Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností"— Transkript prezentace:

1 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
Podpora rozvoje místní produkce prostřednictvím vzdělávání v regionu Horní Pomoraví Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností Ing. Anna Bartošová Tento projekt je financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova EAFRD

2 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
OBSAH Program rozvoje venkova Opatření podporující diverzifikaci zemědělských činností Obecné podmínky pro poskytnutí dotace z PRV Žádost o dotaci Osnova projektu Přílohy projektu Projektové záměry a soulad se SPL Horní Pomoraví Představení realizovaných projektů

3 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) PRV je svými cíli zaměřeno na rozvoj venkovského prostoru na bázi: trvale udržitelného rozvoje zlepšení stavu životního prostředí snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření Program má dále umožnit vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost ČR v základních potravinářských komoditách Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem: - rozvíjet podnikání vytvářet nová pracovní místa snížit míru nezaměstnanosti na venkově posílit sounáležitost obyvatel na venkově

4 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) Osa I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Priorita 1.1: Modernizace, inovace a kvalita Priorita 1.2: Přenos znalostí OSA II. Zlepšování životního prostředí a krajiny Priorita 2.1: Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajin Priorita 2.2: Ochrana vody a půdy Priority 2.3: Zmírňování klimatických změn OSA III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Priorita 3.1: Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE Priorita 3.2: Podmínky růstu a kvalita života na venkově Priorita 3.3: Vzdělávání OSA IV. LEADER Priorita 4: Zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového potenciálu venkova

5 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
OPATŘENÍ PODPORUJÍCÍ DIVERZIFIKACI ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ Osa I: I Modernizace zemědělských podniků I Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Osa III: III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3 Podpora cestovního ruchu

6 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z PRV Obecná ustanovení - dotace se poskytuje při splnění podmínek opatření/podopatření/záměrů PRV - o poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě Žádosti o dotaci - žadatel zabezpečí financování projektu nejprve z vlastních zdrojů - realizace projektů a úhrada výdajů - do 18 měsíců (36 měs.) od podpisu Dohody Žadatel/příjemce dotace - splňuje definici příjemce dotace dle Pravidel PRV - poskytuje požadované informace k projektu - uchovává veškeré doklady po dobu 10 let - dodržuje požadavky na publicitu - dodržuje pravidla volné soutěže při zadávání veřejných zakázek

7 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z PRV Žádost o dotaci - podává se samostatně za každé opatření – v 1.kole – 1.žádost v opatření - součástí žádosti je Projekt a přílohy (originál) - žádost podepisuje žadatel před pracovníkem RO SZIF osobně -jinak úřední ověření - před registrací žádosti je provedena administrativní kontrola – úplnost dokumentace - po registraci úplná administrativní kontrola - odstranění nedostatků do 42 dnů - následuje bodové hodnocení žádosti a dle disponibilních finančních zdrojů Dohoda o poskytnutí dotace - Žadatel podepisuje dohodu s RO SZIF – změny musí oznamovat Hlášením o změnách

8 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z PRV Zadávání zakázek žadatelem/ příjemcem dotace - dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - zásady transparentnosti nepřesáhne-li hodnota zakázky ,- (bez DPH) - zadání zakázky a uzavření smlouvy přímo s jedním dodavatelem při dodržená zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace přesáhne-li hodnota zakázky ,- (bez DPH) – zadávací řízení, výběr dodavatele z minimálně 3 obdržených nabídek ostatní dle zákona

9 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z PRV Žadatel je povinen uzavírat smlouvy s dodavateli v písemné podobě. V případě že hodnota zakázky nepřesáhne ,- může být smlouva nahrazena objednávkou potvrzenou dodavatelem. V případě platby v hotovosti do ,- může být smlouva nahrazena objednávkou vystavenou příjemcem Příjemce dotace je povinen ve Smlouvě s dodavatelem nebo v objednávce dohodnout fakturační podmínky tak, aby fakturace byla prováděna, případně fakturované dodávky, služby a stavební práce členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek způsobilých výdajů dle Dohody. Příjemce dotace je povinen zabezpečit, aby dodavatel vyhotovil a příjemci odevzdal účetní doklady v potřebném počtu stejnopisů.

10 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z PRV Žádost o proplacení výdajů dotace se poskytuje na základě ŽoPV a příslušné dokumentace dle podmínek jednotlivých opatření v případě, že je ŽoPV předložena před smluvním termínem, je na ni pohlíženo, jako by byla předložena v termínu uvedeném v Dohodě v rámci kontroly ŽoPV může RO SZIF uložit lhůtu pro doplnění dokumentace 14 dnů předloží-li příjemce dotace doklady, jejichž konečný součet překročí Dohodou přiznanou výši dotace, nebude finanční částka nad rámec přiznané dotace proplacena Kontrola dodržování podmínek příjemce musí umožnit kontrolu pověřeným osobám může být provedena ode dne zaregistrování Žádosti po celou dobu trvání závazku

11 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z PRV Způsob účtování o poskytnuté dotace - v souladu s předpisy ČR příjemce vede o realizaci projektu samostatnou analytickou účetní evidenci nebo samostatnou podrobnou evidenci o veškerých výdajích skutečně vynaložených na projekt, případně si zřídí pro tuto účetní evidenci samostatné středisko Snížení částky dotace: je-li rozdíl mezi částkou uvedenou v Žádosti o proplacení a částkou, která má být vyplacena po přezkoumání způsobilosti Žádosti o proplacení: do 3% je příjemci vyplacena částka výdajů po přezkoumání o více než 3% - je částka snížena o sankci Sankce za nedodržení podmínek: A: o 10% B: o 50% C: o 100% D: splnění nápravného opatření SZIFu = vratka a penále

12 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
ŽÁDOST O DOTACI

13 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
OSNOVA PROJEKTU 1. Název projektu 2. Identifikace žadatele Zpracovatel projektu 3. Popis projektu Zdůvodnění projektu Realizace projektu Technické řešení projektu Výsledky projektu Limity 4. Rozpočet projektu Celkové výdaje x celkové způsobilé výdaje x způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace x nezpůsobilé výdaje 5. Realizované projekty

14 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
PŘÍLOHY PROJEKTU PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI povinné Jeden výtisk projektu Čestné prohlášení dle vzoru Základní ekonomické údaje (u projektů nad tis. Kč) Stavební povolení – pravomocné Ohlášení stavby Stanovisko stavebního úřadu, že na daný projekt není zapotřebí st.povolení ani ohlášení stavby Technická dokumentace Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie Kopie katastrální mapy s vyznačením lokalizace projektu Souhlasné stanovisko MŽP V případě nákupu stavby/budovy znalecký posudek Projekt v elektronické podobě na CD Seznam příloh + nepovinné

15 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
PŘÍLOHY PROJEKTU PŘI PODPISU DOHODY Výpis z obchodního rejstříku Doklad o vedení bankovního účtu Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti Byla-li podána příloha ohlášení stavby, prohlášení, že ohlášení nebylo ze strany stavebního úřadu změněno + specifické dle opatření

16 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
PŘÍLOHY PROJEKTU PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PROPLACENÍ Účetní/ daňové doklady související s realizací projektu Doklad o uhrazení závazku dodavateli Soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený dle kódů V případě nákupu strojů a technologií doklad o posouzení shody kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby Dokumentaci k zadávacímu řízení Soupiska účetních/daňových dokladů V případě nákupu budovy/stavby – kupní smlouva + specifické dle opatření

17 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY A SOULAD SE SPL Horní Pomoraví Fiche č.1: Regionální produkce – zdroj rozvoje regionu Opatření I Modernizace zemědělských podniků Opatření I Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Fiche č.2: Zakládání podniků a jejich rozvoje Opatření III Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Fiche č.3: Atraktivní venkov Opatření III Podpora cestovního ruchu Opatření III Diverzifikace činností nezemědělské povahy Praktické cvičení: Viz. pracovní listy Fiche – vlastní projektové náměty

18 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Farma Morava spol. s r.o. Jandrt Vlastimil

19 Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností
DĚKUJI ZA POZORNOST KONTAKT Ing. Anna Bartošová projektový manažer Havlíčkova Zábřeh Tel.:


Stáhnout ppt "Dotační možnosti podporující diverzifikaci zemědělských činností"

Podobné prezentace


Reklamy Google