Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozemkové právo Právo a katastr nemovitostí Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozemkové právo Právo a katastr nemovitostí Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Pozemkové právo Právo a katastr nemovitostí Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.

2 strana 2 Pozemkové právo Pozemkové právo řeší právní vztahy k nemovitostem a půdě –Účelová kategorizace půdy –Územní plánování –Ochrana pozemků –Zápis práv do KN –Pozemkové vlastnictví a užívání –Režimy užívání pozemků dle druhů Stát ovlivňuje nakládání s půdou. Kapitola 1

3 strana 3 Základní pojmy Půda –nejobecnější zemský povrch Pozemek –identifikovaná část zemského povrchu Parcela –geometrické znázornění pozemku v mapách Nemovitost –půda a stavby spojené se zemí pevným základem Kapitola 1

4 strana 4 Specifika Půda je výtvorem přírody Půda má omezenou rozlohu Půda slouží rozličným účelům Rozpory mezi způsoby využití pozemků Rozpory mezi potřebou využití a nutností ochrany území Prameny pozemkového práva: Občanský zákoník, Stavební zákon, Zákon o pozemkových úpravách, Zákon o ochraně zeměd. půd. fondu, Katastrální zákon, … Kapitola 1

5 strana 5 Druhy pozemků Zemědělské –orná půda, vinice, chmelnice, louky, pastviny, zahrady, ovocné sady Nezemědělské –lesní, vodní, zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy Druh pozemků nelze měnit bez povolení příslušného státního orgánu Kapitola 1

6 strana 6 Vliv státu na využití půdy Územní plánování –územní plány velkých územních celků (i více okresů, schvaluje MMR), územní plány obcí (schvaluje rada města nebo zastupitelstvo), regulační plány (pro část obce) Územní rozhodnutí –správní řízení, nesmí být v rozporu s ÚP (o umístění stavby, využití území, stavební uzávěře, slučování a rozdělování pozemku) Kapitola 1

7 strana 7 Vlastnictví nemovitostí Vlastník je oprávněn užívat pozemek, brát z něj plody, držet ho, disponovat s ním Mocenské zásahy státu: –vyvlastnění, –konfiskace, –pozemkové reformy, –zestátnění. Kapitola 1

8 strana 8 Nabytí nemovitosti 1.Smlouva (písemné) 2.Dědění 3.Vydržení 4.Soudní vypořádání spoluvlastnictví 5.Exekuce 6.Propadnutí majetku 7.Vyvlastnění 8.Restituce 9.Privatizace Kapitola 1

9 strana 9 Katastr nemovitostí Evidence v Zemských deskách do roku 1948 (pozemková reforma) Dále v Pozemkové knize do roku 1964 KN je soubor údajů o nemovitostech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zahrnující jejich soupis, popis a jejich geometrické a polohové určení. Kapitola 2

10 strana 10 Využívání údajů z KN Řešení vlastnických a jiných práv k nemovitostem Stanovení daně z nemovitosti Oceňování nemovitostí Územní a stavební řízení Kapitola 2

11 strana 11 Úřady KN Kapitola 2 Český zeměměřický a katastrální úřad Katastrální úřady (14) Zeměměřický úřad Zeměměřické a katastrální inspektoráty (7) Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Katastrální pracoviště (111)

12 strana 12 Složky a předměty KN Složky KN 1.Soubor grafických informací – katastrální mapa a registr evidence souřadnic 2.Soubor popisných informací – seznam vlastníků, soupis parcel, listy vlastnictví, seznam staveb s č. p. Předměty –pozemky, budovy spojené se zemí pevným základem, byty, nebytové prostory, rozestavěné budovy, hranice intravilánu, hranice chráněných území, dopravní stavby, pomníky, studny, mohyly, sochy Kapitola 2

13 strana 13 Kapitola 2

14 strana 14 Zápisy do KN Vklad –právotvorný princip Záznam –evidenční princip Poznámka –oznamovací princip = plomba Kapitola 2

15 strana 15 Získání dat z KN Zdarma –nahlédnutí na příslušném KÚ –na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ Za úplatu 50 Kč/stránka –výpis na příslušném kÚ –na http://katastr.cuzk.cz Kapitola 2

16 strana 16 EULIS Na http://www.eulis.org. Mezinárodní projekt – propojení jednotlivých katastrálních operátů v rámci EU – 10 zemí, koordinuje Švédsko. Navazující projekt INET, účastní se i ČR. Kapitola 2

17 strana 17 4 základní registry VS zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a zákon č. 227/2009 Sb. na počátku roku 2009. Tyto zákony vytvářejí předpoklad pro spuštění systému od 1. 7. 2010 ve zkušebním provozu a o rok později v ostrém provozu. 4. registr: Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) spravující údaje o základních územních a správních prvcích – území státu, katastr, parcela, nemovitost, kraje, obce, části obcí, ulice, číslo popisné, číslo orientační, region soudržnosti, vyšší územní samosprávní celek, kraj, okres, správní obvod obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem, území obce, vojenský újezd, správní obvod v hlavním městě Praze, městský obvod a městská část ve statutárních městech a v hlavním městě Praze, základní sídelní jednotka, katastrální území, stavební objekt, adresní místo, pozemek v podobě parcely Spravovat bude ČÚZK Kapitola 3


Stáhnout ppt "Pozemkové právo Právo a katastr nemovitostí Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google