Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Povodně 2010 Realizace převodu státních pozemků ze správy PF ČR do vlastnictví obcí nebo fyzických osob postižených povodněmi roku 2010, za účelem výstavby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Povodně 2010 Realizace převodu státních pozemků ze správy PF ČR do vlastnictví obcí nebo fyzických osob postižených povodněmi roku 2010, za účelem výstavby."— Transkript prezentace:

1 Povodně 2010 Realizace převodu státních pozemků ze správy PF ČR do vlastnictví obcí nebo fyzických osob postižených povodněmi roku 2010, za účelem výstavby staveb pro bydlení dle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2 Realizace převodů státních pozemků ze správy PF ČR do vlastnictví obcí nebo fyzických osob postižených povodněmi v roce 2010 dle zákona č. 95/1999 Sb. – nezbytně nutné doklady k žádosti předkládané na místně příslušné krajské pracoviště PF ČR : Žádost fyzické osoby nebo obce(pozemky navazující na stavbu), která bude realizovat výstavbu domu k bydlení a která byla postižena povodněmi v roce 2010 dle § 5 odst. 6 pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby s potvrzením příslušného stavebního úřadu, že rozhodnutí bylo vydáno v důsledku poškození stavby povodněmi v roce 2010, popř. s potvrzením příslušného stavebního úřadu, že stavba byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví nebo spoluvlastnictví odstraňované (odstraněné) stavby potvrzení příslušného orgánu, že žadatel byl v této stavbě přihlášen k trvalému pobytu Na základě těchto dokladů uzavře PF ČR se žadatelem (fyzická osoba, obec), kterému byla v důsledku povodní odstraněna stavba, nájemní smlouvu a zároveň mu udělí souhlas se stavbou domu k bydlení na pozemku PF ČR. Tato nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou max. 5ti let za nájemné ve výši 1 Kč/1 m 2 /1 rok. Po splnění zákonem stanovených podmínek pro převod, přistoupí PF ČR k uzavření převodní smlouvy za cenu zjištěnou podle cenového předpisu platného k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího uzavření kupní smlouvy. Doklady potřebné k žádosti o převod: usnesení zastupitelstva o zvolení starosty nebo zmocnění zastupovat obec jinou osobou a souhlas zastupitelstva obce s úplatným převodem pozemku (originál nebo úředně ověřená kopie usnesení obecního zastupitelstva) nájemní nebo podnájemní smlouva, event. jiný doklad o právním titulu, který opravňuje k užívání předmětného pozemku souhlas PF ČR s realizací stavby na pronajatém pozemku od PF ČR snímek mapy se zákresem zastavěného pozemku a pozemku sousedícího s pozemkem na němž je umístěna stavba originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z LV u stavby, která je nemovitostí ve vlastnictví žadatele a je předmětem evidování v KN

3 Realizace převodů státních pozemků ze správy PF ČR do vlastnictví obcí nebo fyzických osob postižených povodněmi v roce 2010 dle zákona č. 229/1991 Sb. (§ 17 odst. 3 písm. c) – kupní smlouva a § 17 odst. 3 písm. d) – směnná smlouva) – nezbytně nutné doklady k žádostem předkládané na místně příslušné krajské pracoviště PF ČR  Žádost fyzické osoby  pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby s potvrzením příslušného stavebního úřadu, že rozhodnutí bylo vydáno v důsledku poškození stavby povodněmi v roce 2010, popř. s potvrzením příslušného stavebního úřadu, že stavba byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna  výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví nebo spoluvlastnictví odstraňované (odstraněné) stavby  potvrzení příslušného orgánu, že žadatel byl v této stavbě přihlášen k trvalému pobytu  Žádost obce týkající se obecního majetku  pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby s potvrzením příslušného stavebního úřadu, že rozhodnutí bylo vydáno v důsledku poškození stavby povodněmi v roce 2010, popř. s potvrzením příslušného stavebního úřadu, že stavba byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna  výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví nebo spoluvlastnictví odstraňované (odstraněné) stavby  Žádost obce, která bude realizovat výstavbu pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2010  pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby ve vlastnictví fyzické osoby s potvrzením stavebního úřadu, že rozhodnutí bylo vydáno v důsledku poškození stavby povodněmi v roce 2010, popř. s potvrzením stavebního úřadu, že stavba ve vlastnictví fyzické osoby byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna,  Výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví nebo spoluvlastnictví fyzické osoby k odstraňované (odstraněné) stavbě,  potvrzení příslušného orgánu, že fyzická osoba byla v odstraňovaném objektu přihlášena k trvalému pobytu,  čestné prohlášení fyzické osoby, že nebude žádat PF ČR o převod pozemku za účelem realizace stavby pro bydlení v souvislosti s povodněmi v roce 2010.  Pozn. č. 1 Pozemky ve vlastnictví státu budou oceněny za cenu zemědělského pozemku (tj. cenou dohodnutou, vycházející z platného cenového předpisu pro oceňování nemovitostí ke dni podání žádosti, resp. ke dni podpisu smlouvy, kdy rozhodujícím kriteriem pro stanovení ceny je druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí, a to bez ohledu na budoucí využití dané lokality, obdobně jako v režimu vládních investičních pobídek a to v případě realizace směnných i kupních smluv)  Pozn. č. 2 V případě převodu pozemku kupní smlouvou je nutné realizovat kupní smlouvu před samotným započetím výstavby, v tomto případě musí být žadatelem též přiložen některý z níže uvedených dokladů. - územní souhlas, nebo pravomocné rozhodnutí o umístění stavby, nebo stavební povolení, nebo veřejnoprávní smlouva  Za účelem jejich získání uzavře PF ČR s žadatelem nájemní smlouvu. Tato nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou max. 5ti let za nájemné ve výši 1 Kč/1 m 2 /1 rok.  Pozn. č. 3 Nájemní smlouva bude uzavřena též v případě převodu pozemků směnnou smlouvou - realizace směnné smlouvy může být i po zahájení výstavby, případně až po jejím ukončení - žadatel nabídne do směny náhradou zemědělský pozemek

4 Realizace převodů státních pozemků ze správy PF ČR do vlastnictví obcí pro bytovou výstavbu fyzickým osobám postižených povodněmi v roce 2010 dle zákona č. 95/1999 Sb., – nezbytně nutné doklady k žádosti předkládané na místně příslušné krajské pracoviště PF ČR : Žádost obce, která bude realizovat výstavbu pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2010 dle § 5 odst. 1  doklad potvrzující, že obec byla postižena bleskovými povodněmi roku 2010, soupis osob pro které bude realizována bytová výstavba  souhlas zastupitelstva obce s bezúplatným převodem pozemku (originál nebo úředně ověřená kopie usnesení zastupitelstva obce),  usnesení zastupitelstva o zvolení starosty nebo zmocnění zastupovat obec jinou osobou,  potvrzení příslušného obecního (městského) úřadu, že předmětný pozemek je pozemkem podle § 5 odst. 1 zákona o prodeji půdy,  u žádosti o bezúplatný převod podle § 5 odst. 1 písm. a), b) zákona o prodeji půdy doklad, že jsou pozemky v zastavěném území, v zastavitelné ploše - schválený územní plán a regulační plán dle platného metodického pokynu pro „Souběžná realizace zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů “,  u žádosti o bezúplatný převod podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona o prodeji půdy doklad, že jsou pozemky určené k zastavění pravomocným a platným rozhodnutím o umístění stavby: - úředně ověřená kopie rozhodnutí o umístění stavby na zemědělském pozemku v katastrálním území obce,  u žádosti o bezúplatný převod podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona o prodeji půdy doklad, že jsou pozemky zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví obce: - originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z LV u stavby, která je nemovitostí ve vlastnictví obce a je předmětem evidování v katastru nemovitostí, - čestné prohlášení o vlastnictví stavby.  PF ČR uzavře s obcí (pokud o to požádá) nájemní smlouvu. Tato nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou max. 5ti let za nájemné ve výši 1 Kč/1 m 2 /1 rok. Po splnění zákonem stanovených podmínek pro převod, přistoupí PF ČR k uzavření bezúplatné převodní smlouvy.

5 Obecné informace k převodům státních pozemků ze správy PF ČR do vlastnictví obcí nebo fyzických osob postižených povodněmi 2010 O převody pozemků po doložení nezbytně nutných dokladů si mohou požádat: OBCE A FYZICKÉ OSOBY – úplatně - zákon č. 229/1991 Sb. § 17 odst. 3 písm.c) – kupní smlouva – nutné realizovat kupní smlouvu před samotným započetím výstavby na základě územního souhlasu, nebo pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, nebo stavebního povolení, nebo veřejnoprávní smlouvou § 17 odst. 3 písm. d) – směnná smlouva – realizace směnné smlouvy může být i pozahájení výstavby, případně až po jejím ukončení kdy žadatel nabídne do směny náhradou zemědělský pozemek  Za účelem jejich získání uzavře PF ČR s žadatelem nájemní smlouvu. Tato nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou max. 5ti let za nájemné ve výši 1 Kč/1 m 2 /1 rok. OBCE – bezúplatně – zákon č. 95/1999 Sb. o § 5 odst. 1 a), b) zákona o prodeji půdy - pozemky v zastavěném území, v zastavitelné ploše na základě schváleného územního plánu a regulačního plánu dle platného metodického pokynu pro „Souběžná realizace zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů “,  dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona o prodeji půdy pozemky určené k zastavění pravomocným a platným rozhodnutím o umístění stavby na základě: - úředně ověřené kopie rozhodnutí o umístění stavby na zemědělském pozemku v katastrálním území obce,  podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona o prodeji půdy pozemky zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví obce na základě: - originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z LV u stavby, která je nemovitostí ve vlastnictví obce a je předmětem evidování v katastru nemovitostí a čestného prohlášení o vlastnictví stavby. OBCE A FYZICKÉ OSOBY – úplatně - zákon č. 95/1999 Sb. § 5 odst. 6 vlastník stavby, která je nemovitostí na základě platně uzavřené nájemní smlouvy s platností na dobu určitou max. 5 let a nájemným ve výši 1 Kč/1 m 2 /1 rok Přehled nezbytně nutných dokladů k žádostem o převod dle výše uvedených zákonů je vyjmenován na www.pfcr.cz/informace PF ČR/povodně 2010 nebo je k dispozici na příslušných krajských pracovištích:www.pfcr.cz Krajské pracoviště pro Liberecký kraj – U Nisy 6a, 460 57 Liberec - tel.: 485 246 367 Krajské pracoviště pro Ústecký kraj – P.O.BOX 26, 28. října 7, 415 02 Teplice - tel.: 417 553 013


Stáhnout ppt "Povodně 2010 Realizace převodu státních pozemků ze správy PF ČR do vlastnictví obcí nebo fyzických osob postižených povodněmi roku 2010, za účelem výstavby."

Podobné prezentace


Reklamy Google