Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hotel Bohemia + Regent Třeboň 8. února 2011 Možnosti získání dotací z Prgramu rozvoje venkova (PRV) Postup při realizaci projektu Evropský zemědělský fond.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hotel Bohemia + Regent Třeboň 8. února 2011 Možnosti získání dotací z Prgramu rozvoje venkova (PRV) Postup při realizaci projektu Evropský zemědělský fond."— Transkript prezentace:

1 Hotel Bohemia + Regent Třeboň 8. února 2011 Možnosti získání dotací z Prgramu rozvoje venkova (PRV) Postup při realizaci projektu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tento projekt je financován Evropskou unií

2 Program rozvoje venkova Součást Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) Hlavním administrátorem programu (akreditovanou platební agenturou): SZIF – Státní zemědělský intervenční fond; Regionální odbor České Budějovice, Rudolfovská 80, 371 13 České Budějovice Osa I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Osa IV – LEADER Technická pomoc

3 Opatření PRV zaměřená na obce a města: I.1.2. Investice do lesů III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic III.2.1.2. Občanské vybavení a služby III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

4 Realizována prostřednictvím jednotlivých MAS – celkem k realizaci vybráno 112 MAS na území ČR Příjem Žádostí o dotaci (dále jen Žádost) probíhá v termínech pravidelných výzev V případě MAS Třeboňsko 2x ročně – cca. březen a srpen – více www.mastrebonsko.czwww.mastrebonsko.cz Výzva MAS – min. 4 týdny, příjem a podpis Žádostí vždy v posledním týdnu v kanceláři MAS ve stanoveném čase

5 Co potřebuji pro zdárné zpracování a podání žádosti??? Vlastní Žádost se skládá z vyplněného elektronického formuláře Žádosti o dotaci pro příslušné kolo a dále povinných a nepovinných příloh – vždy stanovené v podmínkách jednotlivých Fichí (opatření) vyhlašovaných v rámci jednotlivých výzev Po zaregistrování Žádosti na MAS probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti dle závazných kritérií, které musí žadatel splnit

6 Kritéria přijatelnosti 1) Projekt je realizován na území působnosti MAS 2) Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a být v souladu s Pravidly IV.1.2.; 3) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a po celou dobu vázanosti projektu na účel (není-li u konkrétních opatření/podopatření stanoveno jinak); 4) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou; 5) Žadatelem nemůže být příjemce dotace opatření IV.1.1,státní podnik, zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR.;

7 Další hlavní podmínky společná pro všechna opatření Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců, (resp. 36 měsíců v případě leasingu) Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od podání Žádosti o proplacení; Žadatel/příjemce dotace nečerpá finanční prostředky na stejné způsobilé výdaje, pro které je požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního či krajského rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů EU; Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisejí s realizací projektu; Další viz. Pravidla jednotlivých opatření/podopatření

8 Druh a výše dotace Druh dotace: přímá, nenávratná Výše dotace – záleží na konkrétním opatření, max. však: - maximální výše dotace - 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace - u obcí je DPH NEZPŮSOBILÝ VÝDAJ!!!

9 Způsobilé výdaje Minimální/maximální způsobilé výdaje – stanoveny v jednotlivých Fichích pro daná opatření zvlášť pod číselnými kódy min. - 50.000 Kč max. - 2.000.000,- Kč (1.000.000,-Kč) !!! Žadatel je povinen nejprve celý projekt PŘEDFINANCOVAT!!! obce, svazky obcí – průběžná platba (2 etapy)

10 Nezpůsobilé výdaje společná pro všechna opatření nákup použitého movitého majetku(vyjma muzejních exponátů – Opatření III.2.2) nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob (není-li stanoveno jinak) prosté nahrazení investice osobní a cestovní výdaje (vyjma opatření I.3.1 a III.3.1.) DPH pro plátce DPH, pozemkové úřady, obce a svazky obcí úroky z půjček a úvěrů bankovní poplatky

11 Uznatelnost výdajů Časové hledisko výdaje Od 1.1.2007 – náklady na projektovou a technickou dokumentaci Ostatní výdaje – způsobilé od data zargistrování žádosti na RO SZIF!!! výdaje na zpracování projektové dokumentace – max. 20.000,- Kč výdaje na zpracování technické dokumentace – max. 80.000,- Kč (220.000,- Kč v případě VHI)

12 Po přijetí žádosti na MAS Proces a podmínky výběru projektů: 1.Převzetí a registrace žádosti 2.Administrativní kontrola 3.Kontrola přijatelnosti 4.Výběr – Preferenční (bodovací) kritéria Kroky 1. až 3. provádí kancelář MAS Krok 4. provádí Výběrová komise Po schválení a ověření Programovým výborem a SR MAS vybrané Žádosti zaregistrovány na RO SZIF ČB – červen/říjen – lze začít s realizací

13 Výběr – preferenční (bodovací) kritéria Výběr žádostí provádí Výběrová komise MAS. Výběr je prováděn na základě získání preferenčních kritérií – povinná/stanovená MAS. Zisk preferenčního kritéria = doložení povinné/nepovinné přílohy, popsání problematiky v Žádosti. Do žádosti je nutné uvést všechny skutečnosti, rozhodující o přidělení bodů, jinak není možné body přiznat. VK MAS nemusí přiznat body za všechna požadovaná kritéria (při nesplnění).

14 Podpis dohody se SZIFem Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podpisu Dohody. V případě obcí a svazků obcí ne starší než 1.1.2007 – originál nebo úředně ověřená kopie. Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude žadateli poskytnuta dotace – prostá kopie. Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům, ne starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie Doklad o jmenování/volbě starostou

15 Výběrové řízení na dodavatele Žadatel/příjemce dotace je povinen řídit se při zadávání veřejných zakázek Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů V případě, že žadatel/příjemce dotace není povinen postupovat dle režimů zákona, je povinen dodržet následující postup: –Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu nepřesáhne 500 000,- Kč (bez DPH), nemusí žadatel/příjemce dotace uskutečňovat výběr z více dodavatelů, ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem při dodržení zásady transparentnosti, rovného zachází a zákazu diskriminace –Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu přesáhne 500 000,- Kč (bez DPH), je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit zadávací řízení, vybrat dodavatele z minimálně tří obdržených nabídek a průběh zadávacího řízení náležitě dokladovat. Řídí se přitom Pravidly Opatření IV.1.2.

16 Realizace - provádění změn V průběhu realizace projektu je možné provádět změny: a)změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF (tj. žadatel/příjemce dotace musí nejprve podat Hlášení o změnách a nemůže změny realizovat, dokud nezíská souhlas RO SZIF) b)Změny, které lze provést bez souhlasu RO SZIF (tj. žadatel/příjemce dotace může změnu nejprve provést a pak teprve žádat o souhlas prostřednictvím vyplněného formuláře Hlášení o změnách) c)Ostatní změny, které lze provést bez souhlasu RO SZIF, ale žadatel/příjemce dotace je povinen změnu oznámit příslušnému RO SZIF na předepsaném formuláři Hlášení o změnách, a to nejpozději v den přeložení Žádosti o proplacení. d)Změny, které lze provést bez souhlasu RO SZIF, ale příjemce dotace je povinen je zaznamenat na formuláři Žádosti o proplacení

17 Ukončení realizace – proplacení projektu Žádost o proplacení – povinné přílohy Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (např.faktury, paragony) - originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví účtu, pokud byla úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uveden v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) - prostá kopie; V případě nákupu stavby/pozemku, jako ZV, kupní smlouva ne starší 12 měsíců k datu podání žádosti – originál nebo ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů. V případě stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů; V případě nákupu technologií technickou dokumentaci k výrobku s dokladem o posouzení shody - ES prohlášení shody - prostá kopie;

18 Žádost o proplacení – povinné přílohy V případě, že na projekt bylo předloženo stavební povolení nebo ohlášení, předkládá se kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného projektu není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí - originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); V případě věcného plnění doklady k věcnému plnění: stavební práce - pracovní deník, rozpočet podle katalogu cen stavebních prací RTS a.s. Brno - prostá kopie; Dokumentaci k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který příjemce dotace obdržel při podpisu Dohody. Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF (nevztahuje se na způsobilý výdaj nákupu nemovitosti); Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům - originál, formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF;

19 Žádost o proplacení – povinné přílohy V případě, že příjemce v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových pracovních míst a rozhodl se je dokládat podle režimu B (viz příloha A společných příloh pro všechna Opatření: - v případě podniku do 25 zaměstnanců - Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených měsíců před podáním žádosti o proplacení – prostá kopie; - v případě podniku od 25 zaměstnanců - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených měsíců před podáním žádosti o proplacení – prostá kopie; - v případě, že příjemce dotace nemůže poskytnout Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace nebo Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (např. za posledních dvanáct měsíců neměl zaměstnance), pak bude přílohou čestné prohlášení dle závazného vzoru, které žadatel obdrží při podpisu dohody – originál;

20 !!!žádost o proplacení kontroluje MAS, příjemce předkládá poté na RO SZIF!!! Fyzická kontrola předmětu projektu ze strany SZIF a MAS cca 1 měsíc od podání ŽOP; V případě nutnosti v daných lhůtách potřeba doložit chybějící podklady; Pokud je kontrola podkladů ŽOP bez problémů – žadatel obdrží finanční prostředky cca za 3 - 4 měsíce;

21 Konzultace, kontakty: Veškeré informace k jednotlivým výzvám na www.mastrebonsko.czwww.mastrebonsko.cz Facilitátor MAS: Lidická 47, 37001 Č.Budějovice E-mail: info@besiconsult.czinfo@besiconsult.cz Tel.: +420 386 460 983


Stáhnout ppt "Hotel Bohemia + Regent Třeboň 8. února 2011 Možnosti získání dotací z Prgramu rozvoje venkova (PRV) Postup při realizaci projektu Evropský zemědělský fond."

Podobné prezentace


Reklamy Google