Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady katastrálního zákona ČR ______________________ Ing.Kocáb Milan VUGTK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady katastrálního zákona ČR ______________________ Ing.Kocáb Milan VUGTK."— Transkript prezentace:

1 Zásady katastrálního zákona ČR ______________________ Ing.Kocáb Milan VUGTK

2 Zásady katastrálního zákona ČR ____________________________ Katastr slouží: Katastr slouží: k ochraně práv k nemovitostem, k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, kulturních památek k ochraně životního prostředí, kulturních památek zemědělského a lesního půdního fondu, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství,, nerostného bohatství,, pro rozvoj území, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů pro tvorbu dalších informačních systémů

3 Hlavní zásady zapracované do katastrálního zákona ____________________________ 1) Zásada oficiality, podle které katastrální úřady zřízené zákonem vedou katastr nemovitostí z úřední povinnosti 1) Zásada oficiality, podle které katastrální úřady zřízené zákonem vedou katastr nemovitostí z úřední povinnosti 2) Zásada veřejnosti katastru, podle které je katastr veřejný, každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z něj opisy a výpisy, a za příslušný poplatek získávat další informace o nemovitostech podléhajících evidenci v katastru. 2) Zásada veřejnosti katastru, podle které je katastr veřejný, každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z něj opisy a výpisy, a za příslušný poplatek získávat další informace o nemovitostech podléhajících evidenci v katastru. 3) Zásada ohlašovací, podle které jsou údaje katastru získávány na základě ohlašovací povinnosti vlastníků nemovitostí, jiných oprávněných z právních 3) Zásada ohlašovací, podle které jsou údaje katastru získávány na základě ohlašovací povinnosti vlastníků nemovitostí, jiných oprávněných z právních vztahů, orgány veřejné správy a místní samosprávy. vztahů, orgány veřejné správy a místní samosprávy.

4 Hlavní zásady zapracované do katastrálního zákona (pokračování) ____________________________ 4) Zásada spolupráce, podle které jsou vlastníci nemovitostí, jiní oprávnění z právních vztahů, orgány státní správy a místní samosprávy povinni spolupracovat s katastrálními úřady při vedení katastru způsoby stanovenými zákonem. 4) Zásada spolupráce, podle které jsou vlastníci nemovitostí, jiní oprávnění z právních vztahů, orgány státní správy a místní samosprávy povinni spolupracovat s katastrálními úřady při vedení katastru způsoby stanovenými zákonem. 5) Zásada evidenční, podle které zápis údajů do katastru má evidenční význam. Skutečnosti evidované v katastru nejprve reálně vzniknou, a teprve po jejich vzniku se údaje o těchto skutečnostech mohou stát údaji evidovanými v katastru nemovitostí. 5) Zásada evidenční, podle které zápis údajů do katastru má evidenční význam. Skutečnosti evidované v katastru nejprve reálně vzniknou, a teprve po jejich vzniku se údaje o těchto skutečnostech mohou stát údaji evidovanými v katastru nemovitostí.

5 Hlavní zásady zapracované do katastrálního zákona (pokračování) ____________________________ 6) Zásada, podle které je katastr veden jako informační systém převážně počítačovými prostředky. 6) Zásada, podle které je katastr veden jako informační systém převážně počítačovými prostředky. 7) Zásada, podle které je katastr začleněn do soustavy informačních systémů veřejné správy. Z této zásady je odvozena možnost přejímat z těchto informačních systémů některé údaje, popř. s nimi určité údaje porovnávat s cílem odstranit zjištěné rozporné údaje. 7) Zásada, podle které je katastr začleněn do soustavy informačních systémů veřejné správy. Z této zásady je odvozena možnost přejímat z těchto informačních systémů některé údaje, popř. s nimi určité údaje porovnávat s cílem odstranit zjištěné rozporné údaje.

6 ZÁKON č. 344/1992 Sb., s účinností od 1.ledna 1993 ____________________________ Zákon č.172/2000 Sb. s účinností od 1.9.2000 Zákon č.172/2000 Sb. s účinností od 1.9.2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 344/1992 Sb., ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., 103/2000 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., 103/2000 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ČÁST PRVNÍ KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY § 1 § 1 (1) Zřizuje se katastr nemovitostí České republiky (dále jen "katastr"). (1) Zřizuje se katastr nemovitostí České republiky (dále jen "katastr").

7 SPRÁVA KATASTRU ____________________________ ČÁST DRUHÁ ČÁST DRUHÁ SPRÁVA KATASTRU SPRÁVA KATASTRU § 5 § 5 Zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru Zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru (1) V listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru, musejí být označeny (1) V listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru, musejí být označeny a) pozemky parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, a) pozemky parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, b) pozemky, které jsou evidovány zjednodušeným způsobem (§ 29 odst. 3), b) pozemky, které jsou evidovány zjednodušeným způsobem (§ 29 odst. 3), c) budovy označením pozemku, na němž jsou postaveny, číslem popisným nebo evidenčním, způsobem jejího využití c) budovy označením pozemku, na němž jsou postaveny, číslem popisným nebo evidenčním, způsobem jejího využití d) rozestavěné budovy označením pozemku, na němž jsou rozestavěny, d) rozestavěné budovy označením pozemku, na němž jsou rozestavěny, e) byty a nebytové prostory označením budovy v níž jsou vymezeny, číslem bytu nebo nebytového prostoru a pojmenováním nebytového prostoru, e) byty a nebytové prostory označením budovy v níž jsou vymezeny, číslem bytu nebo nebytového prostoru a pojmenováním nebytového prostoru, f) rozestavěný byt a nebytový prostor označením pozemku, na němž je dům s byty a nebytovými prostory rozestavěn, f) rozestavěný byt a nebytový prostor označením pozemku, na němž je dům s byty a nebytovými prostory rozestavěn, …atd. …atd.

8 Hlavní zásady zapracované do katastrálního zákona o zápisech ______________________________ 1) Intabulační princip, je uplatňován při zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem vkladem. Vznik zapisovaných práv je spojen právě se zápisem vznikajícího věcného práva do katastru. Právo vznikne pouze za předpokladu, že je zápis podložen řádným nabývacím titulem. Jeho uplatněním totiž nemohou vznikat práva, jejichž zápis by nebyl proveden v katastru, a o kterých by se tedy správce katastru či jeho uživatelé nemohli dozvědět. Princip přispívá k zajištění souladu zápisů v katastru se skutečností 1) Intabulační princip, je uplatňován při zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem vkladem. Vznik zapisovaných práv je spojen právě se zápisem vznikajícího věcného práva do katastru. Právo vznikne pouze za předpokladu, že je zápis podložen řádným nabývacím titulem. Jeho uplatněním totiž nemohou vznikat práva, jejichž zápis by nebyl proveden v katastru, a o kterých by se tedy správce katastru či jeho uživatelé nemohli dozvědět. Princip přispívá k zajištění souladu zápisů v katastru se skutečností

9 Hlavní zásady zapracované do katastrálního zákona o zápisech (pokračování) ____________________________ 2) Evidenční princip, je uplatňován při zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem záznamem. Vznikají práva zapisovaná do katastru nezávisle na provedení zápisu o vzniklém právu do katastru nemovitostí. Vlastníkům je přitom uložena povinnost ohlásit změnu vlastnického či jiného práva k zápisu do katastru katastrálnímu úřadu a doložit změnu listinou. Nesplnění této povinnosti však není účinně sankcionováno. 2) Evidenční princip, je uplatňován při zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem záznamem. Vznikají práva zapisovaná do katastru nezávisle na provedení zápisu o vzniklém právu do katastru nemovitostí. Vlastníkům je přitom uložena povinnost ohlásit změnu vlastnického či jiného práva k zápisu do katastru katastrálnímu úřadu a doložit změnu listinou. Nesplnění této povinnosti však není účinně sankcionováno.

10 Hlavní zásady zapracované do katastrálního zákona o zápisech (pokračování) ____________________________ 3) Princip legality je uplatňován u zápisů vlastnických a jiných věcných práv prováděných do katastru vkladem. Dochází k zápisu práva do katastru po podání žádosti, a to až na základě rozhodnutí o povolení vkladu. V řízení o povolení vkladu jsou přitom přezkoumávány některé aspekty platnosti listiny, na jejímž základě dochází k zápisu, a její návaznost na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí. 3) Princip legality je uplatňován u zápisů vlastnických a jiných věcných práv prováděných do katastru vkladem. Dochází k zápisu práva do katastru po podání žádosti, a to až na základě rozhodnutí o povolení vkladu. V řízení o povolení vkladu jsou přitom přezkoumávány některé aspekty platnosti listiny, na jejímž základě dochází k zápisu, a její návaznost na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí.

11 Hlavní zásady zapracované do katastrálního zákona o zápisech (pokračování) ____________________________ 4) Princip oficiality je uplatňován u zápisů vlastnických a jiných věcných práv do katastru záznamem. Při uplatnění tohoto principu je katastrální úřad povinen do katastru provést zápis na základě ohlášení doloženého příslušnou listinou z úřední povinnosti bez možnosti přezkoumat jakkoli předloženou listinu a posoudit návaznost na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí. 4) Princip oficiality je uplatňován u zápisů vlastnických a jiných věcných práv do katastru záznamem. Při uplatnění tohoto principu je katastrální úřad povinen do katastru provést zápis na základě ohlášení doloženého příslušnou listinou z úřední povinnosti bez možnosti přezkoumat jakkoli předloženou listinu a posoudit návaznost na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí.

12 Hlavní zásady zapracované do katastrálního zákona o zápisech (pokračování) ____________________________ 5) Zásada priority je uplatňována u všech zápisů s výjimkou zápisu poznámky, týkající se nařízení exekuce. Zápisy právních vztahů a poznámek týkající se téže nemovitosti jsou prováděny v takovém časovém sledu, v jakém došly katastrálnímu úřadu podání, na jehož základě se příslušný zápis provádí. Okolnosti rozhodné pro povolení vkladu se posuzují ke dni, kdy byl podán návrh na jeho povolení. Právní účinky vkladu vznikají ke dni, kdy byl návrh na jeho povolení doručen katastrálnímu úřadu. 5) Zásada priority je uplatňována u všech zápisů s výjimkou zápisu poznámky, týkající se nařízení exekuce. Zápisy právních vztahů a poznámek týkající se téže nemovitosti jsou prováděny v takovém časovém sledu, v jakém došly katastrálnímu úřadu podání, na jehož základě se příslušný zápis provádí. Okolnosti rozhodné pro povolení vkladu se posuzují ke dni, kdy byl podán návrh na jeho povolení. Právní účinky vkladu vznikají ke dni, kdy byl návrh na jeho povolení doručen katastrálnímu úřadu.

13 Hlavní zásady zapracované do katastrálního zákona o zápisech (pokračování) ____________________________ 6) Zásada ochrany dobré víry v pravdivost zápisů katastru je vyjádřena ustanovením, podle kterého každý, kdo vychází ze zápisu v katastru (učiněného po 1.1.1993), odpovídá skutečnému stavu věci. 6) Zásada ochrany dobré víry v pravdivost zápisů katastru je vyjádřena ustanovením, podle kterého každý, kdo vychází ze zápisu v katastru (učiněného po 1.1.1993), odpovídá skutečnému stavu věci. Z návaznosti tohoto ustanovení na příslušná ustanovení občanského zákoníku vyplývá, že dobrá víra je předpokladem vydržení vlastnického práva po desetileté nepřetržité držbě v dobré víře. Ten, kdo se na základě dobré víry stane oprávněným držitelem nemovitosti, má též právo ponechat si plody a užitky nemovitosti za dobu oprávněné držby. Nemovitost však přes svou dobrou víru musí vydat jejímu skutečnému vlastníkovi. Z návaznosti tohoto ustanovení na příslušná ustanovení občanského zákoníku vyplývá, že dobrá víra je předpokladem vydržení vlastnického práva po desetileté nepřetržité držbě v dobré víře. Ten, kdo se na základě dobré víry stane oprávněným držitelem nemovitosti, má též právo ponechat si plody a užitky nemovitosti za dobu oprávněné držby. Nemovitost však přes svou dobrou víru musí vydat jejímu skutečnému vlastníkovi.

14 Hlavní zásady zapracované do katastrálního zákona o zápisech (pokračování) ____________________________ 7) Princip postupného přezkoumávání opodstatněnosti zápisů převzatých do katastru z bývalé evidence nemovitostí. Při zápisech prováděných vkladem jsou k žádosti o povolení vkladu předkládány i listiny, kterými osoba zapsaná jako vlastník ještě do bývalé evidence nemovitostí dokládá své vlastnické právo. 7) Princip postupného přezkoumávání opodstatněnosti zápisů převzatých do katastru z bývalé evidence nemovitostí. Při zápisech prováděných vkladem jsou k žádosti o povolení vkladu předkládány i listiny, kterými osoba zapsaná jako vlastník ještě do bývalé evidence nemovitostí dokládá své vlastnické právo.

15 Hlavní zásady zapracované do katastrálního zákona o zápisech (pokračování) ____________________________ 8) Zásada dispozitivní je vyjádřena tím, že vklad věcného práva je možné provést jen na návrh účastníka právního úkonu, na jehož podkladě má být zapsáno právo do katastru. 8) Zásada dispozitivní je vyjádřena tím, že vklad věcného práva je možné provést jen na návrh účastníka právního úkonu, na jehož podkladě má být zapsáno právo do katastru. 9) Zásada formální publicity je vyjádřena tím, že katastr je veřejný a každý do něj může nahlížet a dělat si o právních vztazích výpisy nebo opisy. 9) Zásada formální publicity je vyjádřena tím, že katastr je veřejný a každý do něj může nahlížet a dělat si o právních vztazích výpisy nebo opisy.

16 Související předpisy ____________________________ Právní úprava katastru nemovitostí, zejména oblast týkající se zápisu vlastnických a jiných věcných práv, má úzkou návaznost na řadu právních předpisů týkajících se nemovitostí a právních vztahů k nim. Právní úprava katastru nemovitostí, zejména oblast týkající se zápisu vlastnických a jiných věcných práv, má úzkou návaznost na řadu právních předpisů týkajících se nemovitostí a právních vztahů k nim. Zejména občanský zákoník,obchodní zákoník, zákon o vlastnictví bytů, ale i předpisy privatizační, restituční a exekuční povahy. Zejména občanský zákoník,obchodní zákoník, zákon o vlastnictví bytů, ale i předpisy privatizační, restituční a exekuční povahy. Právní úpravu katastru proto nelze chápat izolovaně, ale pouze v souvislosti s těmito předpisy. Právní úpravu katastru proto nelze chápat izolovaně, ale pouze v souvislosti s těmito předpisy.

17 Zásady katastrálního zákona ČR ______________________ Dotazy a připomínky Ing.Kocáb Milan VUGTK


Stáhnout ppt "Zásady katastrálního zákona ČR ______________________ Ing.Kocáb Milan VUGTK."

Podobné prezentace


Reklamy Google