Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

0 XI. Celostátní finanční konference SMO ČR konaná ve dnech 24. – 25. listopadu 2008 Přechody a převody majetku České republiky a práva hospodařit LČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "0 XI. Celostátní finanční konference SMO ČR konaná ve dnech 24. – 25. listopadu 2008 Přechody a převody majetku České republiky a práva hospodařit LČR."— Transkript prezentace:

1 0 XI. Celostátní finanční konference SMO ČR konaná ve dnech 24. – 25. listopadu 2008 Přechody a převody majetku České republiky a práva hospodařit LČR do vlastnictví na obcí

2 1 Právní úprava Základní právní úprava: -Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, -Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, -Zákon č. 95/1995 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby …. -Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích. Resortní úprava: -Metodický pokyn Ministerstva zemědělství k postupu státních podniků při převodech nemovitých věcí na základě ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb. ze dne 17. 5. 2004, č.j. 152252004-12000. -Statut státního podniku Lesy České republiky, s.p. ze dne 7. 8. 2008, -Instrukce ministerstva zemědělství k postupu při posuzování žádostí o udělení předběžného souhlasu k nakládání s lesy ve vlastnictví státu (zákon č. 289/1995 Sb.

3 2 Právo hospodařit k LČR k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa. Lesy České republiky, s.p. vznikly na základě rozhodnutí ministra zemědělství ČR ze dne 11. prosince 1991 s účinností od 1. ledna 1992. Na základě tohoto rozhodnutí a tehdejšího zákona o lesích přešly do práva hospodařit podniku lesní pozemky, ke kterým do té doby měly příslušné právo tehdejší krajské státní lesy a další majetek specifikovaný v tzv. delimitačních protokolech. V současné době LČR obhospodařují mimo jiné cca 1,351.000 ha lesní půdy. Zbytek majetku tehdejších krajských státních lesů byl prakticky zprivatizován a převeden do vlastnictví jiných subjektů zajišťujících lesnické hospodaření

4 3 Přechod některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí. S účinnosti ke dni 24. 5. 1991 byl přijat zákon č. 172/1991Sb., podle kterého přešel do vlastnictví obcí tzv. historický majetek v zákoně specifikovaný. Zákonem č. 114/2000 Sb., kterým byl novelizován výše uvedený zákon, přešel dále do vlastnictví obcí tzv. přídělový majetek dnem 1. 7. 2000. Další novelou zákonem č. 277/2002 Sb. s účinností od 28. 6. 2002 přešel do vlastnictví obcí další majetek, jehož původním vlastníkem byla dřívější Lesní družstva obcí, pokud byla složena výhradně z obcí. Celkem přešlo, resp. bylo vydáno obcím na základě výše uvedených zákonů více jak 400 tisíc hektarů lesní půdy. Je možno konstatovat, že na základě uvedených zákonů byla předána absolutní většina majetků obcí i když i v současnosti jsou evidovány některé další požadavky na vydání majetku, ke kterému jsou nadále dohledávány příslušné doklady požadované zákonem. V ojedinělých případech dochází k soudním sporům v důsledku rozdílného výkladu právních předpisů, zda požadovaný majetek splňuje podmínky stanovené zákonem 1721991 Sb.

5 4 Bezúplatné převody na obce, města, kraje podle zákona č. 77/1997 Sb. - Základní právní úprava je uvedena v § 16 odstavec 9 zákona č. 77/1997 Sb. Postup a další podmínky pak závazně upravuje „Metodický pokyn Ministerstva zemědělství k postupu státních podniků při převodech nemovitých věcí na základě ustanovení § 16 odstavec 9, Č.j. 152252004-12000 ze dne 17. 5. 2004. -Tyto převody podléhají schválení Dozorčí radou státního podniku, Ministerstvem zemědělství a po vyjádření ostatních ministerstev musí být převod schválen vládou ČR. Jedná se tedy o značně náročný administrativní postup. -Podle uvedeného Metodického pokynu ministerstva lze bezúplatný převod územním samosprávným celkům, popřípadě jejich sdružením státním podnikem zohlednit především tehdy, kdy je majetek převáděn ve veřejném zájmu, je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí, nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis v případě, že nebude majetek sloužit podnikatelským účelům, případně je-li žádán k zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti, pro účely sociální, humanitární, požární ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, vzdělávací, vědecké, kulturní, sportovní a tělovýchovné (cit. z výše uvedené metodického pokynu).

6 5 Bezúplatné převody na obce, města, kraje podle zákona č. 77/1997 Sb. -U každého jednotlivého případu musí být pochopitelně zjištěn nabývací titul pro stát, vyloučen restituční nárok, původní majetek církve atd. -Každý takový případ převodu musí být ošetřen pro případ, že by nabyvatel převáděný majetek chtěl zcizit, využít k jinému účelu než pro který jej žádal atd., zajišťovacím úkonem, např. smluvní pokutou. -S ohledem na stanovená kriteria a schvalovací proces se jedná o časově náročný postup, kdy předem žadateli nemůžeme sdělit způsob, ani horizont vyřízení jeho žádosti.

7 6 Bezúplatné převody podle zákona č. 95/1999 Sb. § 18 zákona č. 95/1999 Sb. zní: 1)Na základě písemné žádosti obce převede pověřená právnická osoba bezúplatně do do vlastnictví obce, a)odloučené lesní pozemky určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavěním stavbou ve veřejném zájmu nebo stavbou pro bydlení, b)spoluvlastnické podíly státu (§17 odst. 2) v případě, je-li obec spoluvlastníkem pozemku, 2) Žádosti podle odstavce 1 pověřená právnická osoba vyhoví, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem a nebrání-li převodu práva třetích osob. Ustanovení zvláštních předpisů zůstávají nedotčena (z.č. 289/1995 Sb. o lesích).

8 7 Bezúplatné převody podle zákona č. 95/1999 Sb. Podmínky bezúplatného převodu dle zákona č. 95/1999 Sb. jsou dány zákonem a LČR se od nich nemohou odchýlit. Musí jít vždy o pozemky určené k plnění funkcí lesa (lesní pozemky). Obcemi jsou často k bezúplatnému převodu požadovány pozemky, které nesplňují daná kriteria, např. požadují bezúplatný převod jiných než lesních pozemků, nedokládají územní plány, regulační plány, nezdůvodňují stavbu ve veřejném zájmu podle stavebního zákona atd. Takovýmto žádostem státní podnik vyhovět nemůže. Jiné možnosti státní podnik k bezúplatným převodům na obce nemá. V ostatních případech převodu majetku, zejména pozemků určených k plnění funkcí lesa, musí podle statutu LČR i na územně samosprávné celky a obce zcizovat majetek vždy minimálně za ceny v místě a čase obvyklé a v případě, že cena obvyklá nedosahuje ceny úřední, tak za cenu zjištěnou dle platného oceňovacího předpisu.


Stáhnout ppt "0 XI. Celostátní finanční konference SMO ČR konaná ve dnech 24. – 25. listopadu 2008 Přechody a převody majetku České republiky a práva hospodařit LČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google