Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Program rozvoje venkova ČR OSA III 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Program rozvoje venkova ČR OSA III 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit."— Transkript prezentace:

1 Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Program rozvoje venkova ČR OSA III 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit

2 Předmět opatření: vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit

3 Záměry: 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit Záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova Záměr c) stálé výstavní expozice a muzea

4 Vhodný žadatel 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit Záměr a) - Obce - Svazky obcí Záměr b) a c) - Obce - Svazky obcí - NNO - Zájmové sdružení právnických osob, pokud jsou členem obce nebo svazky obcí - Církve a jejich organizace

5 Druh a výše dotace 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit Max. výše dotace je 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace Podpora je poskytována v režimu „de minimis“ v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu „de minimis“, tzn., že celková výše podpory „de minimis“ poskytnuté jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR

6 Způsobilé výdaje: 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit Výdaje na projektovou a technickou dokumentaci a výdaje na nákup nemovitostí jsou způsobilé od 1.1.2007 Ostatní výdaje jsou způsobilé od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF

7 Typy způsobilých výdajů 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit Záměr a) zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví zpracování programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o krajinné památkové zóny zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově publikační činnost v přímé vazbě na daný projektový záměr geodetické práce související s projektovým záměrem projektová a technická dokumentace DPH v případě, že žadatelem je neplátce DPH

8 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit Záměr b) stavební obnova, revitalizace a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků zajištění stavebně historických průzkumů nákup staveb souvisejících s projektem nákup pozemků souvisejících s projektem projektová a technická dokumentace DPH v případě, že žadatelem je neplátce DPH

9 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit Záměr c) investice na realizaci výstavních expozic a muzeí nákup staveb souvisejících s projektem nákup pozemků souvisejících s projektem nákup zařízení, vybavení, hardware, software projektová a technická dokumentace DPH v případě, že žadatelem je neplátce DPH Pozn: V pravidlech PRV je uveden číselník kódů a limity pro některé kódy Formy financování: Bezhotovostní platba, hotovostní platba a věcné plnění

10 Věcné plnění (dobrovolná práce) 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit Forma financování věcným plněním je možná pouze u záměru a) a lze do něj zahrnout pouze stavební práce dle katalogu stavebních prací RTS, a.s., Brno Výdaje, které nejsou způsobilé nákup použitého zařízení nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob nákup výstavních a muzejních exponátů

11 Přijatelnost projektu: 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit Projekt musí být realizován na území České republiky v obci do 500 obyvatel Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření

12 Další podmínky: 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na účel Žadatel nečerpá finanční prostředky na stejné výdaje z jiných dotačních titulů Žadatel se zavazuje, že požadovaná výše dotace respektuje pravidlo „de minimis“ ….

13 Žádost o dotaci 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit má pevně stanovenou formu nedílnou součástí Žádosti o dotaci jsou povinné a nepovinné přílohy dle pravidel PRV (některé mají závaznou podobu) podává se na příslušný Regionální odbor SZIF v příslušných termínech dle výzev PRV

14 Příklady povinných příloh 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit Projekt dle závazné osnovy Čestné prohlášení Katastrální mapa s vyznačením místa realizace projektu Pravomocné a platné stavební povolení Technická dokumentace …. Povinné přílohy se předkládají dále při podpisu dohody a při Žádosti o proplacení

15 Preferenční kritéria 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit Preferenční kritéria jsou závazná a jakékoli nesplnění podmínek preferenčních kritérií nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace

16 Projekt je vybrán k podpoře 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit Dohoda o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova Provádění změn Zadávání zakázek Žádost o proplacení výdajů

17 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit Děkuji za pozornost. Gabriela Olivová, Dis


Stáhnout ppt "Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Program rozvoje venkova ČR OSA III 14.1.2015 Přerov, Hotel Fit."

Podobné prezentace


Reklamy Google