Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup při přípravě a zpracování projektu pro PRV 27. - 29.5. 2008 Benešov u Prahy Mgr. Michal Jarolímek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup při přípravě a zpracování projektu pro PRV 27. - 29.5. 2008 Benešov u Prahy Mgr. Michal Jarolímek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích."— Transkript prezentace:

1 Postup při přípravě a zpracování projektu pro PRV 27. - 29.5. 2008 Benešov u Prahy Mgr. Michal Jarolímek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2 Program rozvoje venkova – pravidla A. Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova B. Specifické podmínky pro poskytnutí dotace v rámci konkrétního opatření/podopatření

3 PRV – obecné podmínky 1. Základní pojmy a zkratky 2. Osy, priority, opatření/podopatření 3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace 4. Žadatel/příjemce 5. Žádost o dotaci 6. Dohoda o poskytnutí dotace 7. Způsobilé výdaje, věcné plnění,leasing 8. Provádění změn 9. Zadávání zakázek příjemcem dotace

4 PRV – obecné podmínky 10. Žádost o proplacení výdajů projektu 11. Kontroly žadatelů a příjemců 12. Způsob účtování o poskytnuté dotaci 13. Snížení částky dotace - sankce

5 Způsobilý výdaj - Způsobilý výdaj - výdaj/náklad, na který může být z daného opatření/podopatření/záměru poskytnuta dotace a který byl specifikován v žádosti o dotaci. Pro některé způsobilé výdaje nebo pro jejich skupiny jsou stanoveny maximální hodnoty způsobilých výdajů (limity). V takovém případě se částka dotace vypočítává z těchto limitů Lhůta vázanosti na účel “ – doba trvání závazku, uvedená ve specifické části Pravidel, resp. v Dohodě, po kterou je příjemce dotace povinen splňovat účel projektu a dodržovat specifické podmínky z Dohody. Lhůta vázanosti na účel začíná běžet od data podpisu dohody, PRV – základní pojmy

6 Investiční výdaj - musí splňovat podmínky pro klasifikaci hmotného a nehmotného majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., tzn. jedná se o: 1. samostatné movité věci (případně soubory movitých věcí), jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,- Kč a mají provozně - technické funkce delší než jeden rok 2. budovy 3. stavby 4. pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky 5. jiný majetek, zejména technické zhodnocení 6. předměty z práv průmyslového vlastnictví, projekty a programové vybavení a jiné technické nebo jiné hospodářsky využitelné znalosti, pokud je vstupní cena jednotlivého majetku vyšší než 60.000,- Kč a doba jeho použitelnosti vyšší než jeden rok, PRV – základní pojmy

7 Věcné plnění – forma realizace části projektu, kdy žadatel přispívá vlastní prací, poskytnutím materiálu popř. jiného vybavení, Korekce („K“)“ – snížení částky dotace na základě prověření způsobilých výdajů žádosti o proplacení v rámci tzv. autorizace plateb, Pokud je na základě kontroly zjištěn rozdíl mezi částkou uvedenou v žádosti o proplacení a částkou, která má být příjemci vyplacena po přezkoumání způsobilosti žádosti: a) do 3% je příjemci vyplacena částka odpovídající způsobilým výdajům po přezkoumání, b) o více než 3%, je příjemci zjištěná částka po přezkoumání snížena ještě o sankci odpovídající rozdílu mezi částkou požadovanou a zjištěnou částkou po přezkoumání způsobilosti výdajů. PRV – základní pojmy

8 Sankční systém – postupy pro snížení částky dotace, případně vratky, pokud je zjištěno nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace, „A, B, C, D“ – kategorie sankce. Za každou podmínkou, která stanovuje žadateli povinnost, je uvedena kategorie sankce za porušení / nedodržení této povinnosti, a to příslušným písmenem A – 10% částky dotace po přezkoumání způsobilosti žádosti o proplacení B – 50% částky dotace po přezkoumání způsobilosti žádosti o proplacení C –100% (před proplacením finančních prostředků na účet příjemce dotace se jedná o ukončení administrace žádosti, po proplacení finančních prostředků na účet příjemce dotace se jedná o vymáhání dlužné částky) D – splnění nápravného opatření uloženého ze strany SZIF. PRV – základní pojmy

9 Veřejná podpora 1) P odpora je poskytnutá z veřejných prostředků – do těchto prostředků spadají i prostředky evropských fondů, proto při poskytování podpory z tohoto programu je tento bod splněn vždy. 2) Udělení podpory narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže – pokud podpora zvýhodňuje nebo potenciálně zvýhodní jakoukoliv ekonomickou činnost, tedy nabídku zboží nebo služeb na trhu, pak je naplněn i tento bod 3) Podpora je selektivní, zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby – pokud podpora zvýhodňuje konkrétního podnikatele nebo skupinu podnikatelů a nejedná se o obecné opatření přinášející výhodu všem. 4) Podpora ovlivní obchod mezi členskými státy – pokud se jedná o podporu ekonomické činnosti, vždy existuje možnost, že bude ovlivněn podnikatel z jiného členského státu. Na základě rozhodovací praxe Komise lze u projektů, které jsou pouze lokálního, místního významu tento přeshraniční efekt vyloučit.

10 Kontaktním místem pro žadatele/příjemce dotace pro předkládání veškeré dokumentace je příslušné RO SZIF podle místa realizace projektu Žadatel zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů (není-li ve specifické části Pravidel uvedeno jinak), Žadatel je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu způsobilých výdajů do 18 resp. 36 měsíců od podpisu Dohody (dle specifické části Pravidel); C, PRV – obecné ustanovení

11 V případě nedodržení čestného prohlášení, a to v jakékoliv fázi realizace projektu, že na projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, třeba stavební povolení ani ohlášení stavby, bude ukončena administrace žádosti o dotaci; C, PRV – obecné ustanovení

12 Součástí žádosti o dotaci, není-li ve specifické části Pravidel uvedeno jinak, je projekt a povinné, příp. nepovinné přílohy, Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem RO SZIF osobně Před registrací žádosti o dotaci je provedena předběžná administrativní kontrola (úplnost dokumentace). Neúplná žádost o dotaci nebude zaregistrována a žadatel bude o této skutečnosti a jejích důvodech informován, PRV – žádost o dotaci

13 Následně RO SZIF provede úplnou administrativní kontrolu žádosti o dotaci. V případě zjištění nedostatků vyzve do 42 kalendářních dnů od zaregistrování žádosti žadatele k tomu, aby provedl odstranění uvedených konkrétních závad. Nedojde-li k odstranění závad žádosti o dotaci do 21 kalendářních dnů = ukončení administrace žádosti o dotaci.   Hodnocení přijatelnosti   Bodové hodnocení pomocí preferenčních kritérií PRV – žádost o dotaci

14 Způsobilé výdaje jsou realizovány/vynaloženy následující formou: 1. bezhotovostní platbou - příjemce dotace je povinen realizovat finanční operace související s financováním způsobilých výdajů projektu prostřednictvím vlastního bankovního účtu 2. hotovostní platbou - maximální výše způsobilých výdajů realizovaných v hotovosti v rámci jednoho projektu může být 100 000 Kč 3. věcným plněním ze strany žadatele/příjemce dotace, PRV – způsobilé výdaje

15 Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně, pokud není ve specifické části uvedeno jinak: 1. od 1.1.2007 do data předložení žádosti o proplacení - výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie apod.) 2. od 1.1.2007 do data předložení žádosti o proplacení - výdaje spojené s nákupem nemovitosti 3. od zaregistrování žádosti o dotaci do data předložení žádosti o proplacení – ostatní výdaje, PRV – způsobilé výdaje

16 Formy věcného plnění: poskytnutí vybavení poskytnutí surovin stavební práce a dobrovolná neplacená činnost. Maximální výše věcného plnění odpovídá částce způsobilých výdajů, tj. částce, ze které je stanovena dotace, od které byla odečtena dotace. PRV – způsobilé výdaje

17 1) Změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF 2) Změny, které nelze provést bez souhlasu RO SZIF 3) Ostatní změny, které lze provést bez souhlasu RO SZIF, ale žadatel/příjemce dotace je povinen změnu oznámit příslušnému RO SZIF na předepsaném formuláři Hlášení o změnách, a to nejpozději v den předložení žádosti o proplacení. 4) Změny, které lze provést bez souhlasu RO SZIF, ale příjemce dotace je povinen je zaznamenat na formuláři žádosti o proplacení: PRV – provádění změn

18 Žadatel/příjemce dotace, který je veřejným, nebo dotovaným nebo sektorovým zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, postupuje podle tohoto zákona, tj. zodpovídá za řádné provedení zadávacího řízení a jeho průběh náležitě dokladuje podle tohoto zákona, Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu nepřesáhne 500.000,- Kč (bez DPH), nemusí žadatel/příjemce dotace uskutečňovat výběr z více dodavatelů, ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem při dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. PRV – zadávání zakázek

19 Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu přesáhne 500.000,- Kč (bez DPH), je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit zadávací řízení, vybrat dodavatele z minimálně tří obdržených nabídek a průběh zadávacího řízení náležitě dokladovat. Žadatel/příjemce dotace je povinen v rámci realizace schváleného projektu uzavírat smlouvy s dodavateli zboží, práce a služeb v písemné podobě. V případě, že hodnota zakázky nepřesáhne výši 500 000,- Kč může být smlouva nahrazena objednávkou potvrzenou dodavatelem.V případě platby v hotovosti do 100 000 Kč může být smlouva nahrazena objednávkou vystavenou žadatelem/příjemcem dotace. PRV – zadávání zakázek

20 PRV – Specifické podmínky 1) Popis opatření/podopatření 2) Záměry 3) Definice příjemce dotace 4) Druh a výše dotace 5) Způsobilé výdaje 6) Nezpůsobilé výdaje 7) Formy financování 8) Kritéria přijatelnosti

21 PRV – Specifické podmínky 9) Další podmínky 10) Seznam příloh a. a. Povinné přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci b. Nepovinné přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci c. c. Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody d. Povinné přílohy předkládané při podání žádosti o proplacení výdajů

22 PRV – Specifické podmínky 11) Seznam příloh Pravidel Mapa regionů NUTS 2 a adresy RO SZIF Osnova projektu Preferenční kritéria Číselník způsobilých výdajů Závazný přehled maximálních hodnot některých způsobilých výdajů Průměrná roční míra nezaměstnanosti v obcích s rozšířenou působností Čestné prohlášení žadatele Jak poznat veřejnou podporu Stanovisko MŽP k poskytnutí dotace z PRV, které vydává příslušné krajské středisko AOPK Čestné prohlášení žadatele při podpisu Dohody o poskytnutí dotace

23 Od záměru k přestřihnuté pásce A. Příprava žadatele B. Příprava projektu C. Realizace projektu Strategie příprav projektu do PRV

24 A. Příprava žadatele A. Příprava žadatele 1) Inventarizace potřeb 1) Inventarizace potřeb - podnikatel - podnikatel - obec - obec - mikroregion (svazek) - mikroregion (svazek) - region - region - NNO - NNO Strategie příprav projektu do PRV

25 A. Příprava žadatele 2) Studium nabídky 2) Studium nabídky - aktivity, které budou podporovány - míra podpory (velikost projektů, kofinancování) - způsob podpory (zálohové, průběžné či konečné platby) Strategie příprav projektu do PRV

26 A. Příprava žadatele A. Příprava žadatele 3) Uvědomění si svých možností 3) Uvědomění si svých možností a limitů a limitů - finanční (kofinancování, schopnost získat úvěr) - finanční (kofinancování, schopnost získat úvěr) - administrativní (právní subjektivita, - administrativní (právní subjektivita, realizační tým, manažer projektu, realizační tým, manažer projektu, kdo projekt připraví) kdo projekt připraví) Strategie příprav projektu do PRV

27 A. Příprava žadatele 3) Uvědomění si svých možností a limitů - stav připravenosti projektu ( času na - stav připravenosti projektu ( času na přípravu) přípravu) - dlouhodobá udržitelnost výsledků projektu - dlouhodobá udržitelnost výsledků projektu (lhůta vázanosti na účel) (lhůta vázanosti na účel) Strategie příprav projektu do PRV

28 A. Příprava žadatele 5) Formulace projektových záměrů, které jsou potřebné a podporovatelné Co ?, Proč ?, Kde ?, Kdy ?, Za kolik ? S kým ? Strategie příprav projektu do PRV

29 A. Příprava žadatele A. Příprava žadatele 6) Zjištění souladu projektového 6) Zjištění souladu projektového záměru s místními a regionálními záměru s místními a regionálními koncepcemi (územní plán, strategie koncepcemi (územní plán, strategie rozvoje, strategie MAS) rozvoje, strategie MAS) Strategie příprav projektu do PRV

30 A. Příprava žadatele A. Příprava žadatele 7) Seznámení se s pravidly 7) Seznámení se s pravidly programu a s výběrovými programu a s výběrovými kritérii kritérii Strategie příprav projektu do PRV

31 B. Příprava projektu B. Příprava projektu 1) Dopracování záměru do projektové 1) Dopracování záměru do projektové osnovy požadované programem osnovy požadované programem 2) Příprava dokumentace u projektů 2) Příprava dokumentace u projektů stavebního charakteru. stavebního charakteru. Strategie příprav projektu do PRV

32 B. Příprava projektu B. Příprava projektu 3) Příprava rozpočtu projektu 3) Příprava rozpočtu projektu - zdroje financování projektu - zdroje financování projektu vlastní zdroje x úvěrová smlouva vlastní zdroje x úvěrová smlouva Časový harmonogram projektu Časový harmonogram projektu Strategie příprav projektu do PRV

33 B. Příprava projektu B. Příprava projektu 4) Analýzy projektového záměru 4) Analýzy projektového záměru - analýza přijatelnosti - analýza přijatelnosti - analýza bodového potenciálu - analýza bodového potenciálu - analýza proveditelnosti - analýza proveditelnosti - analýza udržitelnosti - analýza udržitelnosti Strategie příprav projektu do PRV

34 B. Příprava projektu B. Příprava projektu 5) Povinné přílohy projektu Strategie příprav projektu do PRV

35 - Věcné řízení - Věcné řízení - Finanční řízení - Finanční řízení - Administrativní řízení - Administrativní řízení Řízení projektu

36 1) Podpis Dohody 1) Podpis Dohody - smluvní podmínky - smluvní podmínky časový a finanční plán realizace projektu; časový a finanční plán realizace projektu; - úvěrová smlouva - úvěrová smlouva Řízení projektu

37 2) Výběrové řízení na dodavatele 2) Výběrové řízení na dodavatele - formální příprava - formální příprava - realizace - realizace - závěrečná zpráva - závěrečná zpráva - dodavatelská smlouva - dodavatelská smlouva Řízení projektu

38 3) Hlášení o změnách 3) Hlášení o změnách 4) Ukončení projektu 4) Ukončení projektu - prokazatelné uzavření všech aktivit projektu v souladu se smlouvou o dotaci - prokazatelné uzavření všech aktivit projektu v souladu se smlouvou o dotaci - závěrečná zpráva o projektu - závěrečná zpráva o projektu - žádost o konečnou platbu - žádost o konečnou platbu Řízení projektu

39 Děkuji za pozornost Mgr. Michal Jarolímek Tel: 776296285 E-mail: novnos@tiscali.cz


Stáhnout ppt "Postup při přípravě a zpracování projektu pro PRV 27. - 29.5. 2008 Benešov u Prahy Mgr. Michal Jarolímek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google