Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova ČR OSA III

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova ČR OSA III"— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova ČR OSA III
Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Přerov, Hotel Fit

2 Předmět opatření: vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu Přerov, Hotel Fit

3 Záměry: Záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova Záměr c) stálé výstavní expozice a muzea Přerov, Hotel Fit

4 Vhodný žadatel Záměr a) Obce Svazky obcí Záměr b) a c) NNO Zájmové sdružení právnických osob, pokud jsou členem obce nebo svazky obcí Církve a jejich organizace Přerov, Hotel Fit

5 Druh a výše dotace Max. výše dotace je 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace Podpora je poskytována v režimu „de minimis“ v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu „de minimis“, tzn., že celková výše podpory „de minimis“ poskytnuté jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku EUR Přerov, Hotel Fit

6 Způsobilé výdaje: Výdaje na projektovou a technickou dokumentaci a výdaje na nákup nemovitostí jsou způsobilé od Ostatní výdaje jsou způsobilé od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF Přerov, Hotel Fit

7 Typy způsobilých výdajů
Záměr a) zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví zpracování programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o krajinné památkové zóny zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově publikační činnost v přímé vazbě na daný projektový záměr geodetické práce související s projektovým záměrem projektová a technická dokumentace DPH v případě, že žadatelem je neplátce DPH Přerov, Hotel Fit

8 zajištění stavebně historických průzkumů
Záměr b) stavební obnova, revitalizace a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků zajištění stavebně historických průzkumů nákup staveb souvisejících s projektem nákup pozemků souvisejících s projektem projektová a technická dokumentace DPH v případě, že žadatelem je neplátce DPH Přerov, Hotel Fit

9 investice na realizaci výstavních expozic a muzeí
Záměr c) investice na realizaci výstavních expozic a muzeí nákup staveb souvisejících s projektem nákup pozemků souvisejících s projektem nákup zařízení, vybavení, hardware, software projektová a technická dokumentace DPH v případě, že žadatelem je neplátce DPH Pozn: V pravidlech PRV je uveden číselník kódů a limity pro některé kódy Formy financování: Bezhotovostní platba, hotovostní platba a věcné plnění Přerov, Hotel Fit

10 Věcné plnění (dobrovolná práce)
Forma financování věcným plněním je možná pouze u záměru a) a lze do něj zahrnout pouze stavební práce dle katalogu stavebních prací RTS, a.s., Brno Výdaje, které nejsou způsobilé nákup použitého zařízení nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob nákup výstavních a muzejních exponátů Přerov, Hotel Fit

11 Přijatelnost projektu:
Projekt musí být realizován na území České republiky v obci do 500 obyvatel Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření Přerov, Hotel Fit

12 Další podmínky: Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na účel Žadatel nečerpá finanční prostředky na stejné výdaje z jiných dotačních titulů Žadatel se zavazuje, že požadovaná výše dotace respektuje pravidlo „de minimis“ …. Přerov, Hotel Fit

13 Žádost o dotaci má pevně stanovenou formu
nedílnou součástí Žádosti o dotaci jsou povinné a nepovinné přílohy dle pravidel PRV (některé mají závaznou podobu) podává se na příslušný Regionální odbor SZIF v příslušných termínech dle výzev PRV Přerov, Hotel Fit

14 Příklady povinných příloh
Projekt dle závazné osnovy Čestné prohlášení Katastrální mapa s vyznačením místa realizace projektu Pravomocné a platné stavební povolení Technická dokumentace …. Povinné přílohy se předkládají dále při podpisu dohody a při Žádosti o proplacení Přerov, Hotel Fit

15 Preferenční kritéria Preferenční kritéria jsou závazná a jakékoli nesplnění podmínek preferenčních kritérií nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace Přerov, Hotel Fit

16 Projekt je vybrán k podpoře
Dohoda o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova Provádění změn Zadávání zakázek Žádost o proplacení výdajů Přerov, Hotel Fit

17 Děkuji za pozornost. Gabriela Olivová, Dis Přerov, Hotel Fit


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova ČR OSA III"

Podobné prezentace


Reklamy Google