Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha – Bratislava – Kyjev Mgr. Pavla P ř ikrylová Advokát, Partner.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha – Bratislava – Kyjev Mgr. Pavla P ř ikrylová Advokát, Partner."— Transkript prezentace:

1 PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha – Bratislava – Kyjev Mgr. Pavla P ř ikrylová Advokát, Partner

2 Stavební fórum Diskusní setkání, 24. kv ě tna 2007 KATASTR NEMOVITOSTÍ PRÁVNÍ VZTAHY K NEMOVITOSTEM

3 3 1. Principy právní úpravy 2. P ř evody nemovitostí 3. Katastr nemovitostí 4. Omezení nabývaní nemovitostí cizinci

4 4 1. PRINCIPY PRÁVNÍ ÚPRAVY  D ě lení nemovitostí: Stavby Pozemky Byty a nebytové prostory  Vlastnictví pozemk ů a na nich umíst ě ných staveb je odd ě lené Stavby na cizím pozemku - § 135c OZ  K nemovitostem lze z ř izovat: V ě cná b ř emena Jiná v ě cná práva (nap ř. p ř edkupní právo, zástavní právo)

5 5 2. P Ř EVODY NEMOVITOSTÍ P ř evod vlastnického práva k nemovitosti:  Platná smlouva Relativn ě široká smluvní volnost Vyžaduje se dodržení formálních požadavk ů : Písemná forma Povinné náležitosti smlouvy P ř esná identifikace nemovitosti Určitá a p ř edem určená cena Určitost smluvních ujednání  Vklad do katastru nemovitostí Nabytí vlastnického práva zp ě tn ě ke dni podání návrhu na zápis do KN.

6 6 3. KATASTR NEMOVITOSTÍ Typy zápis ů :  Vklad: Vlastnické právo Zástavní právo Právo odpovídající v ě cnému b ř emeni P ř edkupní právo s v ě cnými účinky  Záznam: Práva, která vznikla, zm ě nila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, p ř íklepem licitátora ve dražb ě, vydržením apod.  Poznámka: Na základ ě rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce dan ě, správce podniku, exekutora apod.

7 7 3. KATASTR NEMOVITOSTÍ  Správnost a úplnost údaj ů v katastru nemovitostí není zaručena! Restituce Určovací vlastnické žaloby Exekuce Konkurzy  Lze doporučit provedení právního auditu (Due diligence)

8 8 4. OMEZENÍ NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ CIZINCI Devizový zákon č. 219/1995 Sb., v platném zn ě ní Současný stav  Občané EU s pobytem v ČR - v ě tšinu nemovitostí mohou nabývat voln ě  Občané t ř etích zemí Pokud získají trvalý pobyt V určitých výjimečných p ř ípadech (nap ř. d ě d ě ním, nabytím od p ř íbuzného v p ř ímé linii, nabytím do SJM apod.)  Cizí právnické osoby Pokud jsou usazeny v EU Pokud mají v ČR organizační složku

9 9 4. OMEZENÍ NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ CIZINCI Zem ě d ě lská a lesní p ů da  Občané ČR – voln ě  Občané EU – omezení: 3-letý pobyt v ČR Registrace jako zem ě d ě lský podnikatel  Občané t ř etích zemí Pokud získají trvalý pobyt V určitých výjimečných p ř ípadech (nap ř. d ě d ě ním, nabytím od p ř íbuzného v p ř ímé linii, nabytím do SJM apod.)

10 10 4. OMEZENÍ NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ CIZINCI Devizový zákon č. 219/1995 Sb., v platném zn ě ní P ř ipravovaná novela Podstatná liberalizace nabývání nemovitostí cizinci  Omezení regulace na: Zem ě d ě lské a lesní pozemky Objekty vedlejšího bydlení Nabývání ostatních nemovitostí nebude v ů bec omezeno, a to ani v ů či občan ů m t ř etích zemí.  Občané t ř etích zemí nebudou pot ř ebovat trvalý pobyt k nabytí objekt ů vedlejšího bydlení  U zem ě d ě lských podnikatel ů zrušení požadavku 3-letého pobytu

11 www.peterkapartners.comwww.peterkapartners.com PRAHA  BRATISLAVA  KYJEV


Stáhnout ppt "PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha – Bratislava – Kyjev Mgr. Pavla P ř ikrylová Advokát, Partner."

Podobné prezentace


Reklamy Google