Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Integrovaný plán rozvoje města Český Těšín „Revitalizace významně postižené městské části SVIBICE“ DOBRÝ DEN!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Integrovaný plán rozvoje města Český Těšín „Revitalizace významně postižené městské části SVIBICE“ DOBRÝ DEN!"— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Integrovaný plán rozvoje města Český Těšín „Revitalizace významně postižené městské části SVIBICE“ DOBRÝ DEN!

2 - 27.03.2009 schválen Ministerstvem pro místní rozvoj Integrovaný plán rozvoje města Český Těšín - „Revitalizace významně postižené městské části SVIBICE“ - výše dotace 4.078.349,- EUR

3 Výzvy - 14.08.2009 vyhlásilo město Český Těšín výzvy k podávání žádostí o dotaci pro oblast podpory 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství - kontinuální - do vyčerpání finančních prostředků 5.2b) Regenerace bytových domů - časově omezená - ukončení přijímání žádostí 13.11.2009 v 11:00 hod

4 Podání žádosti - žádost v systému BENEFIT7+ - v elektronické a listinné podobě ve 2 vyhotoveních (1 originál a 1 kopie), včetně příloh - v zalepené obálce, na které bude uvedeno: „Neotvírat“ IPRM Český Těšín úplný název žadatele adresa žadatele název projektu

5 Přílohy: 1. seznam příloh 2. doklad o partnerství 3. doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu – výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví 4. prokázání právní subjektivity žadatele (výpis z příslušného rejstříku, zakládací smlouva, stanovy, IČ) 5. územní rozhodnutí 6. projektová dokumentace (technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, rozpočet a harmonogram)

6 Přílohy: 7. platný doklad o povolení stavby (stavební povolení, ohlášení stavby) 8. platný průkaz energetické náročnosti budovy 9. potvrzení o výběru projektu z Města Český Těšín 10. ověřená kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace 11. kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace 12. čestné prohlášení o způsobilosti žadatele v rámci kategorizace malý a střední podnik (formulář) 13. dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním zástupcem

7 Přílohy: 14. doklad o schválení podání žádosti o dotaci a o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu ( bankovní příslib, čestné prohlášení) 15. doklad dokládající zmocnění k podání žádosti a k podepisování dokumentů týkajících se projektu vydaný vlastníky bytového domu, kdy jeden z vlastníků bude žádat za všechny

8 Hodnocení žádostí: 1. fáze – na úrovni Města Český Těšín - posouzení obecných a specifických kritérií přijatelnosti - hodnocení formální úplnosti - kvalitativní hodnocení - cca 25 pracovních dnů 2. fáze – na úrovni Centra pro regionální rozvoj

9 Kvalitativní hodnocení žádosti: a) zkušenosti žadatele a soulad se strategickým plánem města Český Těšín b) oznámení podání žádosti c) kvalita projektu d) naplňování indikátorů (počet bytových jednotek, úspora energie) e) horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí) minimální počet bodů 100 maximální počet bodů 200

10 Město Český Těšín: - vystaví Potvrzení, že projekt je součástí schváleného IPRM a je v souladu s jeho cíli a prioritami - vrátí originál projektové žádosti žadateli - sestaví Seznam projektů doporučených k podpoře a tento předá Řídícímu orgánu Integrovaného operačního programu

11 Žadatel: - zašle nebo předloží k hodnocení projektovou žádost na Podatelnu MěÚ Český Těšín - předloží projektovou žádost a Potvrzení, že projekt je součástí IPRM a je v souladu s jeho cíli a prioritami (vydává město) na pobočku Centra pro regionální rozvoj v Ostravě

12 DĚKUJI ZA POZORNOST PŘEJI PĚKNÝ DEN Ing. Helena Latková


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Integrovaný plán rozvoje města Český Těšín „Revitalizace významně postižené městské části SVIBICE“ DOBRÝ DEN!"

Podobné prezentace


Reklamy Google