Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zápisy právních vztahů k nemovitostem Karel Anděl, Vojtěch Bureš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zápisy právních vztahů k nemovitostem Karel Anděl, Vojtěch Bureš."— Transkript prezentace:

1 Zápisy právních vztahů k nemovitostem Karel Anděl, Vojtěch Bureš

2 Zápis v katastru nemovitostí • Provádí katastrální úřad • Provádění zápisů je upraveno zákonem č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem • Druhy zápisů: vklad záznam poznámka výmaz zápisů

3 Vklad do katastru nemovitostí • Zakládá vlastnická nebo věcná práva k nemovitostem • Řízení o povolení vkladu upravuje zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád • Návrh na vklad musí obsahovat: o označení katastrálního úřadu o jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob, které jsou účastníky řízení, o označení práv, která mají být zapsána do katastru

4 Vklad - přílohy • Přílohou návrhu musí být: o listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie) o plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem, o výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejížž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku

5 Řízení o povolení vkladu • Zahájení na návrh účastníka • Dnem zahájení je den doruční návrhu • Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke dni doručení návrhu • Katastrální úřad zkoumá, zda: o navrhovanému vkladu není na překᾞku stav zápisů v katastru o navrhovaný vklad je odůvodněn obsahem předložžených listin o právní úkon týkající se převodu vlastnického práva nebo zřízení nebo zániku jiného práva je určitý a srozumitelný o právní úkon je učiněn v předepsané formě o účastníci řízení jsou oprávněni nakládat s předmětem právního úkonu o účastník řízení není omezen právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím státního orgánu ve smluvní volnosti týkající se věci, která je předmětem právního úkonu

6 Řízení o povolení vkladu • Pokud návrh na zahájení řízení o povolení vkladu nemá předepsané náležžitosti, katastrální úřad vyzve navrhovatele, aby je ve stanovené přiměřené lhůtě odstranil, pokud tak neučiní návrh zamítne • Návrh zamítne i v případě, že nesplňuje podmínky pro vklad do KN • Rozhodnutí o zamítnutí vkladu se doručuje vššem účastníkům řízení. Proti tomuto rozhodnutí je přípustný opravný prostředek, pokud mu KÚ nevyhoví v plném rozsahu, rozhoduje o podaném opravném prostředku soud.

7

8 Záznam v katastru nemovitostí • Záznam v katastru nemovitostí o vlastnickém či jiném právu pouze osvědčuje právní skutečnost, na jejímž základě již dříve toto právo vzniklo, změnilo se či zaniklo. • Záznam neprobíhá správním řízením • Katastrální úřad o záznamu nevydáva správní rozhodnutí • Základem zápisu jsou listiny potvrzující či osvědčující právní vztahy

9 Předměty záznamu • Rozhodnutí státního orgánu • Nabytí, změna či zánik práv k nemovitostem ze zákona • Nabytí vlastnictví příklepem licitátora v dražbě • Vydržení vlastnictví • Vzdání se věcného práva k nemovitosti

10

11 Poznámka do katastru nemovitostí • Poznámka je úkon katastrálního úřadu, kterým se na základě oznámení soudu, jiného státního orgánu, popřípadě osoby, která projeví právní zájem, vyznačí určité skutečnosti týkající se nemovitosti. • Poznámka nemá charakter právního řízení • Zaznamenávané právo již existuje, poznámka nemá vliv na jeho účinnost

12 Poznámka do katastru nemovitostí • Poznámka upozorňuje na: o Probíhající soudní řízení o nemovitosti o Rozhodnutí o prodeji nemovitosti o Vyhlášení konkursu proti vlastníkovi o Vyvlastňovací řízení o Určení vlastnického práva k nemovitosti • Zrušení poznámky: o Na základě rozhodnutí soudu o V návrhu toho, v jehož zájmu má být poznámka zrušena, pokud důvody poznámky pominuly

13


Stáhnout ppt "Zápisy právních vztahů k nemovitostem Karel Anděl, Vojtěch Bureš."

Podobné prezentace


Reklamy Google