačního registru pro Státní informační systém České republiky, vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodezii a kartografii, aktivity ve státní standardizaci a metrologii ve sféře zeměměřictví a katastru, autorizované metrologické středisko, odvětvové informační středisko včetně Zeměměřické knihovny.

13 legislativní zajištění KN v ČR
Obecně platné předpisy: - Zákon ( schvaluje parlament) - Nařízení vlády ( nadřazeno vyhlášce) - Prováděcí vyhláška (ministerstvo, ČÚZK ) - Technické normy

14 Legislativa v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, v platném znění. Zákon č. 256/1992 Sb.,o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),  Zákon č. 359/1992 Sb.,o zeměměřických a katastrálních orgánech Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění. Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

15 Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, v platném znění. Vyhláška č. 359/2012., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu Nařízení vlády č. 111/2001 Sb., o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel. Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání Sdělení č. 482/2009 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 18. prosince 2009 Vyhláška č. 359/2011 Sb. ,o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Organizační struktura ČUZK a legislativní zajištění KN v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google