Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha – Bratislava – Kyjev Jaroslava Fojtíková Da ň ový poradce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha – Bratislava – Kyjev Jaroslava Fojtíková Da ň ový poradce."— Transkript prezentace:

1 1 PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha – Bratislava – Kyjev Jaroslava Fojtíková Da ň ový poradce

2 Da ň z nemovitostí po reform ě Konference Real Estate Market Winter 2008 21. února 2008

3 3 ObsahObsah  Nové osvobození n ě kterých zem ě d ě lských pozemk ů  Zvýšení koeficient ů u malých obcí  Fakultativní místní koeficient  Další zm ě ny oproti p ř edcházejícím zda ň ovacím obdobím

4 4 Nové osvobození vybraných pozemk ů  Orná p ů da, chmelnice, vinice, ovocné sady a trvalé travní porosty.  V pravomoci obce – obecn ě závaznou vyhláškou.  Jestliže obecn ě závazná vyhláška nabude platnosti do 1. srpna 2008, uplatní se osvobození 2009.  Osvobození je nutné uplatnit prost ř ednictvím da ň ového p ř iznání.

5 5 Zvýšení koeficient ů u malých obcí  Koeficient pro násobení základní sazby dan ě u stavebních pozemk ů, obytných dom ů (staveb tvo ř ících p ř íslušenství), byt ů a samostatných nebytových prostor ů u obcí do 1 000 obyvatel = 1,0 (d ř íve 0,3 do 300 obyvatel a 0,6 do 600 obyvatel).  Koeficient se uplatnil již 2008, s výjimkou: -obec stanovila obecn ě závaznou vyhláškou p ř ed nabytím účinnosti novely koeficient 0,3 nebo 0,6.

6 6 Zvýšení koeficient ů u malých obcí  Zvýšení koeficient ů nemá za následek povinnost poplatníka podávat (dílčí) da ň ové p ř iznání.

7 7 Fakultativní místní koeficient  Koeficientem se násobí da ň ová povinnost za jednotlivé druhy pozemk ů, staveb, samostatných nebytových prostor ů a za byty.  V pravomoci obce – obecn ě závaznou vyhláškou.  Ve výši 2, 3, 4 nebo 5 pro všechny nemovitosti na území celé obce.

8 8 Fakultativní místní koeficient  Pokud obec stanoví fakultativní koeficient obecn ě závaznou vyhláškou, která nabude platnosti do 1. srpna 2008, použije se poprvé pro 2009.  Zavedení fakultativního koeficientu nemá za následek povinnost poplatníka podávat (dílčí) da ň ové p ř iznání.

9 9 P ř íklad Rodinný d ů m, zastav ě ná plocha 100m2 200720082009 Sazba1Kč/m 2 Koeficient0,31,0 Fakultativní koeficient (max.) N/A 5 Výsledná da ň 30Kč100Kč500Kč

10 10 Jiné zm ě ny oproti min. obdobím  Zda ň ovacím obdobím 2007 skončilo osvobození od dan ě ze staveb u  obytných dom ů vrácených v restituci fyzickým osobám,  obytných dom ů ve vlastnictví fyzických osob, postavených do roku 1948, které mají více než polovinu nájemních byt ů, nebo byly nejmén ě 15 let obsazeny též jinými uživateli než vlastníkem či osobami blízkými.

11 11 D ě kuji Vám za pozornost

12 12 www.peterkapartners.comwww.peterkapartners.com PRAHA  BRATISLAVA  KYJEV


Stáhnout ppt "1 PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha – Bratislava – Kyjev Jaroslava Fojtíková Da ň ový poradce."

Podobné prezentace


Reklamy Google