Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Bc. Jan Podloučka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Bc. Jan Podloučka."— Transkript prezentace:

1 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Bc. Jan Podloučka

2  Základní registry  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí  Informační systém územní identifikace ISUI ◦ Přihlášení ◦ Základní postupy

3 Dalším pilířem českého eGovernmentu je oblast základních registrů, které budou zřízeny na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, jenž nabývá účinnosti dnem 1. července 2010. Zákon č. 111/2009 Sb. rozlišuje čtyři základní registry, kterými jsou :  základní registr obyvatel, ROB  základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci („registr osob“), ROS  základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí, RUIAN  základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností („registr práv a povinností“), RPP http://www.szrcr.cz/

4 Referenční údaj  správný, pokud není prokázán opak nebo pokud nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti  vzájemné sdílení referenčních údajů mezi orgány veřejné moci Definice referenčního údaje Referenční údaj – údaj vedený v základním registru, který zákon upravující vedení příslušného registru jako referenční údaj označuje, v daný okamžik aktuální, platný a jednotný údaj pro použití v agendách ve státní správě

5 V základním registru obyvatel se povedou referenční údaje o občanech České republiky a o cizincích s dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky. Zákon počítá dále s možností, že v registru budou evidovány i další fyzické osoby, pokud tak v budoucnu stanoví jiný právní předpis (např. se může jednat o cizince v postavení statutárního orgánu české obchodní společnosti nebo o cizince vlastnícího na území České republiky nemovitost). Správcem registru obyvatel bude Ministerstvo vnitra. V základním registru osob se povedou referenční údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci. Zákon rovněž upravuje problematiku identifikačního čísla osoby (IČO) a identifikačního čísla provozovny (IČP). Správcem registru osob bude Český statistický úřad. Registr osob (podobně jako registr územní identifikace, adres a nemovitostí) bude veřejně přístupným registrem.

6 V základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí se povedou referenční údaje o územních prvcích (např. území státu, regionu soudržnosti, samosprávného i správního kraje, okresu, obce, katastrální území, stavební objekt, adresní místo, pozemek v podobě parcely), a referenční údaje o územně evidenčních jednotkách (části obce, ulice nebo jiná veřejná prostranství). Správcem registru územní identifikace, adres a nemovitostí bude Český úřad zeměměřický a katastrální. Základní registr práv a povinností má „dvě části“:  jednak upravuje vedení referenčních údajů o agendách orgánů veřejné moci (vč. související záležitosti tzv. registrace agend a registrace orgánů veřejné moci pro výkon příslušné agendy), a dále  reguluje vedení referenčních údajů o některých právech a povinnostech fyzických a právnických osob a vedení oprávnění k přístupu k datům vedeným v základních registrech nebo v agendových informačních systémech. Správcem registru práv a povinností bude Ministerstvo vnitra. Z registru práv a povinností bude možné poskytovat údaje rovněž těm fyzickým a právnickým osobám, které budou o nich v tomto registru vedeny.

7 Registr uzemní identifikace, adres a nemovitostí je veřejný seznam, který neobsahuje žádné osobní údaje a je jedinečným zdrojem adres pro ostatní základní registry, ve kterých se povedou odkazy na adresní místa v RÚIAN. Data lze z RÚIAN získat prostřednictvím veřejného dálkového přístupu (VDP) bezúplatně. RÚIAN obsahuje:  údaje o územních prvcích  údaje o územně evidenčních jednotkách  adresy (údaje pro doručování prostřednictvím poštovních služeb) Editoři dat v RÚIAN:  ČÚZK - většina územních prvků, parcely, hranice budov, PSČ (na základě údajů od České pošty)  ČSÚ - základní sídelní jednotky  Obce - části obce, ulice a veřejná prostranství, adresy  Stavební úřady - stavební objekty a jejich technickoekonomické atributy, adresní místa stavebních objektů

8  území státu  území regionu soudržnosti podle jiného právního předpisu (§15 zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje)  území vyššího územního celku  území kraje  území okresu  správní obvod obce s rozšířenou působností  správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem  území obce  území vojenského újezdu  správní obvod v hlavním městě Praze  území městského obvodu v hlavním městě Praze  území městské části v hlavním městě Praze  území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města  katastrální území  území základní sídelní jednotky  stavební objekt  adresní místo  pozemek v podobě parcely. Údaje o územních prvcích:  Identifikační - kódy, názvy (např. parcelní nebo popisné číslo, název a kód obce)  Lokalizační - definiční body, hranice  Vazby na ostatní územní prvky nebo územně evidenční jednotky (např. příslušnost obce do kraje)

9 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí obsahuje informace o těchto územně evidenčních jednotkách:  část obce  ulice nebo jiné veřejné prostranství Údaje o územně evidenčních jednotkách a prvcích:  Identifikační - kódy, názvy (např. název ulice)  Lokalizační ◦ pro část obce definiční bod ◦ pro ulici definiční čára vyjadřující průběh ulice (DCU)  Vazby na ostatní územní prvky nebo územně evidenční jednotky (např. příslušnost části obce do obce)

10 Referenčními údaji v RÚIAN jsou:  identifikační údaje  údaje o vazbách na ostatní územní prvky, případně na územně evidenční jednotky  údaje o druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy  údaje o typu a způsobu ochrany nemovitostí  adresa

11  Podpora vedení údajů v RUIAN  Agendový informační systém  Veřejný seznam  Provozuje ČÚZK

12 Kromě ČÚZK udržují vybrané údaje v ISÚI tyto úřady:  Český statistický úřad (ČSÚ),  obecní úřady,  stavební úřady. Role dělí uživatele do těchto skupin:  Zapisovatel - Uživatel, který zadává změny.  Schvalovatel - Uživatel, který musí navržené změny schválit, než jsou přijaty za platné.  Distributor - Uživatel, který smí měnit přiřazení rozpracovaných návrhů změn a reklamací ostatním uživatelům.

13 Informační systém územní identifikace (ISÚI) je jeden ze dvou zdrojů dat pro Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN). Další systémy spolupracující na správě dat RUIAN jsou tyto:  ISKN – Informační systém katastru nemovitostí, který též slouží jako zdroj dat pro RUIAN pro územní prvky katastrálních území, parcel a stavebních objektů.  ISZR – Informační systém základních registrů. Slouží k vzájemnému propojení agendových systémů a základních registrů.  RPP – Registr práv a povinností. Registr, který slouží pro evidenci agend, orgánů veřejné moci (OVM), jejich rolí a územních působností. Bude zajišťovat autentizaci uživatelů ISUI, agend Obce, Stavební úřady a ČSÚ.  RÚIAN je jedním ze čtyř základních registrů, které zavádí zákon č. 111/2009 Sb. RUIAN je veřejně přístupný seznam. Agendové informační systémy státní správy z něj mohou získat především ověřené (referenční) informace o adresách.

14  Běžné kancelářské PC se systémem Windows XP, Windows Vista či Windows 7. V případě Windows XP je požadováno alespoň 512 MB operační paměti. Pro Windows Vista nebo Windows 7 alespoň 1GB. Minimální potřebné rozlišení monitoru je 1024 x 768 pixelů. Pro správnou funkci je potřeba v prohlížeči povolit JavaScript a cookies.  Aplikace je optimalizována pro prohlížeče: Internet Explorer verze 7 a 8, Mozilla Firefox verze 3.6 a 4. Patrně budou fungovat i jiné prohlížeče, ale bez záruky správného rozmístění ovládacích prvků.

15 Návrh změny (NZ):  je základní a jediný nástroj, kterým je možné v ISÚI vytvářet, měnit, opravovat nebo rušit prvky.  je zpracováván vždy jednou agendou a není sdílen či předáván mezi různými agendami.  může vytvořit pouze uživatel s rolí Zapisovatel Typy návrhů změn  konstruktivní (obce, SÚ)  evidenční (ČÚZK, ČSÚ)  opravný (ČÚZK, ČSÚ)

16  Přihlášení do Seznam OVM www.seznamovm.cz  Založení uživatele  Přidělení rolí  Přihlášení do ISUI přes ePUSA http://www.epusa.cz/ext/login/isui/

17 www.ruian.cz  Založení nového návrhu změny (NZ)  Založení nového prvku  Změna prvku  Zrušení prvku Základní postupy

18 http://www.cuzk.cz/isui-elearning/index.html

19  Dotazy ?  Bc. Jan Podloučka  podloucka@boskovice.cz


Stáhnout ppt "Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Bc. Jan Podloučka."

Podobné prezentace


Reklamy Google