Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní vztahy k nemovitostem Mgr. Jakub Kříž. Informace o předmětu  6 přednášek, 5 cvičení, zakončeno zápočtem  Podmínky pro získání zápočtu:  referát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní vztahy k nemovitostem Mgr. Jakub Kříž. Informace o předmětu  6 přednášek, 5 cvičení, zakončeno zápočtem  Podmínky pro získání zápočtu:  referát."— Transkript prezentace:

1 Právní vztahy k nemovitostem Mgr. Jakub Kříž

2 Informace o předmětu  6 přednášek, 5 cvičení, zakončeno zápočtem  Podmínky pro získání zápočtu:  referát nebo vypracování písemného podání v průběhu letního semestru  písemný test v rozsahu 10-15 otázek formou multiple choice (bodový systém) ve zkouškovém období

3 Program přednášek  Základní pojmy právních vztahů k nemovitostem, institut vlastnictví a nabývání vlastnictví  Institut držby a problematika vydržení, věcná práva k věci cizí a jejich zřizování, katastr nemovitostí a katastrální řízení  Podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, bytová družstva a družstevní byty, převod vlastnictví k bytovým jednotkám a společenství vlastníků jednotek  Vznik a zánik nájemního vztahu, společný nájem bytu a jeho vypořádání,  Základní pojmy stavebního práva, územní plánování a územní řízení, stavební řízení, stavební povolení,  Kolaudace, kolaudační řízení, institut vyvlastnění, vyvlastňovací řízení

4 Právní předpisy z oblasti právních vztahů k nemovitostem  Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  Zákon o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor  Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  Zákon o vyvlastnění (zákon č. 184/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

5 Základní pojmy (I.)  Věc – právní řád pojem věc nedefinuje – hmotné předměty, které jsou ovladatelné a užitečné  Třídění věcí  věci movité x věci nemovité  věci nezastupitelné x zastupitelné  věci nedělitelné x věci dělitelné  Věc nemovitá (nemovitost) = pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (§ 118 odst. 1 ObčZ)  Pozor: všechny nemovitosti nejsou evidovány v katastru nemovitostí (např. drobné stavby)  Věc movitá - ostatní

6 Základní pojmy (II.)  Pozemek - část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí  Parcela – pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem  Stavba  Budova – nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí  Rozestavěná budova – budova ve stupni rozestavěnosti, kdy je patrné uspořádání prvního nadzemního podlaží  Stavba není součástí pozemku (§ 120 odst. 2 ObčZ)  Byty a nebytové prostory  mohou být samostatnými předměty občanskoprávních vztahů podle zákona o vlastnictví bytů  anebo mohou být částí stavby

7 Pojem vlastnictví  Vlastnické právo (vlastnictví) = právo věc držet, užívat, požívat její plody a užitky, nakládat s ní, a to vlastní mocí nezávislou na moci kohokoli jiného k téže věci  Absolutní právní panství nad věcí  Vlastnické právo působí vůči všem („erga omnes“): povinnost ostatních nerušit výkon oprávnění  Pojem vlastnictví se v českém právním řádu používá i v jiných významech (např. duševní vlastnictví, průmyslové vlastnictví)  Předmět vlastnického práva: věci, byty a nebytové prostory

8 Obsah vlastnického práva  Oprávnění vlastníka  Věc držet: možnost faktického nakládání s věcí  Věc užívat, požívat její plody a užitky: užitkem je např. nájemné z pronajaté věci  Nakládat s věcí: činit právní i faktické dispozice s věcí – převést vlastnické právo na jiného, věc zničit, opustit, pronajmout, půjčit, zastavit atd.  Vlastník je oprávněn svá dílčí práva převést na jiného: např. nájem, půjčka, výpůjčka, věcné břemeno atd.  Elasticita vlastnického práva: v případě, že pomine právní důvod omezení vlastnického práva, obnoví se vlastnické právo v původním rozsahu  Povinnosti vlastníka  Nerušit výkon práv jiných  Zákaz imisí (imise = výkon vlastnického práva, kterým se neoprávněně zasahuje do cizího vlastnického práva) - § 126 ObčZ

9 Čl. 11 Listiny základních práv a svobod  (1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.  (2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.  (3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.  (4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.  (5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.

10 Nabývání vlastnického práva  Odvozené (derivativní): vlastnické právo se odvozuje od práva předchozího vlastníka  Původní (originární): vlastnické právo se neodvozuje od práva předchozího vlastníka

11 Převod vlastnického práva  Nabytí vlastnického práva na základě smlouvy  Dvoufázovost převodu:  právní důvod (titulus) – např. kupní smlouva, darovací smlouva  právní způsob (modus)  movité věci: tradice (odevzdání a převzetí)  nemovité věci, které jsou předmětem evidence KN: vklad (intabulace) vlastnického práva do KN  nemovité věci, které nejsou předmětem evidence KN: účinností smlouvy

12 Vydržení vlastnického práva  Originární způsob nabytí  Nabytí vlastnického práva dlouhodobou oprávněnou držbou  Předpoklady  oprávněná držba po celou dobu  vydržecí doba: 10 let u nemovitostí, 3 roky u movitých věcí  Nemovitosti evidované v KN: KN vyznačí vlastnické právo záznamem na základě uznání nebo na základě soudního rozhodnutí  Vydržet lze i věcné břemeno

13 Další způsoby nabytí vlastnického práva  Vytvoření věci  Zpracování  Přírůstek  Nabytí věci opuštěné, ztracené a skryté  Nabytí ze zákona  Výjimečné (např. přeměna osobního užívání ve vlastnické právo, některé restituce)  Nabytí rozhodnutím soudu nebo správního orgánu  Např. vypořádání podílového spoluvlastnictví, SJM, vyvlastnění, restituce

14 Témata pro referát, písemné podání  Jak uzavírat kupní smlouvu na nemovitost  Nemovitost, stavba, budova, pozemek, byty a nebytové prostory  Vypracovat jakoukoliv smlouv, jejíž předmětem je převod vlastnického práva k nemovité věci


Stáhnout ppt "Právní vztahy k nemovitostem Mgr. Jakub Kříž. Informace o předmětu  6 přednášek, 5 cvičení, zakončeno zápočtem  Podmínky pro získání zápočtu:  referát."

Podobné prezentace


Reklamy Google