Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlávka Miroslav.  Ústřední orgán státní správy  zřízen zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech  ČÚZK sídlí v Praze  v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlávka Miroslav.  Ústřední orgán státní správy  zřízen zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech  ČÚZK sídlí v Praze  v."— Transkript prezentace:

1 Hlávka Miroslav

2

3  Ústřední orgán státní správy  zřízen zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech  ČÚZK sídlí v Praze  v jeho čele stojí předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky (v současnosti Ing. Karel Večeře, místopředseda Ing. Karel Štencel)  ČÚZK disponuje vlastním rozpočtem a je přímo podřízen vládě, ve které je zastoupen ministerstvem zemědělství

4

5  Poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového přístupu  Provádí budování a údržby bodových polí  Provádí standardizace jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku  Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu a inspektorátů  Provádí tvorby, obnovy a vydávání základních a tématických státních mapových děl a jiných publikací  Schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a názvy katastrálních území  Spravuje katastr nemovitostí České republiky  Uděluje úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností  Vytváří a vede automatizovaný informační systém zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky  Zakládá zákaznické účty pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

6 KATASTRÁLNÍ ÚŘADY  správní úřad, který vykonává státní správu katastru nemovitostí  zápis práv k nemovitostem  v čele ředitel jmenovaný předsedou ČÚZK  svou činnost vykonává často prostřednictvím katastrálních pracovišť  14 katastrálních úřadů v místech dnešních krajů

7  Doručuje vlastníkovi a jinému oprávněnému oznámení o provedené opravě v katastru nemovitostí České republiky  Obnovuje katastrální operát  Opatřuje geometrický plán souhlasem s očíslováním parcel  Opravuje chyby v katastru nemovitostí České republiky  Ověřuje opisy nebo kopie listin o právních vztazích ze sbírky listin katastru nemovitostí České republiky  Přijímá ohlášení vlastníků a jiných oprávněných o změnách údajů katastru týkajících se jejich nemovitosti  Přijímá písemné návrhy na řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí České republiky  Projednává porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky  Provádí vklad a záznam údajů o právních vztazích do katastru nemovitostí České republiky  Reviduje soulad údajů katastru nemovitostí České republiky se skutečným stavem v terénu

8  Rozhoduje o povolení nebo zamítnutí vkladu do katastru nemovitostí České republiky  Ruší poznámku v katastru nemovitostí České republiky  Schvaluje změny hranic katastrálních území  Schvaluje změny pomístního názvosloví a zabezpečuje činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví  Ukládá pokuty za porušení pořádku na úseku katastru  Vydává rozhodnutí ve věci, kdy vlastník nebo jiný oprávněný nesouhlasí s provedenou opravou v katastru nemovitostí České republiky  Vyhotovuje na požádání ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací výpis, opis nebo kopii, jakož i identifikaci parcel (výpis z katastru nemovitostí)  Vykonává správu základních státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním  Vykonává správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového  Vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky  Zapisuje poznámku do katastru nemovitostí České republiky

9  V Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Opavě, Pardubicích, Plzni, Praze  v čele je ředitel jmenován/odvoláván předsedou ČÚZK Činnost zeměměřických a katastrálních inspektorátů: • kontrola výkonu státní správy katastru nemovitostí ČR katastrálními úřady, • dohled na ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí ČR a státní mapové dílo, • předkládání návrhů na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu podle výše uvedeného • rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů, • předkládání návrhů na odejmutí úředního oprávnění podle zákona 200/1994 Sb., • projednávání porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zákona 200/1994 Sb., • plnění dalších úkolů, kterými je pověří ČÚZK

10  Správní úřad s celostátní působností  sídlo v Praze  v čele ředitel, jmenován a odvoláván předsedou ČÚZK

11  vykonává správu geodetických základů České republiky  rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole, včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole.  vykonává správu základních státních mapových děl a tématických státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním  vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách  vykonává správu základní báze geografických dat České republiky  vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je specializovaným archivem  provádí zeměměřické činnosti na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic  projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona  plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří Český úřad zeměměřický a katastrální

12 VÝZKUMNÝ ÚŘAD GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ  sídlo ve Zdibech u Prahy  VÚGTK je zapsán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Výzkumná činnost: • geodezie a geodynamika, • permanentní služba GPS (IGS), • inženýrská geodezie, • tvorba a vedení katastru nemovitostí, • tvorba a údržba mapových děl, • výzkum a vývoj Informačního systému zeměměřictví a katastru jako zdrojového informačního registru pro Státní informační systém České republiky, • vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodezii a kartografii, • aktivity ve státní standardizaci a metrologii ve sféře zeměměřictví a katastru, • autorizované metrologické středisko, • odvětvové informační středisko včetně Zeměměřické knihovny.

13 Obecně platné předpisy: - Zákon ( schvaluje parlament) - Nařízení vlády ( nadřazeno vyhlášce) - Prováděcí vyhláška (ministerstvo, ČÚZK ) - Technické normy

14 LEGISLATIVA V OBORU ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ  Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, v platném znění.  Zákon č. 256/1992 Sb.,o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),  Zákon č. 359/1992 Sb.,o zeměměřických a katastrálních orgánech  Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění.  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.  Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění.  Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

15  Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, v platném znění.  Vyhláška č. 359/2012., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu  Nařízení vlády č. 111/2001 Sb., o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel.  Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání  Sdělení č. 482/2009 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 18. prosince 2009  Vyhláška č. 359/2011 Sb.,o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

16


Stáhnout ppt "Hlávka Miroslav.  Ústřední orgán státní správy  zřízen zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech  ČÚZK sídlí v Praze  v."

Podobné prezentace


Reklamy Google