Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statutární město Chomutov vyhlásilo výzvu č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory projektů Regenerace bytových domů v rámci Integrovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statutární město Chomutov vyhlásilo výzvu č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory projektů Regenerace bytových domů v rámci Integrovaného."— Transkript prezentace:

1 Statutární město Chomutov vyhlásilo výzvu č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory projektů Regenerace bytových domů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutov „Sídliště, místo pro život“

2 Identifikace výzvy Operační program: Integrovaný operační program Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Podporovaná aktivita: b) Regenerace bytových domů Číslo výzvy: 1 Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 73 322 600,- Kč alokovaná částka pro celkové investice Z toho přidělíme dotace ve výši 29 329 040,00 Kč Výše podpory = dotace činí max. 40% z celkových způsobilých výdajů projektu.

3 Termíny výzvy Vyhlášení výzvy: 13. 7. 2009 Ukončení příjmu žádostí: 18. 9. 2009 v 11:00 Lhůta pro podávání žádostí je 68 dní. Zahájení projektu: Od data uvedeného na potvrzení o způsobilosti projektu z Centra pro regionální rozvoj ČR. Ukončení projektu: do 30. 6. 2015

4 Oprávnění žadatelé Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů, a to: obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích), bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník). Mohou mezi sebou navázat i partnerství při řešení projektů ve vybrané zóně IPRM IOP.

5 1. nejdůležitější krok www.eu-zadost.cz 1. Registrace uživatele – e-mail, heslo 2. Elektronicky vyplňujete přednastavené pole 3. Provedete kontrolu – pole kontrola 4. Případně skenujete povinné přílohy do benefitu – pole přílohy 5. Konečná fáze je pole finalizace 6. Tisk a podle výzvy předáte žádost na město

6 DOPORUČENÍ Regenerace bytových domů na chomutovských sídlištích Název projektu např. Technické zhodnocení nebo modernizace nebo rekonstrukce předmět díla ve společných prostorech bytového domu v ulici čp. sídlišti v Chomutově Upozornění, abyste neohrozili později získání dotace: 1. Před datem vydání potvrzení nesmí být zahájeny stavební práce, nesmí být uzavřena smlouva s dodavatelem nebo nesmí být dán závazný příslib objednávky. 2. Výdaje projektu je zaúčtováno jako pořízení investic. 3. Podporu nelze využít na opravy nebo údržbu. Výklad pojmů viz. výzva

7 Zateplení obvodového pláště domu (zateplení fasády, střechy, výměna oken, vnějších dveří), zateplení vnitřních konstrukcí,

8 Pořízení = nákup, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu, a to zejména otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, výtahů, výměna elektrických kabelů ve společných prostorách domu a přívodů k jednotlivým elektroměrům Výdaje na výměnu radiátorů jsou způsobilé v případě, kdy se jedná o pořízení, modernizaci nebo rekonstrukci otopné soustavy Modernizace a rekonstrukce výtahů podléhají stavebnímu povolení a i ohlášení.

9 Společná část např. splaškové kanalizace, vodovodu či teplovodu začíná od paty domu.

10 Odstranění statických poruch domů např. nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí

11 Rekonstrukce, modernizace, popř. technické zhodnocení, společných prostor ve smyslu schodiště, chodby, střechy.

12 Sanace základů a hydroizolace spodní stavby.

13 Rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů např. výměna zábradlí, balkonů

14 DPH v potřebách projektu uvádějte částky celkové včetně DPH, pokud si nebudete DPH uplatňovat u Finančního úřadu

15 Výdaje bez přímého vztahu k projektu Zpracování projektové dokumentace a projektové žádosti Pořízení stav a použitého zařízení Neinvestiční výdaje Náklady na výběrové a zadávací řízení Umělecká díla Úroky a poplatky spojené s úvěrem Zbytečné investice, které převyšují cenu v místě a čase obvyklou

16 Předložení žádosti o finanční podporu 1 fáze) Žadatel předloží žádost včetně příloh Statutárnímu městu Chomutov. Po schválení žádosti Radou města vystaví hlavní projektový manažer žadateli potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami. Žádost včetně příloh žadateli vrátí. 2 fáze) Žadatel předloží shodnou žádost včetně potvrzení města a dalších povinných příloh na Pobočku Centra pro regionální rozvoj pro NUTS II Severozápad, Školní 10/1183, 43001 Chomutov.

17 Povinné přílohy k projektové žádosti 1.Seznam příloh – samostatný doklad Vámi přiložených příloh - Počet listů je nepovinný údaj, žadatel nemusí vyplňovat v benefitu ani na seznamu 2.Doklad o partnerství – není-li partner pište nedoloženo 3.Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu - ne starší 90 dnů 4.Prokázání právní subjektivity žadatele – ne starší 90 dnů 5.Územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem v Chomutově, pokud je to relevantní 6.Projektová dokumentace nebo stavebně technická zpráva doporučuji: Konzultujte se stavebním úřadem v Chomutově Vaše projektové záměry, tak abyste věděli, v jakých případech je potřebná projektová dokumentace.

18 Přílohy k žádosti 7.Platný doklad o povolení stavby - konzultujte se stavebním úřadem v Chomutově 8.Platný průkaz energetické náročnosti budovy - zajímá nás u projektů viz. aktivity ve výzvě Úspora spotřeby energie bytových domů – procentické vyjádření snížení spotřeby energie v bytových domech na území problémových sídlišť, tj. vyjádření rozdílu spotřeby energie před provedením energetických sanací obytných budov a po jejich dokončení. Průkaz není shodný s energetickým auditem. 7.Potvrzení o výběru projektu z města Chomutova – napište jako doloženo 8.Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním zástupcem = plná moc

19 Přílohy k projektu dané Statutárním městem Chomutov 1. Doklad o předfinancování a spolufinancování projektu 2. Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova „Sídliště, místo pro život“ – podepsat a předat společně se žádostí ve dvojím vyhotovením. Přílohy mají vliv na hodnocení projektové žádosti.

20 Způsob příjmu finalizovaných písemných projektových žádostí Příjem žádosti do pátku 18. 9. 2009 do 11:00. osobní doručení Podatelna Městského úřadu v Chomutově, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov úřední hodiny podatelny: Po, St: 8 – 17 hod; Út, Čt – 13 – 15 hod; Pá – 8 – 11:30 hod. V případě zájmu si žadatel připraví kopii obálky, na kterou podatelna potvrdí převzetí. doručení poštou či kurýrní službou Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov 430 28

21 Způsob výběru projektů městem Chomutov 1.Kontrola oprávněnosti s IPRM města Chomutov hodnotí Hlavní projektový manažer (5 dnů) 2.Kvalitativní hodnocení žádostí provádí hodnotitelé z hodnotící komise (5 dnů) 3.Schválení Řídícím výborem (3 dny) 4.Projednání Radou města, předpoklad 19. 10. 2009 5.Oznámení výsledku žadatelům a vrácení žádostí, předpoklad 22. 10. 2009

22 Informační zdroje Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 zveřejněné na stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 Žádost Benefit7 – www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz Informace o IPRM IOP Chomutov - http://www.chomutov-projekty.eu/ http://www.chomutov-projekty.eu/ Nová verze příručky pro žadatele a příjemce 5.2 IOP Chomutov ze dne 7. 8. 2009. uveřejněna na www.chomutov-projekty.eu

23 Konzultace Prosíme o telefonické nebo elektronické ohlášení předem. Mgr. Marcela Kukiová, projektová manažerka +420 474 637 243 m.kukiova@chomutov-mesto.cz Petra Brožíková DiS., projektová manažerka +420 474 637 491 p.brozikova@chomutov-mesto.cz

24 Děkujeme za pozornost úsek projektů Odbor kanceláře primátora (IPRM IOP Sídliště, místo pro život)


Stáhnout ppt "Statutární město Chomutov vyhlásilo výzvu č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory projektů Regenerace bytových domů v rámci Integrovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google