Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla pro žadatele I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla pro žadatele I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců"— Transkript prezentace:

1 Pravidla pro žadatele I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců
Odbor Řídící orgán EAFRD Vypracovala: Ing. Ivana Holá Místo konání: ÚZPI

2 Definice příjemce dotace
fyzická osoba, která splňuje všechny následující podmínky: nedosáhla ke dni podání žádosti věku 40 let, dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, zahajuje činnost poprvé. právnická osoba, která splňuje všechny následující podmínky: je řízena mladým začínajícím zemědělcem, který splňuje definici příjemce dotace fyzické osoby, mladý začínající zemědělec řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu, a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50%.

3 Zahájení činnosti žadatel není a v minulosti nebyl evidován jako zemědělský podnikatel (musí být evidován jako zemědělský podnikatel nejpozději při podpisu Dohody o poskytnutí dotace) žadatel je evidován jako zemědělský podnikatel a datum zaevidování není starší 16 měsíců od data registrace žádosti o dotaci

4 Druh a výše dotace přímá nenávratná dotace
ve dvou splátkách, a to po schválení žádosti a po posouzení realizace podnikatelského záměru výše dotace: € výše první splátky: max. 500 000 Kč po posouzení podnikatelského plánu a schválení žádosti. výše druhé splátky: cca 600 000 Kč, maximálně však dopočet do částky 40 000 € dle aktuálního kurzu

5 Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování
investice v rámci rostlinné výroby, investice v rámci živočišné výroby, investice v rámci produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, investice v rámci výroby osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, investice v rámci úpravy, zpracování a prodeje vlastní produkce zemědělské výroby, stroje pro zemědělskou výrobu, nákup pozemku, DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH.

6 Kriteria přijatelnosti projektu
Podnikatelský plán lze realizovat na území České republiky kromě hl. města Prahy. Podnikatelský plán je v souladu s příslušnou právní úpravou. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušné opatření/podopatření/záměr. Podnikatelský plán musí splňovat účel a rozsah opatření/podopatření/záměru. Podnikatelský plán nemůže být podpořen z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie.

7 Další podmínky Lhůta závaznosti realizace podnikatelského plánu na účel je 5 let, Podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či provozovány jiným subjektem, Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací podnikatelského plánu, Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro kontrolu realizace podnikatelského plánu, Po dobu závaznosti podnikatelského plánu je žadatel povinen dosahovat minimálně 45% příjmů ze zemědělské prvovýroby, Po dobu závaznosti podnikatelského plánu žadatel naplňuje ekonomické ukazatele finančního zdraví, Po dobu závaznosti podnikatelského plánu žadatel dosahuje zisk nejméně  Kč (základ daně), Lhůta k doplnění minimální zemědělské kvalifikace, činí maximálně 36 měsíců od data registrace žádosti.

8 Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci
Jeden výtisk podnikatelského plánu Čestné prohlášení Stavební povolení Technická dokumentace Kopie katastrální mapy Souhlasné stanovisko MŽP v případě budování pastevních areálů a chovu vodní drůbeže Doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace

9 Nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci
Projekt dle osnovy v elektronické podobě Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využívání (obnovu) existující budovy/stavby - výpis z katastru nemovitostí

10 Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody
Výpis z obchodního rejstříku Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům

11 Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení
Účetní/daňové doklady související s realizací projektu Doklad o uhrazení závazku dodavateli V případě zahrnutí stavebních prací do celkových způsobilých výdajů - soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby V případě věcného plnění doklady k věcnému plnění V případě leasingu doklady k leasingu Dokumentaci k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který příjemce dotace obdržel při podpisu Dohody. Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF (nevztahuje se na způsobilý výdaj nákupu nemovitosti) Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům V případě nákupu nemovitosti kupní smlouva

12 Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu
Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty podpořeného podniku“ Formulář prokazující 45% příjmů ze zemědělské prvovýroby

13 Preferenční kritéria Adresa trvalého bydliště žadatele a místo realizace podnikatelského plánu se nacházejí ve stejném nebo sousedícím katastru obce, a to minimálně do termínu předložení žádosti o proplacení. Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel. Podnikatelský plán využívá a obnovuje existující budovy a/nebo stavby evidované v KN. Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován. Projekt byl podán také v elektronické podobě.

14 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Pravidla pro žadatele I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců"

Podobné prezentace


Reklamy Google